:

Vad får en testamentsexekutor göra?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får en testamentsexekutor göra?
 2. Vem kan vara testamentsexekutor?
 3. Vad kostar en testamentsexekutor?
 4. Vad är Testamentexekutor?
 5. Vem har rätt att läsa testamente?
 6. Vem har rätt att läsa ett testamente?
 7. Vad händer om man bestrider ett testamente?
 8. Hur klandrar man ett testamente?
 9. Kan man skriva testamente utan jurist?
 10. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 11. Hur bindande är ett testamente?
 12. Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
 13. När testamentet är ogiltigt?
 14. Vem får inte bevittna ett testamente?
 15. Vad kan ogiltigförklara ett testamente?

Vad får en testamentsexekutor göra?

Institutet med en testamentsexekutor har inga egentliga nackdelar då det ger individen frihet att själv bestämma vem som ska få sköta dödsboets förvaltning och skiftning. 

Problemet är dock jurist- och advokatbyråer som ofta passar på att skriva in sig själva som testamentsexekutor i de testamenten de upprättar, utan att egentligen informera om vad det innebär för den enskilde. Dessutom är det inte ovanligt att man ”fular sig” och erbjuder ett bättre pris för den enskilde att upprätta testamentet ifall man skriver in byrån som testamentsexekutor. 

Ur byråns håll är det givetvis en smart och bra affärsmöjlighet då man garanterar sig arbete längre fram. Även ur den enskildes sida är det antagligen inte en allt för dålig idé. Juristen som kommer ta hand om dödsboet är mest troligt mycket kompetent och kommer mest troligt att agera lojalt och korrekt, men problemet är att det kan innebära stora kostnader för dödsboet, som man kanske inte måste ha. Genom ett förordnande om testamentsexekutor förlorar dödsbodelägarna i realiteten möjligheten att välja jurist inte bara efter kompetens, utan även pris. I många fall kanske man inte ens behöver få hjälp av en jurist utan kan sköta bouppteckning och arvskifte själv. Det är inte ovanligt att en jurist kan debitera uppemot 20 000 kronor för att sköta arbetet som testamentsexekutor. 

Vem kan vara testamentsexekutor?

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag att förklara vad som gäller enligt lag och vad det innebär i praktiken.

Vad kostar en testamentsexekutor?

Nu kan vi erbjuda dig som Premiumkund kostnadsfri och livslång förvaring hos Familjens Jurist. Genom att förvara ditt testamente hos Familjens Jurist kan du vara säker på att det kommer fram när det behövs. Genom att samköra Familjens Jurists register med dödsfallsregistret hos SPAR kan vi garantera att ditt testamente kommer till din testamentsexekutor eller till ditt dödsbo inom trettio dagar från dödsdagen (förutsatt att du är folkbokförd i Sverige).

I testamentet kan du även skriva om du vill att Familjens Jurist ska vara testamentsexekutor (verkställare av testamentet), för att känna dig helt säker på att det blir som du vill.

Du har alltid möjlighet att återkalla testamentet för att göra ändringar eller tillägg. En extra kostnad tas ut i dessa fall.

Vad är Testamentexekutor?

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du inte vill vara testametsexekutor. Du kan välja att frånsäga dig uppdraget om du inte vill anta det. Det kan dock krävas en skälig orsak till varför entledigandet ska ske (19 kap. 5 § första stycket ärvdabalken). Vad som är skälig orsak skiljer sig åt från fall till fall. Vill du inte vara testamentsexekutor ska du vända dig till rätten som prövar om entledigande. Det kan på så vis vara möjligt för dig att frångå uppdraget.

Vem har rätt att läsa testamente?

Det ställs strikta krav på vilka som får vara testamentsvittnen.

De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som ska ärva något,De måste vara över 15 år gamla,De måste vara vid sina sinnens fulla bruk,De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet,De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn,De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar,Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

Vem har rätt att läsa ett testamente?

Det ställs strikta krav på vilka som får vara testamentsvittnen.

