:

Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?
 2. Hur mycket kostar bokföring?
 3. Vilka lagar och regler gäller för bokföring?
 4. Vad är syftet med redovisningen?
 5. Vad tjänar en bokföring?
 6. Vad gör en Redovisare?
 7. Vad kostar en bokförare i timmen?
 8. Vad kostar redovisning per timme?
 9. Varför får man inte bokföra i Excel?
 10. Måste man bokföra varje månad?
 11. Vem är ansvarig för redovisning?
 12. Vad ska en redovisning innehålla?
 13. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 14. Vad tjänar en nyexaminerad redovisningsekonom?
 15. Hur mycket tjänar en redovisning?

Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?

Många delar av ditt företags ekonomi är reglerat av lagen och okunskap kan i värsta fall leda till att du ofrivilligt begår ett ekonomisk brott. Bokföring och redovisning ligger nära varandra men det finns nyansskillnader som är viktiga att ha koll på.

Med bokföring menas det pågående administrativa arbetet av att löpande registrera olika ekonomiska händelser som sker i ditt bolag. Exempel är inköp och försäljning, kvitton, fakturor och andra underlag.

Hur mycket kostar bokföring?

Att jämföra priser mellan redovisningsbyråer baserat endast på enskilda tjänster kan ge en begränsad bild av vad det faktiskt kostar att använda en viss byrå. Detta beror på att varje byrå har olika strategier för att balansera sina priser på olika tjänster. En byrå kan erbjuda låga priser på momsredovisning men högre priser på löpande bokföring. Detta innebär att man ska titta på totalpriset för alla tjänster som erbjuds, inte bara priset på enskilda tjänster.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man jämför priser mellan olika redovisningsbyråer är om byrån är digitaliserad. Byråer som använder sig av digitala lösningar för sina tjänster kan ofta erbjuda lägre priser än mer traditionella byråer. Detta beror på att digitala verktyg och system kan göra processerna mer effektiva och kostnadseffektiva.

En annan fördel med digitala redovisningsbyråer är att de ofta erbjuder standardiserade priser på sina tjänster. Detta gör det enklare att jämföra priser mellan olika byråer och hjälper dig att hitta det bästa alternativet för din verksamhet. Det är viktigt att tänka på att en digitaliserad byrå inte nödvändigtvis är bättre än en traditionell byrå, det är viktigt att se över vad som passar bäst för din verksamhet.

Vilka lagar och regler gäller för bokföring?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, samt vissa stiftelser och ideella föreningar är bokföringsskyldiga. Dessutom har enskilda personer som bedriver näringsverksamhet bokföringsplikt. För att dessa bolag och verksamheter ska veta hur de ska sköta bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats, vilken innehåller vägledande direktiv och regler.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vad är syftet med redovisningen?

En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett intresse av ett företag. Exempelvis förlitar sig ett företags intressenter, det vill säga ägare, anställda, offentlig sektor, finansiärer, leverantörer och kunder i varierande omfattning på den ekonomiska information som företaget lämnar ifrån sig. Årsbokslutet kan vara underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och hur mycket skatt som ska tas ut. Tydliga redovisningsregler vars enhetliga tillämpning det finns tilltro till underlättar tolkning och jämförelser över tiden och mellan olika företag och minskar därför osäkerheten bland intressenterna och därmed transaktionskostnader, vilket möjliggör en förbättrad kapitalallokering i samhället som helhet.

Redovisning kan ofta vara föremål för revision: då en oberoende revisor går igenom redovisningen och tar ställning till om den är rättvisande. Det är dock alltid primärt företagsledning och styrelsens ansvar att redovisningen är korrekt. Revisorn gör enbart en bedömning och uttalande utifrån revisionen. En revision syftar dock till att öka tilltron till redovisningen och minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att göra egna undersökningar om redovisningen är korrekt.

Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. Med det menas att med utgångspunkt från de lagar som finns tillämpa de redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet.

