:

Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?
 2. Är framtidsfullmakt gratis?
 3. Kan man skriva en egen framtidsfullmakt?
 4. Vad kostar att göra fullmakt?
 5. Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?
 6. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 7. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 8. Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?
 9. Kan barnbarn bevittna framtidsfullmakt?
 10. När gäller inte en framtidsfullmakt?
 11. Vem ska förvara framtidsfullmakt?

Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som lämnas i förväg till en person som ska ta tillvara någons personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när denne inte själv är kapabel till det på grund av sjukdom eller liknande omständighet. Framtidsfullmakt lämnas ofta till en närstående.

Är framtidsfullmakt gratis?

Om du känner dig helt säker på hur man skall fylla i en framtidsfullmakt så att den blir helt juridiskt korrekt så kan du använda denna mall. Om du inte känner dig 100% säker så rekommenderar vi att du följer tipset ovan.

Kan man skriva en egen framtidsfullmakt?

Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem (=fullmaktshavare) som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel, om du i framtiden blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Detta i stället för att kommunen utser en "god man".

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. En ersättare bör även utses om fullmaktshavaren av någon anledning inte kan utföra sina uppgifter.

Vad kostar att göra fullmakt?

Ifall fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare inom samma område som framtidsfullmakten kommer fullmakten inte längre vara gällande. Vidare kan fullmaktsgivaren återkalla fullmakten. Skulle den situation som orsakat att framtidsfullmakten börjat gälla ha försvunnit, exempelvis att fullmaktsgivaren tillfrisknat, kommer även fullmakten att upphöra gälla.  

Fullmakten upphör däremot inte att gälla ifall fullmaktsgivaren går bort, om det inte särskilt skrivs in i fullmakten att så ska ske.

Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ska användas någon gång i framtiden. I en framtidsfullmakt så utser man en eller flera personer att ta hand om ens personliga ärenden och/eller ekonomiska ärenden när man själv är oförmögen. Framtidsfullmakten ska alltså tas i bruk i framtiden när man inte är kapabel att fatta beslut själv.

Tanken och drivkraften med en framtidsfullmakt är att ge vanligt folk chansen att bestämma över vad som ska hända dem i framtiden. Man ska ha rätt att planera och styra över sitt liv och sin framtid. Därför ges man genom en framtidsfullmakt möjlighet att bestämma hur ens ekonomiska och personliga angelägenheter ska hanteras om man förlorar förmågan att själv ta hand om dem.

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Kan barnbarn bevittna framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

När gäller inte en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

Trygga min framtid

Jag har skrivit Framtidsfullmakter och Generalfullmakter till min make och mig. Ska jag skriva ut 2 exemplar av varje fullmakt? Ska jag förvara det ena exemplaret i bankfack och ge det andra exemplaret till fullmaktshavaren?