:

Vad menas med betalningsansvar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med betalningsansvar?
 2. Vem är betalningsskyldig i ett aktiebolag?
 3. Kan man bli betalningsskyldig?
 4. Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?
 5. Vad innebär ett solidariskt betalningsansvar?
 6. Vad menas med betalningsmottagare?
 7. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 8. Kan man starta eget företag om man har Kronofogden?
 9. När någon är skyldig mig pengar?
 10. Hur länge kan man driva in en skuld?
 11. Vem bestämmer ägare eller VD?
 12. Varför har vi ett system med solidariskt betalningsansvar?
 13. Vilka företagsformer har solidariskt ansvar?
 14. Kan banken stoppa en betalning?
 15. Vad är betalningstjänst?

Vad menas med betalningsansvar?

I normalfallet ansvarar en gäldenär för sina egna skatte- och avgiftsskulder men i vissa situationer och under vissa förutsättningar kan någon annan än gäldenären bli betalningsansvarig för dennes skatte- eller avgiftsskuld.

Vem är betalningsskyldig i ett aktiebolag?

Sitter du i styrelsen för ett aktiebolag med kapitalbrist? Då kan du bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder även om din position som styrelseledamot främst har varit symbolisk.

Om det finns skäl att anta att mer än hälften av bolagets registrerade aktiekapital har förbrukats, ska styrelsen genast upprätta kontrollbalansräkning. Om detta inte sker, kan du som styrelseledamot bli personligt betalningsskyldig för bolagets skulder.

Kan man bli betalningsskyldig?

Det korta svaret på den frågan är ja, den allmänna opinionen till trots. I ABL, Aktiebolagslag (2005:551), 1 kap 3 § går att utläsa att aktieägarna inte har ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Vidare står det att aktieägares personliga betalningsansvar går att läsa om i 25 kapitlet samma lag, således kan aktieägare bli personligt betalningsansvariga.

Det personliga betalningsansvaret för aktieägare kan uppkomma i samband med styrelsen i aktiebolaget har underlåtit att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning ska upprättas när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när bolaget blir utmätt men saknar tillgångar. Det är bolagets revisor som ska granska kontrollbalansräkningen.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Vad innebär ett solidariskt betalningsansvar?

Om en person är solidariskt betalningsansvarig innebär det att det är flera låntagare som är gemensamt ansvariga att betala hela skulden.

Solidariskt betalningsansvar förekommer oftast när personer tar gemensamma lån. Med solidariskt betalningsansvar blir varje enskild låntagare ansvarig för hela skulden. Detta kan leda till att en person kan krävas på full betalning för hela skulden, inte bara sin egen del. Om en av personerna betalar mer kan denne kräva de andra på deras del av betalningarna, i efterhand.

Vad menas med betalningsmottagare?

I rapporten ska definitionen av begreppen ”räntebetalningar” och ”faktiska betalningsmottagare” tas upp.

The report should address the definition of the terms 'payment of interest' and 'beneficial owners'.

Det kommer att utveckla nya anställningsformer och ge hjälp med anordnande av tjänster för betalningsmottagare.

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Kan man starta eget företag om man har Kronofogden?

Om du vill starta ett företag med fokus på handel finns det många intelligenta tips som du kan ta del av för att lyckas med ditt företag. Det är många som funderar på om det är möjligt att starta ett eget företag om det finns privata skulder. Du kan starta företag som enskild firma om du inte har några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Det kostar att starta företag och det kan vara ekonomiskt påfrestande i början. Det bästa är att minska dina utgifter både i företaget och privat för att klara första tiden innan företaget går med vinst. Om du har krediter och smålån kan du samla lån till ett stort. Genom att samla lån har du möjlighet att sänka din månadskostnad genom en bättre ränta. Du kan även få längre avbetalningstid genom att samla lån.

Du kan inte starta en enskild firma med betalningsanmärkningar men det går att göra det om du väljer aktiebolag. I ett aktiebolag är alltså inte skulder och betalningsanmärkningar något hinder. Så om du vill starta företag finns det möjlighet även om du har skulder. Det krav som finns på en person som ska starta ett aktiebolag är att den ska vara myndig, inte vara satt i personlig konkurs, ha näringsförbud eller ha en förvaltare.

När någon är skyldig mig pengar?

Hej!

