:

Vad händer med begravningsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med begravningsavgift?
 2. Vad går kyrkoavgiften till?
 3. Vad får man för begravningsavgiften?
 4. Vad får man ut av kyrkoskatten?
 5. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 6. Kan man sluta betala begravningsavgift?
 7. Får man ha begravas i kyrkan om man gått ur?
 8. Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?
 9. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 10. Är kremering gratis?
 11. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 12. Vart blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 13. Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?
 14. Får man kremeras utan kista?
 15. Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Vad händer med begravningsavgift?

Begravningsavgift betalas av de som är folkbokförda i Sverige den 1 november året före inkomståret.

Vilken avgiftssats som gäller för dig, beror på i vilken kommun du var folkbokförd den 1 november året före inkomståret.

Vad går kyrkoavgiften till?

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, en så kallad kyrkoavgift. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Här berättar vi mer om avgifterna och hur de används.

Vad får man för begravningsavgiften?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker. Trots detta så blandas de ihop ibland. Kyrkoavgiften betalas utav Svenska kyrkans medlemmar men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och betalar inkomstskatt. Begravningsavgiften ska täcka kostnader för den löpande begravningsverksamheten och skatteinbetalningarna är inte kopplade till den enskildes begravning. Det är Svenska kyrkans som är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås där istället kommunen är huvudmän. Huvudmannen bestämmer hur hög avgiften ska vara i respektive kommun och under 2016 är begravningsavgiften i genomsnitt 0,24 procent.

Vad får man ut av kyrkoskatten?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Jag funderar på att gå ur svenska kyrkan,är inte ett dugg troende,och har ingen "behov" alls att gå till kyrkan.

  Kan man sluta betala begravningsavgift?

  För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

  Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

  Får man ha begravas i kyrkan om man gått ur?

  Jag funderar på att gå ur svenska kyrkan,är inte ett dugg troende,och har ingen "behov" alls att gå till kyrkan.

  Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?

  Jag funderar på att gå ur svenska kyrkan,är inte ett dugg troende,och har ingen "behov" alls att gå till kyrkan.

  Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Många frågar om det blir en dyrare begravning om man inte är medlem i Svenska kyrkan. Svaret är nej.

  Svenska kyrkan har statens uppdrag att oavsett religion tillhandahålla kostnadsfria gravplatser, krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. För det betalar alla via skatten en begravningsavgift:

  Är kremering gratis?

  Läs mer

  Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

  Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Om man inte är medlem i Svenska kyrkan vid ett dödsfall har man fortfarande möjlighet att ordna en begravning eller en minnesstund med kyrklig präst. Svenska kyrkan är en folkkyrka, vilket innebär att alla som bor i Sverige har rätt att delta i kyrkans verksamhet och att få hjälp av kyrkan vid dödsfall och andra stora händelser i livet.

  Det finns olika alternativ för begravning eller minnesstund, och man kan välja att ha en ceremoni i kyrkan eller på annat ställe, till exempel i en minneslund eller på en begravningsplats. Det kan vara bra att prata med prästen om vad man önskar och vilka möjligheter som finns.

  Vart blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Om man inte är medlem i Svenska kyrkan vid ett dödsfall har man fortfarande möjlighet att ordna en begravning eller en minnesstund med kyrklig präst. Svenska kyrkan är en folkkyrka, vilket innebär att alla som bor i Sverige har rätt att delta i kyrkans verksamhet och att få hjälp av kyrkan vid dödsfall och andra stora händelser i livet.

  Det finns olika alternativ för begravning eller minnesstund, och man kan välja att ha en ceremoni i kyrkan eller på annat ställe, till exempel i en minneslund eller på en begravningsplats. Det kan vara bra att prata med prästen om vad man önskar och vilka möjligheter som finns.

  Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

  Nödvändiga cookies låter dig använda gillisedman.se genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

  Cookies för inställningar låter din webbläsare komma ihåg information som styr hur gillisedman.se fungerar eller visas. T. ex. kontoret du valt eller val gjorda i vår begravningsplanerare.

  Får man kremeras utan kista?

  Kistans material skall vara brännbart och miljövänligt samt ha en viss stabilitet för att klara en värdig hantering och jordtryck vid eventuell jordbegravning. Vanligtvis är de tillverkade av spånskivor, furu, ek, björk eller bok. Skarvar och handtag kan ibland vara tillverkade av metall.

  Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Vad en be­grav­ning kostar beror helt på vilka val du som an­hö­rig gör. Den enk­las­te formen av be­grav­ning med ce­re­mo­ni för de när­mas­te kostar runt 20 000 kr. En mer tra­di­tio­nell be­grav­ning med ce­re­mo­ni, be­grav­nings­re­pre­sen­tant, kista och kistde­ko­ra­tion kan kosta runt 35 000 kr.

  Saker som i stor ut­sträck­ning på­ver­kar vad en be­grav­ning kostar är ex­em­pel­vis val av kista eller urna, bloms­te­rar­range­mang, döds­an­nons, tac­kan­nons, pro­gram­kort, vad du bjuder på vid min­nestund och antal gäster. En be­grav­ning kan därför kosta be­tyd­ligt mer än ovan rikt­pri­ser.

  Du väljer själv hur du vill att det ska vara. Det finns inga krav på att göra på ett visst sätt bara för att tra­di­tio­nen säger så.

  Nedan är ex­em­pel på vad saker i sam­band med be­grav­ning kostar. De allra flesta är val­fria och inget du måste göra. Priser kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på var i landet du bor.

  • Kista – Me­del­pris ca. 8 000 kr, men kan kosta 4 000–40 000 kr.
  • Urna – Me­del­pris ca. 2 000 kr, men kan kosta 700–5 000 kr.
  • Döds­an­nons – Lands­orts­tid­ning ca 1 800–3 000 kr och stor­stad 3 500–5 000 kr.
  • Blom­mor på kistan eller runt urnan – Här kan du välja från att bara lägga en ros på kistan till ett ar­range­mang av blom­mor. En typisk kist- eller urn­de­ko­ra­tion kostar ca 2 500–5 000 kr.
  • Hand­bu­kett eller andra blom­mor – En ros kostar runt 50 kr och en hand­bu­kett 150–200 kr.
  • Pro­gram­kort, fo­to­gra­fi och tack­kort – Från 500–2 000 kr be­ro­en­de på antal.
  • Extra musik och sång – En solist kan kosta runt 1 500 kr.
  • Sam­kväm efter be­grav­ning­en/min­nes­stund – Detta kan vara kaffe och tårta eller mat, kost­na­den beror på an­ta­let gäster och vad man bjuder på.
  • Grav­sten – Me­del­pris ca. 10 000–16 000 kr, men kan kosta 6 000–25 000 kr eller mer.
  • Kost­na­der för be­grav­nings­by­rå – Ar­bets­kost­nad för att pla­ne­ra och ar­ran­ge­ra en be­grav­ning kan va­ri­e­ra från 5 000–10 000 kr be­ro­en­de på be­grav­ning­ens om­fatt­ning.

  Du be­ta­lar inget extra för kre­me­ring ef­tersom denna kost­nad ingår i be­grav­nings­av­gif­ten som du au­to­ma­tiskt be­ta­lar om du be­ta­lar skatt på lön och pen­sion.

  Alla i Sve­ri­ge har också rätt till en kost­nads­fri grav­plats genom be­grav­nings­av­gif­ten.