:

Vad händer med skulder vid fusion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med skulder vid fusion?
 2. Vad händer med eget kapital vid fusion?
 3. Varför fusionera bolag?
 4. Hur slår man ihop två aktiebolag?
 5. Vad händer med skattekontot vid fusion?
 6. Vad kostar en fusion?
 7. Hur går en fusion till?
 8. Vad händer efter fusion?
 9. Hur bokför man en fusion?
 10. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 11. Vad är problemet med fusion?
 12. Vilka risker finns med fusion?
 13. Vad är nackdelar med fusion?
 14. Vad händer med avtal vid en fusion?
 15. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Vad händer med skulder vid fusion?

Det som händer vid en fusion är att andelar i det övertagna företaget (vanligen dotterföretag) ersätts av tillgångar och skulder i det övertagande företaget (vanligen moderföretag). Det normala är att tillgångar och skulder övertas till det värde de redovisats i koncernredovisningen. De måste dock motsvaras av reella värden. Eventuella övervärden skrivs av i moderbolaget i samma takt som de skrivits av i koncernredovisningen. 

Det finns tillfällen när justering behöver göras av den värdering av övertagna fordringar och skulder som gjorts i koncernredovisningen. Detta beror på att i koncernredovisningen tillämpas enhetssynen som princip, medan det i en juridisk person är ägarteorin som gäller. Enligt enhetssynen ses koncernen ses som en enhet där eventuella övervärden eller goodwill tas med i sin helhet även i delägda företag. I en juridisk person skall ägarteorin tillämpas där endast moderbolagets andel av övervärden eller goodwill skall redovisas. 

En annan skillnad gäller successiva förvärv. Med successiva förvärv avses fall där ett bestämmande inflytande uppstår successivt genom förvärv i flera steg. I koncernredovisningen skall en omvärdering ske vid den tillpunkt då bestämmande inflytande uppstår och företaget skall redovisas som ett dotterföretag. Någon omvärdering skall i dessa fall inte ske i juridisk person och det kan då behöva justeras vid en fusion. Andra situationer som tas upp och exemplifieras i BFNAR 2020:5 är:

Vad händer med eget kapital vid fusion?

I oktober 2020 publicerade Bokföringsnämnden sitt allmänna råd 2020:5 med tillhörande vägledning för redovisning av fusioner. Det allmänna rådet anger att ändringarna träder i kraft avseende fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021, men tidigare tillämpning är tillåten, det vill säga fusioner med fusionsdag från och med 2020-10-16. Fusioner före datum då vägledningen tillämpas räknas inte om.

Varför fusionera bolag?

Med fusion upphör det överlåtande bolaget att existera utan att ett likvidationsförfarande krävs. Vanligast är att ett helägt dotterbolag fusioneras upp till moderbolaget.

Starta fusionen i god tid då flera faktorer påverkar handläggningstiden. Vi rekommenderar att fusionen påbörjas 3-4 månader innan den önskas vara klar.

Kontakta oss så upprättar vi de handlingar som krävs inklusive fusionsplan, bevakar samtliga delar i fusionsprocessen och ser till att fusionen registreras i rätt tid.

Många företagare är ägare till och bedriver verksamhet i två eller flera aktiebolag. När det inte längre finns någon direkt fördel eller behov av att ha flera aktiebolag kan sammanslagning av bolagen genom fusion vara ett bra alternativ.

Hur slår man ihop två aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att slå ihop två aktiebolag eller ekonomiska föreningar beroende på omständigheterna – fusion genom absorption, fusion genom kombination eller omvänd fusion. Processen kan gå till på olika sätt och reglerna varierar.

En fusion är ett sätt att slå ihop två eller flera ekonomiska föreningar eller aktiebolag till ett och samma. Det innebär att samtliga bolagets eller bolagens tillgångar och skulder tas över av ett annat. Fördelarna med den här proceduren är många och inkluderar ofta effektiviseringar. Det kan också vara fördelaktigt av skattetekniska eller redovisningstekniska skäl.

Vad händer med skattekontot vid fusion?

Samma betalare kan ansvara för skulder på skattekonton som tillhör olika personer. Skatteverket kan då avräkna inbetalningar och andra tillgodoförda belopp mot skulder på de olika kontona.

I vissa situationer kan Skatteverket avräkna mellan skattekonton som tillhör olika personer, och dessa skattekonton kan hanteras som en helhet. Skatteverket kan då avräkna betalningar och andra krediteringar mot den sammanlagda skatteskulden, oberoende på vilket av skattekontona skulden finns (62 kap. 11 § SFL och prop. 2010/11:165 s. 1024 f.).

Vad kostar en fusion?

Med fusion avses en särskilt reglerad sammanslagning av två eller flera företag där det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. ABL, och för ekonomiska föreningar i 16 kap. EFL.

ABL reglerar endast fusioner mellan aktiebolag och tillåter inte fusion mellan ett aktiebolag och en annan associationsform, t.ex. handelsbolag eller en ekonomisk förening. I EFL finns det däremot fusionsregler som tillåter att ett helägt dotteraktiebolag fusioneras in i en ekonomisk förening.

Fusion innebär enligt 23 kap. 1 § ABL att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag, mot ett vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Vederlaget ska bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av pengar. Mer än hälften av det sammanlagda värdet av vederlaget ska utgöras av aktier (23 kap. 2 § ABL). Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation.

Hur går en fusion till?

Många hoppas på fusion som en framtida energikälla som inte ger något farligt avfall och som kan ta bränsle ur vanligt havsvatten. En av grupperna inom Avdelningen för tillämpad kärnfysik sysslar med fusionsdiagnostik, som handlar om att hålla koll på processerna som pågår inuti de fusionsexperiment som görs nu och som kommer att göras i framtiden.

Nedan får du veta lite mer om hur fusion fungerar. Här finns också professor Göran Ericssons installationsföreläsning från 2012: Neutronmätningar för fusionsenergi – hur man mäter 100 miljoner grader.

Vad händer efter fusion?

Vid en fusion tas ett eller flera bolags samtliga tillgångar och skulder över av ett annat bolag. När fusionen är genomförd upphör det överlåtande bolaget att existera. Detta kan bl a medföra redovisningstekniska och/eller skattetekniska fördelar.

Läs mer

Hur bokför man en fusion?

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett företag ska tillämpa vid redovisning av fusion. Vägledningen innehåller lagregler, Bokföringsnämndens allmänna råd, kommentarer och exempel.

Fusion kan enligt 23 kap. ABL ske genom att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av aktiebolagen övertas av ett annat företag mot vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Fusion kan även ske enligt 16 kap. FL mellan två eller flera ekonomiska föreningar och i vissa fall även mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag.

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan även delta i en fusion med en motsvarande juridisk person med hemvist i en annan stat inom EES än Sverige, så kallad gränsöverskridande fusion. När en fusion genomförs ska det övertagande företagets redovisningsprinciper tillämpas. Om det övertagande företaget är ett svenskt företag ska svenska redovisningsprinciper tillämpas, oavsett om det överlåtande företaget är ett svenskt eller utländskt företag. Det allmänna rådet är därmed tillämpligt även på gränsöverskridande fusioner om det övertagande företaget är ett svenskt företag.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Vad är problemet med fusion?

Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre metoder för att bromsa in skenade elektroner som utan förvarning kan förstöra en framtida reaktor.

För att få atomer att slå sig ihop krävs högt tryck och temperaturer på sådär 150 miljoner grader. Som om det inte skulle vara nog finns skenande elektroner, elementarpartiklar med negativ laddning, som ställer till det i de fusionsreaktorer som utvecklas just nu. I den lovande reaktortypen tokamak kan oönskade elektriska fält äventyra hela processen. Plötsligt kan elektroner med mycket hög energi accelerera till så höga hastigheter att de slår sönder reaktorns vägg.

Vilka risker finns med fusion?

In an effort to maintain a high standard of specimen integrity, the following criteria have been developed with the intention of ensuring accurate, meaningful patient results.

Unsatisfactory Information

Vad är nackdelar med fusion?

ITER byggs i dag i södra Frankrike och så här långt har 530 företag och 70 forsknings- och utvecklingsorganisationer varit inblandade genom Fusion for energy (F4E), EU:s kontor för ITER. EU är den viktigaste finansiären och står för närmare hälften av budgeten men Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland och USA står också bakom projektet. 

– ITER, som betyder ”vägen” på latin, är nästa stora milstolpe på vägen till fusionsenergi. Tusentals forskare, ingenjörer, företag och politiker från alla deltagande länder har varit inblandade. Det här är ett projekt som för samman hälften av jordens befolkning och 80 procent av jordens BNP, säger Johannes Schwemmer, generaldirektör för F4E.  

Projektet började planeras i mitten av 80-talet och 2010 startade byggarbetet. Totalt har F4E genomfört upphandlingar för fem miljarder euro, men överraskande få har gått till svenska aktörer. Sverige som har en stor vana av att jobba med teknik och anläggningskonstruktion, vilket inte minst har bevisats genom arbetet med forskningsanläggningen ESS utanför Lund, har alla möjligheter att öka sitt engagemang i ITER. Hittills har svenska aktörer bara vunnit 2,5 procent av kontrakten och endast 0,1 % av kontraktsvärdet, och det beror till stor del på att få har deltagit i upphandlingarna.  

Vad händer med avtal vid en fusion?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.