:

Är medlemsavgifter momsbelagda?

Innehållsförteckning:

 1. Är medlemsavgifter momsbelagda?
 2. Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?
 3. Är medlemsavgifter momsfria?
 4. Vad är en medlemsavgift?
 5. Är medlemskap i Företagarna avdragsgillt?
 6. Är medlemsavgifter skattepliktiga?
 7. Hur bokför man administrationsavgift?
 8. Är serviceavgift avdragsgill?
 9. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 10. Varför ska man betala medlemsavgift?
 11. Är administrationsavgift avdragsgill?
 12. Vilket konto bokför man administrationsavgift?
 13. Vad bokförs på 6991?
 14. Vad bokförs på 6560?
 15. Kan företaget betala gymkort?

Är medlemsavgifter momsbelagda?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att ni får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet ni bedriver.

Är medlemsavgifter momsfria?

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att ni får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet ni bedriver.

Vad är en medlemsavgift?

Medlemsavgifter och ideella krafter En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Man kan se medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen. Många kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs. att man tar ut årlig medlemsavgift från sina medlemmar. Man kan använda sig av olika metoder för att få in dessa avgifter. Det vanligaste sättet är att be medlemmen att sätta in medlemsavgiften på föreningens giro. När detta är gjort bör medlemmen få någon typ av intyg över sitt medlemskap, kanske ett medlemskort. Ofta är det kassören som är ansvarig för att registrera nya medlemmar och notera vem som har betalt in sin medlemsavgift. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar ska sedan sammanställas i ett medlemsregister. Läs mer om medlemsregistrets funktion under Verka i förening.

Det ideella engagemang som medlemmar och andra bidrar med i föreningen, är en del av föreningens ekonomiska finansiering. Personerna som verkar oavlönat med att leda, skapa, arrangera, informera, värva osv. är nödvändiga för den ideella föreningens existens. Läs mer under rubriken Ideell och anställd.

Är medlemskap i Företagarna avdragsgillt?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Är medlemsavgifter skattepliktiga?

Medlemsavgiften i ett fackförbund kan dras av i beskattningen, eftersom den betraktas som en utgift för inkomstens förvärvande. Detta bygger på att fackförbundet förhandlar fram till exempel kollektivavtal och tar hand om arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen. Bestämmelser om avdragsrätten för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor finns i inkomstskattelagen (31 och 95 §). 

 Som arbetsmarknadsorganisationer betraktas organisationer vars huvudsakliga uppgift är att avtala om de villkor som ska tillämpas i arbetsavtal eller anställningsförhållanden och som är bindande för parterna. Skatteförvaltningen listar exempelvis FFC, STTK, Akava och Finskt Näringsliv EK:s medlemsorganisationer som arbetsmarknadsorganisationer. 

 Till exempel förhandlar PAM tillsammans med arbetsgivarorganisationerna fram minimianställningsvillkor i kollektivavtalen inom olika branscher. Dessa villkor tillämpas sedan i företagen och PAM övervakar att de följs. PAM och arbetsgivarorganisationerna ger råd till sina medlemmar om hur avtalen ska följas och löser tvister om de inte kan lösas på arbetsplatsen. 

Hur bokför man administrationsavgift?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Har du fått en påminnelseavgift från en leverantör? Då hanterar du det enklast i Bokio genom att ladda upp och bokföra den ursprungliga fakturan precis som vanligt. I ett andra steg bokför du påminnelseavgiften, separat från den första fakturan.

Är serviceavgift avdragsgill?

När du får en faktura på en medlemsavgift behöver du titta noga på fakturan för att se om den innehåller mer än bara medlemsavgiften. Vissa föreningar och branschorganisationer lägger nämligen även till en serviceavgift. Medlemsavgiften är en ej avdragsgill kostnad och momsfri medan serviceavgiften är en avdragsgill kostnad och momsbelagd.

I exemplet nedan har företaget fått en faktura där totalkostnaden av föreningsavgiften är 375 kr. Medlemsavgiften är 125 kr vilket är momsfritt och serviceavgiften är 250 inklusive moms. 

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Att göra avdrag på ditt egna företag kan kännas svårt, men det är något som faktiskt är av ekonomiskt värde för dig och din verksamhet.

Svårigheten med att göra avdrag på den egna firman beror generellt på en rädsla för att göra fel och att det i stället för ekonomisk vinst leder till oförutsedda kostnader.

Till skillnad mot finansieringsdelen av företaget ger avdragen minskade utgifter istället för ökade inkomster, vilket är minst lika viktigt.

Varför ska man betala medlemsavgift?

Från och med januari höjdes medlemsavgiften, för min del till 590 kronor per månad med a-kasseavgiften inräknad. Jag vill gärna se en utförlig motivering till varför ni tar ut så mycket i medlemsavgift av era medlemmar varje månad och varför jag ska fortsätta vara medlem. Jag har börjat fundera på att gå ur facket, för det känns mindre och mindre värt den höga summan jämfört med vad man får. /För dyrt vara medlem

SVAR: Vår medlemsavgift består av sex olika nivåer och hänger ihop med vilken inkomst man har. Förbunden använder olika sätt att räkna ut sina medlemsavgift­er, olika nivåer och olika spann. Avgifterna omfattar också olika förmåner och försäkringslösningar. I medlemsavgiften till Kommunal ingår fem försäkringar och detta skiljer sig från Metall, som inte lagt samma skydd i avgiften. Som medlem i Metall får du själv teckna och betala till exempel hemförsäkring, något som ingår hos Kommunal.

Är administrationsavgift avdragsgill?

Hej,

jag är ganska ny på detta och håller fortfarande på att lära mig. Jag har försökt googla och kolla detta forumet men jag blir inte riktigt klok på detta med första fakturan när man köper ett lagerbolag.

Vilket konto bokför man administrationsavgift?

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

Vad bokförs på 6991?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på 6560?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kan företaget betala gymkort?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.