:

När ska försäkringsersättning bokföras?

Innehållsförteckning:

 1. När ska försäkringsersättning bokföras?
 2. Hur bokför man återbetalning av försäkring?
 3. Är det moms på försäkringsersättning?
 4. Är ersättning från försäkringsbolag skattepliktigt?
 5. Hur redovisar man försäkringsersättning?
 6. Vad är försäkringsersättning?
 7. Hur bokförs ersättningsfond?
 8. Hur bokför jag återbetalning från Skatteverket?
 9. Är försäkring momsfritt?
 10. Hur bokför man företagsförsäkring?
 11. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 12. På vilket konto bokförs försäkring?
 13. Är inkomstförsäkring skattefri?
 14. Vad bokförs på konto 6940?
 15. När används konto 2850?
 16. Vad är försäkringsersättning och ersättning från försäkring?
 17. Vad är försäkringsersättningen från Försäkringskassan?
 18. Vad är en intäkt från försäkringsersättning?
 19. Vad är försäkringsersättning och ersättning från försäkring?
 20. Vad är försäkringsersättningen från Försäkringskassan?
 21. Vad är en intäkt från försäkringsersättning?

När ska försäkringsersättning bokföras?

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

En redovisningsenhet som har en företagsförsäkring eller liknande försäkring kan få försäkringsersättning vid skador på tillgångar i redovisningsenheten och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd.

Hur bokför man återbetalning av försäkring?

Ibland när man har köpt något, kan det hända att man väljer att returnera varan/tjänsten. Har du fått en faktura från leverantören kan du hantera återbetalningen av den, dvs kreditfaktura, på den registrerade leverantörsfakturan i Bokio. Gjorde du däremot ett inköp och mottog ett kvitto på betalningen, kan du göra enligt den här guiden.

Återbetalningen är enklast att hantera genom att bokföra manuellt.

Är det moms på försäkringsersättning?

Försäkringsersättningar innebär oftast att du också betalar en självrisk på det belopp som du får återbetalt. Det kan dock se ut på lite olika sätt, beroende på om du fått ersättningen från försäkringsbolaget i form av en reparation eller likvida medel.

Generellt behöver kostnaden för självrisken också tas upp.

Är ersättning från försäkringsbolag skattepliktigt?

Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring (livförsäkring som inte är pensionsförsäkring) är skattefria. Detta gäller även återbäring på sådan försäkring, återköp eller vinstandel (8 kap. 14 § IL och 8 kap. 24 § IL).

Utbetalning från en PEPP-produkt (paneuropeisk privat pensionsprodukt) är skattefri (8 kap. 14 § IL). Innehavaren av en utländsk PEPP-produkt är under spartiden skattskyldig till avkastningsskatt för sitt sparande.

En kapitalvinst vid avyttring av en kapitalförsäkring eller en PEPP-produkt ska inte tas upp (44 kap. 40 § IL).

Hur redovisar man försäkringsersättning?

Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring (livförsäkring som inte är pensionsförsäkring) är skattefria. Detta gäller även återbäring på sådan försäkring, återköp eller vinstandel (8 kap. 14 § IL och 8 kap. 24 § IL).

Utbetalning från en PEPP-produkt (paneuropeisk privat pensionsprodukt) är skattefri (8 kap. 14 § IL). Innehavaren av en utländsk PEPP-produkt är under spartiden skattskyldig till avkastningsskatt för sitt sparande.

En kapitalvinst vid avyttring av en kapitalförsäkring eller en PEPP-produkt ska inte tas upp (44 kap. 40 § IL).

Vad är försäkringsersättning?

Försäkringar skyddar enskilda personer och företag mot oförutsedda händelser. Idén med försäkring är enkel. Det handlar om att sprida risker över en större grupp och över tid. En försäkringstagare delar sin risk med ett större kollektiv istället för att själv bära hela risken. Varje försäkringstagare betalar en premie som speglar den risk man tillför kollektivet. De ekonomiska effekterna av olika risker kan vara för stora för den enskilde att klara själv. Genom att försäkra sig kan enskilda och företag minska sina risker. På så sätt bidrar försäkringar till trygghet, ekonomisk stabilitet och tillväxt i samhället.

