:

Hur beslutar man om utdelning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beslutar man om utdelning?
 2. När beslutar bolag om utdelning?
 3. Kan man ändra beslut om utdelning?
 4. Vem fattar det formella beslutet om utdelningens storlek?
 5. Måste man anmäla utdelning?
 6. Hur gör man en utdelning?
 7. Vem fattar beslut om utdelning i ett aktiebolag?
 8. Hur lång tid innan utdelning?
 9. Kan man ta utdelning när som helst?
 10. Kan en beslutad utdelning utsläckas?
 11. När är utdelning skattefri?
 12. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 13. Vem har rätt till utdelning?
 14. Måste revisor godkänna utdelning?
 15. Hur gör man utdelning i aktiebolag?

Hur beslutar man om utdelning?

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om vilka former av värdeöverföringar från ett aktiebolag som finns (17 kap. 1 § ABL och 17 kap. 2 § ABL). Vinstutdelning är en av de former för värdeöverföring för vilka det finns särskilda formkrav. De närmare bestämmelserna om formkrav i samband med vinstutdelning finns i 18 kap. ABL.

En väsentlig skillnad mellan en formenlig värdeöverföring och en övrig värdeöverföring såsom exempelvis en icke affärsmässig transaktion (enligt 17 kap 1 § första stycket punkt 4 ABL), är förutsättningarna för att kräva återbäring av överförda belopp och bristtäckningsansvar för personer som medverkat i ett beslut.

Kraven i ABL innebär att de regler som syftar till att skydda bolagets borgenärer inte i något fall får åsidosättas.

När beslutar bolag om utdelning?

Vinstutdelning i aktiebolag – tänk på detta | Läs om viktiga begränsningar och regleringar här | Docue

Värdeöverföring: Vinstutdelning är en form av värdeöverföring i ett bolag.

Kan man ändra beslut om utdelning?

Flera företag har beslutat om att slopa eller senarelägga årets utdelning på grund av den ekonomiska osäkerheten som coronapandemin har skapat. Vissa företag har redan haft bolagsstämma där man fattat beslut om utdelning men ännu inte har betalat ut eller beslutat om att utlämnad utdelning skall återbetalas. Carnegie Private Bankings skattesrådgivare Björn Ohlsson belyser de skattemässiga konsekvenserna som dessa olika scenarier får.

Vem fattar det formella beslutet om utdelningens storlek?

Ett villkor för att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för stödperioderna augusti – oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 samt april 2021 är att företaget under perioden april 2020 – december 2021 inte verkställer ett beslut om vissa värdeöverföringar, och att ett sådant beslut inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period (6 § 3 FOM-S). För stödperioderna maj 2021, juni 2021, juli 2021, augusti 2021 och september 2021 (stödet förlängdes till maj-september den 1 november 2021) gäller att företaget inte får verkställa eller fatta beslut om sådana värdeöverföringar under perioden april 2020 – juni 2022 (6 § 3 FOM-S). Verkställande i detta sammanhang innebär den faktiska utbetalningen av utdelningen eller liknande (se motivuttalande till 4 § 5 FOM i Fm 2020:8, s. 8).

Enbart en skuldföring hos det utdelande företaget innebär således inte att utdelningen anses verkställd. Det är en fristående bedömning utifrån reglerna om omställningsstöd som ska göras. När en utdelning anses verkställd i detta sammanhang styrs inte heller av tidpunkten för när den ska tas upp till beskattning hos mottagaren, d.v.s. anses vara disponibel eller ska tas upp enligt god redovisningssed, eller när den ska tas upp i bokföringen hos mottagaren enligt god redovisningssed.

