:

Hur startar man en välgörenhetsorganisation?

Innehållsförteckning:

 1. Hur startar man en välgörenhetsorganisation?
 2. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 3. Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?
 4. Kan en ideell förening betala ut lön?
 5. Hur mycket ska man ge till välgörenhet?
 6. Hur kan man samla in pengar till välgörenhet?
 7. Får en förening gå med vinst?
 8. Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?
 9. Kan vem som helst starta en förening?
 10. Hur lång tid tar det att starta en ekonomisk förening?
 11. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 12. Hur många måste man vara i en styrelse ideell förening?
 13. Är det skatt på välgörenhet?
 14. Får företag skänka pengar till välgörenhet?
 15. Vilka organisationer samlar in mest pengar?

Hur startar man en välgörenhetsorganisation?

Giva Sverige får ibland frågan om hur man kan starta en ideell organisation och därför har vi samlat information om hur man går till väga. Här beskriver vi kortfattat vad som gäller när man vill starta en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund i Sverige.

Starta en ideell förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas, vilket betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot finns det lagar och regler till exempel för skatter och bokföring som man självklart måste följa. För att starta en ideell organisation finns den här checklistan som Skatteverket har skapat;

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?

En förening är en grupp på minst tre medlemmar som ägnar sig åt en specifik avgränsad verksamhet. Man brukar skilja på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. 

Kan en ideell förening betala ut lön?

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.

Hur mycket ska man ge till välgörenhet?

Det är möjligt för privatpersoner att få skattereduktion genom att ge bidrag till vissa ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. För skattereduktion krävs följande:

 • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Detta måste kontrolleras vid varje gåvotillfälle.
 • Gåva om minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.
 • Gåvan ska uppgå till minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller till flera godkända gåvomottagare.
 • Gåvan måste vara en penninggåva, avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Du hittar en lista med godkända gåvomottagare här.

Hur kan man samla in pengar till välgörenhet?

Tävlingar är alltid ett roligt sätt att ta fram människors konkurrenskraftiga karaktär. Och oavsett vem som vinner tävlingen, kommer anledningen alltid vinna några donationer.

Musiker, skådespelare och komiker deltar ofta i insamlingsevent. Varför inte kapitalisera på det och starta en egen underhållningsinsamling?

Får en förening gå med vinst?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?

beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som ni uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Kan vem som helst starta en förening?

1

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

Hur lång tid tar det att starta en ekonomisk förening?

En förening är en grupp på minst tre medlemmar som ägnar sig åt en specifik avgränsad verksamhet. Man brukar skilja på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. 

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Hur många måste man vara i en styrelse ideell förening?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Är det skatt på välgörenhet?

Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner åter igen få skattereduktion med 25 % för gåvor till godkända gåvomottagare.

Maxbeloppet som du kan få avdrag för inkomståret 2021 är 6 000 kr per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1 500 kr. Du måste ha skänkt minst 200 kr till samma mottagare vid ett och samma tillfälle och minst 2 000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare. Du ska ha fyllt 18 år senast den 31 december samma år gåvan skänks.

Får företag skänka pengar till välgörenhet?

När du bokför de ekonomiska händelserna i ditt företag behöver du alltid ett underlag som visar och styrker vad som hänt, är det en inbetalning eller utbetalning, intäkt eller kostnad? Allt som oftast får du en faktura eller annan bekräftelse på händelsen. Du behöver också klassificera händelsen med ett konto ur din kontoplan. En gåva till exempelvis en hjälporganisation är en kostnad för företaget utan att vara ett direkt inköp som driver verksamheten framåt. I stället bokför du din gåva som diverse övrig kostnad, du för in den i kontoklass 6, förslagsvis 6993, enligt BAS-kontoplanen 2022.

Vilka organisationer samlar in mest pengar?

Totalt så har Läkare utan gränser ökat sina intäkter från insamling med 26 procent – från 535 till 723 miljoner kronor – mellan 2015 och 2016, enligt preliminära siffror.

Den största orsaken är finansmannen Roger Akelius initiativ att matcha varje krona som organisationen samlade in under december förra året. Kampanjen gjorde till slut att insamlingen mer än tredubblades, från 80 miljoner till 260 miljoner kronor.

– 2016 kommer bli ett historiskt år för oss, för att vi fick den här gåvan. Det kommer bli svårt att matcha det nästa år, säger Ida Bah, insamlingschef på Läkare utan gränser.