:

Är Legatarie arvinge?

Innehållsförteckning:

 1. Är Legatarie arvinge?
 2. När ska legat betalas ut?
 3. Är Legatarie testamentstagare?
 4. Vad är skillnaden på Legatarie och universell testamentstagare?
 5. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 6. Får en arvinge göra bouppteckning?
 7. Vem kan göra arvskifte?
 8. Kan Legatarie klandra testamente?
 9. Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?
 10. Vem får ta del av bouppteckning?
 11. Får vem som helst vara med på bouppteckning?
 12. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 13. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 14. Vad händer om man bestrider ett testamente?
 15. Vem har rätt att se ett testamente?

Är Legatarie arvinge?

En testator kan upprätta ett förordnande om kvarlåtenskap genom ett testamente eller ett arvsavtal. Testamentet kan vara offentligt eller privat. En testator kan när som helst återkalla ett testamente eller en del av det genom ett senare testamente eller arvsavtal. Detta gäller inte inbördes testamenten mellan makar eftersom särskilda regler styr ändringar och återkallande av sådana testamenten.

Offentliga testamenten och arvsavtal registreras alltid i arvsregistret den arbetsdag som följer efter attesteringen av notariatshandlingen. Dessutom är notarien skyldig att i arvsregistret registrera alla ändringar i arvsavtal, avtal om upphävande av arvsavtal och förklaringar om uppsägning av arvsavtal. Överträdelse av registreringsskyldigheten påverkar inte testamentets giltighet.

Upprättande av ett privat testamente kan registreras i arvsregistret av testatorn eller av någon annan person som har information om det privata testamentet och som av testatorn ombes att föra in denna. Det är inte obligatoriskt att registrera privata testamenten i arvsregistret.

Offentliga testamenten och arvsavtal ska registreras i arvsregistret av den notarie som attesterade testamentet eller arvsavtalet, eller av den notarie hos vilken testamentet har deponerats. För att göra detta ska notarien notera detta i arvsregistret eller anmäla detta till registret. Från och med den 1 januari 2015 lämnar notarien inte längre in anmälningar till arvsregistret, utan ändrar i stället i arvsregistret genom att föra in poster.

När ska legat betalas ut?

En person som ärver och tar emot ett specifikt föremål, egendom eller förmån genom testamente kallas för legatarie. Föremålet eller förmånen som mottas kallas för legat.

En legatarie är inte samma sak som en universell testamentstagare. Båda får ärva genom testamente, men en legatarie få en särskild egendom eller summa pengar medan den universella testamentstagaren får en viss andel av den totala kvarlåtenskapen – exempelvis en femtedel. 

Är Legatarie testamentstagare?

Juridik vid dödsfall

Jag hjälper min dotter och på bouppteckningen efter hennes pappa står ordet "legatarie", inte bröstarvinge. På sambon står det "universell testamentstagare". Vad betyder det? Vi kan ej skriva på vi inte vet vad det är.

Vad är skillnaden på Legatarie och universell testamentstagare?

En person som ärver och tar emot ett specifikt föremål, egendom eller förmån genom testamente kallas för legatarie. Föremålet eller förmånen som mottas kallas för legat.

En legatarie är inte samma sak som en universell testamentstagare. Båda får ärva genom testamente, men en legatarie få en särskild egendom eller summa pengar medan den universella testamentstagaren får en viss andel av den totala kvarlåtenskapen – exempelvis en femtedel. 

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Får en arvinge göra bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hejsan får dödsboet röras av 2 arvingar utan att den 3e vet något? 3dagar efter vår fars bortgång har 2systrar gått igenom allt i bostaden och även tagit saker ,,utan att meddela mig att han va död .Ingen bouppteckning gjord. Ingen meddelade mig heller från att han avled . ?Vad ska jag göra?/ hur ska det gå till lagligt ?

Vem kan göra arvskifte?

