:

Hur lång tid tar det innan man blir dödförklarad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det innan man blir dödförklarad?
 2. Kan man ta reda på hur någon dött?
 3. Hur dödförklaras man?
 4. Vem har rätt att dödförklara?
 5. Hur länge fungerar hjärnan efter man har dött?
 6. Hur ser en död kropp ut efter 2 veckor?
 7. Kan jag få ut min döda mammas journal?
 8. Vad händer i hjärnan när vi dör?
 9. Vilken tid på dygnet dör de flesta?
 10. Hur känns dödsögonblicket?
 11. Hur känns det i kroppen när man dör?
 12. När börjar en kropp lukta?
 13. Kan läkaren se att jag läst min journal?
 14. Hur länge sparas journal efter att en person är avliden?
 15. Vad är det sista som försvinner när man dör?

Hur lång tid tar det innan man blir dödförklarad?

Skatteverkets möjlighet att ta upp frågan om dödförklaring beror bl.a. på hur lång tid som har gått sedan försvinnandet.

Om det är utrett att en försvunnen person är död får Skatteverket dödförklara personen omedelbart, d.v.s. utan att det har gått en viss tid efter det att personen försvann (2 § lagen [2005:130] om dödförklaring, DFL). För att det ska anses utrett att en försvunnen person är död krävs ett mycket tillförlitligt utredningsunderlag. När ett fartyg förlist och många människor saknas, kan t.ex. passagerarlistor och liknande officiell dokumentation, tillsammans med annan utredning som bekräftar dokumentationens riktighet, utgöra sådant underlag (prop. 2004/05:88 s. 25).

Skatteverket får ta upp frågan om dödförklaring utan att det har gått viss tid i fall där en person har försvunnit i samband med en naturkatastrof eller en stor olycka eller under liknande omständigheter och det finns en mycket hög grad av sannolikhet för att den försvunna är död (3 § andra stycket DFL).

Kan man ta reda på hur någon dött?

Du kan när som helst välja att ta ut pengar från ditt ISK konto.  Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar och det är vanligen gratis att ta ut pengar från din ISK.  Alla banker som vi har granskat erbjuder gratis uttag från ditt ISK konto.

Hur dödförklaras man?

En läkare utfärdar ett dödsbevis och intyg om dödsorsaken enligt instruktioner från Socialstyrelsen. Läkaren får inte vara en närstående till den avlidna. Dödsbeviset ska skickas omgående till Skatteverket, senast första vardagen efter att dödsfallet konstaterats.

Läkaren avgör om det behövs en klinisk obduktion för att kunna utfärda dödsorsaksintyget eller om polisen behöver kontaktas, till exempel vid brottsmisstanke eller om identiteten på den avlidna är okänd. I så fall avgör Polismyndigheten om det behövs en rättsmedicinsk undersökning för att fastställa dödsorsaken.

En person kan dödförklaras när hjärnans aktivitet har upphört. Läkaren fastställer att döden inträtt om andning och blodcirkulation upphört under så lång tid att man med säkerhet vet att hjärnans samtliga funktioner slutat fungera. Om andning och blodcirkulation upprätthålls på konstgjord väg ska döden istället fastställas efter att en undersökning av hjärnan gjorts och som med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner har upphört. Medicinska insatser får fortsätta i högst 24 timmar om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på transplantationsingrepp eller, om det gäller en gravid kvinna, för att rädda livet på ett väntat barn.

Vem har rätt att dödförklara?

Propositionen innehåller förslag som syftar till att förenkla och förbättra möjligheterna att utverka beslut om dödförklaring av personer som är försvunna och befaras omkomna.

I propositionen föreslås en ny lag om dödförklaring. Förslagen tar sikte på beviskraven vid bortovaro och de tidsfrister som måste iakttas i ett ärende om dödförklaring. En särskild regel föreslås för det fall att försvinnandet har skett i samband med en naturkatastrof eller stor olycka eller under liknande omständigheter och det finns en mycket hög grad av sannolikhet för att den försvunne är död.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2005.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Är någon försvunnen och befaras död utan att hans eller hennes kropp har kunnat hittas, kan dödförklaring ske genom beslut av domstol. Förutsättningarna för beslut om dödförklaring och de tidsfrister som uppställs i anslutning därtill framgår av 25 kap. ärvdabalken. Reglerna, som har sin huvudsakliga bakgrund i motsvarande bestämmelser i 1933 års lag om boutredning och arvskifte, var senast föremål för lagstiftningsåtgärder år 1981. För vissa fall infördes då en möjlighet att ansöka om dödförklaring redan ett år efter ett försvinnande. Möjligheten att tillämpa en gällande regel om treårig frist utvidgades samtidigt. För övriga fall behölls huvudregeln om en tioårig väntetid innan ansökan om dödförklaring får göras.