En kompis är skyldig mig 3500 kr, vi hade ett muntligt avtal och vittnen finns. Jag frågade när jag kunde få tillbaka dem och då svarade han att jag kunde få dem nästa dag. När morgondagen kom fick jag inte mina pengar, utan fick veta att han hade köpt en moped till sin flickvän istället för att betala mig.

Hur länge kan man driva in en skuld?

Visste du att om du hamnar i obetalda skulder kan det leda till inkasso? Att ha en skuld som går till inkasso kan vara en stressig och orolig situation. Många människor undrar hur länge en skuld kan stanna hos inkasso innan den försvinner. Idag kommer vi att titta närmare på just detta och ge dig svar på dina frågor.

När man hamnar i en situation där man har en obetald skuld, kan det vara svårt att veta hur länge den kan ligga hos inkasso. I Sverige finns det regler som styr hur länge en skuld kan ligga hos inkasso, och dessa regler kan variera beroende på vilken typ av skuld det handlar om. I den här artikeln kommer vi att gå igenom dessa regler och förklara vad som händer om man inte betalar sin skuld.

Vem bestämmer ägare eller VD?

Vd:n ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och instruktioner som styrelsen lämnar. Bedömningen av vad som ingår i den löpande förvaltningen beror till stor del på företagets beskaffenhet och storlek.

För att det inte ska uppstå missförstånd kring vilka beslut vd kan fatta utan att få styrelsens godkännande rekommenderar vi att det finns en skriftlig instruktion från styrelsen.

Vd får normalt inte vidta åtgärder som är osedvanliga eller av stor betydelse för verksamheten utan styrelsens godkännande.

Både som vd och styrelseledamot har du ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägarna eller någon annan om du med uppsåt eller på grund av oaktsamhet i fullgörandet av ditt uppdrag har orsakat skada.

Bolagsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd på den årliga bolagsstämman. Om den beviljas betyder det att bolaget inte riktar några krav på skadestånd från styrelse eller vd.

Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om du skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till vd. Det är därför viktigt att du ser till att ditt anställningsavtal innehåller ett åtagande för bolaget att teckna en sådan försäkring till din förmån.

Varför har vi ett system med solidariskt betalningsansvar?

Betalningsansvar är att en person som tar ett lån eller utnyttjar en kredit är ansvarig för återbetalningen. Personen har därmed betalningsansvar. Om lånet har en medsökande har även den personen betalningsansvar.

En person som ingått ett avtal måste enligt lag hålla det. Den som har ett betalningsansvar har därmed alltid skyldigheten att betala skulden. Den som har svårt att betala bör i första hand kontakta kreditgivaren för att skapa en lösning som passar för bägge parter. Kanske kan skulden amorteras under längre tid för att därmed få ner den månatliga kostnaden.

Vilka företagsformer har solidariskt ansvar?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller juridiska personer. Handelsbolaget är i sig en juridisk person. Ett kommanditbolag är en sorts handelsbolag.

Personligt och solidariskt ansvar I ett handelsbolag är bolagsmännen gemensamt (solidariskt) ansvariga för företagets skulder gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Kan banken stoppa en betalning?

Sakari Wuolijoki är riskchef på Nordea. Han berättar att Nordea liksom alla andra stora banker har ett system som övervakar betalningstrafiken. Det är frågan om ett automatiskt system eftersom antalet transaktioner varje dag är väldigt stort.

– Det är enorma massor så därför kan ingen anställd läsa allt, det är ett automatiskt system. Men om systemet identifierar någonting så är det en anställd som går igenom det.

Med hjälp av systemet vill banken identifiera transaktioner där det kan vara frågan om penningtvätt, bedrägeri eller sanktionsreglering.

Vad är betalningstjänst?

Sakari Wuolijoki är riskchef på Nordea. Han berättar att Nordea liksom alla andra stora banker har ett system som övervakar betalningstrafiken. Det är frågan om ett automatiskt system eftersom antalet transaktioner varje dag är väldigt stort.

– Det är enorma massor så därför kan ingen anställd läsa allt, det är ett automatiskt system. Men om systemet identifierar någonting så är det en anställd som går igenom det.

Med hjälp av systemet vill banken identifiera transaktioner där det kan vara frågan om penningtvätt, bedrägeri eller sanktionsreglering.