:

Vad är Skatteförfarandelagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Skatteförfarandelagen?
 2. Vilken lag reglerar skatt?
 3. När kan man få skattetillägg?
 4. Vad är SINK skatt?
 5. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 6. Får man skatteplanera?
 7. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 8. Vad är straffet för skattefusk?
 9. Hur mycket får jag tjäna på ett år utan att betala skatt?
 10. Vad är 183 dagars regeln?
 11. När är det 50% skatt?
 12. Hur förändras skatten 2023?
 13. Vad blir min skatt 2023?
 14. Hur slipper man betala skatt i Sverige?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Vad är Skatteförfarandelagen?

Skatteförfarandet har funnits i olika lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, som har ersatts med skatteförfarandelagen, prop 2010/11:165. I lagen finns regler för hur beslut ska fattas, hur överklagande kan göras. Exempelvis tas besluten enbart av skatteverkets tjänstemän och inte av några oberoende nämnder. Vid omprövning ska besluten tas av särskilt kvalificerad skattehandläggare, som inte tidigare har deltagit i beslutet.

Det är möjligt att använda deklarationsombud samt att få ersättning för biträdeskostnader även om man inte vinner ärendet. Företag som lämnar skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt kan utse ett deklarationsombud, till exempel en revisor, att lämna deklarationen. Detta gäller dem som lämnar skattedeklarationerna över nätet, ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till, komplettera lämnade uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration

I skatteförfarandelagen finns också regler om kontrolluppgifter samt regler för bevissäkring och betalningssäkring av skatter och avgifter och som tidigare funnits i egna lagar. Liksom reglerna om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel.

Vilken lag reglerar skatt?

I denna anvisning behandlas allmänna bestämmelser och principer om beskattningsförfarande som ska iakttas i beskattningen. De allmänna bestämmelserna om beskattningsförfarande finns främst i lagen om beskattningsförfarande och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om beskattningsförfarande som är tillämpliga på dessa skatteslag finns också i lagen om skatteuppbörd (11/2018, SkUL) och bilskattelagen (777/2020, BilskatteL).

Bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande tillämpas förutom på inkomstbeskattningen också i flera olika skatteslag i enlighet med hänvisningsbestämmelserna, till exempel på arvs- och gåvobeskattningen samt fastighetsbeskattningen och delvis också på bilbeskattningen. Lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas till exempel på mervärdesbeskattningen, överlåtelsebeskattningen och punktbeskattningen. I förskottsuppbörd och ändringssökande tillämpas lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ på prestationsbetalare, medan lagen om beskattningsförfarande tillämpas på prestationsmottagare.

Förvaltningslagen är en allmän lag som iakttas i förvaltningsärenden. I förvaltningslagen föreskrivs om allmänna förfaranden och principer relaterade till bland annat jämlikhet och opartiskhet. Förvaltningslagen tillämpas alltid, om ingenting annat föreskrivs om ett ärende som gäller förvaltningsområdet i en annan lag. Förvaltningslagen är således tillämplig även i beskattningen, om inget annat föreskrivs i skattelagstiftningen. De avvikande specialbestämmelsernas relevans i förhållande till förvaltningslagen ska alltid avgöras skilt för varje bestämmelse. Om en avvikande bestämmelse i skattelagstiftningen är avsedd att vara uttömmande, är endast specialbestämmelsen tillämplig. En avvikande bestämmelse i skattelagstiftningen kan dock också ha utformats så att förvaltningslagen ska tillämpas vid sidan av specialbestämmelsen i skattelagstiftningen.

Grunderna för god förvaltning styr också Skatteförvaltningens agerande i skatteärenden. Enligt förvaltningslagen utgörs grunderna för god förvaltning av rättsprinciperna inom förvaltningen (FL 6 §), serviceprincipen och adekvat service (FL 7 §), rådgivning (FL 8 §), krav på gott språkbruk (FL 9 §) och samarbete mellan myndigheterna (FL 10 §).

I förvaltningslagen har antagits ett vidsträckt begrepp om part. En part i ett förvaltningsärende är den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller (FL 11 §). Exempel på sådana direkta parter i ett beslut är skatt- och betalningsskyldiga. En part kan också avse en skatt- eller betalningsskyldig som inte direkt är föremål för ett beslut men vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller (se också RP 72/2002). I beskattningen kan en part således vara den skattskyldiges make, om denne med stöd av 62 § i lagen om beskattningsförfarande har rätt att söka ändring av den skattskyldiges beskattning på grund av att den påverkar makens beskattning.

När kan man få skattetillägg?

Att köpa bostadsrätt på företaget är inget beslut du bör ta lättvindigt. Det är viktigt att du är bekant med vad som krävs för att situationen ska bli gynnsam och vilka möjliga konsekvenser som kan uppstå. Fastighetsköpet bör vara en långsiktig lösning som du inte planerar att ändra på inom en överskådlig framtid. En vanlig missuppfattning är att det skulle vara förmånligt rent skattemässigt att köpa lägenhet på företaget, men det är inte alls säkert. Det finns ett flertal saker du bör känna till och följa vad gäller både skattekonsekvenser och administration.

