:

Vilka stiftelser finns i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka stiftelser finns i Sverige?
 2. Är Svenska kyrkan en stiftelse?
 3. Var får Svenska kyrkan sina pengar ifrån?
 4. Kan man få ekonomisk hjälp av kyrkan?
 5. Vad gör Svenska kyrkan med pengarna?
 6. Hur mycket äger Svenska kyrkan?
 7. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
 8. Vem äger en stiftelse?
 9. Hur mycket sparar man genom att gå ur Svenska kyrkan?
 10. Hur mycket pengar sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 11. Kan man låna pengar från Svenska kyrkan?
 12. Hur mycket får Svenska kyrkan i statsbidrag?
 13. Hur mycket får Svenska kyrkan i bidrag?
 14. Har Svenska kyrkan mycket pengar?
 15. Hur mycket pengar får kyrkan från staten?

Vilka stiftelser finns i Sverige?

Stiftelsens grundläggande målsättning är att försöka skapa materiella och organisatoriska förutsättningar för att människor, som skrivs ut eller redan är utskrivna från psykiatriska sjukhus, skall kunna stödja varandra så att de bättre klarar ett liv utanför institutioner, kan få en Läs mer ... 14 012 034 000 kr Att främja företagande och näringslivets utveckling, företrädesvis i Varbergs kommun. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål bland annat genom att främja och/eller bedriva inkubatorverksamhet i företrädesvis Varbergs kommun. Inkubatorverksamheten ska stödja, underlätta, främja och uppmuntra företagande och utveckling av företag, Läs mer ... 9 088 190 000 kr Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att göra det möjligt för forskare och experter att vistas såsom gästforskare och gästföreläsare vid universitetet. Varje år i oktober skall utdelas ett pris, vartannat år Läs mer ... 8 572 062 894 kr Stiftelsen, som skall vara en ideell stiftelse utan vinstintressen, skall ha till ändamål att främja och stödja konstnärlig, litterär och vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning genom bidrag för kostnader för lägenheter, ateljéer och lokaler i Frankrike för i första hand Läs mer ... 8 294 562 000 kr

Till hemsida

Är Svenska kyrkan en stiftelse?

25 september 2018 kl 09:00

Nyheter Här är listan som du som har svag ekonomi bör studera noggrant. Över 200 ställen med stiftelser och fonder i hela landet som ger stort eller litet stöd till behövande. Klicka på länkarna för att komma till ditt län. Missa inte heller stiftelserna längst ner som verkar i hela landet.

Var får Svenska kyrkan sina pengar ifrån?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Kan man få ekonomisk hjälp av kyrkan?

Ekonomiskt stöd via Svenska Kyrkan för dig som bor i Högsbo, Masthugget, Majorna och Linné För boende i någon av församlingarna är det möjligt att söka ekonomiskt stöd två tillfällen per år. Bor du inte i någon av dessa församlingar kan du istället höra av dig till kyrkan där du bor och se om det finns möjlighet till ekonomisk hjälp där.

Ansökningsblanketter hittar du här nedan, i Sjömanskyrkan på Stigbergstorget eller i respektive kyrka. Diakonerna kan hjälpa till med ansökan.

Vad gör Svenska kyrkan med pengarna?

Kyrkoskatt, som numera heter kyrkoavgift, är en avgift som du betalar varje år om du är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften används bland annat till att driva kyrkans församlingsverksamhet, underhålla kyrkobyggnader och täcka kostnader för exempelvis präster, gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet.   

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan den 1 november måste betala kyrkoavgift efterföljande år. Tidigare blev alla automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan när de föddes (om dess föräldrar tillhörde Svenska kyrkan) men detta togs bort år 1996. Numera blir man automatisk medlem när man döps i Svenska kyrkan. Är du osäker på om du är medlem eller inte kan du kontakta din församling.  

Hur mycket äger Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan för statistik över medlemsantalet. Statistiken berättar om förändringarna i medlemsantalet och om hur många som har döpts. I mars varje år publiceras medlemsstatistiken för året innan.  

Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.

Vem äger en stiftelse?

Till skillnad från bolag och föreningar har en stiftelse inga ägare eller medlemmar, man skulle kunna säga att en stiftelse äger sig själv. Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelsen leds av en styrelse eller av en extern förvaltare som har tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten. En stiftelse är en juridisk person.

Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet som en eller flera stiftare har avsatt för ett särskilt ändamål. Stiftarna kan vara fysiska och/eller juridiska personer. När stiftarna avsatt pengar eller egendom till stiftelsen är detta gjort för evigt eller för en längre tid. Stiftarna upprättar en stiftelseurkund, t.ex. ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller någon annan handling., som bl.a. anger hur förmögenheten ska användas och till vem eller vilka som stiftelsens avkastning skall delas ut. Dessa förmånstagare, personer eller organisationer kallas destinatärer. De flesta stiftelser står under tillsyn av Länsstyrelsen

Hur mycket sparar man genom att gå ur Svenska kyrkan?

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.

Hur mycket pengar sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan var statskyrka i Sverige från år 1536 till år 2000, då den separerades från staten genom ett riksdagsbeslut. Fram till 1996 blev alla barn som föddes i Sverige automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan om deras föräldrar var medlemmar. Efter 1996 blir istället alla som döps automatisk medlemmar. 

Varje år betalar du cirka 1% av din årsinkomst i kyrkoavgift, det som tidigare kallades för kyrkoskatt. Exakt hur mycket du betalar baseras således på hur mycket du tjänat, men varierar även beroende på vilken församling du tillhör. Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Ju mer du tjänar, desto mer betalar du i kyrkoavgift. Låt oss säga att du har en årsinkomst om 300 000 kronor. Din kyrkoavgift blir då ca 3000 kronor per år. Det skulle alltså kunna innebära att du hunnit betala ca 120 000 kr när du har arbetat i 40 år, om vi utgår från att din inkomst är konstant under arbetslivet. En hel del med andra ord! 

Kan man låna pengar från Svenska kyrkan?

Som studerandemedlem har du alla de rättigheter som yrkesarbetande medlemmar har. Som student får du gratis medlemskap under hela studietiden. Alla våra fackliga representanter arbetar i Svenska kyrkan och genom dem får du tillgång till expertkunskap om löner och villkor. Du får ett stort kontaktnät av fackliga företrädare med koll på förhållandena där du vill arbeta.

Hur mycket får Svenska kyrkan i statsbidrag?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader. Din kyrkoavgift styrs av din inkomst och var du bor, här kan du räkna ut hur just din kyrkoavgift ser ut.

Hur mycket får Svenska kyrkan i bidrag?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Har Svenska kyrkan mycket pengar?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Hur mycket pengar får kyrkan från staten?

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2022 uppgick till 14,5 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60 procent av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 24,2 miljarder kronor 2022. Eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs i församlingar och pastorat återfinns de största kostnaderna där. De lokala variationerna är stora när det gäller vad församlingarna använder kyrkoavgifterna till.

Verksamhetsberättelsen, hållbarhetsrapporten och årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.