:

Hur stort aktiekapital bör man ha?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stort aktiekapital bör man ha?
 2. Vad kostar det att starta aktiebolag 2023?
 3. När ändrades aktiekapitalet till 25000?
 4. Vad händer med aktiekapitalet?
 5. Vad händer om aktiekapitalet är förbrukat?
 6. Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?
 7. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?
 8. Hur många aktier på 25000?
 9. Får man investera aktiekapitalet?
 10. Får man ta tillbaka aktiekapitalet?
 11. Hur mycket lön för att ta utdelning?
 12. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 13. Hur många aktier bör man ha?
 14. Hur mycket som ska betalas för varje aktie?
 15. Vad är en bra lön 2023?

Hur stort aktiekapital bör man ha?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Vad kostar det att starta aktiebolag 2023?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

När ändrades aktiekapitalet till 25000?

Minskning av aktiekapitalet får ske i följande situationer (20 kap. 1 § ABL):

 • för täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten
 • för avsättning till fritt eget kapital
 • för återbetalning till aktieägarna.

Aktiekapitalet får även minskas enligt förbehåll i bolagsordningen. En minskning av aktiekapitalet kan påverka beskattningen.

Vad händer med aktiekapitalet?

Större aktiebolag ska ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat företag som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter.  

Vad händer om aktiekapitalet är förbrukat?

 • När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen upprätta och låta bolagets revisor (om bolaget har vald revisor) granska en s.k. kontrollbalansräkning.
 • Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.
 • Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?

  Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

  Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed inte har kunnat betala alla utställda fordringar. När det sker kan någon, ägare eller borgenär, begära företaget i konkurs.

  Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

  Hur många aktier på 25000?

  När ett företag har flera ägare och även behöver ta vissa ekonomiska risker är aktiebolag en lämplig företagsform. Detta beror på att delägarnas ansvar är begränsat till insatt kapital om företaget skulle gå i konkurs. En aktieägare kan inte bli skyldig att betala aktiebolagets skulder med privata medel, vilket en ägare i ett handelsbolag kan bli tvungen att göra.

  Får man investera aktiekapitalet?

  Hej, Jag har nyligen startat ett AB vid sidan av mitt ordinarie arbete och jag funderar på att öppna ett lysa 2 konto för företaget (kapitalförsäkring) där jag kommer investera delar av mina sporadiska intäkter framöver.

  Är det smart att även investera halva aktiekapitalet 12500kr i Lysa 2 istället för att ha det “liggandes” på mitt bankkonto?

  Får man ta tillbaka aktiekapitalet?

  • 3 skäl till att avveckla
  • Hur vill du avveckla
  • Hur lång tid tar avveckling
  • Vad kostar det att avveckla
  • Vilka ska du anlita
  • Aktiekapitalet vid avveckling​

  Avveckla aktiebolag gör man när man ej vill driva företaget längre. Det finns flera olika sätt att avveckla aktiebolag på. Det allra smidigaste att sättet att avveckla aktiebolaget är att snabbavveckla. Du säljer vidare aktierna och låter en avvecklare ta över aktiebolaget för att sedan likvidera, fusionera eller sälja aktiebolaget.

  Hur mycket lön för att ta utdelning?

  Oavsett hur mycket lön du plockar ut ur aktiebolaget kommer du att behöva betala skatt på den. Du kan dock påverka om du betalar mycket eller mindre skatt, beroende på vilka önskemål du har.

  Du som är ägare i ett fåmansaktiebolag och som har haft ett positivt klirr i kassan under åren har rätt att plocka ut en aktieutdelning upp till ett visst belopp – ett så kallat gränsbelopp – som bara beskattas med 20 %. På så sätt kan du maxa din privata ekonomi utan att höja lönen så att den går över brytpunkten för statlig skatt.

  Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

  Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

  Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

  Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

  Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

  Hur många aktier bör man ha?

  Vad kan jag göra för att minska och sprida risken i portföljen?

  Hur många branscher borde jag investera i?

  Hur mycket som ska betalas för varje aktie?

  Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Stiftelseurkunden ska undertecknas av samtliga stiftare som är med och startar aktiebolaget och dokumentet ska skickas in till Bolagsverket. En stiftelseurkund får inte vara äldre än sex månader när den skickas in och ska innehålla följande uppgifter:

  • datum för stiftandet av aktiebolaget
  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur fördelningen av aktier ser ut mellan stiftarna
  • personuppgifter på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • ett förslag på företagsnamn
  • hur eventuell överkurs ska fördelas (överkurs innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet)
  • att aktierna kan betalas med apportegendom (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

  Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Stiftelseurkunden ska undertecknas av samtliga stiftare som är med och startar aktiebolaget och dokumentet ska skickas in till Bolagsverket. En stiftelseurkund får inte vara äldre än sex månader när den skickas in och ska innehålla följande uppgifter:

  • datum för stiftandet av aktiebolaget
  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur fördelningen av aktier ser ut mellan stiftarna
  • personuppgifter på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • ett förslag på företagsnamn
  • hur eventuell överkurs ska fördelas (överkurs innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet)
  • att aktierna kan betalas med apportegendom (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

  Läs mer om stiftelseurkunden och ta del av färdiga mallar på Bolagsverket.

  Vad är en bra lön 2023?

  Lönenivån påverkas av många faktorer, inklusive utbildning, erfarenhet, bransch, geografiskt läge och arbetsgivare. En högre utbildning kan öka chanserna till en högre lön, liksom erfarenhet inom ett specifikt yrke eller bransch. Vissa branscher och arbetsgivare tenderar också att betala högre löner än andra.

  Enligt SCB var medianlönen i Sverige 2021 cirka 34 200 kr per månad. Enligt prognoser kan denna siffra öka något under 2023. En bra lön kan vara olika för olika personer beroende på individuella omständigheter, men en allmän uppfattning är att en lön på över 35 000 kr per månad kan anses vara en bra lön 2023.