:

Vad är en stor koncern?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en stor koncern?
 2. Vilka bolag ingår i en koncern?
 3. Vad är en mindre koncern?
 4. När räknas det som en koncern?
 5. Vilka företag kallas för stora företag?
 6. Vad menas med koncern?
 7. Hur många koncerner finns det i Sverige?
 8. Är en koncern ett företag?
 9. Vad räknas som ett stort företag?
 10. Vilka är Sveriges största bolag?
 11. Vilka företag är störst i Sverige?
 12. Vilket är det största företaget i Sverige?
 13. Vilka är de största branscherna i Sverige?
 14. Vilket är världens största företag?
 15. Vad heter världens största företag?

Vad är en stor koncern?

En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande i dotterbolaget,oftast genom att äga en majoritet av rösterna. Det är alltså en sammanslutning av företag där förhållandet bestäms av äganderätten.

Vilka bolag ingår i en koncern?

Koncernaktiva är ett centralt begrepp inom koncernredovisning och uppstår då egendomsposterna i det företag som förvärvats av ett annat företag tagits upp i företagets balansräkning till lägre värden än vad koncernen skulle ha betalat för posterna ifråga ifall de köpts enskilt var för sig. Koncernaktiva uppstår också i sådana fall då inkomstförväntningarna för koncernen är högre än bokföringsvärdet för tillgångsposterna i det förvärvade företaget. Därtill kan koncernaktiva även uppkomma om skulderna eller avsättningarna i det förvärvade företagets balansräkning ur koncernens synvinkel är övervärderade. Koncernaktiva är med andra ord ett slags restvärde, som enligt koncernens ägarandel fördelas på de tillgångs- och skuldposter hos dotterföretaget dit koncernaktiva hör. När koncernbalansräkningen upprättas fördelas beloppet för koncernaktiva på så sätt att det adderas till tillgångsposternas bokföringsvärde i målföretaget och dras av från skuldposternas bokföringsvärde. Koncernaktiva härleds till de egendomsposter som, enligt bokföringslagen, också en enskild bokföringsskyldig kan aktivera.[4]

Det belopp till vilket koncernaktiva kan fördelas på tillgångsposter får inte var så högt att posternas bokföringsvärde överstiger det sannolika överlåtelsepriset eller annat gängse värde för posterna. Om beloppet för koncernaktiva inte är så stort att det vid fördelning räcker till att höja värdet på alla tillgångsposter så att det motsvarar gängse värde, och om ingen annan typ av fördelning kan motiveras, delas beloppet för koncernaktiva jämnt upp i förhållande till gängse värdet på de olika egendomsposterna. Belopp som ska uppdelas på skulder och avsättningar dras av från bokföringsvärdet för dessa poster, men högst så mycket att skuldernas och avsättningarnas bokföringsvärden inte blir lägre än deras sannolika värden.[4]

Vad är en mindre koncern?

Redovisningen för ett moderföretag och dess dotterföretag kallas för koncernredovisning och omfattar ett räkenskapsår. Detta finns reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554). Huvudprincipen är att alla moderföretag som omfattas av årsredovisnings­lagen ska göra en koncernredovisning, men det finns vissa undantag. Koncernredovisningen lämnas in till bolagsverket.

Koncernredovisningen upprättas moderföretaget och som om moderföretaget och dotterföretagen är en ekonomisk enhet, alla interna transaktioner dem i mellan elimineras (räknas bort) ur koncernbokföringen.

Elimineringen görs för att koncernen inte ska kunna ”blåsa upp” sin verksamhet och se större ut än vad de egentligen är.

När räknas det som en koncern?

Koncernaktiva är ett centralt begrepp inom koncernredovisning och uppstår då egendomsposterna i det företag som förvärvats av ett annat företag tagits upp i företagets balansräkning till lägre värden än vad koncernen skulle ha betalat för posterna ifråga ifall de köpts enskilt var för sig. Koncernaktiva uppstår också i sådana fall då inkomstförväntningarna för koncernen är högre än bokföringsvärdet för tillgångsposterna i det förvärvade företaget. Därtill kan koncernaktiva även uppkomma om skulderna eller avsättningarna i det förvärvade företagets balansräkning ur koncernens synvinkel är övervärderade. Koncernaktiva är med andra ord ett slags restvärde, som enligt koncernens ägarandel fördelas på de tillgångs- och skuldposter hos dotterföretaget dit koncernaktiva hör. När koncernbalansräkningen upprättas fördelas beloppet för koncernaktiva på så sätt att det adderas till tillgångsposternas bokföringsvärde i målföretaget och dras av från skuldposternas bokföringsvärde. Koncernaktiva härleds till de egendomsposter som, enligt bokföringslagen, också en enskild bokföringsskyldig kan aktivera.[4]

Det belopp till vilket koncernaktiva kan fördelas på tillgångsposter får inte var så högt att posternas bokföringsvärde överstiger det sannolika överlåtelsepriset eller annat gängse värde för posterna. Om beloppet för koncernaktiva inte är så stort att det vid fördelning räcker till att höja värdet på alla tillgångsposter så att det motsvarar gängse värde, och om ingen annan typ av fördelning kan motiveras, delas beloppet för koncernaktiva jämnt upp i förhållande till gängse värdet på de olika egendomsposterna. Belopp som ska uppdelas på skulder och avsättningar dras av från bokföringsvärdet för dessa poster, men högst så mycket att skuldernas och avsättningarnas bokföringsvärden inte blir lägre än deras sannolika värden.[4]

Vilka företag kallas för stora företag?

