:

Vad innebär ett handelsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär ett handelsbolag?
 2. Vad är det för skillnad på aktiebolag och handelsbolag?
 3. Är handelsbolag ett företag?
 4. Vad är skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag?
 5. Vad är fördelar med handelsbolag?
 6. Vem passar handelsbolag?
 7. Vad är fördelen med handelsbolag?
 8. Varför ska man ha handelsbolag?
 9. Kan handelsbolag ha en ägare?
 10. Vad är nackdelar med handelsbolag?
 11. Hur tar du ut lön i ett handelsbolag?
 12. Vilka risker finns med handelsbolag?
 13. Måste handelsbolag ha F-skatt?
 14. Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?
 15. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Vad innebär ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera delägare, som kallas bolagsmän. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag räknas som en juridisk person, vilket innebär att bolaget kan ingå avtal, äga egendom och ha skulder. Men det är ändå ägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst. Bolagsmännen är dessutom  personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för företagets skulder innebär att vem som helst av bolagsmännen kan behöva betala tillbaka hela skulden ifall någon som handelsbolaget är skyldig pengar skulle kräva det.

Bolagsformen kännetecknas även av att det inte behövs något startkapital för att starta ett handelsbolag. Ett aktiebolag kräver till exempel ett startkapital på 25 000 kronor. 

Vad är det för skillnad på aktiebolag och handelsbolag?

Hej!

Det finns många och stora skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag. Jag kommer att skriva om de mest betydande skillnaderna mellan bolagsformerna.

Är handelsbolag ett företag?

är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

Vad är skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag?

Trots att ett handelsbolag är juridisk person har bolagsmännen (delägarna) ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets ­skulder.

Med det menas att en långivare kan kräva vilken som helst av bolags­männen på hela skuldbeloppet. Sedan är det upp till den krävde att i sin tur kräva sina (före detta) kompan­joner på deras del av skulden.

Vad är fördelar med handelsbolag?

Handelsbolag är en företagsform där två eller fler bolagsmän väljer att starta ett företag tillsammans. Bolagsmännen kan vara antingen juridiska personer eller fysiska personer. Handelsbolaget blir i sin tur en egen juridisk person med ett eget organisationsnummer.

Handelsbolaget är som juridisk person bokföringsskyldig. Ett handelsbolag behöver oftast inte ha en revisor men de behöver lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Bolaget är skyldigt att deklarera. Men handelsbolag betalar inte inkomstskatt utan resultatet beskattas hos bolagsmännen.

Vem passar handelsbolag?

 kan du starta själv eller ihop med en eller flera personer. Om du startar ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Du betalar in aktiekapitalet på ett särskilt bankkonto. Du får använda halva aktiekapitalet för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Aktiekapitalet är normalt ditt enda ekonomiska ansvar, alltså vad du kan behöva betala om bolaget har skulder

 kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets. 

Vad är fördelen med handelsbolag?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Varför ska man ha handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där bolaget bedrivs av två eller flera personer. Dessa personer, så kallade bolagsmän, kan antingen vara fysiska eller juridiska personer. För att starta ett handelsbolag krävs att bolagsmännen har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet och att bolaget har förts in i handelsregistret, detta framgår av 1 kap. 1 §  lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Görs ingen registrering utgör bolaget istället ett enkelt bolag.

Handelsbolaget utgör en juridisk person vilket medför att bolaget har en egen rättskapacitet. Det innebär att handelsbolaget precis som ett aktiebolag kan få rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Till skillnad från ett aktiebolag har däremot handelsbolagets bolagsmän personligt ansvar för bolagets skulder, vilket är en stor nackdel med att bedriva ett handelsbolag. Detta innebär att om bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder kan skulden utkrävas av någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar skulden kan i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina andelar av skulden till denne, detta kallas för att bolagsmännen har ett solidariskt ansvar. Den personliga ekonomiska ställning bolagsmännen har avgör därför huruvida leverantörer och kreditgivare vågar ha affärsförbindelser med bolaget.

Kan handelsbolag ha en ägare?

Andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogades i systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar 2010.

Ett handelsbolag kan inte själv äga näringsbetingade andelar. Utdelning, kapitalvinst och kapitalförluster på andelar som innehas av handelsbolag behandlas däremot på samma sätt som om andelarna i stället hade ägts direkt av det delägande företaget, förutsatt att delägaren är ett företag som kan äga näringsbetingade andelar (24 kap. 32 § IL, 25a kap. 3 § IL).

En utförligare beskrivning av vilka krav som gäller för att andelar ska vara näringsbetingade finns på sidorna Vad är en näringsbetingad andel och Andelar i utländska juridiska personer.

Vad är nackdelar med handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där bolaget bedrivs av två eller flera personer. Dessa personer, så kallade bolagsmän, kan antingen vara fysiska eller juridiska personer. För att starta ett handelsbolag krävs att bolagsmännen har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet och att bolaget har förts in i handelsregistret, detta framgår av 1 kap. 1 §  lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Görs ingen registrering utgör bolaget istället ett enkelt bolag.

Handelsbolaget utgör en juridisk person vilket medför att bolaget har en egen rättskapacitet. Det innebär att handelsbolaget precis som ett aktiebolag kan få rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Till skillnad från ett aktiebolag har däremot handelsbolagets bolagsmän personligt ansvar för bolagets skulder, vilket är en stor nackdel med att bedriva ett handelsbolag. Detta innebär att om bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder kan skulden utkrävas av någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar skulden kan i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina andelar av skulden till denne, detta kallas för att bolagsmännen har ett solidariskt ansvar. Den personliga ekonomiska ställning bolagsmännen har avgör därför huruvida leverantörer och kreditgivare vågar ha affärsförbindelser med bolaget.

Hur tar du ut lön i ett handelsbolag?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Vilka risker finns med handelsbolag?

I ett aktiebolag har du som ägare i princip inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. Skulle aktiebolaget gå omkull blir aktierna i bolaget värdelösa. Det är den förlust du som aktieägare gör.

När det gäller mindre aktiebolag är det dock väldigt vanligt att ägaren går i borgen för företagets lån, leasingavtal, hyresavtal, osv. Särskilt gäller detta om bolaget har ett lågt aktiekapital som exempelvis på miniminivån 25 000 kr.

Det finns också regler om ansvarsgenombrott för skatter och avgifter. Om du som företrädare för ett aktiebolag inte ser till att aktiebolagets skatter och avgifter blir betalda i tid, kan du bli personligt betalningsansvarig för dessa. Staten har alltså en rejäl hållhake även på dig som har aktiebolag, och därför försätts många aktiebolag i konkurs inför exempelvis förfallodagar för moms, F-skatt och uppbörd.

Måste handelsbolag ha F-skatt?

Som delägare i ett handelsbolag ska du själv betala skatt och sociala avgifter på andel av vinsten

. Din preliminärskatt beräknas av Skatteverket. Du som är delägare ska därför lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket med uppgift om din andel av handelsbolagets överskott. Därefter betalas preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt (kommunal och eventuell statlig skatt), och sociala avgifter.

Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Exemplet nedan gäller beskattningsåret

Det är många faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfond

, expansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag och minskning av egenavgifter. Har du inkomst av tjänst läggs den inkomsten ihop med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer delar på ansvaret och ägandet av företaget. Handelsbolaget är en så kallad passiv förening, vilket betyder att det är personerna i föreningen som bär det fulla ansvaret för företagets verksamhet och skulder.

Det finns flera skäl till varför man kan välja att starta ett handelsbolag. Ett handelsbolag kan vara fördelaktigt om man vill starta ett företag tillsammans med någon annan, eftersom man då delar både risker och vinst. En annan fördel är att handelsbolaget beskattas som en fysisk person, vilket kan innebära lägre skattesats för företaget.

Skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag är bland annat i ägarstrukturen. I ett aktiebolag ägs företaget av aktieägarna, medan i ett handelsbolag delar personerna i föreningen på ägandet av företaget. En annan skillnad är att ett aktiebolag har begränsat personligt ansvar, medan handelsbolaget har obegränsat personligt ansvar.