:

Hur mycket är skatten på kapitalvinst?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatten på kapitalvinst?
 2. Hur beskattas försäljning av aktier i aktiebolag?
 3. Hur mycket betalar man i skatt vid försäljning av aktier?
 4. Hur mycket skatt på utdelning aktiebolag?
 5. När betalar man skatt på kapitalvinst?
 6. Hur räknar man ut kapitalvinst?
 7. Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?
 8. Hur plocka ut pengar från aktiebolag?
 9. Hur mycket är vinstskatten på företag?
 10. När är utdelning skattefri?
 11. Hur kan man slippa vinstskatt?
 12. När betalar man kapitalvinst?
 13. Måste man ta ut vinst i aktiebolag?
 14. Får ett aktiebolag fritt dela ut hela vinsten?
 15. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

Hur mycket är skatten på kapitalvinst?

I inkomstslaget kapital finns bara en beräkningsenhet och ingen uppdelning på förvärvskällor, vilket bl.a. innebär att kapitalförluster får dras av från alla slag av intäkter i inkomstslaget kapital.

Överskottet av inkomstslaget kapital beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent (65 kap. 7 § IL).

Hur beskattas försäljning av aktier i aktiebolag?

Krav för yrkesmässig värdepappershandel enligt SKV:s arbetsgrupp

Omsättning – minst 6 miljoner kronorAntal transaktioner – fler än 50Omsättningshastighet – minst 3 gånger

Hur mycket betalar man i skatt vid försäljning av aktier?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Hur mycket skatt på utdelning aktiebolag?

Häromveckan bloggade min kollega Tobias kring den optimala lönen för dig som företagare.

Som ett komplement till lön är ofta utdelning skattemässigt fördelaktigt för dig som äger hela eller delar av ett aktiebolag. Enkelt uttryckt innebär utdelning att en del företagets vinst kan fördelas som utdelning till ägarna. Skatten på utdelning medför ofta en lägre skatt än för lön. Du behöver uppfylla vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att du behöver äga minst 4 % av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen och att det är maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.

När betalar man skatt på kapitalvinst?

På ett ISK kan du köpa och sälja fonder, samt andra värdepapper, till exempel aktier, utan att betala skatt på vinster. Du betalar i stället en schablonskatt (ISK-skatt) på en viss procent per år. Skatten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar - oavsett om du gör vinst eller förlust.

Hur räknar man ut kapitalvinst?

Kapitalvinstskatten är vanligtvis 30% och procentsatsen multipliceras med vinsten. Vinsten är försäljningspriset - inköpspriset, du betalar alltså inte kapitalvinstskatt på hela beloppet utan endast vinsten.

Om du har sålt en privatbostad och gjort en vinst på affären ska du kvotera kapitalvinsten enligt 22/30 metoden. Det innebär att du beräknar skatten genom att multiplicera vinsten med 22/30 och sedan tar 30% av produkten.

Vad gör man med vinsten i ett aktiebolag?

Det naturliga förstahandsvalet är att återinvestera vinsten i företaget. Eventuellt kan vinsten ”toppas upp” med ett företagslån för att företaget ska kunna satsa på det som verkligen behövs för verksamheten och för att göra investeringarna mer effektiva.

Genom att investera läggs grunden för fortsatt tillväxt i företaget. Att investera i verksamheten kan innebära mycket. Det kan handla om att anställa nya medarbetare, skapa ekonomiska incitament för nuvarande personal eller utbildning. Det kan också handla om att investera i maskiner, utrustning eller nya lokaler. Kanske kan företaget etablera sig på en ny marknad. Varje företag har sina specifika behov och det är upp till företagsledningen att bedöma var den återinvesterade vinsten gör bäst nytta.

Hur plocka ut pengar från aktiebolag?

De regler som styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget kallas 3:12-reglerna. Reglerna bestämmer hur stor del av en utdelning, som får tas upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste tas upp som tjänsteinkomst. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen, eftersom skattesatsen för fåmansföretagare varierar mellan 36,5 och 62,3 procent inklusive bolagsskatt.

När du tar ut lön från bolaget kan du göra både jobbskatteavdrag och grundavdrag i deklarationen. Dessutom är lönen både pensionsgrundande och sjukpenningsgrundande, samt ligger till grund för eventuell föräldrapenning. Så är icke fallet vid utdelning. För att premierna för avtalspension ska vara avdragsgilla, krävs det att du tagit ut lön. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt aktiebolag och för att du ska kunna använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln.

Hur mycket är vinstskatten på företag?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

När är utdelning skattefri?

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Från 2021 är bolagsskatten 20,6%. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt. Det betyder bland annat att bolaget självt skattar för sin vinst och lämnar en egen deklaration (inkomstdeklaration 2).

Hur kan man slippa vinstskatt?

Bostadsmarknaden går för högvarv år efter år och bostadspriserna fortsätter att stiga. De flesta som säljer sin bostad idag kan därför räkna med att göra en vinst på affären.

Om affären slutar på plus ska du som vi sett betala reavinstskatt, ofta ett rejält belopp. I många fall är det dock möjligt att göra flera avdrag och på så sätt göra reavinstskatten betydligt mindre kännbar.

När betalar man kapitalvinst?

Kapitalvinst är den vinst du gör vid avyttring av tillgångar. Med avyttring menas försäljning, byte eller annan form av överlåtelse, kanske av en bostad eller aktier. När du gjort en kapitalvinst ska du också betala kapitalvinstskatt. Vanligtvis liger den på 30% av kapitalvinsten, men det finns vissa undantag. 

Måste man ta ut vinst i aktiebolag?

Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några punkter så att allt går som det ska utan problem.

Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

Får ett aktiebolag fritt dela ut hela vinsten?

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om vilka former av värdeöverföringar från ett aktiebolag som finns (17 kap. 1 § ABL och 17 kap. 2 § ABL). Vinstutdelning är en av de former för värdeöverföring för vilka det finns särskilda formkrav. De närmare bestämmelserna om formkrav i samband med vinstutdelning finns i 18 kap. ABL.

En väsentlig skillnad mellan en formenlig värdeöverföring och en övrig värdeöverföring såsom exempelvis en icke affärsmässig transaktion (enligt 17 kap 1 § första stycket punkt 4 ABL), är förutsättningarna för att kräva återbäring av överförda belopp och bristtäckningsansvar för personer som medverkat i ett beslut.

Kraven i ABL innebär att de regler som syftar till att skydda bolagets borgenärer inte i något fall får åsidosättas.

Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

Jag ser att lägsta möjliga aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor den 1 januari 2020. Hur gör jag för att minska aktiekapitalet i mitt bolag?

Det är riktigt att det blir möjligt att minska bolagets aktiekapital även för de bolag som har aktiekapital på 50 000 kronor.