:

Hur betalas tull Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalas tull Stockholm?
 2. När betalar man tull i Stockholm?
 3. Var betalar man trängselskatt Stockholm?
 4. Hur betalar turister trängselskatt?
 5. Hur betalar jag min tull?
 6. Hur betalar man tull på ett paket?
 7. Hur ser man om man ska betala tull?
 8. Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?
 9. Vad händer om man inte betalar trängselskatt?
 10. Måste man ha AutoPASS?
 11. Hur funkar Epass24?
 12. Vad händer om man inte betalar tullen?
 13. Hur betalar man importavgift?
 14. Hur vet jag hur mycket tull jag ska betala?
 15. Vad händer om man inte betalar tullavgift?

Hur betalas tull Stockholm?

Den 15 augusti 2023 började högsäsongen för trängselskatten i Stockholm. Lågsäsong börjar igen den 1 december 2023.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid betalstationer. Beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt en betalstation passeras samt om det är hög- eller lågsäsong.

När betalar man tull i Stockholm?

 • Intäkterna bör tillfalla regionen
 • Ska användas för att förbättra trafiksystemet
 • Bygg ut cykelbanor och kollektivtrafik

En trängselskatt är ett verktyg för att påverka trafiken på ett sådant sätt att både framkomlighet och miljö kan förbättras. Vi anser att intäkterna bör tillfalla regionen, så att regionen själv kan använda dessa medel för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen. På detta sätt kan man undvika att behöva gå via staten för att få tillgång till medel. Avgifterna bör användas för att förbättra olika delar av trafiksystemet, kollektivtrafik och cykelbanor.

Genom att använda intäkterna för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen, kan man förbättra trafiken och minska trängseln i området. Samtidigt kan man också förbättra miljön genom att satsa på kollektivtrafik och cykelbanor. Detta är viktigt eftersom det kan hjälpa till att minska utsläppen från fordon och göra regionen mer hållbar på lång sikt. Genom att använda intäkterna på ett smart sätt kan man förbättra infrastrukturen och skapa en mer hållbar framtid.

Var betalar man trängselskatt Stockholm?

 • Intäkterna bör tillfalla regionen
 • Ska användas för att förbättra trafiksystemet
 • Bygg ut cykelbanor och kollektivtrafik

En trängselskatt är ett verktyg för att påverka trafiken på ett sådant sätt att både framkomlighet och miljö kan förbättras. Vi anser att intäkterna bör tillfalla regionen, så att regionen själv kan använda dessa medel för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen. På detta sätt kan man undvika att behöva gå via staten för att få tillgång till medel. Avgifterna bör användas för att förbättra olika delar av trafiksystemet, kollektivtrafik och cykelbanor.

Genom att använda intäkterna för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen, kan man förbättra trafiken och minska trängseln i området. Samtidigt kan man också förbättra miljön genom att satsa på kollektivtrafik och cykelbanor. Detta är viktigt eftersom det kan hjälpa till att minska utsläppen från fordon och göra regionen mer hållbar på lång sikt. Genom att använda intäkterna på ett smart sätt kan man förbättra infrastrukturen och skapa en mer hållbar framtid.

Hur betalar turister trängselskatt?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Hur betalar jag min tull?

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Hur betalar man tull på ett paket?

 • Privatperson: förtulla och betala i Importförtullningstjänsten för privatpersonerLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik.
  • Du måste identifiera dig i tjänsten. Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt.
 • Företag: förtulla och betala i TullklareringstjänstenLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik.
  • Du måste identifiera dig i tjänsten och du behöver fullmakten ”Tullklarering”. Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt.

Hur ser man om man ska betala tull?

Det går bra att mejla eller skriva ett brev till oss innehållande uppgifterna:

 • vilket företag som transporterade varan
 • kvitton eller fakturor på ditt köp
 • dina kontaktuppgifter.

Mejla uppgifterna till [email protected] eller skriv ett brev till:

Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?

I propositionen lämnas ett förslag till en lag om trängselskatt. Lagen är utformad så att den kan tillämpas i olika tätorter, men kommer inledningsvis endast att tillämpas vid passage av vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad. Skatteplikt skall gälla för sådan bil som enligt definition i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, är införd i vägtrafikregistret eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Skattskyldig är ägaren av bilen. Skattskyldigheten inträder när bil brukas vid passage av en betalstation. Bil, vars ägare är undantagen från skattskyldighet enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, liksom bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret, taxibilar samt buss med en totalvikt av minst 14 ton, omfattas inte av skatteplikt.

Undantag från skatteplikt medges för bil som person, som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade, anger i särskild ansökan, liksom medges för bil med en totalvikt som understiger 14 ton och som används för färdtjänst. Undantag för mindre förorenande bilar, dvs. sådana bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet, alkohol eller med annan gas än gasol, införs när EG-kommissionen har lämnat ett godkännande om sådan skattelättnad enligt bestämmelserna om statligt stöd.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Regeringen beslutade den 14 december 2000 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län, men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt. Kommitténs arbete skulle syfta till att utveckla transportsystemet på ett för regionen och hela landet miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt hållbart sätt (dir. 2000:96). Kommittén antog namnet Stockholmsberedningen.

