:

Hur högt i tak för att räknas som boyta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur högt i tak för att räknas som boyta?
 2. Vad räknas inte in i boarea?
 3. Hur mäter man upp boarea?
 4. Hur gör man om biarea till boarea?
 5. Är boarea och boyta samma sak?
 6. Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?
 7. Är badrum boarea?
 8. Vad räknas in i boytan?
 9. Är Attefallshus boarea?
 10. Är toalett boyta?
 11. Hur mäts höjden på attefallshus?
 12. Hur högt får ett Attefall vara?
 13. Kan källare räknas som boyta?
 14. Vad ingår i totalhöjd?
 15. Får man bo permanent i ett attefallshus?

Hur högt i tak för att räknas som boyta?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Vad räknas inte in i boarea?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Hur mäter man upp boarea?

Bostadsarea har i princip definierats på samma sätt sedan 1987 (SS 21051:1987). Mätningar utförda innan dess kan däremot ha skett enligt andra mätprinciper och den area som uppmätts kan därför skilja sig från den area man skulle få vid en ny mätning enligt nuvarande regler.

Sedan antagandet av standarden SS 21051:1987 har det dock utarbetats reviderade regler med jämna mellanrum. De förändringar som då genomförts har i huvudsak bara påverkat mätresultatet för enstaka ytor. Det kan dock vara bra att veta skillnaden mellan dem för att avgöra om det är sannolikt att en ny mätning skulle påverka den deklarerade arean nämnvärt.

SS 21052:1989 – Jämfört med mätningar gjorda enligt standard SS 21051:1987 kan resultatet skilja sig framförallt i indelningen av bo- respektive biutrymme för våning delvis under mark i småhus.

Hur gör man om biarea till boarea?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Är boarea och boyta samma sak?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Är badrum boarea?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Vad räknas in i boytan?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Är Attefallshus boarea?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Är toalett boyta?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Hur mäter man?9. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?10. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Hur mäts höjden på attefallshus?

Attefallshuset får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Det finns inga bestämmelser i plan- & bygglagstiftningen om hur man mäter taknockshöjd.

I en dom som gällde en friggebod ansåg domstolen att taknockshöjden ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. Detta borde även gälla för attefallshus. I de fall byggnaden inte har någon nock, till exempel om den har platt tak eller pulpettak, anser Boverket att taknockshöjden ska räknas upp till yttertakets högsta del. I en annan dom konstaterade domstolen att vid beräkning av markens medelnivå ska beräkningen utgå från den marknivå som är planerad när byggnadsarbetena är färdiga.

Hur högt får ett Attefall vara?

 • Storlek på ett attefallshus
 • Strandskydd, väg och järnvägsområde
 • Vad får ett attefallshus användas till
 • Attefallshus ska följa Boverkets byggregler
 • Attefallshus får inte byggas på vissa platser
 • Avgifter
 • Om du bryter mot lagen
 • Överklaga ett beslut
 • Har du frågor?
 • Relaterad information

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Kan källare räknas som boyta?

Enligt marknadsplatsen Byggstart.se ligger genomsnittspriset för att renovera källare på ca 15.000 kronor per m2. Detta inkluderar allt arbete och alla material. Vissa källare har bättre förutsättningar på förhand för att omvandlas till boyta, och detta innebär att det råder stora prisskillnader mellan olika projekt per kvadratmeter.

En av faktorerna som driver upp priset för ett renoveringsprojekt är huruvida källaren har fuktskador eller inte. Om man har en fuktig källare så måste man först och främst ta tag i det här problemet innan man kan sätta igång med renoveringen. Detta innebär i regel att man måste dränera och isolera källaren, samtidigt som man gör invändiga förberedelser för renoveringen.

Takhöjden är också en viktig faktor att ta i beaktning. Om takhöjden är mindre än 2.3 meter så måste man sänka golvet för att rummet ska godkännas som boyta. Sänkning av golvet innebär att man måste bila upp betongen och gjuta ett nytt golv. Detta är dyrt och komplicerat att utföra, och det kräver både specialutrustning och hög kompetens.

Vad ingår i totalhöjd?

Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som till exempel taksprång, balkonger, burspråk och skärmtak som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. Ett enplanshus och ett tvåbostadshus med samma yttermått har alltså samma byggnadsarea.

Byggnadsarean finns ofta med som en bestämmelse i detaljplanen. Den tillåtna byggnadsarean brukar ofta anges i procent av tomtarean. Tänk på att carport och skärmtak (som är öppenarea) räknas in i byggnadsarean.

Får man bo permanent i ett attefallshus?

En vanlig fråga som många undrar är om man kan bo i ett bo i ett attefallshus permanent? och svaret är JA om det är en komplementbostad. Ett attefallshus får vara upp till 30 kvm meter stort och 4 meter i nockhöjd utan bygglov och väljer du med ett loft har du ännu mera utrymme att tillgå och då blir det cirka 40 kvm att tillgå. Det är jämförbart med enrumslägenhet som har som första boendet. Många villaägare väljer därför att uppföra ett attefallshus på tomten för att ge barnen möjlighet till ett billigt bra första boende på tomten eller för att hyra ut för att extra inkomst.

Jo för att man ska få ha ett attefallshus som permanentbostad så behöver det vara en komplementbostad till ditt boningshus och uppfylla vissa regler. Enligt PBL ska en bostad vara lämplig för sitt ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det behöver finnas avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring samt inredning och utrustning för matlagning och hygien. Det finns även krav på dagsljus i hem och våra attefallshus finns det rikligt med stora fönster som gör att det upplevs mer rymligt.