:

Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?
 2. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 3. Vad är skillnaden mellan bodelning och arvskifte?
 4. Hur gör man en bodelning vid dödsfall?
 5. Kan bodelning göras innan bouppteckning?
 6. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 7. Kan man göra en bodelning själv?
 8. Kan man skriva bodelning själv?
 9. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 10. Kan man vägra bodelning?
 11. Kan man göra bodelning själv?
 12. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 13. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 14. Vem betala skatt vid bodelning?
 15. Får man slänga kläder innan bouppteckning?

Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?

För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med dina sparpengar i det fall att din man skulle avlida under förutsättning att ni har barn på varsitt håll och inte har ett äktenskapsförord.

Vad är skillnaden mellan bodelning och arvskifte?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Hur gör man en bodelning vid dödsfall?

Bodelning vid dödsfall skiljer sig åt från bodelning vid skilsmässa. Bodelning vid dödsfall varierar också beträffande om den avlidne var gift eller sambo. Bodelning vid dödsfall sker mellan den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare samt efterlevande make/maka eller sambo. Innan en bodelning kan genomföras måste en bouppteckning först upprättas.

 • Bouppteckningsförrättningen är tillfället då bouppteckningen  kontrolleras och undertecknas. Bouppteckningsförrättningen ska hållas max tre månader efter dödstillfället och bouppteckningen ska lämnas till Skatteverket senast en månad därefter.
 • Bouppteckningen är den handling som visar den avlidnes tillgångar och skulder och är grunden till bodelningen. Bouppteckningen visar också vilka som har rätt till arv.
 • Vid bodelningen ingår giftorättsgods alternativt samboegendom beroende på om den avlidne var gift eller sambo. I vissa fall är en bodelning inte nödvändig.
 • Kan bodelning göras innan bouppteckning?

  Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

  Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

  Vad ska inte ingå i en bodelning?

  När ett äktenskap upplöses ska (förutom i undantagsfall) makarnas egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Genom bodelningen upphör alla ekonomiska samband mellan makarna.

  Det som beskrivs nedan är hur en bodelning är tänkt att gå till enligt lagens regler. Om ni är överens kan ni dock komma överens om en annan uppdelning av tillgångarna eftersom reglerna inte är tvingande.

  Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett bodelningsavtal? Klicka här.Vill du skriva ett bodelningsavtal själv online? Läs mer här.

  Makars egendom kan delas in i två olika kategorier, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som utgör vad har betydelse för vad som kan ingå och delas vid en bodelning. Det är makarnas giftorättsgods som i regel ingår i en bodelning medan enskild egendom faller utanför bodelningen. Kläder och andra personliga föremål får också tas undan i skälig omfattning vid bodelningen.

  Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom är enskild om det följer av ett äktenskapsförord eller om en make har fått egendom med det villkoren att den ska vara enskild, till exempel genom gåva eller testamente.

  Ett första steg är därför att ta reda på vilket typ av giftorättsgods som finns och om det finns någon egendom som är enskild.

  Kan man göra en bodelning själv?

  Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

  Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

  Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

  Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

  Kan man skriva bodelning själv?

  Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

  Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

  Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

  Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

  Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

  Kan man vägra bodelning?

  Så vad är då en bodelning? Vid en bodelning delar du och din partner upp den egendom som ni har mellan er. Tanken bakom lagen om bodelning är att tillgångarna, men också skulderna, ska delas lika. Däremot måste ni som par komma överens om vem som ska få vad, annars kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som fattar besluten åt er.

  En bodelning kan göras vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör. Men också när ni fortfarande är gifta eller om någon av er går bort. Gifta makar är enligt lag skyldiga att göra en bodelning samt upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa ska ni utgå från de egendomar som ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Har du och din partner ett samboförhållande ska ni utgå från den dag då samboförhållandet upphörde. Det finns självklart undantag, exempelvis om det finns ett giltigt samboavtal. Ni kan använda er av vår gratismall för samboavtal för inspiration.

  Är ni överens om hur egendomen ska delas upp är detta ofta tillräckligt, då kan bodelningen genomföras på ett korrekt sätt. I vissa fall behövs ett avtal som ni skriver under. Detta skulle exempelvis kunna vara om ni äger en fastighet tillsammans. Vill ni kan avtalet sedan registreras hos Skatteverket. Genomförs bodelningen under tiden som ni är gifta och i samband med skilsmässa måste ni anmäla det till Skatteverket, som då registrerar detta.

  Tips! Avtal och andra viktiga dokument kan förvaras hos Fernita och det Digitala valvet. Ha alla dina viktiga papper sparade på ett och samma ställe tills den dag de behövs.

  Kan man göra bodelning själv?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

  Hur värderar man möbler vid bodelning?

  Juridik vid dödsfall

  Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.

  Måste man ha en jurist vid bodelning?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Vem betala skatt vid bodelning?

  När man får en fastighet eller del av fastighet genom en bodelning leder det inte till att man behöver betala skatt. Den som får en fastighet genom bodelning kommer istället att beskattas den dag fastigheten säljs. Om en part ensam tar över en fastighet kommer denne ensam att betala all vinstskatt efter en framtida försäljning. Samtidigt tar hen också risken för att fastighetens värde kan gå ner. Eftersom man inte vet vilket värde fastigheten kommer att ha vid en framtida försäljning är det brukligt att man beräknar värdet på en fastighet som om den skulle säljas vid bodelningen, med hänsyn tagen till eventuell vinstskatt och andra utgifter. Man vill alltså få fram det belopp som faktiskt skulle finnas att dela på om man istället sålde fastigheten.

  Detta betyder att man behöver räkna ut hur stor vinstskatt som skulle behöva betalas om man skulle sälja fastigheten vid tiden för bodelningen. Det kallas att man beräknar latent skatt. Den tänkta vinsten räknas ut genom att man drar av det ursprungliga inköpspriset, uppskattade försäljningskostnader och eventuella förbättringskostnader från det aktuella marknadsvärdet. Utifrån den uträknade vinsten beräknar man en viss procent i skatt, för närvarande 22 procent. Den beräknade fiktiva skatten drar man slutligen av från fastighetens marknadsvärde innan värdet tas in i bodelningen.

  Det är också vanligt att man beräknar ett mäklararvode som skulle uppstått vid en försäljning och drar av även det ifrån fastighetens värde på samma sätt som den latenta skatten.

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Det här vet du säkert redan – men en bouppteckning behöver alltid ordnas innan ett dödsbo kan tömmas. Vi har tidigare skrivit ett inlägg om vad ett dödsbo är för något. Kortfattat man kan man säga att det är en lista över tillgångarna och skulderna hos den avlidnes och efterlevande makan. Det är möjligt att göra en bouppteckning privat, det går även bra att göra det med hjälp av en jurist eller begravningsbyrå. Inom fyra månader från att personen avlider måste denna skickas in till Skatteverket.

  På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad en bouppteckning är för något.

  Det kan vara oerhört känslomässigt och tufft att behöva tömma ett dödsbo. Bland arvingar blir det ofta gräl och arvstvister är tyvärr relativt vanligt förekommande. Det handlar nästan uteslutande om vem som får behålla vad. Det lättaste att göra är att utgå från ett testamente ifall ett sådant finns. En jurist är alltid en god idé att anlita vid en arvstvist.