:

Vem ska betala fastighetsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ska betala fastighetsskatt?
 2. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 3. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?
 4. Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
 5. Hur länge slipper man fastighetsskatt?
 6. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
 7. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 8. Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?
 9. Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?
 10. Varför betalar jag fastighetsskatt?
 11. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
 12. Kan man slippa fastighetsskatt?
 13. Vem tog bort fastighetsskatten?

Vem ska betala fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Fastighetsskatten för 2023 betalar den som äger fastigheten den 1 januari 2023. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Om du korrigerade fastighetsuppgifterna på våren ska du vänta på ett nytt beslut innan du betalar skatten. Förfallodagarna för och skattebeloppet av fastighetsskatten kan ändras från det ursprungliga. Du får ett nytt beslut senast före utgången av oktober. Det nya beslutet kan alltså komma efter den ursprungliga förfallodagen.

Beställ en e-faktura. E- fakturan är det lättaste sättet att betala fastighetsskatten. Gör en e-fakturabeställning i din nätbank senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Du får e-fakturan i din nätbank cirka två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-fakturan.

Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Beloppet dras från ditt konto på betalningsdagen.

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Hur länge slipper man fastighetsskatt?

I propositionen föreslås att den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas och ersätts av en kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften för småhus föreslås bli 6 000 kronor, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften för flerbostadshus föreslås bli 1 200 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Avgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppets förändring.

De avgiftsmedel som flyter in överförs till kommunerna. För staten finansieras införandet dels genom en nedjustering av det generella statsbidraget till kommunerna det första året, dels genom förändringar av kapitalinkomstbeskattningen av privatbostäder.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

I budgetpropositionen för 2007 uttalade regeringen att den statliga fastighetsskatten på småhus och hyreshus (bostadsdelen) skulle avskaffas och ersättas med en kommunal fastighetsrelaterad avgift (prop. 2006/07:1, volym 1, s. 147). I 2007 års ekonomiska vårproposition aviserade regeringen att den statliga fastighetsskatten på bostäder skulle avskaffas från och med den 1 januari 2008 (prop. 2006/07:100 s. 45–46). Regeringen uttalade i vårpropositionen att slopandet av fastighetsskatten skulle finansieras fullt ut inom bostadssektorn. Den närmare modellen skulle utredas av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

I den ekonomiska vårpropositionen angavs som utgångspunkter för arbetsgruppens arbete i huvudsak följande. Slopandet av fastighetsskatten skulle finansieras fullt ut inom bostadssektorn och vara statsfinansiellt neutralt jämfört med fastighetsskatteintäkterna från boende 2007. Skattebortfallet beräknades därmed uppgå till 16,3 miljarder kronor. Utifrån de preliminära bedömningar som redovisades i vårpropositionen skulle 10,3 miljarder kronor finansieras genom en kommunal fastighetsavgift på 4 500 kronor per bostad för småhus, dock högst 1,0 procent av taxeringsvärdet, samt på 900 kronor per bostad för flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Resterande 6,0 miljarder kronor av skattebortfallet skulle finansieras genom att hela kapitalvinsten på privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter skulle tas upp till beskattning, dvs. skatten som en andel av vinsten höjs från 20 till 30 procent.

Den kommunala fastighetsavgiften skulle beslutas av riksdagen men tillföras kommunerna från och med inkomståret 2008. Statsbidraget till kommunerna skulle justeras så att själva övergången blev neutral för såväl staten som varje enskild kommun medan framtida inkomständringar tillfaller den enskilda kommunen. Frågan om återverkningar på skatteutjämningssystemet skulle komma att prövas i en översyn av utjämningssystemet som regeringen avser att genomföra.

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Avgiften är det lägsta av ett krontal per småhus och 0,75 % av taxeringsvärdet för inkomståret.

Maxavgiften för inkomstår 2022 är i krontal 8 874 kr. Ägare av småhus på ofri grund betalar alltid högst en halv avgift.

Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

En småhusfastighet har taxeringsvärdet 2 150 000 kronor. Fastigheten är bebyggd med en bostadsbyggnad.

En småhusfastighet har taxeringsvärdet 950 000 kronor. Fastigheten har en bostadsbyggnad.

En småhusfastighet består av tomtmark som har ett taxeringsvärde på 650 000 kronor, och en liten stuga som saknar byggnadsvärde eftersom värdet på byggnaden inte kommer upp i 50 000 kronor. Fastighetsavgiften beräknas bara på markvärdet.

Du betalar hel fastighetsavgift för nybyggda småhus och ägarlägenheter som har värdeår 2011 och tidigare från och med inkomståret 2022. De första fem åren hade de ingen fastighetsavgift och följande fem år halv avgift. Inkomståret 2021 (deklarationen 2022) var det sista året med halv fastighetsavgift.

Du behöver inte betala någon fastighetsavgift de första 15 åren för nybyggda småhus och ägarlägenheter som har värdeår 2012 och senare.

