:

Vilka lagar gäller för aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka lagar gäller för aktiebolag?
 2. Vad innehåller aktiebolagslagen?
 3. Vad ska ingå i ett Bolagsavtal?
 4. Hur kan man se vem som äger ett aktiebolag?
 5. När lönar det sig att ha aktiebolag?
 6. Måste man ha en vd i ett aktiebolag?
 7. Vad är nackdelen med aktiebolag?
 8. Måste ett aktiebolag gå med vinst?
 9. Kan man ingå avtal med sitt eget aktiebolag?
 10. Vem är ägare till företaget?
 11. Vem får inte starta aktiebolag?
 12. Vad är nackdelar med aktiebolag?
 13. Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?
 14. Vem bestämmer lön till VD?
 15. Vem har mest makt i ett aktiebolag?

Vilka lagar gäller för aktiebolag?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Vad innehåller aktiebolagslagen?

ABL innehåller bestämmelser som gäller speciellt för aktiebolag och är gjord dels för att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer m fl (tvingande regler), dels för att ge möjlighet för ägarna att bestämma regler som ska gälla för bolagets förvaltning (dispositiva regler).

 • Vad som ska finnas med i bolagsordningen.
 • Hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev.
 • Formalia för bolagsstämma och vad som där ska beslutas.
 • Hur bolagets ledning ska se ut och krav på ledningen.
 • Revision och krav på revisor.
 • Hur aktierna får hanteras och regler för utgivande av nya aktier, fondemissioner och vinstutdelningar.
 • Krav på aktiekapital och lån till och från aktieägare.
 • Bestämmelser som gäller för en delning av bolaget, vid fusion eller vid överlåtelse av aktierna.
 • När och hur ett aktiebolag kan hamna på obestånd och sättas i konkurs.
 • Vilka skadestånd, böter och straff som bolaget eller dess företrädare kan ställas inför.

Vad ska ingå i ett Bolagsavtal?

Om man ska driva ett bolag med en eller flera andra ägare så är det viktigt att man ingår ett bolagsavtal. Avtalet syftar till att sätta ramarna för den verksamhet som man ska bedriva i bolaget. Det är ett avtal där man tydligt beskriver vad man kan förvänta sig av sina kompanjoner och vad de kan förvänta sig tillbaka. För att samarbetet ska fungera är det viktigt att man reder ut sådana väsentliga frågor redan i starten av sitt företagande. I ett bolagsavtal så bör ägarna reglera bland annat

 • hur bolaget ska bedriva sin verksamhet,
 • om det finns krav på att vara aktiv i bolaget,
 • frågor om hur beslut ska fattas i bolaget,
 • fördelning av eventuell vinst,
 • hur man ska finansiera bolaget (lån eller insatser),
 • vilka rättigheter och skyldigheter ägarna ska ha gentemot varandra, till exempel vad avser ägandet av bolaget,
 • vilket ansvar ägarna ska ha gentemot varandra,
 • hur man ska bedriva verksamheten i bolaget,
 • när, om och hur ägarna ska kunna sälja sina andelar i bolaget, och
 • hur man ska kunna utöka delägarkretsen.

Men beroende på vad det är för bolag, vilken verksamhet bolaget bedriver och hur många ägare det har så kan bolagsavtal se väldigt annorlunda ut. Som sagt i rubriken: kärt barn har många namn, så det är inte säkert att det är just ett ”bolagsavtal” som du söker. Det kan till exempel lika gärna vara ett aktieägaravtal. I den här artikeln ska vi beskriva de olika sorters bolagsavtal som finns så du kan välja rätt i djungeln därute.

Hur kan man se vem som äger ett aktiebolag?

Om en person äger mer än 25 % av de totala aktierna i ett aktiebolag, ska det bli registrerat hos Skatteverket. Det kan vara både fysiska och juridiska personer som är delägare i ett aktiebolag. I Sverige skiljer sig reglerna åt vid skattefrågor om aktiebolaget är ett fåmansföretag eller inte. Ett fåmansföretag består av maximalt fyra aktieägare som tillammans i bolaget har mer än 50 % av rösterna. 

