:

Är det moms på faktura till Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på faktura till Norge?
 2. Vad gäller vid fakturering till Norge?
 3. Är det moms på tjänster till Norge?
 4. Har Norge moms?
 5. Hur bokförs försäljning till Norge?
 6. När ska man fakturera utan moms?
 7. Är Norge ett EU land?
 8. Hur bokför man försäljning till Norge?
 9. Hur mycket moms betalar man i Norge?
 10. Hur bokför jag faktura från Norge?
 11. Hur bokför man utländska fakturor?
 12. Får man dra moms utan kvitto?
 13. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 14. Har Norge ägt Sverige?
 15. Vilket land är bättre Sverige eller Norge?

Är det moms på faktura till Norge?

Tack vare Norges geografiska närhet och våra länders likheter väljer många svenska företag att starta sin internationalisering med just Export till Norge. Men då landet inte är med i EU räknas handel mellan länderna som exportförsäljning vilket medför administration som export- och importdeklarationer, betalning av moms och i vissa fall tull.

Tull och moms är två faktorer som du som företagare måste ha koll på. Varugrupper som är tullbelagda är Livsmedel, Textilier och Kläder men dubbelkolla alltid om det krävs tull på just dina produkter. Vid direkt export till Norge är det vanligen mottagaren/importören som står för tullavgift och införselmoms. Fakturera därför dina produkter utan moms. Din kund i Norge är sedan skyldig att rapportera momsen och betala till det norska skatteverket. På Norska tullmyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller för just dina produkter.

Vad gäller vid fakturering till Norge?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms på tjänster till Norge?

Distansförsäljning är en försäljning till konsumenter som typiskt sett sker via postorder eller e-handel, där en vara transporteras från en säljare i ett EU-land till en konsument i ett annat EU-land. Varje EU-land har idag en så kallad omsättningströskel (minst 35 000 Euro och högst 100 000 Euro) för distansförsäljning. När ett bolags distansförsäljning till ett visst EU-land överstiger omsättningströskeln blir bolaget skattskyldigt för moms i det landet. Då måste bolaget momsregistrera sig och debitera det aktuella landets moms på försäljningarna.

Den 1 januari 2021 ändras reglerna med anledning av EU:s så kallade e-handelspaket. Istället för att varje EU-land har en egen omsättningströskel införs en gemensam omsättningströskel om 10 000 Euro, vilket i Sverige bestämts till 99 680 kr. Det ska observeras att omsättningströskeln avser det totala försäljningsbeloppet till andra EU-länder och inte längre försäljning per EU-land. De flesta bolag som har distansförsäljning kommer alltså automatiskt att passera omsättningströskeln den 1 januari 2021. Den som har passerat omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar.

I dag finns Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop), i vilken försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder kan deklareras. För att underlätta redovisningen av utländsk moms på distansförsäljningar kommer MOSS utvidgas till att bli OSS (One Stop Shop), i vilken även distansförsäljning av varor samt vissa tjänster kan deklareras. Ett bolag som har distansförsäljningar måste antingen redovisa all distansförsäljning i OSS eller momsregistrera sig i alla EU-länder dit det har distansförsäljning. E-tjänsten OSS beräknas öppna för registrering den 1 oktober 2020.

Har Norge moms?

I Norge heter mervärdeskatten Merverdiavgift och förkortas MVA eller mva. Moms tillkommer på all försäljning av varor och tjänster, om de inte uttryckligen undantas från moms. Undantagna är bl.a. sjukvård, bank-och försäkringstjänster, utbildningstjänster, ett brett utbud av kulturella tjänster samt försäljning och uthyrning av fastigheter. Företag som endast har sådan försäljning skall inte registreras i momsregistret.

Skattesatser för moms Den normala mervärdesskattesatsen i Norge är 25 %. För livsmedel är momsen 15 %. För persontransporter, boendetjänster som hotell och camping, samt kommersiell leasing av fritids egendom är skattesatsen 8 %.

Hur bokförs försäljning till Norge?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

När ska man fakturera utan moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Är Norge ett EU land?

Fastän Island, Liechtenstein och Norge inte är medlemmar i EU, får deras medborgare arbeta i EU på samma villkor som EU-medborgare. Länderna tillhör nämligen EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Däremot kan arbetstagare från Kroatien omfattas av tillfälliga begränsningar i rätten att arbeta i Liechtenstein.

Liechtenstein har kvoter för hur många som får bo och arbeta där. Kvoterna gäller för alla medborgare från EU, Norge och Island.

Hur bokför man försäljning till Norge?

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Hur mycket moms betalar man i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som ska utföra arbete som enskild näringsidkare ("enkeltpersonforetak") i Norge. Informationen gäller bara den inkomst du har som enskild näringsidkare.

Personer som ska driva näringsverksamhet i Norge ("enkeltpersonforetak") är skyldiga att registrera sig i "Foretaksregisteret" vid försäljning av varor ("handel med inköpta varor") eller har mer än fem anställda. För övriga är det frivilligt att registrera sig i "Foretaksregisteret".