Så fort en person avlider övergår den personens kvarlåtenskap, dvs. allt den personen ägde, inklusive skulder, till ett dödsbo. Den dödes efterlevande maka, make, arvingar och testamentstagare kallas för dödsbodelägare. De förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt om vad som ska göras t.ex. avsluta bankkonton eller sälja bostaden. Som delägare i ett dödsbo ha du du inget personligt ansvar för skulder som inte kan betalas av dödsboet, utan eventuella skulder som dödsboet inte har täckning för avskrivs oftast. Dödsboet upplöses när arvskiftet är klart och den dödes tillgångar har delats upp mellan dödsbodelägarna.

Innan ett arvskifte kan ske måste en bouppteckning göras. Det är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade vid dödsdagen. Som tillgångar kan bostadsrätt, bil, fonder, värdepapper, aktier och försäkringar räknas, men också värdefullare lösöre som smycken, möbler, dator och konst ska redovisas i bouppteckningen. Enklare bohag kan dock värderas med en klumpsumma i förteckningen. All egendom värderas utifrån marknadsvärdet, utom hus som — om dödsboägarna vill det — kan värderas utifrån taxeringsvärdet.  Kom ihåg att lösöre eller tillgångar som nämnts i ett eventuellt testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord inte ska tas med i bouppteckningen.

Själva arbetet med upprättandet av bouppteckningen ska göras av två bouppteckningsförrättare. Notera att ingen av dem får vara dödsbodelägare, arvtagare eller ombud för någon av dessa.

När bouppteckningen är klar skall den skickas in till Skatteverket, dock senast fyra månader efter dödsfallet. Efter att Skatteverket har registrerat bouppteckningen fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet och kan då användas för att avsluta konton på banken och sälja bostäder och värdepapper från dödsboet.

Kan Legatarie klandra testamente?

Att få föra din vilja vidare ser vi som det finaste av förtroenden. Vi gör det med stor ödmjukhet och djupaste tacksamhet i vetskap om att det kommer att ge många fler barn en bra framtid. Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta Toia Moritz på 08-698 91 70 eller [email protected]. Du kan också ringa vår givarservice på 08-698 90 30.

Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?

När du har gått igenom den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der i döds­bo­et ska du bjuda in till ett boupp­teck­nings­mö­te. Det kallas också för för­rätt­nings­mö­te eller boupp­teck­nings­för­rätt­ning. 

Ett boupp­teck­nings­mö­te är ett möte där man går igenom själva boupp­teck­ning­en. Syftet är att alla be­rör­da ska vara över­ens om att vad som står däri fak­tiskt stäm­mer.

Är alla över­ens skri­ver bo­upp­gi­va­re och två för­rätt­nings­män under boupp­teck­ning­en. Döds­bo­de­lä­ga­re kan också skriva under, men detta är inte ett krav. 

Till mötet ska tre grup­per av per­so­ner kallas. Du ska skicka kal­lel­se till boupp­teck­ning till:

Vem får ta del av bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Får vem som helst vara med på bouppteckning?

Senast tre må­na­der efter ett döds­fall ska ett för­rätt­nings­mö­te hållas. Det kallas också ibland för boupp­teck­nings­för­rätt­ning.

När en någon har gått bort måste alltid en boupp­teck­ning göras. Det är döds­bo­de­lä­gar­na som ge­men­samt har ansvar för att den kommer till stånd. Döds­bo­de­lä­ga­re är ofta ef­ter­le­van­de make, bröstar­vinge eller annan nära familj som ärver.

Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer vem som tar hu­vud­an­sva­ret för boupp­teck­ning, när möte ska hållas och utser obe­ro­en­de för­rätt­nings­män. Bo­upp­gi­va­re är ofta den person som bäst känner till boet, till ex­em­pel en make om per­so­nen var gift, sambo eller någon annan med in­blick. 

💡Obs! Boupp­teck­ning ska alltid re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. An­vän­der du Aatos tjänst be­hö­ver du inte Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning och skic­kar då bara in un­der­la­get du får av oss. 

Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Vad händer om man bestrider ett testamente?

  Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

  Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

  En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

  Vem har rätt att se ett testamente?

  Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

  Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

  En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.