:

Vad är en omräkningsdifferens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en omräkningsdifferens?
 2. Vad är omräkningsreserv?
 3. Vilken valutakurs ska användas vid bokslut?
 4. Vad är balansdagens kurs?
 5. Vilken valutakurs ska användas vid fakturering?
 6. Vad är RFR 2?
 7. Vad är RedR 1?
 8. Vilken valuta ska man använda?
 9. Vilken valuta ska man välja?
 10. Hur rättar man fel i bokföring?
 11. Hur många euro får man för en svensk hundralapp?
 12. Hur räknar man ut valutakursen?
 13. Kan ett svenskt företag fakturerar i euro?
 14. Vad är RFR 1?
 15. Vad är skillnaden mellan K3 och IFRS?

Vad är en omräkningsdifferens?

a) En kurs på 1 pund = 10 kronor, vilket ger följande balansräkningar vid räkenskapsårets ingång för ett moderbolag (M), som är beläget i Sverige, dess engelska dotterbolag (D) samt för koncernen (K), omfattande M och D (se figur 1).

Vad är omräkningsreserv?

Om ett utländskt företag ingår i koncernen behöver det göras justering på sidan omräkningsreserv efter att du bytt till nytt räkenskapsår. Omräkningsdifferens beräknas och läggs in på saldosidan. 

Vilken valutakurs ska användas vid bokslut?

Affärshändelser ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag vara euro.

En utländsk filial till ett svenskt företag får enligt 4 kap. 6 § BFL alltid ha sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

En affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Vid en sådan omräkning får ett företag enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.5 i stället för avistakursen använda en valutakurs som är en approximation av faktiska kurser (om inte det ger en för stor avvikelse från en omräkning till avistakurs) eller den valutakurs som ska tillämpas för affärshändelsen enligt ML.

Vad är balansdagens kurs?

Ett företag ska presentera alla affärshändelser i en och samma redovisningsvaluta. Transaktioner som är i en annan valuta än redovisningsvalutan måste därför omräknas. Omräkning till redovisningsvalutan ska ske första gången en affärshändelse bokförs. Det är avistakursen som ska användas vid omräkning. Vad som menas med avistakurs förklaras längre ned i detta blogginlägg.

Ett företag ska presentera sina affärshändelser i en och samma valuta. Denna valuta blir då företagets redovisningsvaluta. Det finns bara två valutor som får användas som redovisningsvaluta i svenska företag, nämligen svenska kronor (SEK) och Euro.

Med avistakurs avses den växelkurs som gäller vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Det som brukar användas som avistakurs är den genomsnittliga dagskurs som publiceras av Riksbanken eller Europeiska Centralbanken.

Vilken valutakurs ska användas vid fakturering?

Gudok kommer att vara stängt på grund av underhåll från 17:00 den 12/9 till och med den 15/9. Stängningen påverkar även ReachMee och samarbetsverktyget. Torsdag 07 september 12:21

I ekonomisystemet finns så kallade reskontrafunktioner som stöd för redovisning och specifikation av balanskonton. Kundreskontran är en sådan sidoordnad redovisning vilken även utgör specifikation till posten Kundfordringar i balansräkningen.

Vad är RFR 2?

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad1 inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska upprätta årsredovisning i enlighet med tillämplig årsredovisningslag. RFR 2 anger de undantag från och tillägg till IFRS som ska tillämpas i årsredovisningen för svenska noterade juridiska personer. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, delårsrapportering, årsredovisningens form och offentliggörande behandlas inte i RFR 2.

Vad är RedR 1?

1 S REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag (december 2016) REDR 1 ÅRSREDOVISNING I AKTIEBOLAG Inledning Bakgrund Syfte och begränsningar Definitioner, gränsvärden och förkortningar Årsredovisningens innehåll Årsredovisningens delar Allmänna principer Andra grundläggande principer Ekonomisk innebörd framför juridisk form Kvalitativa egenskaper Språk, form och valuta Årsredovisningens undertecknande Publicering av årsredovisningen Förvaltningsberättelsens innehåll Allmänt Rättvisande översikt över utvecklingen Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Forskning och utveckling Filialer Egna aktier Användning av finansiella instrument Icke-finansiella upplysningar Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken Resultatdisposition Specifikation över förändringar i eget kapital Resultaträkning Allmänna bestämmelser s schema för resultaträkningen Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad resultaträkning Resultaträkning i förkortad form s schema för funktionsindelad resultaträkning Kommentarer till s schema för funktionsindelad resultaträkning s schema för kostnadsslagsindelad resultaträkning Kommentarer till s schema för kostnadsslagsindelad resultaträkning Balansräkning Allmänna bestämmelser s schema för balansräkningen Klassificering som anläggnings- och omsättningstillgång Klassificering som lång- och kortfristig skuld Balansräkning i förkortad form s schema för balansräkningen Kommentarer till s schema för balansräkningen A Förändringar i eget kapital i juridisk person