Personer som inte är skyldiga att registrera sig i "Foretaksregisteret", kan registrere sig i "Enhetsregisteret". Vid registrering i "Enhetsregisteret" kommer verksamheten att få ett organisationsnummer som bl.a. kan användas vid fakturering och vid öppnande av ett norskt bankkonto. Enskild näringsidkare som ska vara registrerad i t.ex. "Merverdiavgiftsregisteret" eller som arbetsgivare, ska vara registrerad i "Enhetsregisteret".

Hur bokför jag faktura från Norge?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Hur bokför man utländska fakturor?

När ett företag i Sverige skickar en kundfaktura till företag eller person i utlandet (och i vissa fall till företag i Sverige) kan fakturan vara utställd i utländsk valuta som skiljer sig från företagets redovisningsvaluta. 

När ett företag säljer varor eller tjänster till privatpersoner och företag utanför Sverige (och i vissa fall i Sverige) kan företaget bli tvunget att fakturera kunden i kundens redovisningsvaluta. Detta kan innebära att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår för företaget som skickar ut fakturan. 

Får man dra moms utan kvitto?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Har Norge ägt Sverige?

Mot slutet av unionen växte det norska missnöjet. Høyre ville behålla unionen om denna förändrades till att vara mellan två helt likställda stater medan Venstre krävde full oavhängighet. Även andra faktorer bidrog till att ett brott på unionsbanden verkade sannolikt under åren fram till 1905.

Trots förhandlingar i många år brast banden våren 1905. Dagen efter firandet av den 17 maj antog stortinget en lag om eget norskt konsulatväsen. Om dessa konsulers förhållande till den gemensamme utrikesministern fanns inte ett ord stadgat.[5] Lagen skulle träda i kraft i april 1906. Därmed skulle kungen berövas sin grundlagsenliga rätt att tre gånger genom veto omintetgöra stortingets beslut i lagfrågor, en kunglig rättighet som dittills alltid blivit respekterad i Norge.[5] Kung Oscar II vägrade att sanktionera lagen med motiveringen att konsulatväsendet, såsom varande en unionell angelägenhet, inte kunde förändras utan överenskommelse mellan Sverige och Norge.[5]

Då svarade den norska regeringen med att inte kontrasignera kungens beslut. Regeringen lämnade in sig avgångsansökan som kungen vägrade att ta emot, eftersom kungen inte lyckats besätta platserna på nytt med personer som var villiga att bilda regering. Den 7 juni förklarade Stortinget att "föreningen med Sverige under en kung upphört till följd av att kungen upphört att fungera som norsk kung". Han klarade nämligen inte av att förse landet med en regering, något som han enligt norsk grundlag var förpliktigad till. Skrivelsen slutade dock med en anhållan där stortinget ville ge vittnesbörd om att "det norska folkets kamp för fäderneslandets fulla självständighet icke varit grundad i någon ovilja mot konungahuset eller det svenska folket". Denna anhållan gick ut på att kungen skulle tillåta en prins av svenska kungahuset att med avstående från sin arvsrätt till Sveriges tron mottaga norska folkets val till kung och därigenom "inleda en era av fred, endräkt och trofast sammanhållning i Norden". I förvissning om detta uttalade stortinget till sist "den säkra förhoppningen, att vad som nu skett skall vända sig till det bästa för alla, även för Ers Maj:t, för vars person det norska folket skall bevara sin högaktning och tillgivenhet oförsvagad".[6]

Vilket land är bättre Sverige eller Norge?

 • 19 591.00$ högre BNP per capita?74 065.00$vs54 474.00$
 • 2.5% lägre arbetslöshet?4.2%vs6.7%
 • 30.43% lägre befolkningstäthet?16 personer/km²vs23 personer/km²
 • 1.4 fler sjukhussängar per 1000 invånare?3.8vs2.4
 • 10.54% lägre stadsskuld?36.5% of GDPvs40.8% of GDP
 • 30.95% lägre inflationsgrad?5.8%vs8.4%
 • 7.81x längre kustlinje?25 148 kmvs3 218 km
 • 41.9% lägre ungdomsarbetslöshet?10.4%vs17.9%
 • 2.47x mer skog?68.7%vs27.8%
 • 4.94million fler invånare?10.27 miljonervs5.33 miljoner
 • 4.8% mer jordbruksmark?7.5%vs2.7%
 • 170$ billion högre bruttonationalprodukt (BNP)?567$ billion vs397$ billion
 • 10.53% högre äkta BNP-tillväxttakt?2.1%vs1.9%
 • 1 years längre förväntad skolgång?19 yearsvs18 years
 • 10.82% lägre grad av vuxenfetma?20.6%vs23.1%
 • 16.63% fler läkare mer 1 000 människor?5.4/1000vs4.63/1000