:

Vad innebär en periodisering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en periodisering?
 2. Hur fungerar periodiseringar?
 3. Vad ska periodiseras?
 4. Vad betyder Periodiserad inkomst?
 5. Hur Periodiserar jag en faktura?
 6. Hur Periodiserar man hyra?
 7. Kan man periodisera i efterhand?
 8. Hur bokförs periodiseringar?
 9. När görs periodisering?
 10. Kan man periodisera bakåt i tiden?
 11. Hur stora belopp ska man periodisera?
 12. När ska en faktura periodiseras?
 13. Hur mycket kan man periodisera?
 14. Hur gör man med momsen vid periodisering?
 15. När måste man periodisera?
 16. Vad är periodiseringar på en bokföringsperiod?
 17. Vad är en periodiserad inkomst och en kostnad?
 18. Vad innebär periodisering inom redovisning?
 19. Vad är periodiseringar på en bokföringsperiod?
 20. Vad är en periodiserad inkomst och en kostnad?
 21. Vad innebär periodisering inom redovisning?

Vad innebär en periodisering?

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs i de tidsperioder då de intjänats eller förbrukats.

Periodisering används inom bokföring och innebär att utgifter och inkomster bokförs på de perioder, alltså på de månader och år, då de förbrukats respektive tjänats in även om själva betalningen sker vid något annat tillfälle. Det kallas för periodiserad utgift och periodiserad inkomst. En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen ge en så enhetlig, tydlig och jämförbar redovisning som möjligt och när inkomsterna och utgifterna genom periodisering hamnar på rätt period i bokföringen ger det en mer rättvisande bild av företagets resultat. Ett exempel är att leverantörsfakturor för december ibland erhålls först i januari. För att de ska bokföras under rätt period ska de periodiseras. Det samma kan även gälla företagets kundfakturor för varor och tjänster som levererats under december men som fakturerats först i januari. Kostnaden och intäkten ska i dessa fall periodiseras till december för att hamna i rätt period.

Hur fungerar periodiseringar?

Vid årsbokslutet ska en lista över periodiserade intäkter och kostnader lämnas som en bokslutsbilaga för att man ska kunna dokumentera de aktiva periodiseringarna.

Enligt rekommendationer från bokföringsnämnden skall alla företag periodisera kostnader och intäkter som ett minimum på årsbasis.

Periodiserade kostnader redovisas i kontogrupp 17** och räknas som en del av företagets omsättningstillgångar.

Vad ska periodiseras?

Den löpande bokföringen ska framför allt spegla verksamhetens förlopp. Detta kräver ofta inte att periodisering görs i månadsboksluten. Större engångsbetalningar av exempelvis företagsförsäkring och lokalhyra samt större avskrivningar kan dock behöva perioderas för att kunna följa utveckling av resultat och ställning under året.

Vad betyder Periodiserad inkomst?

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Det innebär att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En möjlighet är att dela upp en inkomst eller utgift som sträcker sig över en längre period i flera delar och sedan bokföra delarna på flera månader, kvartal eller år. Det betyder att inkomster ska tas upp som intäkter under den period som de faktiskt intjänas, även om betalningen sker under en annan period. På samma sätt ska utgifter tas upp som kostnader under den period som de förbrukas, även om betalning genomförs under en annan period.

Hur Periodiserar jag en faktura?

Att periodisera innebär att du bokför inkomster och utgifter på den period de intjänats eller förbrukats, för att resultatet för perioden ska vara mer rättvisande. Här beskriver vi hur du gör för att periodisera en leverantörsfaktura.

Innan du periodiserar en leverantörsfaktura behöver du kontrollera att du har en förvald verifikationsserie för periodiseringar av leverantörsfakturor. Klicka på Inställningar, kugghjulet uppe till höger.

Hur Periodiserar man hyra?

Vid årsbokslutet ska en lista över periodiserade intäkter och kostnader lämnas som en bokslutsbilaga för att man ska kunna dokumentera de aktiva periodiseringarna.

Enligt rekommendationer från bokföringsnämnden skall alla företag periodisera kostnader och intäkter som ett minimum på årsbasis.

Periodiserade kostnader redovisas i kontogrupp 17** och räknas som en del av företagets omsättningstillgångar.

Kan man periodisera i efterhand?

Periodisera kostnaderna i din bokföring och få jämnare resultat över året. Här förklarar jag vad det är, hur du gör och vad du ska tänka på!

Jag får ofta frågan vad periodisering är och varför det är bra. Egentligen är det inte så svårt; man fördelar ut bolagets intäkter och kostnader över en period. Och varför gör man det? Jo, för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt under varje period i bokföringen.

Hur bokförs periodiseringar?

Det viktigaste ekonomiska dokumentet i din verksamhet är årsbokslutet. Det visar bland annat alla kostnader och intäkter som har genererats under räkenskapsåret.

Därför är det av avgörande betydelse att bokföra varje transaktion på rätt period, vilket kallas periodisering. Med andra ord ska du bokföra så att varje kostnad eller intäkt hamnar i perioden den avser. 