Sedan regeringen i bl.a. budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/02:1) aviserat ett tilläggsuppdrag till Stockholmsberedningen, med innebörden att utreda frågan om användning av trängselavgifter i trafiken, beslutade regeringen om tilläggsdirektiv den 14 mars 2002 (dir. 2002:3). Enligt direktiven skulle Stockholmsberedningen utreda frågan om hur användning av trängselavgifter i trafiken skulle kunna genomföras. I uppdraget ingick att belysa vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att det skall vara möjligt att införa ett avgiftssystem. I direktiven refererades till att det i budgetpropositionen för 2002 framhölls att om kommuner eller regioner efter beslut av en ”betydande” majoritet gör framställan om att införa trängselavgifter som ett led i en bredare strategi för att komma till rätta med trafikens trängsel- och miljöproblem, kommer regeringen att bereda frågan. I direktiven framhölls vidare, som bakgrund till uppdraget, att ett sätt att hantera både miljö- och trängselproblem handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att det kan ske exempelvis med någon form av trängselavgifter. Det anges vidare att avgiftsintäkterna kan användas till att finansiera kapacitetsförstärkningar inom exempelvis kollektivtrafiken i den aktuella regionen. En delredovisning skulle lämnas senast den 31 december 2002 och uppdraget skulle redovisas senast den 1 juni 2003.

Enligt ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2003:5) förlängdes utredningstiden för delredovisningen av uppdraget om trängselavgifter till senast den 14 mars 2003.

Huvudsyftet med att ta ut pålagor i vägtrafiken är i regel antingen att finansiera infrastrukturåtgärder eller att styra trafiken.

I utlandet har det sedan länge funnits avgiftssystem för finansiering av infrastrukturprojekt som motorvägar, broar och tunnlar. I Sverige är det enligt 29 § väglagen (1971:948) möjligt att finansiera nya vägar med särskilda avgifter. Sådana avgifter tas för närvarande ut för att finansiera den fasta förbindelsen över Öresund.

I Sverige har det endast sparsamt förekommit att avgifter eller skatt tas ut i direkt anslutning till användningen av en väg. Det viktigaste exemplet från senare tid är det avgiftsuttag som sker vid passagen av den fasta förbindelsen över Öresund. Ett system med trängselskatt – som i likhet med t.ex. en vägavgift skall tas ut i direkt anslutning till nyttjandet av vägar inom ett visst område – är således något nytt. Detta innebär att det bör ställas höga krav på att skattesystemet är så enkelt och okomplicerat som möjligt, utan att de förväntade effekterna för den skull uteblir. Nedan behandlas närmare de förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en god acceptans av systemet skall uppnås.

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen (RF) meddelas föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, genom lag. Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter om skatt till staten och om belastande avgifter, ”tvångsavgifter”.

Enligt 8 kap. 7 § första stycket RF kan regeringen, utan hinder av 3 §, efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter som avser bl.a. trafik. Det delegeringsbara området omfattar inte föreskrifter om skatt, men väl avgifter.

Vad händer om man inte betalar trängselskatt?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som också debiterar 600 kronor i grundavgift.

Måste man ha AutoPASS?

Vi åker relativt ofta till Norge, då jag (Linda) har min släkt där, men då vi inte brukar åka färja och vägtullarna inte brukar komma upp i några större belopp på dessa släktbesök, så har vi inte skaffat någon transponder för automatisk betalning av vägtullar och färjor. Vi bara åker och sen kommer det en faktura med posten några månader senare. Om allt går som planerat och världsläget vill, så hoppas vi dock på en längre resa i Norge till sommaren. Inför den resan har vi läst på och äntligen beställt en transponder, både för att det kommer finnas pengar att spara och för att automatisera betalningen av vägtullar och färjor.

I detta inlägg kommer vi berätta om vägtullar och färjekort i Norge. Vi kommer ha fokus på våra förutsättningar och hur vi har löst det, men vi hoppas våra tankar kring detta och de länkar vi delar kommer ge er den information ni behöver för att hitta en lösning som passar er också. Dubbelkolla alltid våra uppgifter. Bolagen kan ha ändrat sina villkor från detta skrevs tills ni eventuellt beställer något. Det kan även finnas villkor som vi inte nämner som kan vara viktiga för er. Vi ska försöka hålla detta inlägg aktuellt, men vi gör inte anspråk på att detta är den perfekta lösningen som fungerar för alla alltid.

Hur funkar Epass24?

Promillegränsen är 0,2.

Även små överträdelser av hastighetsgränsen (5-10 km/h) kan leda till höga böter. Polisen inkasserar böter på plats av personer bosatta utanför Norge. Bilen kan tas i beslag tills böterna betalats.

Vad händer om man inte betalar tullen?

 • Kontrollera om ditt inköp måste förtullas. Förtullning, dvs. tullklarering, innebär betalning av importskatter och anmälan till Tullen om vilken vara det är fråga om. Exempelvis ska alla paket från länder utanför EU förtullas. Läs mer: Vilka paket ska förtullas?

 • Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket du ska betala importskatter, såsom mervärdesskatt och eventuella tullavgifter.
 • Ta reda på om Posten eller en annan transportfirma förtullar paketet åt dig eller om du själv ska ta hand om förtullningen. Läs anvisningarna på sidan Vem förtullar paket?
 • Innan du gör inköp lönar det sig också att bekanta sig med restriktionerna och förbuden gällande e-handelsköp från utlandet.
 • Om du importerar vissa aluminium-, järn- och stålprodukter och andra så kallade CBAM-varor, dvs. produkter som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränsernaLänk till en annan webbplats för en summa över 150 euro, behöver du från och med den 1.10 2023 utsläppsinformation av den som tillverkat varan.   

Hur betalar man importavgift?

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Hur vet jag hur mycket tull jag ska betala?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Vad händer om man inte betalar tullavgift?

Om du inte betalar din tullräkning i tid skickar Tullverket en betalningspåminnelse med påförd dröjsmålsränta.