Om ett företag verkställer eller beslutar om en sådan värdeöverföring under den aktuella perioden brister det alltså i förutsättningarna för stödet och företaget har då inte rätt till omställningsstöd (se även kammarrättens domar KRNS 2020-10-21, mål nr 5944-20, KRNJ 2020-11-26, mål nr 3236-20, och KRNS 2021-06-04, mål nr 7724-20). Motsatsvis gäller att om ett beslut om en sådan värdeöverföring har fattats av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ före april 2020 och beslutet inte verkställs av företaget under perioden april 2020 – december 2021 så är företaget inte diskvalificerat från rätten till omställningsstöd. För stödperioderna maj 2021, juni 2021, juli 2021, augusti 2021 och september 2021 (stödet förlängdes till maj-september den 1 november 2021) gäller istället att om ett sådant beslut har fattats före april 2020 och beslutet inte verkställs av företaget under perioden april 2020 – juni 2022 så är företaget inte diskvalificerat från rätten till omställningsstöd.

Måste man anmäla utdelning?

Du ska redovisa utdelning från ditt kupongbolag på sammanställningsblankett SKV 3700 samt på tillhörande bilagor med utdelningsuppgifter. Vilka bilagor du ska bifoga beror på vilka utdelningsberättigade som tagit emot utdelning.

För svenska juridiska personer:

Hur gör man en utdelning?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Vem fattar beslut om utdelning i ett aktiebolag?

Vinstutdelning i aktiebolag – tänk på detta | Läs om viktiga begränsningar och regleringar här | Docue

Värdeöverföring: Vinstutdelning är en form av värdeöverföring i ett bolag.

Hur lång tid innan utdelning?

När räkenskapsåret har passerat delas pengar oftast ut till aktieägarna under förutsättning att det blivit en vinst. Ungefär 20-70 procent (vanligtvis ca 30-50 procent) av vinsten delas ut, resten behålls eller används av företaget för framtida expansion, reservkapital, investeringar etc. 

Under senare delen av 00-talet har en tendens mot allt större utdelningar dock kunnat skönjas.

Kan man ta utdelning när som helst?

Ägare av aktiebolag kan tjäna sin brödföda genom att ta utdelning iställer för vanlig lön. Utdelning innebär helt enkelt att aktieägarna i tar ut vinst ur aktiebolaget. Det finns skattemässiga fördelar med att ta utdelning istället för lön och vanligtvis är en kombination av dem det bästa. Svaret på frågan beror helt på vilken vinst som företaget har och hur man ens livssituation är. Många företagare kommer till Ageras med frågor om lön och utdelning och den här artikeln riktar sig till dig som både äger och arbetar i ett litet till medelstort onoterat aktiebolag och vill veta mer om skatt på utdelning.

Kan en beslutad utdelning utsläckas?

Skatteverket anser att om ett beslut om utdelning klandras och upphävs på civilrättsliga grunder ska aktieägarna inte beskattas för utdelningen. Detta gäller under förutsättning att bolaget aldrig har betalat ut utdelningen eller att aktieägaren betalar tillbaka en utbetald utdelning.

Skulle aktieägaren avstå från en beslutad utdelning eller betala tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl är utgångspunkten att utdelningen ska beskattas eftersom den har varit disponibel. En återbetalning får behandlas som ett kapitaltillskott till bolaget. Detta gäller dock inte om det rör sig om en korrigering av en beloppsmässigt felaktig utdelning eller liknande.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Återtagande av utdelning” 2014-07-04, dnr 131 324849-14/111. Ändringen är en följd av Skatteverkets ställningstagande ”Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag” 2016-02-25, dnr 131 90015-16/111)

När är utdelning skattefri?

Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts in direkt på företagets bankkonto [1930].

Utdelning på kapitalplaceringsaktier eller lageraktier som företaget äger är skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Vem har rätt till utdelning?

Om du vill köpa aktien för att ta del av aktieutdelningen så måste du köpa aktien bankdagen innan X-dagen, på så kallat Ink-dagen.

Om du vill sälja aktien men fortfarande säkerställa att få aktieutdelningen så kan du sälja aktien först på X-dagen.

Måste revisor godkänna utdelning?

I Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna gick vi igenom i korthet hur fåmansbolagsreglerna fungerar avseende framför allt aktieutdelning. Men i kommentarstråden blev det tydligt att fenomenet aktieutdelning kan behöva lite mer förklaring. So here we go.

Vi kommer framför allt att prata om aktieutdelning i små, ägarledda aktiebolag, även om de flesta principer gäller alla aktiebolag.

Hur gör man utdelning i aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet.