:

Måste båda skriva på fullföljd?

Innehållsförteckning:

 1. Måste båda skriva på fullföljd?
 2. Hur fullfölja skilsmässa?
 3. Kan man fullfölja skilsmässa online?
 4. Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?
 5. Hur gör man om bara en vill skiljas?
 6. Måste båda parter skriva på Skilsmässopapper?
 7. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 8. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 9. Vad händer efter man ansökt om skilsmässa?
 10. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 11. Kan man skilja sig om bara en vill?
 12. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 13. Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?
 14. Kan man ansöka om skilsmässa själv?
 15. Vad delas inte vid skilsmässa?

Måste båda skriva på fullföljd?

 • det finns barn under 16 år som bor hos er (måste inte vara ert ge­men­sam­ma barn) eller
 • om minst en av er vill ha be­tän­ke­tid eller
 • Skils­mäs­san full­följs och kommer i kraft genom att ni begär att dom­sto­len dömer er till skilda efter be­tän­ke­ti­den. Ni begärs skils­mäs­sa i samma dom­stol som ni skic­ka­de den första an­sö­kan till.

  En make alltid har rätt att skilja sig. Den andre maken måste inte sam­tyc­ka, utan det räcker att en av er vill skilja er. Ni be­hö­ver inte heller ge an­led­ning­ar­na till varför ni önskar skilja er.  

  Det tar un­ge­fär 1 månad att skilja sig om ni an­sö­ker till­sam­mans och inte be­hö­ver be­tän­ke­tid. Ifall ni be­hö­ver be­tän­ke­tid tar det un­ge­fär 7 må­na­der för att få igenom en äk­ten­skaps­skill­nad.

  Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

  Hur fullfölja skilsmässa?

  I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa:

 • När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 • Kan man fullfölja skilsmässa online?

  En gemensam skilsmässoansökan skickas in ifall båda är överens om skilsmässan. Som regel finns en rätt till direkt skilsmässa vid gemensam skilsmässoansökan, varför tingsrättens handläggning också går snabbare. Undantaget till direkt skilsmässa utan betänketid är om det finns barn under 16 år som lever tillsammans med makarna. 

  En ensam skilsmässoansökan skickas in ifall parterna är oeniga om skilsmässan. Den ena maken/makan lämnar in ansökan om skilsmässa och därefter får den andra chans att säga något beträffande ansökan. Ifall den andra maken/makan inte vill skilja sig utgår betänketid, vilket är ett beslut som tas av domstolen. När makar är oense om äktenskapsskillnad utgår dock inte betänketid ifall de bott isär de senaste två åren.

  Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?

  En gemensam skilsmässoansökan skickas in ifall båda är överens om skilsmässan. Som regel finns en rätt till direkt skilsmässa vid gemensam skilsmässoansökan, varför tingsrättens handläggning också går snabbare. Undantaget till direkt skilsmässa utan betänketid är om det finns barn under 16 år som lever tillsammans med makarna. 

  En ensam skilsmässoansökan skickas in ifall parterna är oeniga om skilsmässan. Den ena maken/makan lämnar in ansökan om skilsmässa och därefter får den andra chans att säga något beträffande ansökan. Ifall den andra maken/makan inte vill skilja sig utgår betänketid, vilket är ett beslut som tas av domstolen. När makar är oense om äktenskapsskillnad utgår dock inte betänketid ifall de bott isär de senaste två åren.

  Hur gör man om bara en vill skiljas?

  Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

  Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

  Måste båda parter skriva på Skilsmässopapper?

  Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

  Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Bodelning kan göras under pågående skilsmässa eller efter en skilsmässa. Inför en snart kommande skilsmässa kan makarna i förväg bestämma hur den kommande bodelningen ska göras genom ett så kallat föravtal. Detta bekräftas sedan av de före detta makarna efter skilsmässan eller då talan om skilsmässa väckts hos domstolen. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och skrivas under av makarna. En bodelning behövs inte om inget så kallat giftorättsgods finns då makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller möbler, köksutrustning och liknande från den andra maken.

  Bodelning kan göras under ett pågående äktenskap, för att ändra vem av makarna som som äger vad, om makarna är överens om det. Detta kan göras för att t.ex. trygga den ena maken om den andra maken ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken kan bli skuldsatt för företagets räkning.

  Genom ett bodelningsavtal kommer man överens om hur bodelningen ska sluta och vem som tar över vilka tillgångar/skulder. En bodelning går till så att vardera make redovisar sina ägodelar/tillgångar som ska ingå i bodelningen och de skulder som ska dras av. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente. Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning. Är makarna överens har man såklart möjlighet att välja att även egendom som är makes enskilda ska tas med i bodelningen.

  Innan bodelningen får var och en i rimlig omfattning ta undan kläder, personliga presenter och andra mer personliga föremål, trots att dessa saker är giftorättsgods. Hit räknas till exempel fritidsutrustning och smycken av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamerautrustning eller dyrbar golfutrustning ingår däremot i bodelningen trots att de kan anses vara personliga tillhörigheter. Likaså saker som t.ex. kapitalplaceringar. Man kan innan bodelningen göra en bouppteckning där man reder ut vilka saker som är giftorättsgods och inte men det behövs i allmänhet bara när makarnas samlade saker och skulder (boet) är omfattande och komplicerat.