2 1438 REDR 1 ÅRSREDOVISNING I AKTIEBOLAG 6 Kassaflödesanalys Allmänna bestämmelser s schema för kassaflödesanalys s schema för kassaflödesanalys för juridisk person Kommentarer till kassaflödesanalys, juridisk person s schema för kassaflödesanalys för koncern Tillkommande kommentarer till kassaflödesanalys, koncern Noter Allmänna upplysningar Upplysningar till enskilda poster Övriga noter Övriga upplysningar om finansiella instrument enligt K3 kapitel 11 och Eventualtillgångar Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Upplysningar till kassaflödesanalysen Ytterligare noter till resultat- och balansräkning då företag ingår i en koncern Inköp och försäljning mellan koncernföretag Uppgifter om moderföretag Koncernredovisning som ej offentliggörs Koncernredovisning Koncernens förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys Koncernens resultat- och balansräkning Innehav utan bestämmande inflytande Förkortad resultat- och balansräkning Redovisning av dotter- och intresseföretag Noter som är desamma för koncern och enskilda företag Noter till koncernredovisningen utöver dem som gäller för moderföretagets resultat- och balansräkning Grunden för klassificering som dotterföretag Begränsningar i dotterföretags förmåga att överföra medel till moderföretaget Dotterföretag som ej konsolideras Koncernens redovisningsprinciper avviker från moderföretagets Redovisningsprinciper avviker från koncernens Förändringar av koncernens sammansättning Valutakursdifferensens storlek Intresseföretag (och joint ventures) redovisade enligt anskaffningsvärdemetoden Kapitalandelsmetoden Denna RedR är avsedd att tillämpas av företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, det så kallade K3-regelverket. 1 Inledning Bakgrund 1.1 gav 1949 för första gången ut vägledande kommentarer till aktiebolags årsredovisningar. De kom att uppdateras årligen, och fick senare benämningen s redovisningsrekommendation nr 1 ( 1) om upprättande av årsredovisning i aktiebolag. 1.2 Den svenska redovisningslagstiftningen och god redovisningssed förändras kontinuerligt med inspiration från internationella redovisningsstandards och direktiv från EU. Bokföringsnämnden (BFN) har infört två nya, kompletta regelverk för upprättande av

Vilken valuta ska man använda?

Många semestersvenskar drar sitt kort och betalar sina köp utan att fundera över vilken valuta de betalar i. Är du en av dem riskerar du att gå miste om hundratals kronor.

När du är på resa, oavsett vilket land du är i, ska du alltid betala i den lokala valutan. Det gäller både när du betalar med kort och tar ut pengar i bankomat. I nästan alla fall är det billigare än att betala i svenska kronor.

När du använder kortet utomlands finns ofta en tjänst där valutakursen redan är bestämd vid köptillfället. Du får då ett kvitto med beloppet fastställt i svenska kronor. För många ses detta som något positivt eftersom det är lätt att få en överblick över vad saker och ting kostar. Men faktum är att tjänsten inte är så bra som den verkar. Betaltjänstföretaget bakom tjänsten kan nämligen själva sätta en egen valutakurs som är mycket högre än om du handlat i lokal valuta. När du handlar i lokal valuta är det din svensk bank som sköter växlingskursen.

Vilken valuta ska man välja?

Om du någonsin har genomfört ett kortköp utomlands eller tagit ut kontanter ut en bankomat utomlands, så har du säkert märkt att du fått upp två olika alternativ när det är dags för betalning:

 • Alternativ 1: Betala i den lokala valutan (t.ex euro) 
 • Alternativ 2: Betala i svenska kronor (SEK) med så kallad DCC (Dynamisk valutaväxling)

Kanske valde du att betala i svenska kronor för att det kändes tryggt, välbekant eller kanske bara lättare. Man kan tro att det också ska bli billigare – men så är inte fallet. Det luriga är att det ofta är företaget själv eller den lokala banken som väljer kronkursen, och på så vis kan de lägga en summa som gynnar dem. Det kan också tillkomma en provision (även kallad ’surcharge’), vilket kommer innebära ytterligare en kostnad för dig som väljer att betala i svenska kronor. 