De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som ska ärva något,De måste vara över 15 år gamla,De måste vara vid sina sinnens fulla bruk,De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet,De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn,De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar,Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

Vad händer om man bestrider ett testamente?

Ibland händer det att testamenten är felaktigt utformade eller att utformningen skedde i en situation som strider mot lagen. Då kan det vara möjligt att överklaga (på juristspråk “klandra”) ett testamente som man anser borde ogiltigförklaras. Att klandra testamenten kan ha många olika syften, men vanligt är att man vill falla tillbaka på den lagstadgade ordningen. Genom att göra så kan barn till den avlidne få hela arvet och på så vis slippa dela med sig av arvet med en annan person eller organisation.

Arvskiften är ofta mycket laddade situationer. Nära och kära är samlade och är i sorg efter en närståendes bortgång. Dessutom ska man skifta dennes tillgångar som har både emotionellt och ekonomiskt värde. Det kan ofta uppstå otrevliga situationer som kan sätta stora spår långt efter arvskiftet. För att se till att det går så bra som möjligt, försök att vara öppna med vad ni känner tycker, samtidigt som ni tar hänsyn till situationens beskaffenhet.

Hur klandrar man ett testamente?

Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

Kan man skriva testamente utan jurist?

Trygga min framtid

Jag arbetar som kurator på sjukhus. En patient har skrivit ett handskrivet testamente som bevittnats av två personer. Är det juridiskt giltigt? Eller måste patenten vända sig till Familjens jurist för att skriva testamentet på nätet, vilket kostar 895 kr. Patienten har begränsad ekonomi.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Hur bindande är ett testamente?

Ett testamente är inte bindande för den som har upprättat det, eftersom man alltid kan ändra sig och återkalla ett testamente. Tänk på att barn och barnbarn (bröstarvingar) alltid har rätt till sin s.k. laglott, oavsett vad som står i testamentet.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

När testamentet är ogiltigt?

Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

Vem får inte bevittna ett testamente?

Det finns flera krav som ett testamente måste leva upp till för att det ska vara giltigt. Om ditt testamente felar på någon punkt, kanske för att det inte skrivits under eller för att någon av vittnena inte uppfyller rätt krav, blir testamentet ogiltigt. Testamentet kan då inte användas för att fördela arvet:

 • Den som upprättar testamentet måste vara över 18 år
 • Testamentet måste vara skriftligt
 • Testamentet måste vara undertecknat av den som upprättar testamentet
 • Två vittnen måste samtidigt ha närvarat när testatorn undertecknar testamente
 • Vittnena måste dessutom skriva under testamentet själv

Personen som skriver testamentet (testatorn) ska ha fyllt 18 år och vara vid sina sinnens fulla bruk. Det innebär att en person med demenssjukdom antagligen inte kan skriva ett testamente som kommer anses juridiskt giltigt. En 16-åring kan skriva ett testamente, men bara över viss egendom. Den egendomen måste antingen komma från personens egen arbetsinkomst, eller vara egendom som personen fått i gåva eller i arv med villkoret att personen själv ska få råda över egendomen.

Vad kan ogiltigförklara ett testamente?

Fråga 1: Ett testamente kan ogiltigförklaras enligt Ärvdabalken, om det t.ex. inte uppfyller legala formkrav, om testator varit påverkad av tillfällig eller permanent psykisk störning eller utsatts för obehörig påverkan vid upprättandet. Fråga 2 och 3: Preskriptionstiden för ett testamente är 10 år från den tidpunkt då testamentstagarens rätt inträtt och förutsätter alltså att ett testamente återfunnits för att preskriptionstiden ska börja löpa. Det är inte brukligt att i ett arvskifte reglera hur ett i framtiden eventuellt upphittat testamente ska hanteras. Naturligtvis kan det av praktiska skäl vara svårt, om än möjligt, att verkställa ett testamente som upphittas flera år efter arvskifte. Det är något man får ta ställning till om det inträffar. Det finns exempel på där testamenten dykt upp senare och dessa har då tagits i beaktande.