:

Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?
 2. När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?
 3. Vem kan begära bodelning vid sambos dödsfall?
 4. Vad har en sambo rätt till vid dödsfall?
 5. Måste man göra en bodelning vid dödsfall?
 6. Hur lång tid efter kan man begära bodelning?
 7. Hur räknar man ut bodelning sambo?
 8. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 9. Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?
 10. Kan man neka bodelning vid dödsfall?
 11. Hur gör man en bodelning som sambo?
 12. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 13. Kan man skriva bodelning själv?
 14. Kan man göra bodelning själv?
 15. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

Vad innebär bodelning vid dödsfall sambo?

Efterlevande sambo är också den enda som kan begära att få överta gemensam bostad och gemensamt bohag. Den avlidnes arvingar och testamentstagare ska då ersättas med värdet för det som övertas. Om den kvarlevande sambon äger mer än hälften av samboegendomen kan det vara en fördel att vid dödsfall inte begära bodelning, eftersom man då får behålla mer än hälften av samboegendomen.

När ska sambo begära bodelning vid dödsfall?

Att begära bo­del­ning in­ne­bär att den ena sambon med­de­lar den andra sambon att en bo­del­ning ska ske. Det är här sam­bo­la­gen som be­stäm­mer vad som gäller. 

Båda sam­bor­na har lika rätt att begära bo­del­ning och den andra sambon måste då gå med på det. Det går alltså inte att vägra bo­del­ning.

Det enda sättet att und­vi­ka en bo­del­ning är att skriva ett sam­bo­av­tal. Längre ner i ar­ti­keln kan du se en över­blick av hur du skri­ver sam­bo­av­tal och vad det kostar.

Det finns inga exakta regler för hur du med­de­lar din sambo att du vill göra en bo­del­ning. Det kan ske både munt­ligt och skrift­ligt.

Vi re­kom­men­de­rar att be­gä­ran görs skrift­li­gen så att det finns bevis för att du har begärt om bo­del­ning.

Vid en se­pa­ra­tion ska be­gä­ran om bo­del­ning ske senast ett år efter att ni flyt­ta­de isär och för­hål­lan­det upp­hör­de.

Vid döds­fall kan endast den ef­ter­le­van­de sambon begära bo­del­ning. Be­gä­ran om bo­del­ning ska då med­de­las senast i sam­band med boupp­teck­ning.

Vem kan begära bodelning vid sambos dödsfall?

Bodelning vid dödsfall skiljer sig åt från bodelning vid skilsmässa. Bodelning vid dödsfall varierar också beträffande om den avlidne var gift eller sambo. Bodelning vid dödsfall sker mellan den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare samt efterlevande make/maka eller sambo. Innan en bodelning kan genomföras måste en bouppteckning först upprättas.

 • Bouppteckningsförrättningen är tillfället då bouppteckningen  kontrolleras och undertecknas. Bouppteckningsförrättningen ska hållas max tre månader efter dödstillfället och bouppteckningen ska lämnas till Skatteverket senast en månad därefter.
 • Bouppteckningen är den handling som visar den avlidnes tillgångar och skulder och är grunden till bodelningen. Bouppteckningen visar också vilka som har rätt till arv.
 • Vid bodelningen ingår giftorättsgods alternativt samboegendom beroende på om den avlidne var gift eller sambo. I vissa fall är en bodelning inte nödvändig.
 • Vad har en sambo rätt till vid dödsfall?

  Om det som inte får hända ändå händer och en av er avlider uppstår en helt annorlunda situation för er som sambor jämfört med om ni vore gifta. Det är nämligen så att sambor inte ärver varandra. Har ni ägt en gemensam bostad kommer du som blir kvar att fortsätta äga din halva av bostaden precis som innan. Men den del av lägenheten eller huset som var din sambos kommer att ärvas av hens arvingar. Den här effekten av sambolagen vid ett dödsfall ställer dig inför två alternativ. Vill du flytta? Eller vill du bo kvar i bostaden?