Vad tjänar en bokföring?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32600 kronor i yrket medan männen har en lön på 32400 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en kontorist, bokföring, fakturering kvar i lön efter skatt? En kontorist, bokföring, fakturering får ut 21 958 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Vad gör en Redovisare?

Redovisningsekonomer har i allmänhet minst treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning (Ekonomiprogrammet, EK) och någon påbyggnad. Det finns också en certifiering för ekonomutbildningar på gymnasiet.

För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk inriktning.

För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 hp, eller en av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet.

Vad kostar en bokförare i timmen?

En redovisningskonsult kan utföra allt som har att göra med ett företags redovisning, precis som namnet på yrkestiteln antyder. Det innebär alltså att ett företag kan överlåta löpande bokföring, bokslut och lönehantering till konsulten. Även skatteberäkningar och kontakt med myndigheter om ekonomiska frågor är sådana saker en redovisningskonsult kan göra.

För att sammanfatta det hela kort – ett företag kan överlåta hela redovisningen åt en redovisningskonsult. Även fast man anlitar en sådan behöver man inte låta denne göra allt arbete, man kan också välja att göra vissa delar själv.

Vad kostar redovisning per timme?

Att blint lita på att ett fast pris inkluderar allt som ditt bolags behöver ha hjälp med, eller att en låg timkostnad borgar för en totalt låg kostnad för bolagets redovisning, kan vara naivt.

Därför är det sällan en bra idé att välja redovisningskonsult baserat på en jämförelse på kostnad per timme eller paketpris, utan du ska i stället utgår från ditt bolags situation idag och i framtiden.

Varför får man inte bokföra i Excel?

Risken för fel är större i ett system baserat på Excel än i ett bokslutsprogram. Framförallt om systemet har en stor användarbas. Säkerheten i ett standardiserat bokslutsprogram, till skillnad från ett eget system, bygger främst på att systemet…

…från grunden konstrueras, uppdateras och underhålls av utbildade och erfarna yrkespersoner.

Måste man bokföra varje månad?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Vem är ansvarig för redovisning?

Vem är egentligen ansvarig för redovisningen? Svaret borde vara självklart, men frågan är ständigt aktuell och har bl.a. debatterats i samband med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och Öppenhetsdirektivet.

Inom ramen för en kandidatuppsats vid Handelshögskolan i Göteborg – som till stor del bygger på intervjuer med personer med lång erfarenhet av styrelsearbete, revision eller bolagsrätt – har ansvaret för de noterade bolagens redovisning belysts. Vad är oklart och varför?

Vad ska en redovisning innehålla?

Det är flera delar som ingår i den redovisning ett företag ska göra. Redovisning innefattar exempelvis den löpande bokföringen, det vill säga alla ingående och utgående transaktioner som görs på vardaglig basis, men även bokslut och årsredovisning. 

En välgjord redovisning är viktig eftersom många beslut som fattas i verksamheten grundar sig på den. Dessutom är redovisningen ett sätt för företaget att ge upplysningar till andra som är intresserade av verksamheten, samtidigt som den är viktig för att företaget själv ska hålla koll på ekonomin. Kort sagt är redovisningen mycket mer än bara pappersarbete som är lagstadgat. Man kan dela in redovisningen i intern och extern redovisning, och skillnaden mellan dessa ska vi gå igenom nu.

De externa redovisningen har som syfte att ge en rättvis bild av företagets ekonomi, resultat och ställning. Genom redovisningen är det möjligt att göra en bedömning av hur man tror att framtiden kommer se ut för företaget. 

Redovisningen är även det som fungerar som underlag när Skatteverket räknar ut hur mycket skatt ett företag ska betala. 

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Vad tjänar en nyexaminerad redovisningsekonom?

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Hur mycket tjänar en redovisning?

Arbetsuppgifterna innefattar vanligen att göra sammanställningar, analyser, utvärderingar, beräkningar och prognoser. De kan även innefatta bedömningar av interna och externa faktorers påverkan och betydelse. Alternativt kan arbetsuppgifterna innefatta att åt klienter utföra ekonomisk rådgivning, göra budget, sköta redovisning, årsbokslut och deklarationer.

Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.