:

Vem omfattas av socialförsäkringsbalken?

Innehållsförteckning:

 1. Vem omfattas av socialförsäkringsbalken?
 2. Är socialförsäkringsbalken en lag?
 3. Får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap socialförsäkringsbalken?
 4. När trädde socialförsäkringsbalken i kraft?
 5. Vilken ersättning har jag rätt till?
 6. Vem har rätt till socialförsäkring?
 7. När infördes socialförsäkringsbalken?
 8. Är vab och tillfällig föräldrapenning samma sak?
 9. Hur mycket får man i tillfällig föräldrapenning?
 10. Vad är socialförsäkringsbalken?
 11. Vilka ersättningar höjs 2023?
 12. Vilka typer av bidrag kan man få?
 13. Vad kan jag få för bidrag?
 14. Vilka är de tre stora socialförsäkringarna?
 15. Kan man vabba när ena föräldern är föräldraledig?

Vem omfattas av socialförsäkringsbalken?

Soci­al­för­säk­rings­bal­ken, SFB, är en hel­täc­kande lag som sam­lar bestäm­mel­ser om social trygg­het genom olika soci­al­för­säk­ringar och bidrag. Den stat­liga soci­al­för­säk­ringen ska ge eko­no­misk trygg­het under livets olika ske­den, exem­pel­vis till barn­fa­mil­jer, sjuka, per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning och äldre.

Är socialförsäkringsbalken en lag?

SFS nr: 2010:111 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2010-03-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1267 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap socialförsäkringsbalken?

Regeringen beslutade den 28 maj 2009 propositionen 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk. I propositionen föreslås en ny socialförsäkringsbalk, som ska ersätta det trettiotal lagar som i dag reglerar socialförsäkringen. Enligt det överlämnade förslaget ska socialförsäkringsbalken träda i kraft den 1 januari 2011 samtidigt som de tidigare lagarna upphävs.

I denna proposition lämnas förslag till kompletteringar av socialförsäkringsbalken. Kompletteringarna innebär att det i socialförsäkringsbalken förs in ändringar i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen. Detta gäller ändringar som föreslagits i propositioner vid sådana tidpunkter att de inte har kunnat beaktas i det tidigare överlämnade förslaget till socialförsäkringsbalk. De författningsändringar som nu ska föras in i socialförsäkringsbalken rör bl.a. utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning, förändringar i sjukförsäkringen i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete, förmögenhetsberäkning vid fastställande av socialförsäkringsförmåner, vissa förändringar i premiepensionssystemet och inrättandet av en ny pensionsmyndighet.

Samtidigt föreslås i socialförsäkringsbalken även några justeringar i språkligt hänseende och av hänvisningar.

AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring BoL Lagen (1993:737) om bostadsbidrag BTPL Lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. EPL Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn EPLP Lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn GPL Lagen (1998:702) om garantipension HVL Lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag IFKL Lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan IPML Lagen (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten LAF Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring LIP Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension PPM Premiepensionsmyndigheten SFB Socialförsäkringsbalken SFBP Lagen (2009:000) om införande av socialförsäkringsbalken SGI Sjukpenninggrundande inkomst

När trädde socialförsäkringsbalken i kraft?

SFS nr: 2010:111 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2010-03-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1267 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Vilken ersättning har jag rätt till?

Du ansöker om ersättning i efterhand. Alltså månaden efter den månad som du deltog i programmet. Ett exempel: om du deltagit i ett program i september ansöker du om ersättning för det i oktober. När du kan ansöka ser du en blå knapp på Mina sidor.

Pengarna betalas normalt ut den 26:e i månaden. På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer. Du kan välja att få ett sms om det.

Vem har rätt till socialförsäkring?

Socialförsäkring handlar om att ge sina medborgare ekonomisk trygghet i olika situationer i form av exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård, föräldraförsäkring och barnbidrag. Vilka förmåner som ingår och hur stora de är varierar från land till land.

Huvudregeln är att du omfattas av socialförsäkringen i det land där du arbetar oavsett var du bor. Det finns några undantag från huvudregeln och reglerna påverkas av bland annat EU:s förordning om social trygghet samt konventioner om social trygghet som Sverige slutit med andra länder.

Huvudregeln är att du omfattas av socialförsäkringen i det land där du arbetar oavsett var du bor.

När infördes socialförsäkringsbalken?

Den 1 januari 2011 började Socialförsäkringsbalken (2010:110) att gälla. Den ersätter drygt 30 lagar, bl.a. lagen om allmän försäkring (AFL) och lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF).

Sjuklönelagen, lagen om arbetslöshetsförsäkring och olika bestämmelser om arbetsmarknadspolitik, aktivitetsstöd m.m. finns inte med i balken. Inte heller bestämmelser om tandvårdsstöd och sjukvårdsersättning.

Är vab och tillfällig föräldrapenning samma sak?

Ersättningen från Försäkringskassan beror på hur du planerar och fördelar de dagar du har rätt att få ersättning för.

För att få mer exakta svar på hur mycket du kommer få i föräldrapenning läs vidare på Försäkringskassans hemsida.

Hur mycket får man i tillfällig föräldrapenning?

