:

Vad innebär jämkning vid bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär jämkning vid bouppteckning?
 2. Hur begär man bodelning vid dödsfall?
 3. Hur delas giftorättsgods vid dödsfall?
 4. Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?
 5. Vad menas med att bodelningen kan jämkas?
 6. När ska man ansöka om jämkning?
 7. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 8. Kan man skriva bodelning själv?
 9. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 10. Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?
 11. Kan man vägra bodelning?
 12. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 13. Kan man ångra en bodelning?
 14. Hur ansöker man om jämkning?
 15. Är det värt att jämka?

Vad innebär jämkning vid bouppteckning?

Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn. Den avlidnes bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott. Om den avlidne har testamenterat på ett sådant sätt att det inkräktar på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamente.

Jämkning måste begäras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Påkallande av jämkning av testamente gör bröstarvingen antingen genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid domstol.

Hur begär man bodelning vid dödsfall?

Grund­re­geln är att bo­del­ning alltid ska ske vid skils­mäs­sa och döds­fall. Vid bo­del­ning reder man ut vilken egen­dom som är den ef­ter­le­van­de makens egen­dom och vilken egen­dom som hör till den av­lid­ne makens dödsbo. Ar­ving­ar­na ärver endast egen­dom som till­hör döds­bo­et.

När ett äk­ten­skap ingås blir allt det ma­kar­na äger gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör genom döds­fall eller äk­ten­skaps­skill­nad delas egen­do­mens värde lika mellan döds­bo­et och ef­ter­le­van­de maken.

Bo­del­ning­en om­fat­tar allt gif­to­rätts­gods som ma­kar­na hade vid döds­tid­punk­ten. Det har ingen be­ty­del­se vem som har köpt egen­do­men eller fått egen­do­men i arv eller gåva.

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan du göra något till en­skild egen­dom. Det in­ne­bär att den egen­do­men inte ska räknas med i bo­del­ning­en och ska inte delas lika mellan den ef­ter­le­van­de maken och döds­bo­et. 

Hur delas giftorättsgods vid dödsfall?

I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dem. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sad som den ska.

Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tad senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

Det finns ingen for­mell tids­frist för när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

Vad menas med att bodelningen kan jämkas?

Hej! Tack för din fråga!

Precis som du säger är huvudregeln vid en bodelning mellan makar att alla delningsbara tillgångar ska delas lika mellan makarna, 11 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken. Från denna huvudregel finns emellertid vissa möjligheter att göra avsteg. När ett sådant avsteg från likadelningen görs sägs det att bodelningen jämkas.

När ska man ansöka om jämkning?

Jämkning innebär att att du justerar din preliminära inkomstskatt så att den blir högre eller lägre än din egentliga skattetabell. Syftet är att slippa betala restskatt i slutet av året eller att slippa få tillbaka på skatten (på sätt och vis). Det är lätt att förstås varför man vill slippa att betala restskatt.

Men varför i hela friden skulle man vilja slippa få tillbaka pengar på skatten kanske du undrar nu? Jo, om du får skatteåterbäring så innebär det i praktiken att du betalat in för mycket under föregående år. Det är det pengarna som du får tillbaka av skatteverket. Eftersom Skatteverket ger dig väldigt låg till ingen räntan så innebär skatteåterbäringen att du lånat ut pengar till Skatteverket under ett år utan att få någon kompensation för besväret. Genom att jämka kan du slippa du riskera att tvingas betala restskatt och att behöva låna ut dina pengar utan att få något för det.

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med dina sparpengar i det fall att din man skulle avlida under förutsättning att ni har barn på varsitt håll och inte har ett äktenskapsförord.

Kan man skriva bodelning själv?

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument där du och din partner delar upp era tillgångar och skulder. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda. Det finns ingen generell blankett för detta utan det bästa är att ta hjälp av en jurist.

Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån. Det är frivilligt att lämna in bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering. Ett bodelningsavtal är viktigt både för gifta och sambor vid en separation.

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Att makar har giftorätt innebär förenklat att varje make rätt till hälften av det sammanlagda giftorättsgodset när äktenskapet tar slut. Med giftorättsgods menas i princip allt makarna äger, oavsett vem som betalat eller när det köptes. Även gåvor, arvegods, aktier och sparkonton räknas som utgångspunk till giftorättsgodset. Alltså kan en make ha rätt till den andra makens fordon, sparkapital, värdepapper och hus. Även sådant som du ägde innan äktenskapet anses vara giftorättsgods.

Giftorätten blir först aktuell vid bodelning, och en bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller dödsfall – så länge makarna inte avtalat bort det. 

Vad är det för skillnad på bodelning och bouppteckning?

Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

Kan man vägra bodelning?

Är det så att det har uppstått en konflikt till den grad att din före detta make eller maka inte vill genomföra en bodelning och diskutera med dig, ska du alltid kontakta en jurist som kan hjälpa dig. Ni kan förhoppningsvis hitta ett sätt så att din ex-make/maka går med på att genomföra bodelningen. Juristen kan guida dig, kontakta den andre parten eller dennes eventuella ombud och hitta en väg ni båda blir nöjda med. På det sättet kan bodelningen utföras, juristen kan då hjälpa dig att skriva ett bodelningsavtal med alla detaljer och ni kan gå skilda vägar utan konflikter.

Vad ska inte ingå i en bodelning?

När ett gift par har bestämt sig för att gå skilda vägar ska en ansökan om äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Därefter ska en bodelning göras. Bodelning innebär att makarnas tillgångar och skulder ska fördelas mellan dem. Lagstiftarens tanke är att tillgångarna och skulderna ska delas lika mellan makarna. De tillgångar som ingår i en bodelning är de tillgångar som utgör giftorättsgods och de skulder som är hänförliga till giftorättsgodset.

Kan man ångra en bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

För 3 år sen skulle jag och min man skiljas. Vi stod då på vårt hus gemensamt. Vi skickade in vår skilsmässoansökan och hade 6 mån betänktetid iom att vi då hade ett minderårigt barn. Vi gjorde en bodelning och min man skrev över sin del av huset på mig. Så jag sen dess äger huset själv och står på hela huslånet själv. Innan skilsmässan vann laga kraft så bestämde vi oss gemensamt att börja om tillsammans inge och då drog vi tillbaka skilsmässoansökan inom den 6 månaders perioden. Jag står dock fortfarande som ensam husägare och det tänkte vi ändra på så vi ska äga huset gemensamt igen. Min fråga är nu - Kan man få makulera den bodelningen som är gjord så vi blir hälftenägare av huset igen? Eller måste man göra en ny bodelning så jag ger min man tillbaka halva huset?

Hur ansöker man om jämkning?

Jämkning sker om en arbetstagare ber sin arbetsgivare att genomföra lägre eller högre skatteinbetalningar än gällande skattetabell. Detta sker för att den preliminära skatten ska vara så nära den slutgiltiga skatten som möjligt. Främst sker detta för att undvika stor restskatt.

Enklaste vägen att genomföra en jämkning är att logga in med hjälp av E-legitimation på Skatteverkets hemsida och ansöka om detta.

Är det värt att jämka?

Nej det är inte frågan. Alla som till exempel har bolån, har fler arbetsgivare eller som endast jobbar en del av året borde göra en jämkning. En jämkning för att betala rätt skatt varje månad.

Jämkning = ändrad beräkning av A-skatt