Hur rättar man fel i bokföring?

Bolagsverket har inte till uppgift att kontrollera siffrorna i årsredovisningen, utan registrerar bara årsredovisningarna och offentliggör dem. Dock kontrollerar Bolagsverket vissa formalia, som att årsredovisningen innehåller rätt delar (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter), att den är underskriven av rätt personer (samtliga styrelseledamöter + eventuell VD) och att det finns ett fastställelseintyg.

Om Bolagsverket vid sin granskning hittar något som saknas eller är fel så kommer de att skicka ett föreläggande till företaget, via brev eller till företagets digitala brevlåda om sådan finns. I föreläggandet kommer det att stå vilken brist Bolagsverket har hittat, och vad man behöver göra för att rätta årsredovisningen.

Om du har fått ett föreläggande ska du i normalfallet skicka in en ny årsredovisning med de ändringar som Bolagsverket kräver. Vid oklarheter är det bästa att prata med Bolagsverket.

Hur många euro får man för en svensk hundralapp?

Banker och andra överföringstjänster har en smutsig liten hemlighet. De lägger till dolda pålägg i valutakurserna och debiterar dig för mer, utan att du vet om det. Dessutom debiteras du dubbelt om de tar ut en avgift.

Wise döljer aldrig några avgifter i växelkursen. Vi ger dig den verkliga mittkursen som vi får oberoende från Reuters. Jämför vår kurs och avgift med Western Union, ICICI Bank, WorldRemit m.fl. och se skillnaden med egna ögon.

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Hur räknar man ut valutakursen?

Eftersom växelkursen anger ett bytesförhållande mellan två valutor, finns det två sätt att ange varje växelkurs. En växelkurs angiven som 1 USA-dollar (USD) = 8,00 svenska kronor (SEK) är därför samma sak som att ange 1 SEK = 0,125 USD. Om samtidigt 1 euro (EUR) = 10,00 SEK gäller även att 1 SEK = 0,10 EUR, 1 USD = 0,80 EUR och 1 EUR = 1,25 USD.

I många länder (däribland Sverige) anges valutakurser vanligen på så sätt att den egna valutan används som räkneenhet, och man anger därför hur mycket en enhet utländsk valuta "kostar" i den egna valutan. På engelska kallas detta direct quotation eller price quotation. Tillämpat på Sverige innebär detta att växelkursen för USA-dollar anges som 8,00, medan växelkursen för svenska kronor i USA då anges som 0,125.

Det andra sättet att ange valutakurser, att man anger hur mycket en enhet av den egna valutan är värd i utländsk valuta, kallas indirect quotation eller quantity quotation. Detta sätt att ange valutakurser är vanligt i euroområdet, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Därför anges vanligen växelkursen för euro i Sverige som 10,00, samtidigt som växelkursen för SEK i euroländer också anges som 10,00.

Kan ett svenskt företag fakturerar i euro?

Skatteverket har i ett ställningstagande från den 27 februari 2013 redogjort för vissa frågeställningar kring valuta i fakturor och omräkning av momsbeloppet när momsen ska betalas i Sverige.

Ställningstagandet är en följd av de nya faktureringsregler som trädde i kraft den 1 januari 2013, nedan följer en sammanfattning av Skatteverkets bedömning.

Vad är RFR 1?

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad1 inom EU (noterade företag) upprätta koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU.

Svenska noterade företag ska vid upprättande av koncernredovisning även tillämpa vissa bestämmelser som följer av tillämplig årsredovisningslag. RFR 1 hänvisar till de bestämmelser i ÅRL som reglerar när ett företag är moderföretag och ska upprätta koncernredovisning samt de upplysningar som ska lämnas i koncernredovisningen utöver det som följer av IFRS. Frågor som avser förvaltningsberättelsens innehåll, koncernredovisningens form och undertecknande samt delårsrapportering behandlas inte i RFR 1.

Denna rekommendation, RFR 1 januari 2023, ersätter RFR 1 januari 2022 och ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2023 eller senare, om inget annat anges vid respektive standard och uttalande.

Vad är skillnaden mellan K3 och IFRS?

Företag som måste upprätta en årsredovisning har vissa regelverk att följa. IFRS och K3 är två av dem. FAR reder ut vad som skiljer dem åt.

I Sverige använder de flesta företag K2 eller K3 vid upprättande av årsredovisning. K3 är huvudregelverket, medan K2 är ett förenklat regelverk.