:

Vad är en annan benämning på en bröstarvinge som är ättling i rakt nedstigande led?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en annan benämning på en bröstarvinge som är ättling i rakt nedstigande led?
 2. Vilka räknas som bröstarvinge?
 3. Är brorsbarn bröstarvingar?
 4. Vem ärver om man är gift och har särkullbarn?
 5. Kan man testamentera bort en bröstarvinge?
 6. Kan man göra sin bröstarvinge Arvslös?
 7. Är syskonbarn bröstarvinge?
 8. Är adoptivbarn bröstarvinge?
 9. Kan syskon vara bröstarvingar?
 10. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?
 11. Hur mycket ärver en fru om särkullbarn finns?
 12. Hur mycket ärver en bröstarvinge?
 13. Kan bröstarvingar ärva olika mycket?
 14. Kan man ta bort bröstarvingar?
 15. Kan jag ge bort allt jag äger innan jag dör?

Vad är en annan benämning på en bröstarvinge som är ättling i rakt nedstigande led?

Dock är det en vanlig missuppfattning att bara man är gift så ärver man varandra per automatik. Det stämmer, i de fall man bara har gemensamma barn och inga särkullbarn. För det fall familjekonstellationen är ett gift par i en ombildad familj med särkullbarn, är det faktum att de ingått i äktenskap inte en garanti för att makarna får ärva varandra. Särkullbarn har en s.k. omedelbar arvsrätt vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar direkt trots att föräldrarna är omgifta. Om detta inte är enligt önskemål kan det avtalas om annat i ett testamente för att garantera efterlevande make/makas arvsrätt.

Detsamma gäller par som lever i samboförhållande. Barn till sambor ärver den först avlidne föräldern fullt ut och direkt. Även här kan man korrigera arvsordningen i ett testamente för att bättre skydda varandra.

Vilka räknas som bröstarvinge?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du funderar över om din sons barn räknas som bröstarvingar när han avlidit.

Är brorsbarn bröstarvingar?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vem ärver om man är gift och har särkullbarn?

Särkullbarn kallas de barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Med andra ord – den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarnet är bröstarvinge till sin biologiska förälder. Viktigt att veta är att det finns vissa juridiska skillnader när det kommer till särkullbarn och arv.

 • Det är skillnad på barn och barn. Den stora skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, är att särkullbarnen kan begära att få ut sitt arv direkt när deras biologiska förälder går bort.
 • Skriv alltid testamente om någon av er har särkullbarn. Utan ett testamente ärver nämligen särkullbarnet allt efter sin förälder. Med ett testamente kan föräldern till särkullbarnet istället bestämma att efterlevande maken ska ärva delar av vad föräldern lämnar efter sig.
 • Be särkullbarnet att vänta på sitt arv. Man kan i ett testamente be ett särkullbarn att vänta med att få sitt arv, tills dess att även den efterlevande partnern också har gått bort. Detta är dock helt frivilligt för särkullbarnet.
 • Ta bort rätten till efterarv. I ett testamente kan man även bestämma att om särkullbarnet tar ut sin laglott direkt, så har hon eller han inget rätt till efterarvet. Detta kan motivera särkullbarnet till att inte kräva sitt arv direkt.
 • Man kan lösa ut ett särkullbarn. I de flesta fall har särkullbarnet rätt till själva värdet på tillgångarna, inte exempelvis den avlidne förälderns andel i ett landställe. Om den kvarlevande partner har ekonomin att lösa ut särkullbarnets laglott, kan detta innebära att partnern inte behöver sälja det gemensamma landstället.
 • Teckna en livförsäkring. Ett annat vedertaget tips är att ni tecknar varsin livförsäkring. Då kan den efterlevande partnern ersätta särkullbarnet med försäkringspengarna, om särkullbarnet kräver sin laglott.

Kan man testamentera bort en bröstarvinge?

Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp din fråga i olika delar utifrån din frågeformulering. Vad gäller arv går reglerna att finna i ärvdabalken (ÄB).

Kan man göra sin bröstarvinge Arvslös?

Barn, barnbarn och barnbarnsbarn… Har du sådana? I så fall är de det man kallar dina bröstarvingar. Enligt svensk lag har bröstarvingarna genom laglotten alltid rätt till hälften av kvarlåtenskapen, av arvslotten.

Detta innebär att man kan testamentera bort 50 procent av kvarlåtenskapen till vem eller vilket ändamål man vill. Resterande 50 procent har bröstarvingarna rätt att få och dela på. Så på frågan om man kan göra sina barn arvlösa är alltså svaret nej, aldrig helt utan arv.

Är syskonbarn bröstarvinge?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Är adoptivbarn bröstarvinge?

Vem ärver, är en fråga som säkert många ställer sig. Svaret är inte alltid enkelt.

Arvingar delas in i tre olika arvsklasser.

Kan syskon vara bröstarvingar?

Juridik vid dödsfall

Jag har en äldre släkting, 90+, som önskar veta hur arvet efter henne fördelas. Hon har bett mig undersöka detta. Hennes make avled i december 2019. Det finns inga barn i äktenskapet eller utanför detsamma. Kvarlåtenskapen utgörs av medel på banken och en bostadsrätt. Inget testamente eller annat dokument har upprättats om fördelningen av kvarlåtenskapen. Det finns däremot ett antal arvingar att ta hänsyn till. På den avlidne makens sida finns två brorsöner, som de enda arvingarna. Min släkting har haft sju syskon, fem bröder och två systrar. Av dessa är endast en syster kvar i livet. Broder nr 1 har två barn, som båda är i livet. Broder nr 2 har tre barn, som är i livet; ett fjärde barn har avlidit, som i sin tur har två barn, som är i livet. Broder nr 3 har två barn som är i livet; ett tredje barn har avlidit, som i sin tur har ett barn kvar i livet. Broder nr 4 har ett barn som är i livet; ett annat barn har avlidit utan att efterlämna några arvingar. Broder nr 5 hade inga barn i sitt äktenskap, inte heller utanför detsamma; makan har avlidit. Den avlidna systern har två barn som båda är i livet. Systern, som är kvar i livet, har fyra barn, som alla är i livet. Således: Hur fördelas arvet efter de förutsättningar som beskrivits?

Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

Juridik vid dödsfall

Hej Min fru dog 2001, vi hade ett gemensamt barn. I bouppteckning ser det ut så här:

Hur mycket ärver en fru om särkullbarn finns?

Dagens familjekonstellationer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis bonusbarn och bonusföräldrar. Detta komplicerar de annars ganska tydliga arvsreglerna som säger att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar först när båda föräldrarna gått bort. Här reder vi ut hur arvsrätten fungerar och vad som är viktigt att ha koll på för dig som gift.

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.

Den efterlevande maken har dock ett minimiskydd igenom den s.k. prisbasbeloppsregeln. Prisbasbeloppsregeln skyddar den efterlevande maken från att ställas på bar backe på grund av att den avlidne testamenterat bort sin egendom eller att särkullbarn gör anspråk på sin laglott. Denna regel ger den efterlevande maken rätt att få giftorättsgods till ett värde av fyra prisbasbelopp innan resterande kvarlåtenskap fördelas bland arvingarna. Prisbasbeloppsregeln går före särkullbarns rätt att få ut sin laglott. Prisbasbeloppet uppgår år 2022 till 48 300 kronor.

Hur mycket ärver en bröstarvinge?

Inledningsvis kan sägas att det endast är bröstarvingar som har en lagstadgad rätt att ärva. Bröstarvingar är huvudsakligen barn, men om ens barn har avlidit och lämnat efter sig egna barn så träder dessa i sin förälders ställe. Det är således barn och barnbarn som kan vara bröstarvingar.

