:

Vad händer om det finns skulder i ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om det finns skulder i ett dödsbo?
 2. Måste dödsboet betala skulder?
 3. Kan man ärva skulder i ett dödsbo?
 4. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 5. Vem betalar skulder vid dödsfall?
 6. Kan någon se mina skulder?
 7. Kan efterlevande krävas på skulderna?
 8. Måste barn betala föräldrars skulder?
 9. Vem betalar en avlidens skulder?
 10. Kan barn ärva sina föräldrars skulder?
 11. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 12. Kan mån se om någon har skulder hos Kronofogden?
 13. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 14. Vem tar över skulder vid dödsfall?
 15. Hur länge kan ett dödsbo betala räkningar?

Vad händer om det finns skulder i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hej Min man och jag har varit ihop i 24 år. Gifta. Han har 3 vuxna och jag var ett vuxen barn. Jag har min egen lgh (vi har äktenskapsförord) men bostadslån stå på båda. Han har små lån och krediter. Vi bor i hyresrätt och min lgh hyr jag ut. Min fråga är: Vad hände med hans del av bostadslån om han avlider.Samma frågan om hans olika lån och krediter. Han har inga sparade pengar. Men har 2 000 000kr i privat och tjänsteförsäkringar, som han testamenterat till mig. Måste jag betala hans del av bostadslån och hans skulder om han avlider?

Måste dödsboet betala skulder?

Juridik vid dödsfall

Min brors sambo har avlidit och de har en gemensam bostadsrätt. Kan dödsboet fortsatt betala räntan på bolånet förutsatt att det finns pengar på dödsboets konto (vilket det gör)? Det finns särkullebarn med i bilden, men dödsbodelägarna är överens om att dödsboet fortsatt kan betala boräntan ett tag till. Finns det någon tidsgräns? Kan banken säga nej till detta? Tacksam för besked vad som gäller.

Kan man ärva skulder i ett dödsbo?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du har flera frågor delar jag upp dessa, så att du ska kunna få tydliga svar på alla delar du är fundersam kring. För att besvara dina frågor har jag använt regler från både Ärvdabalken, Föräldrabalken och Konkurslagen.

Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Vem betalar skulder vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Vår avlidne mor har testamenterat bankmedel samt lösöre till en organisation. Vi är två barn som är arvingar. De omkostnaderna såsom begravning, hyresavgifter, obetalda fakturor samt ev kommande och kostnad för städning av lägenhet, vem står för dessa kostnader?

Kan någon se mina skulder?

En skuld går oftast igenom flera olika steg från det att förfallodatumet på en faktura har passerats. Med förfallodatum menas sista dag för att betala.

Om du inte betalar i tid får du oftast en påminnelse. Många företag tar även ut en påminnelseavgift. Om du inte betalar efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Företag har rätt att ta ut en kostnad även för inkassokravet. Om du inte betalar inkassokravet kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Kan efterlevande krävas på skulderna?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om du dels undrar om din pappas fordringsägare kan tvinga din mamma att sälja huset, dels om vad som händer med din pappas skulder.

Måste barn betala föräldrars skulder?

Om ditt barn dömts att betala skadestånd kan du som vårdnadshavare behöva betala en del av skadeståndet. Det kallas för principalansvar.

Du har som vårdnadshavare ansvar att betala en femtedels prisbasbelopp för varje skadevållande händelse. Det innebär att du tillsammans med ditt barn och den andra vårdnadshavaren, om det finns en sådan, tillsammans ansvarar för att betala upp till 9 520 kronor om brottet inträffade 2021. Om det inträffade under 2022 är beloppet 9 660 kronor och om det inträffat under 2023 är beloppet 10 700 kronor. Om skadeståndet är högre ansvarar barnet själv för resten av summan.

Vem betalar en avlidens skulder?

Du kan inte ärva skul­der och det är aldrig någon en­skild person eller ar­vinge som blir an­sva­rig för att betala av skul­der­na. Skulle det visa sig att det inte finns till­räck­ligt med pengar i döds­bo­et kommer skul­der­na inte att behöva be­ta­las, det kallas för att de av­skrivs.

Men det är inte nöd­vän­digt­vis alltid så enkelt. Si­tu­a­tio­nen kan för­svå­ras av allt ifrån ge­men­sam­ma skul­der till kost­na­der som upp­står i sam­band med boupp­teck­ning och han­te­ring av döds­bo­et. 