Vad är SINK skatt?

För dig som är artist eller idrottsutövare är SINK-skatten 15% (så kallad A-sink eller artistskatt). Med artist menas den som utövar artistisk verksamhet och med det menas ett personligt framträdande inför publik alternativt ljud- och bildupptagning med sång, musik, dans, teater cirkus eller liknande. Med idrottslig verksamhet menas idrottsligt framträdande inför publik, direkt eller genom radio eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning. Det kan också handla om ett artistföretag som – utan att vara arrangör – tillhandahåller artister eller idrottsutövare mot ersättning.   

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Du räknas även som stadigvarande om du har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan t ex handla om att du tidigare bott i Sverige och din familj fortfarande bor kvar här.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Får man skatteplanera?

Uttrycket skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang det används. Många "affärer" har ju blivit uppmärksammade i media och sätter fokus på frågan om vad skatteplanering egentligen är och vad som är tillåtet respektive inte tillåtet.

Trots att man följt alla lagar och anvisningar kan man ändå känna en viss skamsenhet på grund av sin skatteplanering. Varför är det så? Jo, den främsta orsaken är naturligtvis att benämningen skatte­planering används för mycket vanliga företeelser i samhället, nämligen skatteundandragande, skatteflykt, svartjobb, osv.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vad är straffet för skattefusk?

Att inte betala skatter och avgifter är faktiskt inte något brott i sig. Detta påstående kan tyckas märkligt, men hänger ihop med den tekniska konstruktionen av skattebrotten. Något förenklat kan man säga att skattebrotten är redovisningsbrott, vilket innebär att det inte är de faktiska skatteinbetalningarna som är relevanta, utan redovisningen av de uppgifter som behövs som underlag till skatteberäkningen. Om man redovisat alla skatteunderlag korrekt till Skatteverket, men sedan inte betalar inte den fastslagna skatten så genererar detta alltså inte något åtal för skattebrott. Däremot kommer den uteblivna skatten medföra ett underskott på skattekontot som kan drivas in genom Kronofogdens försorg.

Det finns ett flertal olika brottsrubriceringar som innebär överträdelser av skattelagstiftning. Varje skattebrott har flera villkor som måste vara uppfyllda för att kunna tillämpas och alla villkor kan inte behandlas i detalj här. Generellt kan man säga att det gemensamma för brotten är att en person som haft en skyldighet att lämna in korrekta uppgifter till grund för skatteberäkningen har brustit i detta ansvar. De felaktiga uppgifterna, som lämnats på annat sätt än muntligen, har därigenom medfört en fara för att skatt undandras staten.

Hur mycket får jag tjäna på ett år utan att betala skatt?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Vad är 183 dagars regeln?

Givet de upphörda restriktionerna, och det slopade inreseförbudet avseende resenärer från EU/EES, kan det förväntas att tjänsteresandet kommer öka, även om det sannolikt ej kommer uppgå i samma volymer som innan pandemin, till följd av ökat hemarbete.

Men vad gäller egentligen vid tjänsteresor till Sverige? Är det bara att sätta sig på planet och luta sig tillbaka, eller finns det skatt- och socialförsäkringsmässiga regler att förhålla sig till? I denna kortfattade artikel tar vi på Skeppsbron Skatt upp några enkla tumregler att ha i åtanke för tjänsteresor.

När är det 50% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur förändras skatten 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Vad blir min skatt 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Hur slipper man betala skatt i Sverige?

I materialet hittar vi också exempel på de förmögnas mest iögonfallande extravaganser: privatflygplan som de försöker skatta så lite om möjligt för, lyxjakter med garage för ubåtar.

Läckan är den största i sitt slag sedan de så kallade Panamadokumenten 2016. Den består av 13,4 miljoner dokument från ett 20-tal skatteparadis, slutna länder och öar. De har lämnats till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung , som delat med sig till det globala journalistnätverket ICIJ. Från Sverige har TT, SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter deltagit.

Till skillnad från vanligt folk har en liten krets mäktiga människor och företag tillgång till tjänster i hemlighetsfulla skatteparadis och kan därför slippa bidra till det allmänna bästa, visar läckan. Kärnan i avslöjandena är just den grundläggande slagsida som dessa upplägg innebär.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Att ge bort pengar i gåva är vanligt och det kan göras på olika sätt. En enkel och vanlig metod är att överföra pengar från en bankkonto till en annan som en gåva. Det är viktigt att komma ihåg att gåvan ska vara frivillig och att mottagaren inte är skyldig att acceptera den.

Om det handlar om större summor pengar kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev som beskriver överenskommelsen mellan givaren och mottagaren. I gåvobrevet ska det stå hur mycket pengar som överförs och under vilka villkor. Det kan också vara bra att ta professionell juridisk rådgivning för att undvika eventuella skatter och andra komplikationer.