Utan ett testamente får bröstarvingarna sin arvslott, men det finns olika scenarion på hur det kan se ut.  Arvslotten innebär att bröstarvingarna ärver allt efter den avlidne. Arvslotten går att begränsa, men endast till hälften. Den lagstadgade rätten för bröstarvingar att ärva sina föräldrar, eller mor- eller farföräldrar, kallas i lag för laglott. Laglotten utgör 50 % av den avlidnes tillgångar och denna del påverkas inte av hur många bröstarvingar den avlidne har, utan förblir 50 %. Det innebär att om den avlidne har en bröstarvinge får denne 50 %, om den avlidne har två bröstarvingar får de 25 % var, osv. Laglotten kan inte begränsas, vilket innebär att om den avlidne, under sin livstid, har upprättat ett testamente som begränsar bröstavingarnas laglott så har de rätt att begära sina delar ändå. Det är dock inte i alla scenarion som bröstarvingarna har rätt att få ut av sin del av arvet direkt. 

Kan bröstarvingar ärva olika mycket?

Om du får en gåva av ovanligt stort värde av din förälder ska dina syskon kompenseras med samma värde när föräldern dör. På så vis blir gåvan ett förskott på ditt arv. Vad du sedan får i arvskiftet kommer vara mindre jämfört med dina syskon, som inte fick en sådan gåva när föräldern var vid liv. För att en gåva till ett barn inte ska räknas som förskott på arv måste gåvogivaren (föräldern) förtydliga det på något sätt. Vanligtvis görs det i ett gåvobrev med villkor om att gåvan inte är förskott på arv. 

Kan man ta bort bröstarvingar?

En laglott är den del av ett arv du som bröstarvinge alltid har rätt till enligt lag. Som bröstarvinge till en avliden har du enligt lag rätt till att få en viss del av den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga den egendom som den avlidne lämnar efter sig. 

Med bröstarvingar menas den avlidnes barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led. Bröstarvingar har rätt att dela på all den avlidnes kvarlåtenskap så att de får lika stor arvslott. Arvslotten är den andel du som bröstarvinge ärver om det inte finns ett testamente. Hälften av din arvslott utgör din laglott.

Det finns fall där den som skriver testamente försöker testamentera bort mer än den får. Har den avlidne testamenterat bort hela eller delar av sin kvarlåtenskap kan det innebära konsekvenser för dig som bröstarvinge. Laglotten utgör då skyddande funktion för dig, i och med att du alltid får hälften av din arvslott.

Även om den avlidne har valt att testamentera hela eller stora delar av sin kvarlåtenskap, så har du som bröstarvinge enligt lag alltid rätt till din laglott. Laglottens funktion är att se till att inga bröstarvingar blir arvlösa. Den verkar som ett skydd för dig och din rätt till arv.

Laglotten är som nämnts ovan alltid hälften av arvslotten och den kan alltså inte testamenteras bort. Om den avlidne har upprättat ett testamente som gör att du som bröstarvinge inte kan få din laglott har du rätt att begära jämkning av testamentet och kräva att få ut din laglott. Om du vill jämka testamentet behöver du göra det inom sex månader från det att du har fått ta del av testamentet efter den avlidnes bortgång.

Kan jag ge bort allt jag äger innan jag dör?

Juridik vid dödsfall

Min pojkvän avled för några dagar sedan och innan dess så skänkte han en gåva till mig på 160.000 kr till mitt bankkonto. Så jag fick de här pengarna innan han avled. Vi har varit tillsammans i över 10 år nu men äktenskapet är inte registrerad och vi är inte sambo heller. Han har en dotter och nu vill hon att jag ska överföra tillbaka 160.000 kr till henne. Så nu undrar jag ifall om jag har rätt till att använda de pengarna eller måste jag överföra tillbaka till hans dotter? Han har inte skrivit nån bouppteckning innan han avled.