För att för­kla­ra enkelt gör vi en snabb ge­nom­gång av hur an­svars­för­del­ning­en ser ut i ett dödsbo och ger ex­em­pel på van­li­ga si­tu­a­tio­ner för skul­der i ett dödsbo.

När någon av­li­der så bildas ett dödsbo. På många sätt så har döds­bo­et fak­tiskt mycket ge­men­samt med en för­e­ning eller vissa sor­ters bolag. När någon dör så flyt­tar både skul­der och till­gång­ar över till döds­bo­et. Döds­bo­et blir en egen fri­ståen­de ju­ri­disk person med rätts­hand­lings­för­må­ga. Det in­ne­bär att döds­bo­et ex­em­pel­vis kan sälja, köpa och sluta avtal, precis som en för­e­ning eller ett fö­re­tag.

De som ska ärva den av­lid­ne blir döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­ri­ga för döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na har i upp­gift att göra boupp­teck­ning, sköta och av­veck­la döds­bo­et. Ef­tersom de är ge­men­samt an­sva­ri­ga måste ar­be­tet ske i samråd och ut­i­från ge­men­sam­ma över­ens­kom­mel­ser. 

💡 Gör en gratis full­makt för dödsbo – Fyll i och ladda ner

Kan barn ärva sina föräldrars skulder?

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att barn inte ärver sina föräldrars skulder.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Kan mån se om någon har skulder hos Kronofogden?

Skuldsaldo anger om en person har en eller flera registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Skuldsaldot är indelat i allmänna mål och enskilda mål. Allmänna mål även kallat A-mål avser skatter och andra avgifter till staten. Enskilda mål även kallat E-mål avser skulder som uppkommit av fakturor från den privata sektorn så som mobiltelefonräkningar och kontokortsskulder.

Skuldsaldo hos KFM är ett aktuellt beloppet det vill säga det man är skyldig just nu. Betalningsanmärkningar mäter förmågan/viljan att betala en skuld i tid och står kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år. Betalningsanmärkningen står kvar även om man betalt sin skuld under dessa tre år. Har man alltså betalt sin skuld efter att betalningsanmärkningen blev till, står anmärkningen kvar men skuldsaldot försvinner.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Det korta svaret är nej. Du som anhörig ärver enligt Ärvdabalken (1958:637) aldrig en skuld från den avlidne. Detta oavsett anknytning. Det spelar ingen roll om du är make, maka, barn, syster eller bror. Du ärver aldrig lån och andra skulder i Sverige.

Om man inte kan ärva skulder, vad händer då med lån vid dödsfall? Det är dödsboet som är skyldigt att betala tillbaka lån, kreditkortsskulder, avbetalningar och andra skulder. Finns inte tillräckligt med tillgångar avskrivs de.‍

Även om lagen är tydlig med att man inte kan ärva skulder är det viktigt att komma ihåg att du som har en delad skuld med någon givetvis fortfarande är betalningsskyldig.

Om du har ett gemensamt banklån med någon så har ni som regel ett så kallat solidariskt betalningsansvar gentemot banken. Med andra ord innebär det att banken kan kräva vem som helst av er på hela summan.

När en make dör kan banken komma att kräva dödsboet på hela beloppet. Den efterlevande blir då i sin tur skyldig dödsboet halva beloppet. Detta kallas för ‘regressrätt’.

Vem tar över skulder vid dödsfall?

Det korta svaret är nej. Du som anhörig ärver enligt Ärvdabalken (1958:637) aldrig en skuld från den avlidne. Detta oavsett anknytning. Det spelar ingen roll om du är make, maka, barn, syster eller bror. Du ärver aldrig lån och andra skulder i Sverige.

Om man inte kan ärva skulder, vad händer då med lån vid dödsfall? Det är dödsboet som är skyldigt att betala tillbaka lån, kreditkortsskulder, avbetalningar och andra skulder. Finns inte tillräckligt med tillgångar avskrivs de.‍

Även om lagen är tydlig med att man inte kan ärva skulder är det viktigt att komma ihåg att du som har en delad skuld med någon givetvis fortfarande är betalningsskyldig.

Om du har ett gemensamt banklån med någon så har ni som regel ett så kallat solidariskt betalningsansvar gentemot banken. Med andra ord innebär det att banken kan kräva vem som helst av er på hela summan.

När en make dör kan banken komma att kräva dödsboet på hela beloppet. Den efterlevande blir då i sin tur skyldig dödsboet halva beloppet. Detta kallas för ‘regressrätt’.

Hur länge kan ett dödsbo betala räkningar?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.