:

Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?
 2. Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?
 3. Hur kan ett aktiebolag avvecklas?
 4. Kan man ha ett aktiebolag vilande?
 5. Vad händer om aktiebolag går minus?
 6. Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?
 7. Hur lång tid tar det att avveckla ett AB?
 8. Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?
 9. Vad kostar det att ha ett vilande aktiebolag?
 10. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 11. Hur många år kan ett företag gå med förlust?
 12. Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?
 13. Hur stänger man ner sitt aktiebolag?
 14. Hur länge får man ha negativt eget kapital?
 15. Kan aktiebolag gå minus?

Vad kostar det att avveckla ett aktiebolag?

Här hittar du information kring hur du avvecklar ett aktiebolag. Ytterligare information hittar du på verksamt.se och bolagsverket.se.

Det finns många sätt att avveckla ett aktiebolag på:

Vad händer med kapitalet vid en avveckling av AB?

 • 3 skäl till att avveckla
 • Hur vill du avveckla
 • Hur lång tid tar avveckling
 • Vad kostar det att avveckla
 • Vilka ska du anlita
 • Aktiekapitalet vid avveckling​

Avveckla aktiebolag gör man när man ej vill driva företaget längre. Det finns flera olika sätt att avveckla aktiebolag på. Det allra smidigaste att sättet att avveckla aktiebolaget är att snabbavveckla. Du säljer vidare aktierna och låter en avvecklare ta över aktiebolaget för att sedan likvidera, fusionera eller sälja aktiebolaget.

Hur kan ett aktiebolag avvecklas?

Det finns flera sätt att avveckla aktiebolag om du inte längre vill driva verksamheten. Att likvidera aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas. Efter att skulder betalats kan ett eventuellt överskott fördelas mellan aktieägare. Konkurs, fusion och delning är andra sätt att lägga ner och avveckla bolag. Du kan också sälja dina aktier i bolaget och därmed inte längre vara ägare – men det innebär inte att ditt aktiebolag avslutas. Kom ihåg att alla ändringar av ägarskap ska anmälas till Skatteverket.

Det är en omfattande process att lägga ner ett AB och att likvidera aktiebolaget själv. Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman, ett beslut som sedan registreras hos Bolagsverket. Handlingar som årsredovisning, revisionsberättelse, meritförteckning på önskad likvidator mm ska lämnas in till Bolagsverket och en registreringsavgift ska samtidigt betalas.

Att avveckla bolag är en tidskrävande process som brukar ta minst sju månader att genomföra, och många gånger längre tid än så. När myndigheter är involverade kan det gå många veckor att ens få svar.

Själva avregistreringen av aktiebolaget sker hos Bolagsverket, men först efter att likvidation, konkurs, fusion eller delning genomförts – och att alla inkomna handlingar har granskats. Det är en process som brukar ta cirka sex månader räknat från att du registrerar uppgifter om frivillig likvidation hos Bolagsverket.

Kan man ha ett aktiebolag vilande?

 • Begreppet vilande aktiebolag
 • Kostnader och kostnad vilande aktiebolag
 • När ska du lägga företaget vilande?
 • Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?
 • Misstag många gör i vilande bolag
 • Deklaration och bokslut
 • Utdelning i vilande bolag
 • Lägga företaget vilande för a-kassa
 • Karensbolag, trädabolag och 5:25 bolag
 • Korta frågor om vilande AB

Vilande bolag betyder att företaget inte har någon verksamhet. Företaget varken säljer eller köper något.

Aktiebolaget ska ha avregistrerat sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Det är den breda betydelsen.

Vill du lägga ditt A vilande för utdelningssyften? Se då avsnittet om utdelning och karensbolag, trädabolag.

Termen vilande aktiebolag har inte någon juridisk betydelse hos Skatteverket och Bolagsverket, du kan alltså inte anmäla till dem att du vill lägga ditt bolag vilande. Du måste fortfarande t.e.x lämna in bolagets årsredovisning och deklarera hos Skatteverket.

Många har missförstått innebörden av vilande aktiebolag, vilket inte är konstigt då begreppet används av vissa myndigheter medans för andra så existerar inte begreppet ”vilande aktiebolag”.

Eftersom det inte går att bara ”lägga ner” sitt aktiebolag använder man termen ”vilande aktiebolag” när man väljer att avsluta verksamheten i bolaget.

Ja, vissa kostnader får man ha. Det ska vara kostnader av administrativ art så som konsultarvode för årsredovisning.

Har du lagt ditt bolag vilande p.g.a corona? Då finns det lite mer kostnader som är okej att dra av, detta p.g.a aktuella lättnader i regelverket för a-kassa.

Är bolaget vilande bara för att du inte har någon verksamhet så får du ha kostnader för att starta verksamheten igen.

