:

Vad är Arbetsplatsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Arbetsplatsnummer?
 2. Hur hittar man Arbetsställenummer?
 3. Vad är arbetsgivare nummer?
 4. Vad används Arbetsställenummer till?
 5. Vad räknas som arbetsplats Skatteverket?
 6. Vilken Yrkeskod?
 7. Var fyller man i utdelning i Arbetsgivardeklarationen?
 8. Hur redovisa Arbetsgivardeklaration?
 9. Vad räknas som fast arbetsplats?
 10. Vad är min arbetsgivare?
 11. Var är mitt tjänsteställe?
 12. Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?
 13. Vad räknas som min arbetsplats?
 14. Hur definieras arbetsplats?
 15. Vad räknas som ett yrke?

Vad är Arbetsplatsnummer?

OBS! Denna funktion kräver att du använder BL Lön Plus och därmed att du aktiverat semesterhanteringen i det bolag du avser rapportera för. Här kan du läsa mer om BL Lön Plus.Funktionen avser den årliga höstinsamlingen och kan ej nyttjas till övrig rapportering under året som har annan struktur.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna och används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete. Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas via brev med information om inloggningsuppgifter. Statistiken avser (med vissa undantag) alla mellan 18 och 69 år som har arbetat minst en timme med lön under perioden (vanligtvis september). I BL Lön Plus kan du skriva ut en Lönestrukturstatistikrapport och ladda upp via fil till Svenskt Näringsliv (SN).

Hur hittar man Arbetsställenummer?

Arbetsställenummer ska anges för samtliga personer som utfört arbete och som man har redovisat kontant bruttolön eller annan ekonomisk ersättning för. Det gäller även för personer som har slutat eller bytt arbetsställe. I november månad får alla företag som haft två eller fler arbetsställen under året en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos SCB.

Vad är arbetsgivare nummer?

Om du har fått ditt första jobb i Danmark

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark och önskar vara arbetslöshetsförsäkrad, ska du vara det i det land du arbetar, det vill säga Danmark. Det gäller både hel- och deltidsarbete. Anmäl dig till en dansk a-kassa redan första arbetsdagen i Danmark. Om du är försäkrad i fel land så betraktas du nämligen som oförsäkrad.

Vad används Arbetsställenummer till?

I propositionen föreslås bl.a. att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration som ska innehålla uppgifter om ersättning till en viss betalningsmottagare ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl.a. kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Dessutom föreslås att den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Även Skatteverket ska underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara skyldiga att lämna inkomstdeklaration om uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer. Skatteverket ska besluta om slutlig skatt på grundval av bl.a. sådana uppgifter.

De flesta bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda, ska bestämmelserna tillämpas från och med den 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga ska bestämmelserna tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Skatteverket överlämnade i februari 2016 promemorian Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen till Finansdepartementet. I promemorian föreslås att regeringen vidtar åtgärder för att göra det möjligt att månadsvis inhämta uppgifter om utbetald ersättning för arbete per betalningsmottagare genom att uppgifterna ska lämnas i arbetsgivardeklarationen. Skatteverket föreslår vidare att åtgärder vidtas för att de inhämtade uppgifterna ska kunna göras tillgängliga för Försäkringskassan, vissa andra myndigheter och arbetslöshetskassorna för vissa angivna ändamål. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissinstansernas synpunkter finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2016/00407/S3).

Vad räknas som arbetsplats Skatteverket?

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.

Vilken Yrkeskod?

För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Denna kallas NYK – Näringslivets yrkesklassifikation. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna

Näringslivets Yrkesklassifikation.

Var fyller man i utdelning i Arbetsgivardeklarationen?

Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnar du på Mina sidor i tjänsten Arbetsgivardeklaration.

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen. En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen gäller från 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026.

 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (Riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats.

Du som arbetsgivare ska från och med redovisningsperiod januari 2023 lämna uppgift om arbetsplatsens adress i ruta 245 och arbetsplatsens ort i ruta 246 om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden.

 • Vad är tjänsteställe?
 • Vanliga frågor vid redovisning av arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen
 • Om tjänsteställe (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Under fliken betalningsmottagare redovisar du uppgifter per person i arbetsgivardeklarationen, så kallade individuppgifter.

När du lägger till en betalningsmottagare kan du välja en mall med förvalda rutor, till exempel Ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter, eller visa alla rutor.

Samma sak gäller om du kopierar en betalningsmottagare från en tidigare period. Du kommer då bara att se de rutor som du fyllde i den perioden, men du kan alltid välja alternativet visa alla rutor.

På betalningsmottagarnivå finns det sju rutor för att ange avdragen skatt eller varför skatteavdrag inte ska göras. För att kunna skicka in en arbetsgivardeklaration med individuppgifter måste du ha fyllt i en ruta för skatt på respektive individuppgift, men du får inte fylla i fler än en ruta.

Hur redovisa Arbetsgivardeklaration?

I arbetsgivardeklaration ska du som arbetsgivare uppge för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för dina anställda den gångna månaden.

Som arbetsgivare är du skyldig att lämna uppgifter till Skatteverket om hur stora dina skattepliktiga kostnader har varit för varje anställd i ditt företag. Dessa utgifter är först och främst lön (brutto) och arbetsgivaravgift, men även diverse förmåner och avdrag. Utöver utgifter ska deklarationen även innehålla information om betalningsmottagare. Dessa uppgifter ska deklareras varje månad.

Hitta och jämför lönekonsulter – Fyll i vårt formulär och få offerter inom 48 timmar. Helt kostnadsfritt. 

Arbetsgivardeklaration ska lämnas för varje anställd. När du anställer en ny person på företaget behöver du registrera denna som betalningsmottagare. Detta görs antingen genom att fylla i en blankett och lämna in till Skatteverket, eller så kan du göra det online på Skatteverkets e-tjänst. 

Vad räknas som fast arbetsplats?

Hemarbetet för kontorsanställda har gått från att vara en rekommendation från regeringen till att bli ett etablerat och mer flexibelt arbetssätt. Vilka blir de skattemässiga konsekvenserna för arbetsgivare och arbetstagare när hemarbetet fortsätter efter att restriktionerna har hävts?

Var en anställd har sitt så kallade tjänsteställe påverkar bland annat bedömningen om vad som är tjänsteresa eller arbetsresa. Som huvudregel avgörs frågan av var den anställde arbetar flest dagar under en längre period, vanligtvis en tvåårsperiod, men även andra faktorer kan ha betydelse. Om den anställde till exempel arbetar två dagar hemifrån och tre dagar på arbetsgivarens kontor räknas kontoret som tjänstestället. Om hemarbetet i stället överväger kan det bland annat ha betydelse för bedömningen hur arbetsplatsen i bostaden är utformad och om arbetsgivaren bekostat någon utrustning i hemmet eller ingått ett särskilt avtal med den anställde om distansarbete.

Vad är min arbetsgivare?

Om du ska betala ut ersättning för arbete behöver du i regel först registrera dig som arbetsgivare. Här hittar du information om när du ska registrera dig, hur du gör och vad som händer efter att du registrerat dig som arbetsgivare.

Var är mitt tjänsteställe?

Vi använder det lite mer formella ordet ”tjänsteställe” här, eftersom ”arbetsplats” kan betyda andra saker också.

Skattemässigt är ”tjänsteställe” den plats du anses utföra (majoriteten av) ditt arbete, dvs din arbetsplats. En person kan för varje arbetsgivare endast ha ett tjänsteställe åt gången. Det är ett ganska ”trögrörligt” begrepp, dvs man byter inte tjänsteställe varje dag. Om jag efter lunch åker från kontoret ut till en kund, byter jag därmed alltså inte tjänsteställe.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bestämma varje anställds tjänsteställe.

Framför allt påverkar tjänstestället om resor till/för arbetet anses vara arbetsresor eller tjänsteresor.

En arbetsresa betyder här en resa mellan hem och arbetsplats. Detta anses vara en privat resa. Du kan ibland få avdrag för kostnader för dessa resor i din privata deklaration, men bara under vissa förutsättningar och för belopp över 11 000 kr varje år (2022). Läs mer hos Skatteverket.

En tjänsteresa är en resa i tjänsten. Här kan arbetsgivaren normalt sett ersätta dig skattefritt för samtliga resekostnader, ge dig skattefritt traktamente om villkoren för det är uppfyllda osv. Så det är alltså betydligt förmånligare om resor klassas som tjänsteresor än som arbetsresor.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?

Eftersom arbetsgivare från och med januari 2019 blev skyldiga att redovisa AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå, så kommer inte längre den årliga kontrolluppgiften att skickas ut. I AGI så redovisar arbetsgivaren vad de har betalat i skatt, lön och andra förmåner för sina anställda varje månad. Förändringen för dig som betalningsmottagare beror på nya redovisningsregler för arbetsgivare och andra utbetalare.

Genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida kan du se vilka uppgifter som utbetalare har redovisat månad för månad. En stor fördel för dig som betalningsmottagare är att du i god tid kan upptäcka om det betalas för lite skatt (avdragen skatt). Det ger dig bättre koll på din privatekonomi och du kan kontakta utbetalaren direkt om någon uppgift är felaktig och behöver ändras. Utbetalare kan till exempel vara din arbetsgivare, ditt pensionsbolag, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Den som får pension via en pensionsförsäkring berörs dock inte av de nya reglerna. Källa, Skatteverket.

Vad räknas som min arbetsplats?

Arbetsmiljö kan handla om många olika saker. Därför brukar man dela in frågan om arbetsmiljö i tre olika områden:  

Fysisk arbetsmiljö handlar om sådant som lokaler, ventilation, ljus, ljud och hjälpmedel på en arbetsplats. Att ha en bra fysisk arbetsmiljö kan till exempel vara att ha hjälpmedel för att rätt kunna lyfta och flytta patienter, god ventilation i lokalerna där man vistas, eller bra belysning vid sitt skrivbord.  

Hur definieras arbetsplats?

Hälsa kan definieras på många sätt. Välbefinnande är ofta en central del i hälsobegreppet och kan vara av olika karaktär såsom känslomässigt och kognitivt välbefinnande eller att känna lycka och undvika obehag. Det har också definierats som en strävan mot att nå sin fulla potential, vilket kopplas till meningsfullhet och självförverkligande.

Den definition som ISM brukar använda i såväl forskning som kunskapsspridning utifrån hälsofrämjande arbetsplatser är;

"Hälsa är att må bra och ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga såväl personliga som professionella mål."

Vad räknas som ett yrke?

Inom EU finns det regler för att underlätta för EU-medborgare att arbeta inom ett reglerat yrke. Om man är en EU-medborgare hanterar de behöriga myndigheterna ansökan om legitimation enligt Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Det finns 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården i Sverige. Yrkestitlarna för de yrken är skyddade och får endast användas av den som har legitimation eller särskilt förordnande för det yrket. Vilka dessa yrken är - kan du se på Legitimationsyrken - och därifrån kan du gå in via länkar på de enskilda yrkenas presentationer med mer info om varje yrke.

På socialstyrelsen.se kan du läsa om hur man söker legitimation för dessa yrken.