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 21 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 21 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

Tillverkning och Handel har störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet. Tillverkning har 18 procent av de anställda i näringslivet medan Handel har 17 procent. Dessa båda branscher ligger även i topp när det gäller nettoomsättning och förädlingsvärde.

Vad menas med koncern?

Då kontroll utövas av underordnat företag talar man ibland om en företagsgrupp eller koncern. Ägar- och maktförhållandena mellan de olika företagen i en grupp kan variera i stor utsträckning. Likaså kan företagsformerna inom gruppen variera mellan olika typer av bolagsformer. Andra skillnader kan avse företagens verksamheten – några tillverkar varor, andra säljer dem. Trots att företagen i en koncern är självständig rättssubjekt existerar i praktiken olika intressenbindningar mellan dem.

Hur många koncerner finns det i Sverige?

Nytt år – nya möjligheter. Och nya siffror från våra myndigheter. Bolagsverket rapporterar att numera har Sverige 590 000 aktiebolag. Det är en hög siffra för ett land med 10 miljoner invånare. I t.ex. Danmark är motsvarande siffra knappt 270 000, inräknat både aktieselskaber och anpartsselskaber, med en befolkning på 5,8 miljoner.

Siffran har dessutom ökat dramatiskt de senaste åren. År 2000 fanns det 275 000 aktiebolag i Sverige, 2005 fanns det 300 000 och år 2008 hade siffran ökat till 340 000 aktiebolag. När kravet på minsta aktiekapital sänktes från 100 000 kr till 50 000 kr och senare samma år revisorkravet avskaffades för uppskattningsvis 72 % av alla aktiebolag tog ökningen ordentlig fart. År 2011 var det drygt 400 000 bolag och antalet passerade en halv miljon år 2015. Och nu alltså snart 600 000 aktiebolag.

Är en koncern ett företag?

Då kontroll utövas av underordnat företag talar man ibland om en företagsgrupp eller koncern. Ägar- och maktförhållandena mellan de olika företagen i en grupp kan variera i stor utsträckning. Likaså kan företagsformerna inom gruppen variera mellan olika typer av bolagsformer. Andra skillnader kan avse företagens verksamheten – några tillverkar varor, andra säljer dem. Trots att företagen i en koncern är självständig rättssubjekt existerar i praktiken olika intressenbindningar mellan dem.

Vad räknas som ett stort företag?

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 21 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 21 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

Tillverkning och Handel har störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet. Tillverkning har 18 procent av de anställda i näringslivet medan Handel har 17 procent. Dessa båda branscher ligger även i topp när det gäller nettoomsättning och förädlingsvärde.

Vilka är Sveriges största bolag?

Här är Sveriges största företag sorterat på deras börsvärde. Vi har slagit ihop aktieslag (t.ex. A- och B-aktier) för att få en rättvis bild.

Tips: Detta är inget köpråd. Undrar du vilka aktier du ska köpa? Läs våra aktietips!

Vilka företag är störst i Sverige?

 • Introduktion: Sveriges största företag – omsättning, anställda eller börsvärde?
 • Till att börja med, hur mäter man ett företags storlek? Det går att använda flera olika metoder för att definiera storleken på en verksamhet och det är egentligen omöjligt att säga vilket som är det bästa. Det beror på situation. I börssammanhang, när det gäller att köpa och sälja aktier, är det till exempel logiskt att utgå från företagets värde på börsen när man mäter storlek.

  Gemensamt för alla metoder är att man tittar på siffror och statistik för bolaget och på så sätt får fram vilka som är störst inom det området. För att veta vilka företag som är störst i Sverige kan vi utgå från något av följande:

  • Företagets börsvärde, det vill säga antal aktier multiplicerat med nuvarande aktiekurs.
  • Total omsättning i verksamheten – hur mycket bolaget säljer för.
  • Antal anställda, helt enkelt hur många som arbetar i företaget.
  • Eller andra former av nyckeltal.

  Vanligast är att man mäter storleken baserat på den första punkten i listan här ovanför: bolagets börsvärde. För att räkna ut börsvärdet multiplicerar man totalt antal utestående aktier med det nuvarande priset på en aktie. På så vis får man en tydlig jämförelse av storleken på företaget jämfört med andra, vilket många investerare ser som en fördel.