  Görs bodelningen med anledning av en skilsmässa ska ägodelar som är giftorättsgods och som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen, inte ingå i bodelningen.

  Vardera make har rätt att från värdet av sina ägodelar/tillgångar göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller endast skulder som hänför till giftorättsgods (t.ex. ett bolån som står på den ena maken, om huset är giftorättsgods). Detta gäller alltså inte skulder som hänför sig till saker som är enskild egendom (t.ex. billån om bilen har gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord).

  Man får inte göra avdrag för skulder för ett belopp som är större än värdet av tillgångar maken har. Maken kan alltså inte gå in i bodelningen med ett minusbelopp, utan som minst noll kr.

  Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

  Det första steget i pro­ces­sen att skilja sig är själva skils­mäs­so­an­sök­ning­en. Man kan an­ting­en ansöka ge­men­samt om man är över­ens, eller göra en en­skild an­sö­kan.

  En en­skild an­sö­kan kan du göra om ni inte tycker samma om att se­pa­re­ra eller av andra an­led­ning­ar. Det kallas att göra en stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa. Du be­hö­ver inte uppge or­sa­ken till att du vill skilja dig. 

  Föl­jan­de papper ska du skicka in vid an­sö­kan om skils­mäs­sa: 

  • Blan­kett för skils­mäs­sa
  • Per­son­be­vis (ej äldre än 3 må­na­der)

  Läs mer om vad en skils­mäs­sa kostar och eko­no­mis­ka skyl­dig­he­ter vid skils­mäs­sa

  Vad händer efter man ansökt om skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Kan man skilja sig och bo tillsammans?

  Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

  Inledningsvis krävs det inte att man flyttar isär för att man skiljer sig. Det är alltså möjligt för er att skilja er och bo kvar i den gemensamma villan. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det råder i princip avtalsfrihet vid bodelning, så ni kan själva komma överens om hur ni vill fördela er egendom. Ni kan alltså välja att behålla det ägande av villan som ni har nu. Över bodelningen ska upprättas en handling som skrivs under av er båda (9 kap. 5 § ÄktB).

  Kan man skilja sig om bara en vill?

  Det är inte enkelt att separera och ingen skilsmässa är den andre lik. Mycket ska redas ut, kommas överens om och planeras. Så länge kommunikationen fungerar mellan båda parterna är emellertid den formella processen att skiljas inte speciellt komplicerad. Om er relation är ansträngd blir processen svårare. Här kan du följa steg för steg hur det hela går till när man skiljer sig.

  Steg 1 i det juridiska händelseförloppet att skilja sig är att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan skickas till tingsrätten i din hemkommun tillsammans med hemorts- och personbevis. Är du och din maka/make överens om att gå isär skickar ni en gemensam ansökan. Är det bara du som vill skiljas skickar du in en stämningsansökan. Om det bara är en av er som vill skiljas eller om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten att besluta om en betänketid om 6 till 12 månader innan ni återigen kan skicka in en fullföljdsansökan för att genomföra skilsmässan. Äktenskapet upplöses när tingsrättens dom vunnit laga kraft.

  Vad Delar man inte vid skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

  Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?

  Om man är gifta och skil­jer sig ska all egen­dom som inte ut­tryck­li­gen anses vara en­skild egen­dom på grund av äk­ten­skaps­för­ord, gå­vobrev eller tes­ta­men­te för­de­las genom bo­del­ning. Det gäller även hus och bo­stads­rätt som någon av ma­kar­na äger. 

  I de flesta fall spelar det därför i slutän­dan ingen roll vem som står som ägare. Re­sul­ta­tet blir näm­li­gen ofta att båda har rätt till var­de­ra halva av bo­sta­dens värde. Den ska med andra ord delas lika.

  Visste du att du kan ha rätt att bo kvar i huset fram till bo­del­ning? Det kallas att ha kvar­sitt­nings­rätt. 

  Hand­lar det om en bostad som har varit det pri­mä­ra hemmet men som en av ma­kar­na fort­fa­ran­de har större behov av att ha kvar, så kan det i vissa fall anses att en av ma­kar­na har förtur när det kommer till rätten att be­hål­la bo­sta­den. Detta kallas ibland för förtur vid lott­lägg­ning. 

  Denna sorts förtur in­ne­bär hur som helst aldrig att någon får mer än den andra, utan på­ver­kar bara hur saker och ting i slutän­dan ska för­de­las.

  Skilj dig schysst. Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos.

  Kan man ansöka om skilsmässa själv?

  När du gör en en­skild skils­mäs­sa kallas det rent for­mellt att du gör en stäm­nings­an­sö­kan med yr­kan­de om dom på äk­ten­skaps­skill­nad. Att det blir en stäm­ning beror på att det te­o­re­tiskt blir en tvist om äk­ten­skaps­skill­nad mellan er ef­tersom ni inte är över­ens. 

  Nedan be­skri­ver vi hur en­skild an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går till.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.