:

Vad är fördelen med ett holdingbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fördelen med ett holdingbolag?
 2. När får man ta ut pengar från holdingbolag?
 3. Kan man fakturera till ett holdingbolag?
 4. Hur beskattas utdelning från holdingbolag?
 5. Kan ett holdingbolag ha anställda?
 6. Vad göra med pengar i holdingbolag?
 7. Vad menas med 3 12 regeln?
 8. Kan man ha anställda i ett holdingbolag?
 9. Kan man bedriva verksamhet i ett holdingbolag?
 10. Kan ett holdingbolag äga fastighet?
 11. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 12. Vad får man göra i ett bolag som ligger i träda?
 13. Är utdelning bättre än lön?
 14. När är utdelning skattefri?
 15. Vad innebär 5 25 regeln?

Vad är fördelen med ett holdingbolag?

Att använda ett holdingbolag är en populär bolagsstruktur. Upplägget innebär dock såväl för- och nackdelar för både ägarna i holdingbolaget och det operativa bolaget vars aktier holdingbolaget äger. Många av anledningarna är relaterade till beskattning men här fokuserar vi på de praktiska anledningarna och varför Pepins använder holdingbolag.

Fördelar med holdingbolag

När får man ta ut pengar från holdingbolag?

Bra idé, men vad är egentligen fördelarna med ett holdingbolag? Finns det nackdelar? Vad bör man tänka på? Vi tänkte gå igenom dessa frågeställningar övergripande för att förhoppningsvis ge lite mer klarhet.

Ett holdingbolag är ett helt vanligt aktiebolag, men där verksamheten består av ägande och förvaltning av aktier i andra bolag. Denna typ av verksamhet är inte momspliktig och kräver i de flesta fall inte personal, så insatsen från dig som ägare löpande är begränsad.

Kan man fakturera till ett holdingbolag?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur beskattas utdelning från holdingbolag?

Holdingbolag, holdingverksamhet, förvaltningsbolag eller moderbolag, kärt barn har många namn. Som beteckningen holding (engelska för håller eller innehav) indikerar har ett holdingbolag oftast inte annan verksamhet än att inneha aktier och andelar i andra företag. Även om det finns holdingbolag som är aktiva i förvaltningen av de bolag som de äger.

Det eller de bolag som holdingbolaget äger aktier eller andelar i brukar i sin tur kallas för verksamhetsbolag eller dotterbolag. Det är alltså ofta i ett verksamhetsbolag eller om man vill kalla det dotterbolag, som själva verksamheten bedrivs. Verksamhetsbolag kan också benämnas förvaltningsbolag.

Kan ett holdingbolag ha anställda?

0

Du har förstått reglerna korrekt och fångat en väldigt viktig frågeställning när man beslutar för/emot holdingbolag. En detalj, dock: när du räknar på löneunderlag i ditt holdingbolag, får du även inkludera lönesummor i dotterbolag (ägarandel större än 50%), Gör ju kalkylen lite bättre, eller hur?

Vad göra med pengar i holdingbolag?

Äger du andelar eller aktier privat i ett aktiebolag som du bedriver verksamhet i? Om detta är fallet kan det vara bra att fundera på att starta ett holdingbolag. Det finns många fördelar för dig som äger aktier och andelar privat och startar ett holdingbolag. Det kan bland annat underlätta vid omstrukturering eller ägarförändringar i bolaget. I denna artikel kommer vi titta närmare på vad ett holdingbolag är samt hur det kan vara lönsamt för dig.

Vad menas med 3 12 regeln?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Kan man ha anställda i ett holdingbolag?

– Troligtvis! För de flesta företagare passar ett holdingbolag perfekt. Skälen till att upprätta en holdingbolagsstruktur är många, men den primära anledningen är att kunna koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen. Mitt mantra när det kommer till företagande är: ”Kapital i toppen och riskerna i botten”, och det börjar med holdingbolag, säger Andreas Vretblom, auktoriserad revisor.

Med en holdingbolagsstruktur får du ett tydligt särskiljande mellan olika verksamheter. Ett sämre resultat eller rent av konkurs i ett rörelsedrivande bolag drabbar därför inte dina andra verksamheter. Du får möjlighet att resultatutjämna inom koncernen och återinvestera kapital istället för att skatta fram vinster. Med ett holdingbolag kan du sprida ut ägandet och kompensera nyckelpersoner på olika sätt och nivåer.

Kan man bedriva verksamhet i ett holdingbolag?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Kan ett holdingbolag äga fastighet?

Stämmer något av nedan för dig? Om ja, så kan det vara värt att sätta upp ett holdingbolag!

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

Tidigare skrev vi om vilka företag och företagare som kan tänkas omfattas av de så kallade 3:12 reglerna, läs mer om det här. När väl förutsättningarna för att använda sig av 3:12 reglerna är uppfyllda kan man börja räkna på hur mycket man totalt kan dela ut av företagets vinst till 20% skatt. I denna artikel går vi igenom begreppet gränsbelopp och vi tittar även på hur man använder sig av en av de två beräkningsmetoderna till att räkna fram ett gränsbelopp.

Gränsbelopp

Vad får man göra i ett bolag som ligger i träda?

 Trädabolag, eller karensbolag, är ett bolag som vanligen har upphört med sin verksamhet och där ägaren inte längre är aktiv. Syftet är ofta att ägaren vill komma ifrån den vanligen mer skattemässigt tyngande 3:12-bestämmelserna som gäller ”kvalificerade aktier”. Skatten på utdelning på aktie som inte är kvalificerad är vanligen 25%. Skattereglerna är dock komplicerade och det finns flera faktorer som påverkar. 

Är utdelning bättre än lön?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

När är utdelning skattefri?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vad innebär 5 25 regeln?

Du får från den köpeskilling som du får först dra bort omkostnadsbeloppet (det du köpt aktierna för, ev. varaktiga tillskott t.ex. ovillkorade aktieägartillskott och försäljningskostnaderna). Då får du fram kapitalvinsten som ska beskattas.

Lite kortfattat innebär 3:12-reglerna att om du eller närstående varit aktiva på sådant sätt att aktierna är kvalificerade andelar kommer vinsten du gör vid försäljningen först till den del vinsten motsvarar gränsbeloppet att beskattas med 20 procent. I avsnittet Så räknar du ut din utdelning (gränsbelopp för kapitalbeskattning enligt 3:12-reglerna) kan du läsa om hur du kan räkna fram gränsbeloppet. Resterande vinst kommer att beskattas som inkomst av tjänst (cirka 30-57 procent i skatt) upp till att du och dina närstående skattat i inkomst av tjänst för kapitalvinster från bolaget de senaste fem åren för 100 inkomstbasbelopp och därefter som inkomst av kapital (30 procent i skatt).

Det finns några olika sätt att undvika att bli beskattad för kapitalvinsten som inkomst av tjänst enligt 3:12-regelrna. Företagaren kan ha verksamheten i ett dotterföretag till det AB som företagaren ägare aktier i. När företagarens AB sedan säljer sitt dotterföretag hamnar vinsten obeskattad i företagarens AB. Alternativt att om företagaren äger det AB som verksamheten är i säljs verksamheten, s.k. inkråmsöverlåtelse. Företagaren har sedan förhoppningsvis ett AB med vinst i som kan tas ut som t.ex. lön, direktpension eller utdelning.