:

Måste man registrera framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man registrera framtidsfullmakt?
 2. Var registreras en framtidsfullmakt?
 3. När aktiveras en framtidsfullmakt?
 4. Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?
 5. Hur länge gäller en framtidsfullmakt?
 6. Kan banken skriva framtidsfullmakt?
 7. Vem godkänner framtidsfullmakt?
 8. Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?
 9. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 10. Får syskon bevittna framtidsfullmakt?
 11. När gäller inte en framtidsfullmakt?
 12. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 13. Kan barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?
 14. Vem godkänner en framtidsfullmakt?
 15. Vem får vidimera framtidsfullmakt?

Måste man registrera framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Var registreras en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

När aktiveras en framtidsfullmakt?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?

Du kan aldrig veta hur livet blir och därför tycker vi att alla borde ha en fram­tids­full­makt. Det är inte bara för den som är äldre. Du kan obe­ro­en­de ålder råka ut för en olycka eller ovän­tad sjuk­dom som gör att du inte längre kan ta hand om var­dag­li­ga ären­den. 

Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dig i eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis vara att ta beslut kring boende och vård, ta ut pengar eller kon­tak­ta myn­dig­he­ter. Full­mak­ten kan också vara be­grän­sad till att gälla en spe­ci­fik sak, så som att sälja ditt hus vid en viss tid­punkt. 

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar un­ge­fär 2 000–6 000 kronor. Pris brukar oftast vara per timme och va­ri­e­rar därför ut­i­från hur mycket tid ju­ris­ten be­hö­ver för att upp­rät­ta do­ku­men­tet och svara på frågor. Hur lång tid det tar vet du ofta inte förrän ef­teråt. 

Hos en jurist blir det ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet kor­rekt, men det tar längre tid och är det ab­so­lut dy­ras­te al­ter­na­ti­vet. Du måste både boka tid och i regel besöka ett kontor. Att träffa en jurist online kan dock bli lite bil­li­ga­re jäm­fört med att träffa varand­ra på ju­ris­tens kontor.

Hur länge gäller en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Kan banken skriva framtidsfullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla måste berörda instanser informeras om och registrera fullmakten. Kraven för hur detta går till kan variera.

Vem godkänner framtidsfullmakt?

Om en person har en fullmakt i ditt namn innebär det att personen har rätt att göra saker i ditt namn. Det kan exempelvis vara att hämta ut ett paket hos postombudet, att ta hand om dina räkningar när du är bortrest eller att sälja din bostad. 

När en person sköter dina ärenden kallas det för att fullmaktshavaren agerar i ditt namn. Vad personen får göra kallas för fullmaktshavarens behörighet.

En fullmakt innebär att någon kan handla i ditt namn inom en snar framtid. En framtidsfullmakt innebär att någon ska ta hand om dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. En framtidsfullmakt handlar alltså om en obestämd framtid.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vad den ska omfatta. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken, ta hand om avtal om hyra eller olika abonnemang. 

En framtidsfullmakt kan vara allmän eller specifik. En allmän framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren möjlighet att fatta beslut om alla sorters angelägenheter för fullmaktsgivaren, medan en specifik framtidsfullmakt begränsar fullmaktshavarens beslutskompetens till vissa specifika områden eller ärenden.

En framtidsfullmakt fungerar som en försäkring och man vet aldrig när den kommer behövas. Syftet är att välja en person man själv litar på och vill ska hjälpa dig stället för att bli tilldelad en god man.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd. 

Tre skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger trygghet och säkerställer att det finns en utsedd person som kan hjälpa till, den dagen då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv. Det är en stor trygghet för fullmaktsgivaren att önskemål kommer att följas och att hans eller hennes intressen skyddas av en person som fullmaktsgivaren litar på och står nära.

Alla behöver en framtidsfullmakt! Alla som önskar möjligheten att planera för sin egen omsorg i händelse av framtida sjukdom eller annan oförmåga kan ha nytta av att upprätta en framtidsfullmakt.

Det kan vara särskilt viktigt för dig som har barn eller en annan familjemedlem som du särskilt önskar ska ta beslut som rör dig och din ekonomi, när du inte längre kan. 

Det kan också vara viktigt om du har tillgångar och affärsintressen som du vill ska hanteras på ett lämpligt sätt om du inte längre själv kan göra det. 

Får barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Får syskon bevittna framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

När gäller inte en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakt kan komma att behövas om en person inte längre kan företräda sig själv och vill överlåta till någon annan att ta hand om viktiga angelägenheter. Fördelen med en framtidsfullmakt är att fullmaktsgivaren kan bestämma över sin situation i förväg och ta viktiga beslut innan ohälsa gör det omöjligt.

En framtidsfullmakt är ett juridiskt bindande dokument som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta till vara på sin rätt och vill företrädas av en fullmaktshavare istället för en tillförordnad god man eller förvaltare.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en fullmakt ska bli giltig och därmed göra rättshandlingar som den fullmäktige (den som får fullmakten) företar bindande mellan huvudmannen (den som ger fullmakten) och tredjeman (annan part) finns inget krav på att fullmakten ska ha blivit bevittnad. I de flesta fall krävs inte ens att fullmakten ska vara skriftlig. Däremot kan fullmäktige ha svårigheter att bevisa att hen har rätten att företräda huvudmannen ifall fullmakten inte är skriftlig och i vissa fall kan tredjeman, exempelvis en bank, kräva att fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad. Att det inte finns något krav på att en fullmakt ska vara skriftlig och bevittnad följer av att avtalslagen är dispositiv och därmed går dess regler att frångå genom avtal, handelsbruk eller sedvänja.

Kan barnbarn bevittna en framtidsfullmakt?

Ja, ett tes­ta­men­te måste vara be­vitt­nat för att det ska vara ju­ri­diskt gil­tigt och bin­dan­de när du gått bort. Två per­so­ner ska be­vitt­na tes­ta­men­tet. Det gäller även för in­bör­des tes­ta­men­te. 

Utöver att tes­ta­men­tet ska vara un­der­teck­nat av två vitt­nen ska det även vara:

Vitt­ne­na måste vara 15 år och förstå be­ty­del­sen av att vara vittne för att kunna be­vitt­na tes­ta­men­tet.

Båda vitt­ne­na måste vara vid sina sin­nens fulla bruk.

Vem godkänner en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.

Vem får vidimera framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.