  Kanske är det så att du inte vill bo kvar i bostaden? I så fall säljer du och din sambos arvingar bostaden, och så behåller ni hälften av försäljningssumman var. De pengar du får över efter att du har betalat av din del av lånen kan du exempelvis använda till en kontantinsats vid köp av en ny bostad. Om din sambos arvingar skulle vilja behålla bostaden när du flyttar behöver de köpa loss din del av bostaden. Läs vidare i nästa stycke om vad som händer när någon av er vill ha kvar bostaden. Exemplet nedan illustrerar hur det går till om du vill bo kvar, men motsvarande gäller även för sambons arvingar om de vill behålla bostaden efter att du har flyttat.

  Måste man göra en bodelning vid dödsfall?

  Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

  Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

  Hur lång tid efter kan man begära bodelning?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Hur räknar man ut bodelning sambo?

  Om ni är gifta eller om bostaden räknas som samboegendom, dvs om den är införskaffad för gemensamt boende så kan ni lösa det hela med en bodelning. Man räknar då ut hur mycket man skulle fått om man hade sålt hela bostaden, dvs man räknar ut en fiktiv försäljning.

  Fördelarna med detta alternativ är att man slipper betala kostnaden för lagfart (gäller endast för fastighet och inte för bostadsrätt) och att man inte realiserar någon vinst och behöver därför inte betala någon vinstskatt.

  Om ni inte vill göra bodelningen så kan ni göra ett klassiskt utköp, dvs den ena parten köper ut den andra parten för (marknadsvärdet – fiktivt mäklararvode) * ägarandelen. För utköpet använder man ett vanligt överlåtelseavtal/köpekontrakt.

  Vad ska inte ingå i en bodelning?

  I grova drag kan man säga att alla tillgångar som fanns på den så kallade brytdagen (dagen er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten) ska ingå i bodelningen.

  Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?

  Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

  Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

  Kan man neka bodelning vid dödsfall?

  En bodelning innebär att den egendom som ägs av makar eller sambor delas upp mellan dem. I en bodelning mellan makar ingår giftorättsgodset, vilket är all egendom som makarna äger förutom den egendom som eventuell gjorts enskild genom föreskrift i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Även rent personliga föremål, exempelvis kläder och smycken till ett lägre värde, får undantas från bodelning. För att en bodelning med anledning av dödsfall ska kunna ske måste först bouppteckningen efter den avlidne registreras. Mer information om bodelning, av generell karaktär, hittar du här.

  Bodelning är obligatoriskt om det finns en efterlevande make eller om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon begär att bodelning ska ske. Om en efterlevande sambo vill att bodelning ska äga rum måste en sådan begäran framställas senast vid bouppteckningsförrättningen. 

  Hur gör man en bodelning som sambo?

  Att begära bo­del­ning in­ne­bär att den ena sambon med­de­lar den andra sambon att en bo­del­ning ska ske. Det är här sam­bo­la­gen som be­stäm­mer vad som gäller. 

  Båda sam­bor­na har lika rätt att begära bo­del­ning och den andra sambon måste då gå med på det. Det går alltså inte att vägra bo­del­ning.

  Det enda sättet att und­vi­ka en bo­del­ning är att skriva ett sam­bo­av­tal. Längre ner i ar­ti­keln kan du se en över­blick av hur du skri­ver sam­bo­av­tal och vad det kostar.

  Det finns inga exakta regler för hur du med­de­lar din sambo att du vill göra en bo­del­ning. Det kan ske både munt­ligt och skrift­ligt.

  Vi re­kom­men­de­rar att be­gä­ran görs skrift­li­gen så att det finns bevis för att du har begärt om bo­del­ning.

  Vid en se­pa­ra­tion ska be­gä­ran om bo­del­ning ske senast ett år efter att ni flyt­ta­de isär och för­hål­lan­det upp­hör­de.

  Vid döds­fall kan endast den ef­ter­le­van­de sambon begära bo­del­ning. Be­gä­ran om bo­del­ning ska då med­de­las senast i sam­band med boupp­teck­ning.

  Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

  Vid dödsfall är bodelningen ett första steg för att fördela arvet. I och med bodelningen reder man ut vad den efterlevande sambon eller maken/makan har rätt till för att i nästa steg kunna fördela arvet efter den avlidne bland arvingarna. 

  Kan man skriva bodelning själv?

  För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  Kan man göra bodelning själv?

  För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies