:

Är det moms mellan EU länder?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms mellan EU länder?
 2. Kan man dra av moms från utlandet?
 3. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 4. Är det moms på tjänster utanför EU?
 5. Måste man betala moms utanför EU?
 6. Hur fungerar moms inom EU?
 7. Hur får man tillbaka utländsk moms?
 8. Hur bokför man moms utanför EU?
 9. Vad ska en faktura från utlandet innehålla?
 10. Får man dra moms på utländska kvitton?
 11. I vilket land ska moms betalas?
 12. Måste man betala moms inom EU?
 13. Vilken moms får man tillbaka?
 14. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 15. När ska man fakturera utan moms?

Är det moms mellan EU länder?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Kan man dra av moms från utlandet?

Klicka på länken till e-tjänsten "Momsåterbetalning inom EU". Fyll i och skicka in ansökan enligt instruktionerna. Du kan inte komplettera ansökan med nya uppgifter i efterhand, utan endast ändra vissa uppgifter som till exempel bankuppgifter, e-postadress eller detaljer i fakturaraderna. 

Vi vidarebefordrar din ansökan till det andra landet och du får en elektronisk bekräftelse på att Skatteverket har tagit emot den. Om ditt företag inte var momsregistrerat under den aktuella tiden kan du inte lämna någon ansökan.

Det andra landet handlägger din ansökan och skickar dig en bekräftelse via e-post på att din ansökan tagits emot. Du kan också få frågor från det andra landet via e-post om ansökan eller bli ombedd att skicka kopior eller i undantagsfall original av handlingar.

Utöver allmänna uppgifter ska du i ansökningen även lämna en specifikation över de fakturor eller motsvarande som du ansöker om återbetalning av. Det kan du registrera i e-tjänsten.

Om du vill lämna flera olika fakturauppgifter kan du i förväg registrera dessa uppgifter i en fil som sedan kan läsas in i e-tjänsten. En närmare beskrivning av filens innehåll finns på sidan Momsåterbetalning inom EU.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Är det moms på tjänster utanför EU?

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som import om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importera tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

Måste man betala moms utanför EU?

Antingen skickar du in en undertecknad bekräftelse på den ansökan som du skapat via vår e-tjänst. Eller så skickar du in en ifylld ansökningsblankett.

Hur fungerar moms inom EU?

Varumärken måste erhålla momsregistrering i EU-länder för B2B-transaktioner om minst ett av följande krav uppfylls:

 • Varumärket har en affärsenhet i ett av EU:s medlemsländer.
 • Varumärket har leveranslogistik inom ett av EU:s medlemsländer (dvs. lager eller leveranscenter som beställningar skickas från).
 • Varumärket tänker skicka produkter till sig själva inom EU innan de levereras till återförsäljare i EU.

Om du uppfyller minst ett av kraven ovan måste du registrera dig för moms i alla länder där du uppfyller kravet. Om inget av dessa krav uppfylls behöver du sannolikt inte vara momsregistrerad för B2B-transaktioner i de aktuella EU-länderna.*

Hur får man tillbaka utländsk moms?

Svenska företag kan få återbetalning av utländsk moms inom EU. Den 30 september 2019 är sista dagen att ansöka för räkenskapsåret 2018. I år står företagen även inför en risk att Storbritannien den 31 oktober lämnar EU utan ett giltigt utträdesavtal. Det innebär att möjligheten för återsökning av brittisk moms via Skatteverkets e-tjänst försvinner från och med 31 oktober. Det är därmed viktigt att återsöka både brittisk moms som tagits ut under 2018 och under 2019 senast den 30 september.

I den svenska momsdeklarationen kan företag endast yrka avdrag för svensk ingående moms. Ett svenskt företag har även möjlighet att få tillbaka momsen vid inköp utomlands för den verksamhet som bedrivs i Sverige, till exempel vid affärsresor eller inköp av varor som stannar i ursprungslandet.

Hur bokför man moms utanför EU?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Vad ska en faktura från utlandet innehålla?

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

 • Peab betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.
 • Utöver Skatteverkets regler har Peab krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Läs mer under Märkning av fakturor. 
 • Peab förutsätter att våra leverantörer har ett pg eller bg för att vi ska kunna säkerställa korrekt betalningsinformation
 • Uppgift om F-skatt skall framgå på fakturan
 • Peab önskar ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”. I de fall detta ändå görs, ansvarar säljaren för att den nya betalningsmottagaren informeras om gällande betalnings- och reklamationsregler samt att Peab informeras i förväg.
 • Omfattas en faktura av omvänd moms måste det beställande Peabbolagets VAT-nummer samt text ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’ anges på fakturan
 • Blandade fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan ej hanteras.
 • Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se.

Får man dra moms på utländska kvitton?

Klicka på länken till e-tjänsten "Momsåterbetalning inom EU". Fyll i och skicka in ansökan enligt instruktionerna. Du kan inte komplettera ansökan med nya uppgifter i efterhand, utan endast ändra vissa uppgifter som till exempel bankuppgifter, e-postadress eller detaljer i fakturaraderna. 

Vi vidarebefordrar din ansökan till det andra landet och du får en elektronisk bekräftelse på att Skatteverket har tagit emot den. Om ditt företag inte var momsregistrerat under den aktuella tiden kan du inte lämna någon ansökan.

Det andra landet handlägger din ansökan och skickar dig en bekräftelse via e-post på att din ansökan tagits emot. Du kan också få frågor från det andra landet via e-post om ansökan eller bli ombedd att skicka kopior eller i undantagsfall original av handlingar.

Utöver allmänna uppgifter ska du i ansökningen även lämna en specifikation över de fakturor eller motsvarande som du ansöker om återbetalning av. Det kan du registrera i e-tjänsten.

Om du vill lämna flera olika fakturauppgifter kan du i förväg registrera dessa uppgifter i en fil som sedan kan läsas in i e-tjänsten. En närmare beskrivning av filens innehåll finns på sidan Momsåterbetalning inom EU.

I vilket land ska moms betalas?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Måste man betala moms inom EU?

Varuhandel mellan momsskyldiga näringsidkare inom EU:s inre marknad (EU:s momsområde) grundar sig i regel på principen om destinationsland. Detta genomförs genom tillämpning av bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinternt förvärv (köp av varor från EU-länder) tillämpas på försäljning av varor mellan skattskyldiga och vissa varutransporter från ett EU-land till ett annat.

Gemenskapsintern försäljning som skett i det i land i vilket transporten inleddes är under vissa förutsättningar momsfri. Gemenskapsintern försäljning leder till momspliktigt gemenskapsinternt förvärv i transportens destinationsstat. Köparen betalar moms på det gemenskapsinterna förvärvet enligt bestämmelserna i sitt hemlands mervärdesskattelag. Om köparen har gjort det gemenskapsinterna förvärvet för ett ändamål som berättigar till avdrag kan hen även dra av den moms som hen betalat på det gemenskapsinterna förvärvet.

Mervärdesskattenumret (momsnummer/VAT number) är kännetecknet för momsskyldighet och viktigt i den gemenskapsinterna handeln. Momsnumret består av landskoden FI och en nummerserie som är densamma som FO-numret (företags- och organisationsnumret) utan strecket mellan de två sista siffrorna. Om en näringsidkares FO-nummer är 0765432-1, blir momsnumret alltså FI07654321.

Momsnumret är nödvändigt även för näringsidkare som bedriver momsfri verksamhet (t.ex. försäljare av momsfria sjuk- och hälsovårdstjänster). Dessa näringsidkare är skyldiga att deklarera och betala moms på inköp av varor från EU-länder (gemenskapsinterna förvärv). Detta gäller även juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund). De som blir momsskyldiga för gemenskapsinterna förvärv ska anmäla sig i registret över mervärdesskattskyldiga med en Y-blankett (se även kapitel 6.8 Icke-momsskyldiga köpare).

Formatet av momsnummer från andra EU-länder varierar från land till land. Momsnummer inkluderar dock alltid en landskod med två bokstäver. Slutdelen består av 5–12 tecken.

Enligt mervärdesskattelagen avses med vara materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter.  Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse. Tjänster omfattar till exempel servering, byggarbete, uthyrning av varor, överlåtelse av patent, överlåtelse av rätt till grustäkt, skyldighet att avhålla sig från en viss gärning eller tolerera något tillstånd samt förmedling av varor i någon annans namn och för någon annans räkning.

Reparationsarbete utgör försäljning av tjänst.  Då reparationsarbetet är så omfattande att reparationskostnaderna överstiger varans tidigare värde, dvs. varan förnyas, är det oftast fråga om försäljning av vara.

Förpackningsarbete utgör försäljning av tjänst även då den som utför förpackningsarbetet tillverkar de förpackningar som behövs för transport. Uthyrning av varor betraktas i regel som försäljning av tjänst.  Om hyresföremålet t.ex. enligt hyresavtalet övergår i hyrestagarens ägo efter utgången av hyresperioden då den sista hyresposten har betalats eller om hyrestagaren påförts skyldigheten att lösa in föremålet, kan det emellertid vara fråga om försäljning av vara.

Vilken moms får man tillbaka?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

När ska man fakturera utan moms?

Frilans Finans kontrollerar att de fakturor som avser tjänster som enligt Skatteverkets regler inte är momspliktiga inte beläggs med moms. Det är ytterst få tjänster och varor som är undantagna från momsplikten. Exempel på undantag är CSN-berättigad utbildning, omvänd byggmoms och export.

För artister som fakturerar gager så är Frilans Finans att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverkets definition och därför skall Frilans Finans belägga gager med 25% moms. I de fall artisten som står på scen äger det fakturerande bolaget skall det jämställas med ett artistbolag och skall inte lägga på moms på gager. Notera att artistbolag äger som konsekvens inte rätt att dra av moms på inköp.