Utöver möjligheten att utverka domstols beslut om dödförklaring har motsvarande resultat i vissa fall kunnat erhållas genom Skatteverkets beslut om avregistrering av avlidna enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Ärvdabalksutredningen har haft att göra en översyn av bl.a. reglerna om dödförklaring, särskilt såvitt gäller förhållandet mellan ärvdabalkens regler och folkbokföringslagen. I uppdraget har ingått att överväga om gällande tidsfrister för dödförklaring kan förkortas och om reglerna om dödförklaring och avregistrering behöver samordnas. Utredningen överlämnade år 1998 slutbetänkandet Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring (SOU 1998:110). Betänkandet har remissbehandlats.

Hur länge fungerar hjärnan efter man har dött?

Ny forskning menar att när du dör vet du att du är död, eftersom hjärnan fortsätter att fungera och du vet vad som händer runtomkring dig. Mer

Medicinska experter har länge debatterat kring vad som händer när en person dör. Men en ny studie menar att en persons medvetande fortsätter att fungera efter det att deras hjärta slutar slå och deras kropp inte längre fungerar. Det betyder i princip att man är fångad i sin egen döda kropp medan hjärnan fortsätter att fungera en kort stund.

Hur ser en död kropp ut efter 2 veckor?

Ny forskning menar att när du dör vet du att du är död, eftersom hjärnan fortsätter att fungera och du vet vad som händer runtomkring dig. Mer

Medicinska experter har länge debatterat kring vad som händer när en person dör. Men en ny studie menar att en persons medvetande fortsätter att fungera efter det att deras hjärta slutar slå och deras kropp inte längre fungerar. Det betyder i princip att man är fångad i sin egen döda kropp medan hjärnan fortsätter att fungera en kort stund.

Kan jag få ut min döda mammas journal?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

För att man ska kunna ta del av en avliden anhörigs journal så måste man först beställa ett så kallat dödsfallsintyg med släktutredning. Mer om dessa intyg och hur du beställer ett sådant går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Vad händer i hjärnan när vi dör?

Forskarna kom fram till upptäckten genom att titta på ett olyckligt fall från ett sjukhus i British Columbia, Kanada. Där lades en 87-årig man in på sjukhus med ett epileptiskt anfall efter en operation, vilket ledde till att läkarna kopplade in elektroder till hans huvud varpå de noga kunde följa hjärncellernas elektriska signaler med hjälp av ett så kallat EEG.

Dessvärre förvärrades mannens tillstånd under tiden och han dog plötsligt i en hjärtattack.

Men det gav läkarna tillgång till en hittills dold värld. Även om forskare tidigare gjort enkla EEG-mätningar av den mänskliga hjärnan i övergången mellan liv och död var detta första gången som de hade möjlighet att följa händelsen i detalj.

Vilken tid på dygnet dör de flesta?

Under 2016 dog 90 982 personer fördelat på 46 561 kvinnor och 44 421 män. Varje år sedan 1998 har fler kvinnor än män dött. Dessförinnan hade fler män än kvinnor dött varje år sedan 1948.

Hur känns dödsögonblicket?

Barncancerfonden och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur känns det i kroppen när man dör?

Det varierar hur man reagerar när någon dör. Det beror bland annat på hur det var när personen dog, vilken relation ni hade och hur du är som person.

Att prata med någon kan ofta vara en tröst om du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni är fler som kan hjälpas åt med det praktiska. Be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver.

Det varierar hur man reagerar när någon dör. Det beror bland annat på hur det var när personen dog, vilken relation ni hade och hur du är som person.

Att prata med någon kan ofta vara en tröst om du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni är fler som kan hjälpas åt med det praktiska. Be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver.

Det leder ofta till stora förändringar för barnen om någon i en barnfamilj dör. Beroende på barnets ålder kan du behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt.