  Du kanske känner igen begreppen Small Cap, Mid Cap och Large Cap? Det är kategorier som börsnoterade företag delas in i baserat på börsvärdet (och även andra variabler). Var gränsen går mellan dessa grupper kan variera beroende på land, men gemensamt är att Large Cap-bolagen generellt sett är större, mer mogna och genomlysta än mindre bolag på Small Cap eller andra ännu mindre börslistor.

  Värt att komma ihåg är dock att börsvärdet inte alla gånger är en helt rättvis spegling av storleken. Ibland blir nämligen aktiepriserna övervärderade eller undervärderade. Detta på grund av att värdet på en aktie är beroende av vad marknaden vill betala. Men tittar man på de största bolagen så brukar börsvärde trots allt vara ett bra mått i de flesta fall.

  Vilket är det största företaget i Sverige?

  Vill du veta vilket som är det största företaget i Sverige? Vill du se vilka som är de största företagen på Stockholmsbörsen? Här är en topplista på inte bara topp 10 största företagen i Sverige utan även topp 20.

  Jag har här rangordnat bolagen utifrån börsvärde, det vill säga antalet aktier multiplicerat med aktiekursen. Det går självklart också att räkna på antalet anställda, totala intäkter och så vidare för de största företagen, men börsvärde är ett lättare sätt att jämföra. 

  Data för topplistan över de största företagen i Sverige är inhämtad från Avanza kl. 10:20, 20 december 2021. Notera att börsvärde alltid är en färskvara eftersom aktiekurserna ständigt rör på sig. Notera också att Astra Zeneca inte alltid räknas in bland Stockholmsbörsens största bolag eftersom huvudkontoret ligger i Storbritannien.

  Vilka är de största branscherna i Sverige?

 • Introduktion: Sveriges största företag – omsättning, anställda eller börsvärde?
 • Till att börja med, hur mäter man ett företags storlek? Det går att använda flera olika metoder för att definiera storleken på en verksamhet och det är egentligen omöjligt att säga vilket som är det bästa. Det beror på situation. I börssammanhang, när det gäller att köpa och sälja aktier, är det till exempel logiskt att utgå från företagets värde på börsen när man mäter storlek.

  Gemensamt för alla metoder är att man tittar på siffror och statistik för bolaget och på så sätt får fram vilka som är störst inom det området. För att veta vilka företag som är störst i Sverige kan vi utgå från något av följande:

  • Företagets börsvärde, det vill säga antal aktier multiplicerat med nuvarande aktiekurs.
  • Total omsättning i verksamheten – hur mycket bolaget säljer för.
  • Antal anställda, helt enkelt hur många som arbetar i företaget.
  • Eller andra former av nyckeltal.

  Vanligast är att man mäter storleken baserat på den första punkten i listan här ovanför: bolagets börsvärde. För att räkna ut börsvärdet multiplicerar man totalt antal utestående aktier med det nuvarande priset på en aktie. På så vis får man en tydlig jämförelse av storleken på företaget jämfört med andra, vilket många investerare ser som en fördel.

  Du kanske känner igen begreppen Small Cap, Mid Cap och Large Cap? Det är kategorier som börsnoterade företag delas in i baserat på börsvärdet (och även andra variabler). Var gränsen går mellan dessa grupper kan variera beroende på land, men gemensamt är att Large Cap-bolagen generellt sett är större, mer mogna och genomlysta än mindre bolag på Small Cap eller andra ännu mindre börslistor.

  Värt att komma ihåg är dock att börsvärdet inte alla gånger är en helt rättvis spegling av storleken. Ibland blir nämligen aktiepriserna övervärderade eller undervärderade. Detta på grund av att värdet på en aktie är beroende av vad marknaden vill betala. Men tittar man på de största bolagen så brukar börsvärde trots allt vara ett bra mått i de flesta fall.

  Vilket är världens största företag?

  Kl. 13:34, 3 jun 2019

  Börs En klar majoritet av världens största bolag kommer från USA. Inte mindre än 62 av världens största bolag är amerikanska. Bara ett av världens största företag kommer från Norden.

  Vad heter världens största företag?

  Aramco är en akronym för Arabian-American Oil Company. Bolaget började som ett samarbete mellan amerikanska oljebolag och den Saudiarabiska staten, som gav ut ensamrätt på landets naturtillgångar.

  Efter att OPEC grundades började organisationens länder köpa tillbaka rättigheterna för naturtillgångarna och 1980 hade man köpt ur oljebolag som Cheveron och Exxon.

  Nettoinkomsten för Aramco för de två första kvartalen 2017 beräknas till 34 miljarder dollar. För att sätta det i perspektiv, så är det ungefär fyra gånger mer än vad Exxon Mobil förtjänade under samma period.