Du kan få ersättning för vab när du

 • tar hand om ett barn som inte kan gå till förskolan, skolan eller motsvarande på grund av sjukdom eller smitta
 • följer med ett barn till läkare, barnavårdscentralen (BVC), tandläkaren eller BUP
 • tar hand om ett barn på grund av att den ordinarie vårdaren är sjuk
 • deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.

Du kan vabba hela dagen eller en del av dagen. En del av dagen kan vara 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Du måste inte vara förälder till barnet för att få ersättning. Andra personer kan också få ersättning för vab om villkoren är uppfyllda.

Första gången en person som inte är förälder ska vabba måste hen ringa 0771‑524 524 och anmäla det.

Hur man gör sedan beror på vem det är som ska vabba och vilket förhållande hen har till barnet. De här personerna kan ansöka om ersättning på Mina sidor:

Huvudregeln är att kan du få ersättning för vab om barnet inte har fyllt 12 år. Den undre åldersgränsen är 8 månader.

Men det finns också vissa situationer när du kan få ersättning även om barnet är yngre eller äldre.

När barnet är yngre än 8 månader kan du få ersättning för vab i två situationer:

Vad är socialförsäkringsbalken?

I propositionen föreslås en ny sammanhållen och heltäckande socialför­ säkringslag, som ersätter ungefär 30 gällande socialförsäkringslagar. Lagen benämns socialförsäkringsbalk. Tillämpningsområdet omfattar i princip samtliga de socialförsäkringsförmåner som administreras av För­ säkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket.

Balken är indelad i åtta avdelningar (avd. A–H) enligt följande: Avd. A: Övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäk­ ringsskyddet och vissa definitioner.

Avd. B–G: Bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna, i princip ordnade efter behovssituationer under medborgarnas livscykel.

ABBL Lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AFLP Lagen (1962:382) angående införande av lagen om all­ män försäkring AKBL Lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn ALF Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring AOL Lagen (2004:778) om allmänt ombud hos Försäkrings­ kassan ATP Allmän tilläggspension bet. Betänkande BoL Lagen (1993:737) om bostadsbidrag BTPL Lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. CSN Centrala studiestödsnämnden dir. Direktiv Ds Departementsserien EPL Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter­ levandestöd till barn EPLP Lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn EU Europeiska unionen FBBL Lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag FBF Förordningen (1988:890) om bilstöd till funktionshind­ rade FL Förvaltningslagen (1986:223) FÖD Försäkringsöverdomstolen GPL Lagen (1998:702) om garantipension HandL Förslag i SOU 2001:47 till lag om handläggning av ärenden hos de allmänna försäkringskassorna m.m. HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HVL Lagen (1998:703) om handikappersättning och vård­ bidrag IFKL Lagen (2004:274) med anledning av inrättande av För­ säkringskassan IL Inkomstskattelagen (1999:1229) KSL Lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän LAF Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring LASS Lagen (1993:389) om assistansersättning LBF Lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bil­ stöd till funktionshindrade LEF Lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekon­ trollerande verksamhet m.m. LIP Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension LIPP Lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension LISA Lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersätt­ ning

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Vilka ersättningar höjs 2023?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Vilka typer av bidrag kan man få?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

Vad kan jag få för bidrag?

För att få fler personer till jobb erbjuder vi arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd, såsom nystartsjobb, lönebidrag och hjälpmedel. Om du inte har en kandidat kan vi hjälpa dig att hitta en. Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt beroende på den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet på din arbetsplats.

Du kan bara få stöd för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Anmäl ditt intresse för att anställa med stöd

Vilka är de tre stora socialförsäkringarna?

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet. De största delarna i detta utgörs av pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring.

Bestämmelserna finns sedan den 1 januari 2011 i socialförsäkringsbalken (2010:110). Där räknas formellt inte arbetslöshetsförsäkringen som en socialförsäkring. Den regleras istället i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar däremot även skattefinansierade familjeförmåner till föräldrar och barn, särskilda förmåner till funktionshindrade, förmåner till efterlevande som inte är pension samt bostadsstöd.

Kan man vabba när ena föräldern är föräldraledig?

Om du inte kan gå till jobbet eller förlorar a-kassa eftersom du behöver vårda ett sjukt barn, kan du bli berättigad till ersättning för VAB. Detta gäller också för dig som driver eget företag. Ersättning du får för VAB kallas för tillfällig föräldrapenning.

När det gäller att ta hand om ett barn som en annan vårdnadshavare skulle tagit hand om, har en förälder rätt till ledighet enligt 8 § st. 2 i föräldraledighetslagen om den behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren (i det här fallet den andra föräldern) inte har möjlighet. Om man vill utnyttja denna ledighet ska det anmälas minst en vecka före ledighetens början. Dock gäller ingen anmälningstid om ledigheten beror på sjukdom (13 § st. 2 föräldrarledighetslagen).

När det gäller ledighet med tillfällig föräldrapenning har en arbetstagare rätt till ledighet under den tid då hen uppfyller villkoren enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken. Detta inkluderar även de fall då en förälder behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad, även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240 dagar (8 §, Lag 2010:2006).