:

Kan man sälja dödsbo innan bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man sälja dödsbo innan bouppteckning?
 2. Vad är skatten på försäljning av dödsbo?
 3. När kan ett dödsbo sälja en fastighet?
 4. Vem betalar vinstskatt vid dödsbo?
 5. Hur värderas lösöre i en bouppteckning?
 6. Vad kostar lagfart för dödsbo?
 7. Får man tömma ett dödsbo innan arvskifte?
 8. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 9. Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?
 10. Kan man slippa betala vinstskatt?
 11. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 12. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 13. Vem kan göra arvskifte?
 14. Vem värderar ett dödsbo?
 15. Hur lång tid mellan bouppteckning och arvskifte?
 16. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 17. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 18. Vad är tillgångar på dödsbo?
 19. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?
 20. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 21. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 22. Vad är tillgångar på dödsbo?
 23. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

Kan man sälja dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hej! Vår far har hastigt gått bort för en vecka sen. Vi är 3 syskon som ärver honom. Han har en hyreslägenhet som vi sagt upp och uppsägningstiden är 1 månad men det är svårt att få tid till boupptäcknare inom den tiden. Så nu undrar vi om vi får göra oss av med kläder, möbler, husgeråd och städa ur lägenhet, förråd och garage innan den är klar eller om vi måste vänta med det? Eller kan man bara flytta alla saker till ett förråd? Och kan man sälja saker om man är överens innan bouppteckningen är klar som man kan föra över pengarna till den dödes konto för det man säljer?

Vad är skatten på försäljning av dödsbo?

Om den avlidna ägde en fastighet den 1 januari året då dödsfallet inträffade, ska dödsboet betala fastighetsavgift för hela detta år och deklarera underlaget för avgiften året därpå. Detsamma gäller för en fastighet med fastighetsskatt. Om det sker ett ägarbyte, till exempel att någon ärver fastigheten eller att den säljs, är det viktigt att den nya ägaren söker lagfart hos Lantmäteriet. Den avlidna kommer annars att stå kvar som ägare i Skatteverkets register trots att det är fel, och dödsboet som den som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

När kan ett dödsbo sälja en fastighet?

Om fastigheten är ett vanligt enfamiljshus där den avlidne kanske själv bodde fram till helt nyligen, så måste det omgående ordnas med tillsyn, posthämtning, adressändring med mera. Tillsynen kan handla om att se till att lampor tänds och släcks, så att huset inte ser obebott ut.

Om det är vinter måste värmeanläggningen skötas, så att inte kostsamma frysskador uppstår. Även soptunna och brevlåda måste tas om hand och avloppen bör spolas regelbundet.

Om det inte finns någon tvekan om vilka dödsbodelägarna är och om det finns en enighet kring att fastigheten ska säljas, så kan förberedelserna inför försäljning påbörjas relativt omgående. Kontakta en eller flera mäklare för offert och ställ i ordning fastigheten för visning.

Det är dock lämpligt att bouppteckningen är registrerad av Skatteverket innan uppdragsavtal med den mäklare som dödsbodelägarna har valt, undertecknas. Avtalet ska antingen undertecknas av samtliga delägare eller av någon som har fullmakt från de övriga.

Vem betalar vinstskatt vid dödsbo?

Efter att en anhörig avlidit kan dödsboet ha många olika slag av skatteärenden att sköta, ärenden som arvlåtaren själv ansvarat för under sin livstid.

Delägarna i ett dödsbo har ett gemensamt ansvar för dödsboets skatter fram till avvittringen (att bodelningen verkställts). Dödsbodelägare är arvingarna, universaltestamentstagarna och änklingen eller änkan – på basis av giftorätt. Delägarna ska sköta dödsboets skatteärenden tills tillgångarna i boet har skiftats (delats) och dödsboet avslutats.

Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

Vad kostar lagfart för dödsbo?

Ett dödsbo som säljer sin fastighet ska vid beräkning av kapitalvinst dra av expeditionsavgiften för ansökan om lagfart. Avgiften ska dras av som en försäljningsutgift.

Får man tömma ett dödsbo innan arvskifte?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man slippa betala vinstskatt?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Omden nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.

Får man slänga kläder innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Vem kan göra arvskifte?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Vem värderar ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur lång tid mellan bouppteckning och arvskifte?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Vad är tillgångar på dödsbo?

Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Vad är tillgångar på dödsbo?

Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.