Vad händer om aktiebolag går minus?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

En likvidation innebär att aktiebolaget läggs ner genom att alla eventuella skulder i bolaget betalas, samt att eventuellt överskott delats ut till aktieägarna. Sedan kan bolagsstämman besluta att en likvidation ska göras. Aktiebolaget gör då en anmälan till Bolagsverket att de tagits beslut om frivillig likvidation.

När beslutet tagits och anmälts så utser Bolagsverket en likvidator som ska genomföra likvidationen. Den eller dessa likvidatorer ersätter alltid styrelsen och även eventuell VD i bolaget. Sedan är aktiebolaget upplöst och avvecklat när likvidatorn lagt fram slutredovisningen på bolagsstämman. Detta tar normalt mellan 6-9 månader att lägga ner ett aktiebolag genom likvidation.

Kostnaden för en frivillig likvidation betalas själv av aktiebolaget. Det tas normalt från bolagets tillgångar. Kostnaden varierar från fall till fall. Det beror bland annat på aktiebolaget storlek samt omfattningen på likvidationen. Den fasta avgiften till Bolagsverket för själva anmälan och kallelse på borgenärer finns alltid på Bolagsverkets hemsida under ”Likvidationer”.

Hur lång tid tar det att avveckla ett AB?

Ett aktiebolag kan själv välja att träda i likvidation (frivillig likvidation). Det första som sker är att beslut om att bolaget ska gå i likvidation fattas på en bolagsstämma. Styrelsen eller aktieägarna skriver ett förslag till beslut. Förslaget ska innehålla

 • skälen för likvidation (exempelvis att verksamheten har upphört)
 • från vilken dag likvidationen föreslås gälla (förslagsvis den dag som Bolagsverket förordnar likvidator)
 • den beräknade tidpunkten för skiftet
 • beräknat skiftesbelopp (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade).

Vid beslut på extrastämma upprättas även styrelsens redogörelse över väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande samt ett revisorsyttrande över denna redogörelse. Dessa handlingar behöver inte lämnas in till Bolagsverket. Styrelsens beslutsförslag måste heller inte in till Bolagsverket men ska alltid upprättas.

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

Att avveckla ett aktiebolag är en tidskrävande process som tar ca 8–9 månader att genomföra. Den främsta anledningen till att det tar så lång tid att avveckla ett aktiebolag är Bolagsverkets kallelsetid på okända borgenärer om 6 månader.

För aktieägaren kan det upplevas som en lång tid att vänta 8-9 månader för att få ut pengarna från bolaget som ska avvecklas. Genom att använda sig av oss och avveckla bolaget genom snabbavveckling så kan man förkorta den tiden betydligt. Snabbavveckling innebär inte att det går fortare att avveckla aktiebolaget, snarare att det går fortare för den tidigare ägaren att avveckla sitt engagemang till bolaget och att tillgodogöra sig bolagets tillgångar i form av köpeskilling.

Vad kostar det att ha ett vilande aktiebolag?

Hej RT!

Tänkte jag skulle starta ett AB och ha det liggandes vilandes för att i framtiden kunna hyra ut mig själv som konsult (läkare) vid behov. Syftet med att skapa det redan nu vore att, om jag förstått det rätt, i framtiden kunna ta ut mer i lön då företaget funnits i fler år. Nackdelen vore att behöva göra någon form av redovisning varje år trots att bolaget inte använts som jag inte vet hur den går till. Någon som har några råd här? Lästips eller dylikt?

Vad händer om ett aktiebolag går minus?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Hur många år kan ett företag gå med förlust?

Huvudregeln är att underskottet får dras av nästa år i samma näringsverksamhet. Om näringsverksamheten efter avdrag av tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år och så vidare. Någon tidsbegränsning för underskotts­avdrag finns inte. Underskottet kan tas med så länge närings­verksam­heten finns kvar. Underskottet kan inte övertas av någon annan person. Vid dödsfall övertar dödsboet underskottet.

Från huvudregeln finns fyra undantag då du kan få avdrag tidigare.

Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Som delägare i ett aktiebolag får du plocka ut pengar ur bolaget i form av lön, utdelning eller som återbetalning när du gjort egna utlägg eller satt in eget kapital i bolaget. Du får däremot inte låta bolaget låna ut pengar till dig som privatperson. Ett sådant lån kallas nämligen “förbjudet lån” och kan bestraffas med böter eller till och med fängelse.

En fördel med att driva aktiebolag istället för enskild firma är att bolagets ekonomi och den privata ekonomin hålls åtskilda. På så sätt behöver du aldrig oroa dig för att du som privatperson ska riskera att hamna i ekonomiska trångmål om bolaget skulle gå dåligt. 

Hur stänger man ner sitt aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Hur länge får man ha negativt eget kapital?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Kan aktiebolag gå minus?

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna kapitalet är företagets nettoförmögenhet.

Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna skjutit till (som insatskapital vid starten och som kapitaltillskott under driften) och de vinstmedel som ägarna beslutat att låta vara kvar i verksamheten.