:

Kan man överklaga en utmätning?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man överklaga en utmätning?
 2. Hur skriver man en överklagan till Kronofogden?
 3. Kan man överklaga Kronofogdens beslut?
 4. Kan man överklaga en löneutmätning?
 5. Kan man stoppa en utmätning?
 6. Vilka beslut går inte att överklaga?
 7. Hur skriver man en bra överklagan?
 8. Hur lång tid tar det att få svar på överklagan?
 9. Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?
 10. Hur undvika utmätning?
 11. Hur mycket ska man ha kvar efter utmätning?
 12. Vad krävs för att överklaga?
 13. Vad kostar det att överklaga?
 14. Hur mycket kostar det att överklaga?
 15. Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut?

Kan man överklaga en utmätning?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Hur skriver man en överklagan till Kronofogden?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En överklagan måste uppfylla vissa saker för att denna ska anses giltig. En överklagan av beslut om utmätning ska du skriva till tingsrätten men skicka skrivelsen till Kronofogden, där de kommer att lämna denna till tingsrätten. Du måste komma ihåg att om du ska överklaga så ska detta ske inom 3 veckor från att du fick beslutet om utmätning. I Kronofogdens hemsida framgår det att du ska skriva:

Kan man överklaga Kronofogdens beslut?

B.K. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut att avvisa överklagandet och återförvisa ärendet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Hovrätten (hovrättsråden Christina Jacobsson och Åsa Bokström samt tf. hovrättsassessorn Johanna Kumlien, referent) anförde i beslut den 15 februari 2017 följande.

Kan man överklaga en löneutmätning?

Regeringen föreslår en ändring av reglerna i utsökningsbalken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning. Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Genom detta sker en anpassning till Europakonventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

Härigenom föreskrivs att 18 kap.7 och 19 §§utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

Kan man stoppa en utmätning?

Du kan endast nedsätta pengar om domen inte vunnit laga kraft, det vill säga att du fortfarande har möjlighet att överklaga domen.

För att göra en nedsättning kan du posta eller mejla domen till oss med din begäran om nedsättning.

Om domen har överklagats måste du också lämna in ett besked från domstolen om överklagandet.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Migrationsverket överlämnar alltid ett överklagande som kommer in i rätt tid till migrationsdomstolen.

Innan överklagandet överlämnas tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att beslutet ska ändras skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats. Vid överlämningen bifogas det nya beslutet. Efter överlämningen är det domstolen som avgör om Migrationsverket har gjort en korrekt ändring av beslutet.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Det är ditt eget ansvar att bevaka migrationsdomstolens domar, Migrationsverket gör inte det åt dig.

I beslutet står det hur du gör för att överklaga det. Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt beslut. Om du är asylsökande står ditt ärendenummer också på ditt LMA-kort. Skriv också telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migrationsverket i tid. I tabellen som finns på den här sidan kan du se hur lång tid du har på dig att överklaga, beroende på vilken typ av beslut det gäller. Tiden börjar räknas från det att du blivit underrättad om beslutet.

Hur skriver man en bra överklagan?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Hur lång tid tar det att få svar på överklagan?

Migrationsverket överlämnar alltid ett överklagande som kommer in i rätt tid till migrationsdomstolen.

Innan överklagandet överlämnas tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att beslutet ska ändras skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats. Vid överlämningen bifogas det nya beslutet. Efter överlämningen är det domstolen som avgör om Migrationsverket har gjort en korrekt ändring av beslutet.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Det är ditt eget ansvar att bevaka migrationsdomstolens domar, Migrationsverket gör inte det åt dig.

I beslutet står det hur du gör för att överklaga det. Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt beslut. Om du är asylsökande står ditt ärendenummer också på ditt LMA-kort. Skriv också telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migrationsverket i tid. I tabellen som finns på den här sidan kan du se hur lång tid du har på dig att överklaga, beroende på vilken typ av beslut det gäller. Tiden börjar räknas från det att du blivit underrättad om beslutet.

Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?

Övrigt/annat

Min dotter har stora skulder. Hon ansökte hos Kronofogden som inledde en skuldsanering, men gav snart avslag pga nya uppgifter och menar att det finns utrymme att betala tillbaka hela skulden inom överskådlig tid. Hur kan man överklaga beslutet för att få igenom en skuldsanering? Kan man få tiden för överklagandet förlängt (3 veckor)? Detta gäller som sagt min dotter. Mycket tacksam för snabbt svar.

Hur undvika utmätning?

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap. 15 § UB).

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Hur mycket ska man ha kvar efter utmätning?

Existensminimum är det månadsbelopp som en person förväntas leva på vid exempelvis utmätning eller skuldsanering av Kronofogden. Ska exempelvis en löneutmätning ske kommer Kronofogden först beräkna fram existensminimum för personen varpå resterande belopp av inkomsten kommer att utmätas.

Inför en utmätning eller skuldsanering beräknar Kronofogden ut ett belopp som blir personens existensminimum. Det är därmed det totala belopp som personen förväntas leva på per månad. Nedan beskrivs hur detta beräknas:

Vad krävs för att överklaga?

Att överklaga en dom från tingsrättenBrottmålsrättegång i hovrätten Tvistemålsrättegång i hovrätten

Vad kostar det att överklaga?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.

Hur mycket kostar det att överklaga?

 • Överklagande
 • Vilka beslut får överklagas?
 • Vem får överklaga?
 • Vart ska överklagandet skickas?
 • Överklagandetid
 • Kommunens hantering av överklagande
 • Vad ska överklagandet innehålla?
 • Överprövande instanser
 • Domstolens prövning
 • Kostnader för överklagande
 • Relaterad information

Ett överklagande av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet att anta detaljplanen eller områdesbestämmelserna har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas. Detsamma gäller för beslut om att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser.  

Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut?

I vissa mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten. Ett sådant ställningstagande kallas för prövningstillstånd. Det framgår av tingsrättens dom om det behövs ett prövningstillstånd eller inte. För att avgöra om ett prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall: