:

Vad innebär det att vara Deklarationsombud?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att vara Deklarationsombud?
 2. Vem kan vara Deklarationsombud?
 3. Hur tar man bort sig som Deklarationsombud?
 4. Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?
 5. När får man ingen deklaration?
 6. När får man hem deklaration?
 7. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 8. Hur gör man för att godkänna deklaration?
 9. Vad kostar försenad deklaration?
 10. Hur lägger jag till Deklarationsombud?
 11. Hur skickar man sin deklaration?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Hur mycket får man tjäna utan att deklarera?
 14. Vad granskar Skatteverket 2023 för privatpersoner?
 15. Kan Skatteverket se transaktioner?

Vad innebär det att vara Deklarationsombud?

2020-09-10 by Fredrik Grengby

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av information för en privatpersons eller ett företags räkning via Skatteverkets e-tjänster.

Vem kan vara Deklarationsombud?

Det är bara fysiska personer som kan godkännas som deklarationsombud. De måste uppfylla kraven på lämplighet.

Det är bara fysiska personer som kan godkännas som deklarationsombud. Den deklarationsskyldige väljer vem som ska bli deklarationsombud och Skatteverket måste godkänna hen som ombud för den deklarationsskyldige (6 kap. 4 § SFL). Att det bara är fysiska personer som kan bli godkända som deklarationsombud beror bl.a. på att det ännu inte finns några certifikat för e-legitimation som känner igen (identifierar) ett företag (prop. 2010/11:165 s. 309).

Hur tar man bort sig som Deklarationsombud?

I propositionen föreslås en ny lag om deklarationsombud. Enligt förslaget får en fysisk person som har fullmakt och som hos Skatteverket har registrerats som ombud, i huvudmannens ställe lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 11, 13 a eller 32 § skattebetalningslagen (1997:483) om den skrivs under och lämnas i elektronisk form.

Enligt förslaget skall bara personer som kan antas vara lämpliga för uppdraget registreras som deklarationsombud. För denna bedömning uppställs ett antal kriterier som i huvudsak rör frågor om ombudets redbarhet och förmåga att fullgöra uppdraget.

I den särskilda lagen föreslås också regler om avregistrering av ett ombud och föreläggande för den deklarationsskyldige att personligen eller, i fråga om en juridisk person, genom ställföreträdare bekräfta eller komplettera av deklarationsombudet lämnade uppgifter.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Regeringen beslutade den 2 oktober 2003 att ge olika myndigheter – bl.a. Riksskatteverket – i uppdrag att gå igenom reglerna för företag i syfte att identifiera sådant som är onödigt krångligt och betungande och som kan förenklas. Som exempel på åtgärder nämndes att ändra regler som medför en omotiverad administrativ börda.

Riksskatteverket beslutade den 24 november 2003 att bl.a. kartlägga och analysera de rättsfrågor som uppkommer om självdeklarationer, skattedeklarationer och kompletteringar till sådana handlingar skulle få lämnas genom ombud eller annan som inte är ställföreträdare för en skattskyldig juridisk person.

Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?

Behörigheten ”Elstöd företag, ombud” ger rätt att fylla i och lämna in ansökan om elstöd för ett företag via Skatteverkets e-tjänst ”Ansök om elstöd till företag”. Behörigheten ger även rätt att se status för och resultat av ansökan om elstöd. Ombudet får även företräda företaget i kontakter med Skatteverket som rör ansökan om elstöd.

Behörigheten ”Elstöd företag, ingivare intressegemenskap” ger ingivaren rätt att i Skatteverkets e-tjänst ”Lämna in ansökningar om elstöd för flera företag” lämna in samtliga ansökningar om elstöd för de företag som ingår i intressegemenskapen.

Ombudet får ta del av följande uppgifter för de företag som ingår i intressegemenskapen:

 • hur stort elstöd som företaget ansöker om
 • om företaget till någon del är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter
 • om företaget till någon del är verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna
 • hur stort sammanlagt stöd som företagen i intressegemenskapen har fått, eller kommer att få, enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn
 • hur stort sammanlagt stöd som företagen i intressegemenskapen har fått, eller kommer att få, enligt förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare.

En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud. Skatteverket godkänner ombudet om det är lämpligt för uppdraget. Du som vill utse ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809) till Skatteverket.

Juridiskt läsombud innebär att en viss huvudman (företag eller fysisk person) tilldelar ett företag/organisation behörighet att via Skatteverkets tjänster läsa/hämta huvudmannens information från Skatteverket och visa denna i sin egen programmiljö.

Då företaget självt auktoriseras med hjälp av ett organisationscertifikat möjliggör detta att hämta informationen utan att fysisk person behöver vara inblandad.

När får man ingen deklaration?

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas för varor som förs in till unionens tullområde direkt från länder utanför unionen. Alla varor ska deklareras, även unionsvaror, och t.ex. alla virkeslaster som periodförtullas (säkerhetsuppgifterna kan inte anges i perioddeklarationerna).

Deklarationen behöver dock inte inlämnas för varor som transporteras genom tullområdets territorialvatten eller luftrum utan att transporten gör uppehåll på unionsområdet. Därtill finns det varor som inte omfattas av föranmälningsplikten, till exempel:

När får man hem deklaration?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Om granskningen visar att kontot är ett rapporteringspliktigt konto ska det anses vara ett sådant ända tills kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land (4 kap. 12 § IDKAL). Till skillnad från FATCA-reglerna finns här inte några beloppsgränser för när ett konto ska granskas. Detta gäller oavsett om kontot är befintligt eller nytt.

Vissa konton anses dock inte vara rapporteringspliktiga konton trots att de har identifierats som sådana (2 kap. 20 § IDKAL). Vissa andra konton har undantagits från definitionen av finansiella konton (3 kap. 2 § IDKAL). Detta innebär att de varken behöver granskas eller rapporteras.

I SFL och IDKAL används uttrycket ”annan stat eller jurisdiktion”. Med det menas en annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA (2 kap. 22 § IDKAL). I stället för begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” används här begreppet ”annat land”.

Ett befintligt lågvärdekonto är ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller värdet på kontot inte översteg 1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 (2 kap. 22 § IDKAL). Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut har två möjligheter att genomföra granskningen av dessa konton, antingen genom

Hur gör man för att godkänna deklaration?

I den här texten kommer du få läsa om hur det svenska skattesystemet fungerar. Du kommer också få läsa om deklaration och hur du gör för att deklarera.

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster.

Vad kostar försenad deklaration?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.

Hur lägger jag till Deklarationsombud?

Behörigheten ”Elstöd företag, ombud” ger rätt att fylla i och lämna in ansökan om elstöd för ett företag via Skatteverkets e-tjänst ”Ansök om elstöd till företag”. Behörigheten ger även rätt att se status för och resultat av ansökan om elstöd. Ombudet får även företräda företaget i kontakter med Skatteverket som rör ansökan om elstöd.

Behörigheten ”Elstöd företag, ingivare intressegemenskap” ger ingivaren rätt att i Skatteverkets e-tjänst ”Lämna in ansökningar om elstöd för flera företag” lämna in samtliga ansökningar om elstöd för de företag som ingår i intressegemenskapen.

Ombudet får ta del av följande uppgifter för de företag som ingår i intressegemenskapen:

 • hur stort elstöd som företaget ansöker om
 • om företaget till någon del är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter
 • om företaget till någon del är verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna
 • hur stort sammanlagt stöd som företagen i intressegemenskapen har fått, eller kommer att få, enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn
 • hur stort sammanlagt stöd som företagen i intressegemenskapen har fått, eller kommer att få, enligt förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare.

En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud. Skatteverket godkänner ombudet om det är lämpligt för uppdraget. Du som vill utse ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809) till Skatteverket.

Juridiskt läsombud innebär att en viss huvudman (företag eller fysisk person) tilldelar ett företag/organisation behörighet att via Skatteverkets tjänster läsa/hämta huvudmannens information från Skatteverket och visa denna i sin egen programmiljö.

Då företaget självt auktoriseras med hjälp av ett organisationscertifikat möjliggör detta att hämta informationen utan att fysisk person behöver vara inblandad.

Hur skickar man sin deklaration?

Artiklar & Kunskap

Det finns många slags vårtecken. Alla är inte lika välkomna som de första blåsipporna eller lärkans drill. Att lämna den årliga inkomstdeklarationen är knappast något de flesta ser fram emot. Många drar ut på det in i det sista. Detta trots att det de senaste åren blivit allt enklare att deklarera. Men vad är deklaration? Hur deklarerar man? Och varför deklarera? Det reder vi ut i den här artikeln

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Hur mycket får man tjäna utan att deklarera?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.

Vad granskar Skatteverket 2023 för privatpersoner?

Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

Den 5 mars är sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.

Du som har en digital brevlåda får din deklaration som pdf-fil dit.

Du som har en e-legitimation kan logga in på skatteverket.se och se din deklaration.

Kan Skatteverket se transaktioner?

Skattekontot visar bland annat dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet.

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna, din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet med mera.