Värdeåret är oftast det år då ditt hus var färdigbyggt. Du hittar värdeåret i ditt senaste beslut om fastighetstaxering eller på Mina sidor.

Du som äger ett småhus som är under uppförande betalar 1 procent av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt.

När småhuset är klart och du har lämnat in en fastighetsdeklaration där det framgår att huset är färdigbyggt fastställer Skatteverket ett värdeår för småhuset. Nybyggda småhus är avgiftsbefriade under ett antal år och därefter ska du börja betala kommunal fastighetsavgift.

Finns det flera bostadsbyggnader på småhustomten betalar du fastighetsavgift för varje bostadsbyggnad. Det betyder också att den sammanlagda avgiften för hela fastigheten kan bestå av flera takbelopp.

En taxeringsenhet (fastighet) har två bostadsbyggnader som ligger på samma tomtmark. Den som äger fastigheten ska betala fastighetsavgift för båda bostadsbyggnaderna.

Bostadsbyggnad A har ett byggnadsvärde på 200 000 kronor. Bostadsbyggnad B har ett byggnadsvärde på 75 000 kronor. Tomtmarken har ett markvärde på 1 000 000 kronor.

En taxeringsenhet (fastighet) har två bostadsbyggnader som ligger på samma tomtmark. Den ena bostadsbyggnaden (C) är en villa och den andra (D) är ett Attefallshus som är nybyggt. Bostadsbyggnad C har värdeår 1991 och bostadsbyggnad D värdeår 2016. Eftersom bostadsbyggnad D är nybyggd och har värdeår 2016 är den avgiftsbefriad i 15 år. Någon fastighetsavgift tas inte ut för D vid deklarationerna 2018-2032 (inkomståren 2017-2031).

Bostadsbyggnad C har ett byggnadsvärde på 1 200 000 kronor och bostadsbyggnad D ett byggnadsvärde på 100 000 kronor. Tomtmarken har ett markvärde på 2 000 000 kronor.

Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Varför betalar jag fastighetsskatt?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

En ny AI-lösning gör det möjligt att automatisera en stor del av juristernas arbete med att granska och skriva avtal. Därmed frigörs tid för mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

– Syftet med vår lösning är inte att ersätta juristerna utan att öka deras produktivitet och konkurrenskraft, säger Erik Sandström, grundare av Brackets.

Kan man slippa fastighetsskatt?

Det som många idag kallar fastighetsskatt är egentligen en avgift som infördes när fastighetsskatten avskaffades 2008. Fastighetsavgiften betalas till kommunen och ligger 2022 på 8 874 kronor, men max 0,75 procent av taxeringsvärdet. Det pågår diskussioner bland politiker och ekonomer om att återinföra fastighetsskatten. En återinföring skulle ge höjda boendekostnader för många hushåll runt om i landet, och i många fall påverka boendes möjligheter att bo kvar.

Den tidigare fastighetsskatten infördes 1991, men togs bort efter ett stort motstånd från husägare genom Villaägarnas Riksförbund och att skatten varit en stor valfråga i riksdagsvalet 2006. Fastighetsskatten från 1991 betalades till staten och inkluderade alla fastigheter som betecknas som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet. Den nuvarande fastighetsavgiften innebär en lägre boendekostnad för husägare och betalas istället till kommunen. Beskattningen sjönk från 13,5 miljarder kronor till 10,4 miljarder mellan år 2008 och 2009 när avgiften ersatte skatten. För att finansiera de minskade inkomsterna till staten efter att fastighetsskatten tagits bort så kompenserades det med att höja kapitalvinstskatten för privatbostäder från 20 till 22 procent av vinsten.

Vem tog bort fastighetsskatten?

Det som många idag kallar fastighetsskatt är egentligen en avgift som infördes när fastighetsskatten avskaffades 2008. Fastighetsavgiften betalas till kommunen och ligger 2022 på 8 874 kronor, men max 0,75 procent av taxeringsvärdet. Det pågår diskussioner bland politiker och ekonomer om att återinföra fastighetsskatten. En återinföring skulle ge höjda boendekostnader för många hushåll runt om i landet, och i många fall påverka boendes möjligheter att bo kvar.

Den tidigare fastighetsskatten infördes 1991, men togs bort efter ett stort motstånd från husägare genom Villaägarnas Riksförbund och att skatten varit en stor valfråga i riksdagsvalet 2006. Fastighetsskatten från 1991 betalades till staten och inkluderade alla fastigheter som betecknas som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet. Den nuvarande fastighetsavgiften innebär en lägre boendekostnad för husägare och betalas istället till kommunen. Beskattningen sjönk från 13,5 miljarder kronor till 10,4 miljarder mellan år 2008 och 2009 när avgiften ersatte skatten. För att finansiera de minskade inkomsterna till staten efter att fastighetsskatten tagits bort så kompenserades det med att höja kapitalvinstskatten för privatbostäder från 20 till 22 procent av vinsten.