:

Vad menas med monetära?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med monetära?
 2. Vad betyder monetärt värde?
 3. Vad innebär en monetär union?
 4. Vad betyder monetär bas?
 5. Vad är monetära belöningar?
 6. Vad är en icke monetär tillgång?
 7. Vad är en monetär belöning?
 8. Varför har vi inte euro i Sverige?
 9. Var får EU sina pengar ifrån?
 10. Kan man belöning?
 11. Hur mycket är ett patent värt?
 12. När kan Sverige gå med i euro?
 13. Varför betalar Sverige så mycket till EU?
 14. Hur mycket betalar Sverige ut i bidrag?
 15. Vad kan man ha som belöning?

Vad menas med monetära?

Ekonomiska och monetära unionen innebär en ökad samordning på EU-nivå av den ekonomiska politiken för länderna i Europeiska unionen (EU). 19 medlemsstater har gått längre och infört euron som sin valuta. Inom ramen för den europeiska planeringsterminen samordnar EU-länderna sin ekonomiska politik för att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning, stabila offentliga finanser och finansiell stabilitet. Du kan läsa mer om vad som ligger bakom Ekonomiska och monetära unionen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning VIII om ekonomisk och monetär politik).

Till följd av covid-19-pandemin har nya politiska strategier och instrument utformats för att hjälpa den europeiska ekonomin att gå ur krisen mer motståndskraftig och bättre förberedd för den gröna och digitala omställningen.

Vad betyder monetärt värde?

Monetär är ett begrepp som används för att beskriva saker som har med pengar eller valuta att göra, och betyder helt enkelt ”som rör pengar”.

Monetär är ett ord som beskriver det som har med pengar och penningvärde att göra och kan användas i begrepp såsom monetär union, vilket är när flera länder använder samma valuta, icke-monetär belöning, vilket är en belöning i form av någonting annat än just pengar och monetär bas, vilket är de centralbankspengar som finns i ett lands ekonomi.

Vad innebär en monetär union?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad betyder monetär bas?

Monetär betyder penningrelaterad. En annan förklaring är “som har med pengar och penningvärde att göra.” Andra synonymer till ordet monetär är: myntrelaterad, penningrelaterad, finansrelaterad och penningrelaterad. Monetär på engelska betyder monetary.

En monetär bas syftar på den totala mängden kontanta medel eller med andra ord mängden centralbankspengar som finns i ett lands ekonomi. Till monetär bas räknas också de tillgångar som bankerna har hos centralbanken. Den monetära basen avser alltså sedlar och mynt samt affärsbankernas reserver hos centralbanken. Den monetära basen utgörs i Sverige av Riksbankens sedlar och mynt, bankernas tillgodohavanden hos Riksbanken samt fordringar på riksbanken till följd av emitterade riksbankscertifikat.

Enligt IMF:s manual är den monetära basen inget penningmängdsbegrepp, utan är i stället ett mått på den finansieringsbas som underbygger penningmängden i dess olika mått.

I begreppet monetär bas ingår enligt IMF:s manual; 1. Utelöpande sedlar och mynt. Detta motsvarar allmänhetens och finansinstitutens innehav och kan avläsas i riksbankens balansräkning. 2. Bankernas inlåning i centralbanken. Här avses i första hand kortfristiga tillgångar i centralbanken, medan behållningar som är bundna under längre perioder normalt inte ingår i begreppet monetär bas. Manualen anger ingen löptidsgräns i detta avseende. Inlåning där användningen är begränsad eller villkorad ingår normalt inte heller i begreppet monetär bas enligt IMF:s manual. 3. Centralbankens skulder till andra sektorer ingår normalt, i synnerhet om sådana skulder ingår i något av de breda penningmängdsmåtten. Ett exempel på sådana skulder är de riksbankscertifikat som riksbanken emitterat. Certifikaten kan säljas vidare till andra sektorer och riksbanken få då en skuld till dessa. Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vad är monetära belöningar?

Monetära belöningssystem, att vi får extra pengar, utöver lön, i utbyte för vår prestation triggar oss inte på samma sätt som det gjorde förr i tiden. Allt eftersom vi har kunnat minska stressen för att arbeta för att enbart få mat på bordet, har vi blivit mer medvetna om omvärlden och att leva i linje med ett större syfte. Undersökningar visar att enbart monetär belöning riskerar att skada den inre motivationen som är viktig för att skapa uthållighet, kreativitet, inlärning och välmående.

Vad är en icke monetär tillgång?

Icke-monetär tillgång och skuld (Non-monetary asset and liability) Storleken på tillgångar och skulder anges i årsredovisningen med ett penningbelopp. Uppdelningen i monetära och icke-monetära poster baseras på hur entydigt man kan bestämma det belopp en tillgång kan säljas för och det belopp en skuld kan återbetalas med. Lite förenklat uttryckt är monetära poster tillgångar och skulder där det finns ett angivet belopp som accepteras av en motpart. Övriga poster är icke-monetära. Börsnoterade aktier är exempelvis monetära tillgångar medan aktier i onoterade bolag är icke-monetära tillgångar. Exempel på icke-monetära poster:

Vad är en monetär belöning?

Högre lön och bonusar är kanske det första man tänker på när man funderar kring belöningar och vad som får anställda att prestera väl. Men det är inte alltid det finns utrymme i budgeten, och det finns faktiskt andra värden som fungerar minst lika bra för att motivera personalen.