Du som är närstående kan behöva ta hand om en del praktiska saker efter att en person har dött. Det kan vara till exempel att gå igenom personens saker, ta kontakt med dem som ska ordna begravningen eller informera släktingar, vänner och andra berörda om vad som har hänt.

I den här texten kan du läsa en del om vad som behöver göras när någon har dött. På webbplatsen Efterlevandeguiden finns mer information och checklistor över vad som behöver göras och i vilken ordning. Webbplatsen är gjord gemensamt av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du som är närstående kan behöva ta hand om en del praktiska saker efter att en person har dött. Det kan vara till exempel att gå igenom personens saker, ta kontakt med dem som ska ordna begravningen eller informera släktingar, vänner och andra berörda om vad som har hänt.

I den här texten kan du läsa en del om vad som behöver göras när någon har dött. På webbplatsen Efterlevandeguiden finns mer information och checklistor över vad som behöver göras och i vilken ordning. Webbplatsen är gjord gemensamt av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

När börjar en kropp lukta?

Efter att man har dött så förändras kroppen en del. Förändringarna ter sig olika beroende på temperatur och luftfuktighet. Om en död kropp blir balsamerad så sker inga förändringar och den ser ut precis som vanligt även flera veckor efter dödsfallet.

När någon har avlidit så går kroppen igenom en del olika stadier efter dödstillfället. Ganska snart efter att personen i fråga har dött så börjar förändringen. Det allra första tecknet är att magen blir missfärgad och börjar lukta konstigt. Det blir så när enzymer och bakterier bryter ner proteinet i kroppen och bildar svavelväte.

Kan läkaren se att jag läst min journal?

Förutom sjukvården finns andra verksamheter i samhället som hanterar känsliga uppgifter, exempelvis bank, polis, rättsväsende och socialtjänst. En tydlig regel finns för personer som arbetar inom sådana verksamheter: man får inte använda de professionella hjälpmedlen för privata ändamål. 

Inom sjukvården har lagstiftaren gett patienten rätt att ta del av innehållet i journalen oavsett om det är nytillkommet, osignerat eller svårförståeligt. Det finns undantag där sekretess råder för patienten, men de är ytterst sällsynta. Man kan tycka att lagstiftningen ger patienten för stora befogenheter. I så fall får man försöka ändra på lagen.

Hur länge sparas journal efter att en person är avliden?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Vad är det sista som försvinner när man dör?

Vad händer egentligen i kroppen under den sista tiden då? När livets slutskede och sista andetaget börjar närma sig kommer det uppstå en rad vanliga fysiska kännetecken i kroppen.

Blodcirkulationen saktar ner, vilket kan göra huden missfärgad och fläckig. Händer och fötter kan också kännas kallare. Personen som ska dö pratar och rör sig också mindre, och svarar kanske inte längre på frågor eller visar lika mycket intresse för sin omgivning. Hungern och törsten försvinner även gradvis och personen har ofta knappt längre någon önskan att äta och dricka. Dessa förändringar kan antingen sträcka sig över kort eller lång tid, veckor, dagar eller timmar. Det beror helt på personen och sjukdomen.

När personen bara är några få timmar från sista andetaget börjar andningen ändras som mest och blir oregelbunden. Den kan även upphöra för att sedan fortsätta med långa pauser mellan andetagen. Eftersom personen inte orkar hosta eller rensa luftvägarna byggs det ofta upp slem, vilket ofta gör andningen hög och bullrig. Den döende är ofta inte medveten om detta och upplever därför inte obehag av det, trots att det kan låta obekvämt.

En person räknas som död i en sjukhusmiljö vid frånvaron av puls, andning och reflexer, som när pupillerna inte drar ihop sig som svar på starkt ljus. Man tänker också ofta att döden inträffar när hjärtat och andningen upphör, men mer och mer bevis pekar mot att döden inte är omedelbar. Våra hjärnor tros fortsätta att “arbeta” i runt 10 minuter efter att vi anses vara döda, vilket kan betyda att våra hjärnor på något sätt är vagt medvetna om vår egen död. Exakt vad detta betyder är dock fortfarande inte helt klart, men vi ska utforska möjligheterna härnäst.

Efter att personen har förklarats död av läkare finns det tid för närstående att sina sista farväl med den döde. Många känner ett behov av att bara vara med den döde en sista gång och minnas. När någon dör finns det ingen orsak att stressa.