Kort sagt ska kostnader bokföras i den period då de förbrukas (oavsett när de betalas) och intäkter i den period då de har intjänats. 

När görs periodisering?

Periodisering är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om kassaflödet (betalningen) i praktiken genomförs under en annan period.En utgift eller inkomst på minst 100 000 kr ska periodiseras om den inte blivit bokförd i rätt period. Om den samlade utgiften respektive inkomsten av flera fakturor som motsvarar samma inköp eller försäljning överstiger 100 000 kronor ska samtliga dessa fakturor periodiseras. Göteborgs universitet rapporterar, precis som andra myndigheter, kvartalsvis sin redovisning i resultat- och balansräkningen till Ekonomistyrningsverket, ESV. Dessa uppgifter sammanställs sedan i de så kallade nationalräkenskaperna – ett internationellt system som beskriver samhällsekonomin. Nationalräkenskaperna ligger till grund för bland annat beräkning av bruttonationalprodukten, BNP, som i sin tur är en viktig del av underlaget för regeringens uppföljning av samhällsekonomin.Göteborgs universitet följer dessutom upp den ekonomiska ställningen tertialvis, vilket ska ge viktig information om universitetets ekonomiska utveckling. Denna information ligger sedan till grund för beslut som tas i universitets-, fakultets- och institutionsledningarna. Det är därför viktigt att periodiseringar av inkomster och utgifter sker löpande så att den ekonomiska redovisningen är så korrekt som möjligt.

Kan man periodisera bakåt i tiden?

För att kunna arbeta med periodiseringar i Fortnox behöver du först aktivera funktionen under Inställningar, kugghjulet uppe till höger. Välj Bokföring eller Fakturering - Periodiseringar. 

Hur stora belopp ska man periodisera?

Vid årsbokslutet ska en lista över periodiserade intäkter och kostnader lämnas som en bokslutsbilaga för att man ska kunna dokumentera de aktiva periodiseringarna.

Enligt rekommendationer från bokföringsnämnden skall alla företag periodisera kostnader och intäkter som ett minimum på årsbasis.

Periodiserade kostnader redovisas i kontogrupp 17** och räknas som en del av företagets omsättningstillgångar.

När ska en faktura periodiseras?

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Det innebär att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En möjlighet är att dela upp en inkomst eller utgift som sträcker sig över en längre period i flera delar och sedan bokföra delarna på flera månader, kvartal eller år. Det betyder att inkomster ska tas upp som intäkter under den period som de faktiskt intjänas, även om betalningen sker under en annan period. På samma sätt ska utgifter tas upp som kostnader under den period som de förbrukas, även om betalning genomförs under en annan period.

Hur mycket kan man periodisera?

Periodisera kostnaderna i din bokföring och få jämnare resultat över året. Här förklarar jag vad det är, hur du gör och vad du ska tänka på!

Jag får ofta frågan vad periodisering är och varför det är bra. Egentligen är det inte så svårt; man fördelar ut bolagets intäkter och kostnader över en period. Och varför gör man det? Jo, för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt under varje period i bokföringen.

Hur gör man med momsen vid periodisering?

En särskild typ av interimspost är oförbrukade bidrags- eller uppdragsintäkter, som bokförs på konto 2732 om det är bidrag och konto 2772 om det är uppdrag. Kontona används endast vid värdering där erhållna bidrags- eller uppdragsinkomster periodiseras för att täcka framtida kostnader. Se även Värdering på ekonomiavdelningens hemsida.

Med förutbetalda intäkter avses intäkter som erhållits under aktuell period eller budgetår för prestationer/tjänster som avser nästa period eller år. Ett exempel är förutbetalda hyresintäkter. Konton som används för förutbetalda intäkter finns i grupp 277* i kontoplanen.

När måste man periodisera?

Den löpande bokföringen ska framför allt spegla verksamhetens förlopp. Detta kräver ofta inte att periodisering görs i månadsboksluten. Större engångsbetalningar av exempelvis företagsförsäkring och lokalhyra samt större avskrivningar kan dock behöva perioderas för att kunna följa utveckling av resultat och ställning under året.

Vad är periodiseringar på en bokföringsperiod?

Periodiseringar är intäkter och kostnader fördelade över en bokföringsperiod.

Vad är en periodiserad inkomst och en kostnad?

En intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift. Interimsfordringar. Interimsfordingar är förutbetalade kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalade kostnader är tjänster och resurser så som lokalhyror som har fakturerats i förtid, alltså innan de har nyttjats.

Vad innebär periodisering inom redovisning?

Periodisering är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om kassaflödet (betalningen) i praktiken genomförs under en annan period.

Vad är periodiseringar på en bokföringsperiod?

 • Periodiseringar är intäkter och kostnader fördelade över en bokföringsperiod.

Vad är en periodiserad inkomst och en kostnad?

 • En intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift. Interimsfordringar. Interimsfordingar är förutbetalade kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalade kostnader är tjänster och resurser så som lokalhyror som har fakturerats i förtid, alltså innan de har nyttjats.

Vad innebär periodisering inom redovisning?

 • Periodisering är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om kassaflödet (betalningen) i praktiken genomförs under en annan period.