För att kunna försäkra sig mot en viss risk eller händelse måste vissa kriterier vara uppfyllda. En skada ska vara plötslig och oförutsedd. Det går inte att försäkra något som man med säkerhet vet kommer att inträffa. Det ska också vara möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen och kostnaden av en skada. För händelser som kan orsaka omfattande förluster kan försäkringsföretag använda sig av en återförsäkring för att minska sin egen risk. Om en risk anses vara alltför stor kan försäkringsföretag avstå ifrån att erbjuda försäkring. För de vanligaste typerna av försäkring, som hemförsäkring och personförsäkring, är försäkringsföretagen i princip skyldiga att bevilja försäkring.

Hur bokförs ersättningsfond?

Avsättning till, ianspråktagande av och återföring från ersättningsfonden bokförs normalt inte löpande under året utan endast i samband med bokslutet. Försäkringsersättningen bokförs däremot normalt när den erhålls, normalt på konto 3994 Försäkringsersättningar.

Hur bokför jag återbetalning från Skatteverket?

Vissa funktioner kräver en betalplan

För att betala arbetsgivaravgifter och personalskatt rekommenderar vi att man använder lönefunktionen som har automatiska hantering av detta. Läs mer om hur du kommer igång med lön i Bokio.

Är försäkring momsfritt?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur bokför man företagsförsäkring?

En försäkringsersättning bokförs normalt som en intäkt på konto 3994 Försäkringsersättningar. Bokföringstidpunkten beror på vilket regelverk som företaget tillämpar.

Nedskrivning av den stulna eller skadade tillgången debiteras ett konto i kontogrupp 77. Tillgångens anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar bokas bort i både bokföringen och anläggningsregistret.

För kontering av olika typer av tillgångar se Försäkringsersättning - fordon, Försäkringsersättning - fastighet och Försäkringsersättning - företagsförsäkring.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta.

Läs mer

På vilket konto bokförs försäkring?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Är inkomstförsäkring skattefri?

 • Vem omfattas? För att omfattas av försäkringen ska du oavbrutet ha varit medlem i förbundet de senaste 12 månaderna, innan du blev arbetslös.

  Om du blir arbetslös Om du får ersättning från svensk arbetslöshetskassa kan du ha rätt till ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig.

 • Du får en utökad trygghet från 150 till 300 dagar
 • Du får tid på dig att ordna din situation och ett nytt jobb
 • Extra bra om arbetsmarknaden är trög eller om lågkonjunktur råder

Vad bokförs på konto 6940?

Jag funderar på att bokföra en avgift för auktorisation i mitt yrke som kostnad för reklam och därmed dra av den i deklarationen. Synpunkter?

Det handlar om enskild firma, om det spelar någon roll.

När används konto 2850?

Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla transaktioner som påverkar skattekontot tydligt syns i räkenskaperna. Det gör man genom att ha ett konto som har samma transaktioner som skattekontot hos Skatteverket. Det kan även vara bra att skilja på de olika skatte- och avgiftsbeloppen genom att bokföra dem på olika konton. När det sedan är dags för skattedeklarationen så omför man beloppen till konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter). Från det kontot bokför du sedan betalningen. Skulle du vid bokslutet ha en skuld på skattekontot så kan det vara bra att flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter).

Vad är försäkringsersättning och ersättning från försäkring?

Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkring (bokföring med exempel) Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

Vad är försäkringsersättningen från Försäkringskassan?

Den utbetalda försäkringsersättningen från försäkringskassan är en momsfri intäkt som är skattepliktig. Klassificering En utgift för premier till en försäkring mot höga sjuklönekostnader som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats av redovisningsenheten.

Vad är en intäkt från försäkringsersättning?

En intäkt från försäkringsersättning klassificeras som övriga rörelseintäkter i en redovisningsenhet om det inte går att hänföra ersättningen till en viss tillgång eller en viss kostnad. skadad tillgång som har bokförts som en inventarie så skall försäkringsersättningen minska

Vad är försäkringsersättning och ersättning från försäkring?

 • Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkring (bokföring med exempel) Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

Vad är försäkringsersättningen från Försäkringskassan?

 • Den utbetalda försäkringsersättningen från försäkringskassan är en momsfri intäkt som är skattepliktig. Klassificering En utgift för premier till en försäkring mot höga sjuklönekostnader som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats av redovisningsenheten.

Vad är en intäkt från försäkringsersättning?

 • En intäkt från försäkringsersättning klassificeras som övriga rörelseintäkter i en redovisningsenhet om det inte går att hänföra ersättningen till en viss tillgång eller en viss kostnad. skadad tillgång som har bokförts som en inventarie så skall försäkringsersättningen minska