:

Hur går en fusion till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en fusion till?
 2. Hur gör man fusion?
 3. Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?
 4. Vad ska en fusionsplan innehålla?
 5. Hur går fusion i solen till?
 6. Vad är fusion enkelt?
 7. Hur går fusion till i solen?
 8. När är en fusion genomförd?
 9. Vad kostar en fusion?
 10. Hur bokför man en fusion?
 11. Vad händer med skattekontot vid fusion?
 12. Hur utvinner man energi från fusion?
 13. Vad är Fusionsteknik?
 14. Vilka risker finns med fusion?
 15. Vad innebär en fusion?

Hur går en fusion till?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

Hur gör man fusion?

Vid bolagsfusion genom absorption tar ett aktiebolag (det övertagande bolaget) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag). Fusion kan ske på olika sätt, dessa sätt framgår av 23 kap 1 § aktiebolagslagen. Fusion av helägt dotterbolag är dock den vanligaste och enklaste formen av fusion.

Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. En delning kan också ske på olika sätt, dessa sätt framgår av 24 kap 1 § aktiebolagslagen.

En fusion genomförs i flera steg. Styrelsen i de bolag som ingår i fusionen ska upprätta en fusionsplan. Fusionsplanen ska granskas av revisorer som även ska lämna ett skriftligt yttrande. Inom en månad efter upprättandet ska planen registreras hos Bolagsverket och kungöras. Bolagsstämma ska alltid hållas i de överlåtande bolagen. Bolagsstämma ska även hållas i det övertagande bolaget om det begärs av ägarna till minst fem procent av aktierna.

Om någon bolagsstämma inte godkänner planen förfaller frågan om fusion. När fusionsplanen har godkänts av bolagsstämmorna ska vart och ett av bolagen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Underrättelsen ska innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig att fusionsplanerna verkställs.

Det övertagande bolaget, eller vid kombination, det äldsta av de överlåtande bolagen ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska ges in till Bolagsverket inom en månad från att samtliga bolag har godkänt planen och inom två år från registreringen av planen

Hur lång tid tar det att genomföra en fusion?

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

 • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
 • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

Vad ska en fusionsplan innehålla?

Vid bolagsfusion genom absorption tar ett aktiebolag (det övertagande bolaget) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag). Fusion kan ske på olika sätt, dessa sätt framgår av 23 kap 1 § aktiebolagslagen. Fusion av helägt dotterbolag är dock den vanligaste och enklaste formen av fusion.

Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. En delning kan också ske på olika sätt, dessa sätt framgår av 24 kap 1 § aktiebolagslagen.

En fusion genomförs i flera steg. Styrelsen i de bolag som ingår i fusionen ska upprätta en fusionsplan. Fusionsplanen ska granskas av revisorer som även ska lämna ett skriftligt yttrande. Inom en månad efter upprättandet ska planen registreras hos Bolagsverket och kungöras. Bolagsstämma ska alltid hållas i de överlåtande bolagen. Bolagsstämma ska även hållas i det övertagande bolaget om det begärs av ägarna till minst fem procent av aktierna.

Om någon bolagsstämma inte godkänner planen förfaller frågan om fusion. När fusionsplanen har godkänts av bolagsstämmorna ska vart och ett av bolagen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Underrättelsen ska innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig att fusionsplanerna verkställs.

Det övertagande bolaget, eller vid kombination, det äldsta av de överlåtande bolagen ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska ges in till Bolagsverket inom en månad från att samtliga bolag har godkänt planen och inom två år från registreringen av planen

Hur går fusion i solen till?

Merparten av solens massa, ungefär 73,46 procent, består av väte (H). Den höga temperaturen i solens centrala delar, som beräknas vara 15 miljoner °C, gör att väte omvandlas till helium (He) genom fusion. Att det verkligen är fusion som pågår i solens inre har bekräftats genom mätningar av neutriner från solen.[10][11] Fusionsprocessen upprätthåller den höga temperaturen i solens inre.

Fusionen producerar dessutom en stor mängd energirika fotoner (gamma- och röntgenstrålning), som så småningom ger vårt solsken. På väg ut ur solen påverkas fotonerna av joner i solens materia genom absorption och spridning. Under denna långa process (17 000–50 miljoner år) förlorar varje foton energi, och de flesta fotonerna lämnar slutligen solytan med en energi motsvarande synligt ljus. Att det tar en sådan lång tid för energin att lämna solens centrum är en viktig anledning till att det är så varmt där. Solens spektrum approximeras väl av en svartkroppsstrålare med en temperatur på cirka 6 000 °C.

Effekten som alstras av solen motsvarar 385 kvadriljoner watt, eller 385 biljoner Terawatt, eller 385 Yottawatt, eller 3,85×1026 watt (385 000 000 000 000 000 000 000 000 W).

Solen slungar ständigt ut materia åt alla håll, med en takt av cirka en miljon ton per sekund (109 kg/s). Denna materia, som till största delen består av elektroner och protoner (och alltså är ett plasma), utgör den så kallade solvinden. Solvindens intensitet varierar ständigt, och är bland annat knuten till olika former av solaktivitet (se solfläckar), vilket gör att det också finns en elvaårig variation med solfläckscykeln.

Solen slungar ständigt ut materia åt alla håll, med en takt av cirka en miljon ton per sekund (109 kg/s). Denna materia, som till största delen består av elektroner och protoner (och alltså är ett plasma), utgör den så kallade solvinden. Solvindens intensitet varierar ständigt, och är bland annat knuten till olika former av solaktivitet (se solfläckar), vilket gör att det också finns en elvaårig variation med solfläckscykeln.

Solen värmer upp jorden och dess atmosfär. Dess solstrålar är en drivande faktor i fotosyntesen som ger upphov till växter och allt liv på jorden.

Det mesta av solvinden avlänkas av jordens magnetfält och flödar runt magnetosfären istället för att nå atmosfären. Elektrisk växelverkan mellan solvinden och magnetosfären ger dock upphov till elektriska strömmar i magnetosfären, vilka i sin tur orsakar norrsken och sydsken (se polarsken). Vid ovanligt kraftig solaktivitet kan jorden drabbas av en geomagnetisk storm, vilken i sällsynta fall kan orsaka stora störningar i elkraftsystemen.

Solens strålning i ultraviolett- och röntgenområdena påverkar plasmatätheten i jonosfären vilket bland annat ger drastiska effekter på utbredningen av radiovågor på frekvenser under några megahertz.

Vad är fusion enkelt?

Med fusion avses en särskilt reglerad sammanslagning av två eller flera företag där det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. ABL, och för ekonomiska föreningar i 16 kap. EFL.

ABL reglerar endast fusioner mellan aktiebolag och tillåter inte fusion mellan ett aktiebolag och en annan associationsform, t.ex. handelsbolag eller en ekonomisk förening. I EFL finns det däremot fusionsregler som tillåter att ett helägt dotteraktiebolag fusioneras in i en ekonomisk förening.

Fusion innebär enligt 23 kap. 1 § ABL att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen övertas av ett annat aktiebolag, mot ett vederlag till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen. Vederlaget ska bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av pengar. Mer än hälften av det sammanlagda värdet av vederlaget ska utgöras av aktier (23 kap. 2 § ABL). Vid fusionen upplöses det eller de överlåtande bolagen utan likvidation.

Hur går fusion till i solen?

Solens ljus skapas i de fusionsprocesser som sker inuti vår stjärna.

Längst in i solen – i området från centrum till en fjärdedel av sträckan ut mot ytan – ligger temperaturen uppe på de 10-15 miljoner grader som gör det möjligt för vätekärnor att fusionera.

När är en fusion genomförd?

Följande material från Bolagsverket.

Fusion av helägt dotterbolag är den vanligaste och enklaste formen av fusion. Denna typ av fusion genomförs hos Bolagsverket i två steg. Först upprättar bolagen en fusionsplan som ska registreras. Privata aktiebolag behöver inte anmäla fusionsplanen för registrering om alla aktieägare i moderbolaget har undertecknat fusionsplanen. Därefter söker man tillstånd att verkställa fusionsplanen. Hela fusionsförfarandet beräknas ta ungefär tre fyra månader att genomföra. Fusion genom absorption (av annat än helägt aktiebolag) och kombination tas upp i informationen Fusion genom absorption och kombination, se avsnitt längre ned på sidan.

Vad kostar en fusion?

Fusion av aktiebolag (anmälan) - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Gå vidare till sidans innehåll

Hur bokför man en fusion?

Koncernbidrag kan lämnas till eller tas från så kallade lagerbolag även om bolaget inte ägts hela året. Detta gör det möjligt att kunna utnyttja koncernbidragsrätten även med bolag som driver eller har drivit verksamhet. Ett förvärv av ett sådant bolag görs då genom ett lagerbolag, som omedelbart övertar verksamheten från det förvärvade bolaget genom fusion. Fusionen måste då genomföras under samma år, vilket innebär att bolagsförvärvet helst bör ske i början av året. Det övertagande bolaget kan därefter lämna koncernbidrag till annat bolag i koncernen.

 • Upprätta en gemensam fusionsplan, som undertecknas av styrelserna i de båda bolagen och även av samtliga aktieägare för de båda bolagen.
 • Om det är mer än 6 månader efter räkenskapsårets slut ska även en redogörelse lämnas.
 • Vad händer med skattekontot vid fusion?

  En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på ett av bolagen, samtidigt som det eller de överlåtande bolagen upplöses.

  En fusion kan innebära en risk för bolagens borgenärer:

  • Om det övertagande bolaget har sämre betalningsförmåga än det överlåtande bolaget innebär fusionen en risk för det överlåtande bolagets borgenärer.
  • Om fusionen innebär att det övertagande bolagets ekonomiska ställning försämras får fusionen effekter också för det övertagande bolagets borgenärer.

  Hur utvinner man energi från fusion?

  Bygget startade 2013 i Cadarache, fem mil nordväst om Aix-en-Provence vid floden Durence. I dag är området en enorm byggarbetsplats där den 60 meter höga reaktorhallen sakta tar form. 2019 ska allt vara klart och reaktorn monteras.

  Iter – International Thermonuclear Experiment Reactor – är världens största internationella samarbetsprojekt sedan Internationella rymdstationen. Sju parter deltar: Japan, USA, Sydkorea, Indien, Ryssland, Kina och EU. Av dessa står EU för 45 procent av kostnaden, och har därigenom också den största delen av industrikontrakten för anläggningen. Genom EU är även Sverige med på ett hörn.

  – Ett tusental ingenjörer, forskare och administratörer från hela världen jobbar nu i projektet, säger Aris Apollonatos vid Iter. Däribland en svensk vid namn Anders Wallander.

  Vad är Fusionsteknik?

  Bygget startade 2013 i Cadarache, fem mil nordväst om Aix-en-Provence vid floden Durence. I dag är området en enorm byggarbetsplats där den 60 meter höga reaktorhallen sakta tar form. 2019 ska allt vara klart och reaktorn monteras.

  Iter – International Thermonuclear Experiment Reactor – är världens största internationella samarbetsprojekt sedan Internationella rymdstationen. Sju parter deltar: Japan, USA, Sydkorea, Indien, Ryssland, Kina och EU. Av dessa står EU för 45 procent av kostnaden, och har därigenom också den största delen av industrikontrakten för anläggningen. Genom EU är även Sverige med på ett hörn.

  – Ett tusental ingenjörer, forskare och administratörer från hela världen jobbar nu i projektet, säger Aris Apollonatos vid Iter. Däribland en svensk vid namn Anders Wallander.

  Vilka risker finns med fusion?

  Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre metoder för att bromsa in skenade elektroner som utan förvarning kan förstöra en framtida reaktor.

  För att få atomer att slå sig ihop krävs högt tryck och temperaturer på sådär 150 miljoner grader. Som om det inte skulle vara nog finns skenande elektroner, elementarpartiklar med negativ laddning, som ställer till det i de fusionsreaktorer som utvecklas just nu. I den lovande reaktortypen tokamak kan oönskade elektriska fält äventyra hela processen. Plötsligt kan elektroner med mycket hög energi accelerera till så höga hastigheter att de slår sönder reaktorns vägg.

  Vad innebär en fusion?

  Fusion kommer af latin fusio der betyder 'udflydning', og af fundere der betyder at 'hælde ud, smelte sammen'.

  Meget store fusioner eller andre virksomhedsovertagelser, som kan true med at begrænse eller forvride konkurrencen i EU, skal på forhånd anmeldes til EU-Kommissionen, som kan forbyde sammenlægningen eller, hvilket i praksis er vigtigere, opstille vilkår for den. Efter dansk ret kræver fusion eller anden form for overtagelse ikke tilladelse fra Konkurrencerådet, men hvis en virksomhed efter en fusion misbruger en dominerende stilling på markedet, kan der skrides ind heroverfor.

  Fusion af aktieselskaber er vidtgående reguleret gennem EU's 3. selskabsdirektiv, det såkaldte fusionsdirektiv. Heri findes detaljerede regler om fusionsplan og -redegørelse, uafhængige ekspertudtalelser mv., alt med henblik på at beskytte aktionærer og kreditorer mod tab gennem fusionen.