:

Hur gör man aktieöverlåtelse?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man aktieöverlåtelse?
 2. Var hittar man sin aktiebok?
 3. Hur överlåter man ett aktiebolag?
 4. Hur kan en aktiebok se ut?
 5. Hur köper man aktier till någon annan?
 6. Hur gör man en Underprisöverlåtelse?
 7. Hur får man fram aktiebok?
 8. Måste jag ha aktiebok?
 9. Hur köper man ut någon ur aktiebolag?
 10. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 11. Måste man lämna ut aktiebok?
 12. Måste man upprätta aktiebok?
 13. Kan man se vem som köper aktier?
 14. Får man sälja aktier till sig själv?
 15. Får man sälja en aktie till underpris?

Hur gör man aktieöverlåtelse?

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som avser köp och försäljning av aktier i ett aktiebolag. Ett aktieöverlåtelseavtal kan vara mycket enkelt eller väldigt komplicerat. Det kan vara alltifrån en enstaka sida till hundratals sidor. Omfattningen av aktieöverlåtelseavtalet beror på verksamhetens komplexitet och hur många villkor affären är förknippad med.

Hur aktieöverlåtelseavtalet utformas beror på hur omfattande den aktuella affären är, vilken typ av verksamhet som bedrivs i det bolag där aktierna finns och vilket intresse säljaren samt köparen har av att gardera sig för olika potentiella scenarier. Säljarens främsta intresse är, naturligtvis, att få betalt och köparens primära intresse är att den verksamhet som förvärvas ska vara välmående. Aktieöverlåtelseavtalets syfte är att tillgodose dessa intressen.

Till skillnad från börsbolag har privata bolag inget noterat värde. Priset måste då förhandlas fram och en rad andra frågeställningar måste regleras och skrivas in i aktieöverlåtelseavtalet. 

Var hittar man sin aktiebok?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur överlåter man ett aktiebolag?

Har du planer på att köpa eller sälja ett företag finns det en hel del viktiga saker du måste tänka på. Till att börja med är det viktigt att veta skillnaden mellan att köpa eller sälja hela bolaget jämfört med endast inkråmet. Det påverkar vilka skattemässiga konsekvenser som kan uppstå i samband med överlåtelsen. Det är även viktigt att ha koll på att du i vissa fall även övertar skulder, avtal och skyldigheter.

Hur kan en aktiebok se ut?

Manage cookie preferences

We use cookies to remember your login details, collect statistics to optimise site functionality, and to ensure you get the best expercience on our website. For more information read our Privacy and cookie notice.

Hur köper man aktier till någon annan?

En aktiegåva kan på sikt  bli en mycket uppskattad present, men sedan de fysiska aktiebreven försvann är det inte längre att bara lägga värdepapperen i ett kuvert och ge bort. I vår tids datoriserad aktiehandel har det tyvärr blivit ganska knepigt att ge bort aktier. Men det går fortfarande. Det finns lite olika sätt att ge bort aktier på, och vad som passar bäst beror på ett antal faktorer:

Ge bort aktier mellan konton

Hur gör man en Underprisöverlåtelse?

Eftersom samtliga aktiebolag måste starta med ett aktiekapital, kräver också lagen att bolaget för en aktiebok över företagets aktier och aktieägare. Det är aktiebolagets styrelse som har ansvaret att upprätta aktieboken och den bör skapas så snart alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Det går bra att föra aktiebok både med hjälp av dator och utskrifter, alternativt med lösblads- eller kortsystem. Eventuella datorutskrifter får inte vara äldre än tre månader. 

Hur får man fram aktiebok?

Eftersom samtliga aktiebolag måste starta med ett aktiekapital, kräver också lagen att bolaget för en aktiebok över företagets aktier och aktieägare. Det är aktiebolagets styrelse som har ansvaret att upprätta aktieboken och den bör skapas så snart alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.

Det går bra att föra aktiebok både med hjälp av dator och utskrifter, alternativt med lösblads- eller kortsystem. Eventuella datorutskrifter får inte vara äldre än tre månader. 

Måste jag ha aktiebok?

Aktieboken kan föras på olika sätt, till exempel i form av papper eller en elektronisk fil på datorn. Oavsett vilket, måste aktieboken innehålla vissa grundläggande uppgifter, här är de viktigaste:

 • Aktiernas nummer.
 • Ägarens namn och personnummer (eller organisationsnummer om det är ett bolag/förening) samt postadress.
 • Datum när ägaren infördes.

I vissa fall kan det även behövas ytterligare information, till exempel om det finns olika aktieslag eller om det i bolagsordningen finns begränsningar i hur aktierna får överlåtas.

Hur köper man ut någon ur aktiebolag?

Efter semestern kommer en av de fyra delägarna i bolaget där du arbetar som ekonomiansvarig till dig och berättar att en av delägarna i bolaget har bestämt sig för att lämna bolaget, han vill alltså bli utköpt. Nu undrar delägarna om du kan ta fram vilket pris de ska sätta på aktierna och om du vet något bra sätt utköpet ska gå till på?

I det här fallet specifika fallet ska enligt aktieägaravtalet bolaget värderas till ”substansvärde”. Du förklarar att substansvärde innebär:

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.

Måste man lämna ut aktiebok?

Fråga: Har vem som helst rätt att få en kostnadsfri aktuell kopia av aktieboken?

Jag är intresserad av att få ut ett register över vilka som äger aktier i ett bolag. Har jag alltid rätt att få ut en kopia av aktieboken och måste jag isåfall betala företaget för detta?

Måste man upprätta aktiebok?

Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra aktiebok över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Det finns inget lagkrav för bolaget att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det.

Vi hjälper er gärna med uppdatering av aktieboken eller med att upprätta nya aktiebrev. Ni kan även beställa blanka aktiebrev eller blank aktiebok.

Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och dess aktieägare. Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Styrelsen i bolaget ansvarar för att aktieboken alltid är uppdaterad och innehåller de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i aktiebolagslagen. Om styrelsen varit oaktsam med aktieboken kan styrelsen riskera straffansvar.

Kan man se vem som köper aktier?

Vem är det som säljer aktien som du köper? Eller snarare, varför säljer någon den aktien som du köper?

Bryter man ner aktiemarknadens miljarder i sin minsta beståndsdel, så består marknaden i sin helhet av alla aktier i alla noterade företag. Tittar vi på ett noterat företags börsvärde, så är det inte svårare än att man multiplicerar antalet aktier med priset per aktie. Om priset på aktierna ökar, stiger börsvärdet. Om priset på aktierna sjunker, minskar börsvärdet. Aktiekurser rör sig inte på grund av bolagets ägare, vinstprognoser, nyhetshausse, skandaler eller vinstvarningar. Aktiekurser rör sig enbart baserat på tillgång och efterfrågan. Det är som vilken marknadsplats som helst. För att förstå aktiehandel behöver man förstå marknaden, och för att förstå marknaden behöver man förstå ordets innebörd.

Får man sälja aktier till sig själv?

Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller” peta ner” betalkursen. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.

Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.

Får man sälja en aktie till underpris?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.