Det är vanligt att aktieägare vill reglera förhållandet mellan varandra genom att ingå ett aktieägaravtal. I ett aktieägaravtal går det bland annat att reglera vem som ska arbeta med vad, när vinstutdelning ska ske, vem som ska täcka eventuella förluster, hur nya delägare får ansluta sig och vad som händer om någon bryter mot avtalet m.m. Ett aktieägaravtal kan vara ett sätt att undvika framtida konflikter. Om företaget inte är ett aktiebolag utan en annan bolagsform såsom ett handelsbolag, är avtalet istället kallat för ett kompanjonsavtal. Däremot är avtalsinnehållet i princip detsamma som i ett aktieägaravtal.

När lönar det sig att ha aktiebolag?

– Enskild firma är jättebra om du ska dra i gång en verksamhet och inte vet vad det blir av den.

Detsamma gäller om man driver verksamheten utan anställda och inte har så höga vinster.

Måste man ha en vd i ett aktiebolag?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Vad är nackdelen med aktiebolag?

När det är dags att välja bolagsform brukar det bli ett svårt val för många nyföretagare. För vissa kan det vara väldigt uppenbart vilken bolagsform man ska välja men för andra är det lite svårare.

Att välja bolagsform behöver inte vara kopplad till vilken företagserfarenhet man har. Andra faktorer har större betydelse. Ett par av dessa faktorer är helt enkelt vilken verksamhet som ska bedrivas, hur ägarstrukturen ska se ut eller vilket juridiska ansvar som ska bäras. 

Måste ett aktiebolag gå med vinst?

bolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

Kan man ingå avtal med sitt eget aktiebolag?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vem är ägare till företaget?

Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige. I Sverige finns det drygt 600 000 aktiebolag och siffran har hittills (mars 2020) ökat för varje år. Ett aktiebolag ägs av dess aktieägare vilka finns registrerade i aktieboken som innehas av varje företag. Vem som äger ett aktiebolag registreras inte av någon myndighet men för att få en överblick kan man i företagsrapporten i Bolagsfakta få information om vem som är verklig huvudman för företaget. Den verklige huvudmannen är den eller de personer som har kontroll eller äger företaget eller organisationen. Man är verklig huvudman om man äger mer än 25% av rösterna eller rätt att avsätta eller utse fler än hälften av styrelseledamöterna.

Vem får inte starta aktiebolag?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Vad är nackdelar med aktiebolag?

I ett aktiebolag svarar aktionären för företagets risker endast med den kapitalinsats som han har satsat. I praktiken krävs ändå av aktionärerna i små aktiebolag deras personliga egendom eller borgen som säkerheter för bolagets lån, åtminstone i början av företagsverksamheten.

Aktiebolag väljs ofta som företagsform då

Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Som delägare i ett aktiebolag får du plocka ut pengar ur bolaget i form av lön, utdelning eller som återbetalning när du gjort egna utlägg eller satt in eget kapital i bolaget. Du får däremot inte låta bolaget låna ut pengar till dig som privatperson. Ett sådant lån kallas nämligen “förbjudet lån” och kan bestraffas med böter eller till och med fängelse.

En fördel med att driva aktiebolag istället för enskild firma är att bolagets ekonomi och den privata ekonomin hålls åtskilda. På så sätt behöver du aldrig oroa dig för att du som privatperson ska riskera att hamna i ekonomiska trångmål om bolaget skulle gå dåligt. 

Vem bestämmer lön till VD?

SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen efter förslag från RemCo. Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna baseras den totala ersättningen för verkställande ledningen på de tre huvudkomponenterna fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning (Aktieprogrammet) samt pension och andra förmåner. Kontantbaserad rörlig ersättning ingår inte i ersättningen.

Vem har mest makt i ett aktiebolag?

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls av ägarna till bolaget. En gång per år hålls årsstämman där aktie­ägarna beslutar i de viktigaste frågorna. Hit hör val av styrelse och revisor, beslut om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras samt om styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Årsstämman kan i princip besluta i alla ärenden som rör bolaget. Den får dock inte detaljstyra styrelsen på ett sådant sätt att styrelsen inte kan fatta självständiga beslut. Det beror bland annat på att styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget och att detta ansvar måste balanseras av ett inflytande över beslut som rör förvaltningen.