Med dagens hårda konkurrens är det extra viktigt att lyckas behålla sina duktiga medarbetare, och som jag skrev i min förra bloggpost är det inte alltid i första hand pengar som motiverar oss att prestera på topp. Här är 10 tips på icke-monetära belöningar.

Varför har vi inte euro i Sverige?

Gunnar Hökmark menar att kronan ställer till det för den svenska marknaden.

– Det är allvarligt att den svenska valutan är så svag i den globala ekonomin. Ingen vill investera i svenska företag. Och utländska företag köper i stället upp företagen, säger han.

I en folkomröstning 2003 röstade det svenska folket nej till euron. Då vann Nej-sidan med sina 55,9 procent mot Ja-sidans 42 procent. Redan då förespråkade Gunnar Hökmark euron.

Var får EU sina pengar ifrån?

EU:s budget finansieras av medlemsländernas EU-avgift. Ett syfte med budgeten är att jämna ut skillnaden mellan rikare och fattigare regioner i EU. Rikare länder betalar mer än fattiga i EU-avgift men Sverige har rabatt på sin avgift. De två största utgiftsposterna i budgeten går till regioner och till jordbrukare. 

Detta har hänt

Kan man belöning?

Det finns olika typer av drivkrafter och kvaliteten hos den inre motivationen gör att den håller i sig längre.

Inre motivation handlar om att få utlopp genom det vi gör, att beteendet i sig självt leder till tillfredsställelse. Det är denna inre drivkraft som får individen att självmant anta utmanande uppgifter. Den inre drivkraften ökar när vi använder den egna kompetensen och ger en upplevelse av självkontroll.

Yttre motivation beskrivs som när en individ engagerar sig i aktiviteter på grund av yttre belöningar, påtryckningar, krav eller för att leva upp till sin egen självbild.

Hur mycket är ett patent värt?

Patent är inte bara ett skydd för din uppfinning utan också ett affärsverktyg. Nedan har vi samlat ett antal exempel för att förklara hur du kan använda ditt patent på bästa sätt utifrån din egen situation, produkt och marknad.

Om du äger ett patent så är det bara du som har rätten att utnyttja uppfinningen. Ingen annan får tillverka, sälja eller importera den utan att du som patentägare har gett tillstånd.

När kan Sverige gå med i euro?

År 2003 röstade en majoritet av svenskarna för att behålla kronan och tacka nej till eurosamarbetet. Det framstod som ett klokt beslut, speciellt när finans- och eurokrisen 2008–2012 drabbade världsekonomin och eurosamarbetet stod på randen till kollaps. Det hela utlöste en svensk förtroendekris för euron – och ännu idag syns en tydligt skeptisk inställning bland svenskarna. Enligt SCB:s senaste opinionsmätning skulle 59 % rösta nej och 23 % rösta ja till att idag gå med i euron.

Samtidigt hade Riksbanken länge svårt att få inflationen att stiga och nå tvåprocentsmålet. Med start 2014 och fram till pandemin 2020 fördes därför en extremt expansiv politik, som kulminerade i minusränta och stora tillgångsköp under perioder med stark tillväxt och sunda balanser. Det har medfört att både svenska och utländska investerare lämnat den svenska marknaden och att kronan tappat 35 % av sitt värde mot euron de senaste tio åren.

Varför betalar Sverige så mycket till EU?

2021 betalade Sverige drygt 52 miljarder kronor i EU-avgift och fick tillbaka 16 miljarder i EU-bidrag. Det gav en svensk nettoavgift på 36 miljarder kronor. Tillgången till den inre marknaden uppskattas tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år.  Läs mer.

FEM FRÅGOR OCH SVAR OM SVERIGES EU-AVGIFT

Hur mycket betalar Sverige ut i bidrag?

EU-avgiften varierar från år till år. År 2020 var Sveriges totala avgift till EU-budgeten ca 46 miljarder kronor (2019: ca 36 miljarder kronor). 2020 betalade EU ca 22 miljarder kronor till Sverige (2019: ca 17 miljarder kronor). De största EU-stöden till Sverige går till jordbruket, till tillväxt och jobb, samt till landsbygdsutveckling och regional utveckling. Varje år får Sverige också anslag ur EU:s budget som inte passerar statskassan, t ex forskningsanslag som går direkt till universiteten.

Rent ekonomiskt uppskattas fördelarna med den inre marknaden för Sverige vara omkring 5 gånger större än det belopp som landet varje år bidrar med till EU:s budget. EU-budgeten stödjer därutöver medlemsländernas gemensamma ansträngningar att hantera bland annat klimatförändringen, migration, terrorism och coronaviruset med dess konsekvenser, utmaningar som är svåra för ett enskilt land att bemöta.

Vad kan man ha som belöning?

Hej vi är grupp 12, det vill säga ”Organisationens hjärta <3”.

Vi valde redan på den första gruppträffen att tillsammans diskutera fram blogginläggen under en gemytlig vinkväll i slutet av kursen. Under vinkvällen kommer vi att arbeta oss fram till innovativa och intressanta blogginlägg. Vi valde att skapa gruppanda genom att träffas under ledigare omständigheter i en trevligare miljö än Hankens datasal.