:

Hur bokför man bonus?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man bonus?
 2. Är bonus lön?
 3. Hur betalar man ut bonus till anställda?
 4. Är bonus avdragsgill?
 5. Vad är konto 2510?
 6. Är det skatt på bonus?
 7. Vad är det för skatt på bonus?
 8. Är bonusar skattefria?
 9. Måste man betala skatt på bonus?
 10. Hur bokför man 2510?
 11. Vad bokför man på 2510?
 12. Är bonus en förmån?
 13. Vilken skatt dras på bonus?
 14. Är det sociala avgifter på bonus?
 15. När betalar man 57% skatt?

Hur bokför man bonus?

Tidigare har jag haft kreditkort med bonus eller återbäring, som endast kan användas i den egna butiken/kedjan. Då har ett köptillfälle bara blivit billigare och inget jag har hanterat i bokföringen.

För första gången har jag ett kreditkort (Komplett Bank) där jag kan få ut bonus i rena pengar, eller rättare sagt som amortering på krediten.

Är bonus lön?

Rörlig lön är ett samlingsnamn för de lönedelar som varierar över tid, några exempel är bonus, provision, prestationslön och resultatlön. Den här typen av lönedelar kan baseras på exempelvis din individuella prestation eller hela verksamhetens resultat. 

Det finns inte något enhetligt system för rörlig lön vilket betyder att ett begrepp kan ha olika betydelser på olika arbetsplatser.  

Hur betalar man ut bonus till anställda?

Det ska vara begripligt och förutsägbart så att det tydligt framgår vilka som omfattas av belöningssystemet, vilka kriterierna är, hur de fungerar och hur de anställda själva kan påverka utfallet. Det är även viktigt att målen är realistiska och mätbara.

Bonus bygger på att den anställde eller verksamheten ska uppnå ett eller flera mål. Om målen uppfylls betalas bonus ut. Bonus uttrycks ibland som en fast summa och ibland som en angiven procent på lönen.

Är bonus avdragsgill?

Rörlig lön finns i ett antal former så låt oss först reda ut begreppen.

Kommission – en rörlig lön som är rakt kopplad till hur mycket en anställd säljer, vanligtvis en % av den totala försäljningen en anställd bidrar med.

Långsiktiga incitamentsprogram – Program för rörlig lön där prestationen mäts över mer än ett år och belöningen utbetalas över fler år i pengar eller aktier. Aktieprogram (Equity) – Finns i flera former och upplägg men bygger på att anställda erbjuds aktier (eller liknande verktyg som speglar aktievärdet) som en del av ersättningen men inte nödvändigtvis kopplat till prestation.

Ett optimalt bonusprogram ska ge mervärde till både arbetsgivaren och den anställde. Den rörliga lönen ska förbättra både bolagets prestation och individers leverans. Samtidigt ska programmet klara upp- och nedgångar i resultat, organisatoriska förändringar och bör inte skapa motsättningar mellan grupper eller ge medarbetare incitament att driva i olika riktningar.

Initialt kan det vara klokt att fundera över hur själva finansieringen och hanteringen av totalkostnaden för ett bonusprogram ska hanteras. Vanligtvis delar man upp detta i två grundmodeller “top down” och “bottom up”. Top down innebär att man utgår från en total bonus-summa för hela organisationen som baseras på det totala resultatet och sen fördelas denna “pott” beroende på grupp/individuell prestation. Bottom up som är lite av motsatsen betyder att varje anställd och grupp kan tjäna ett visst belopp och att den totala bonus-summan för organisationen sen motsvarar alla dessa belopp. Under vissa omständigheter kan det betyda att bolaget totalt sett inte går särskilt bra men att man ändå betalat ut höga bonusbelopp. Å andra sidan kan en top down (som låter säker och praktisk) orsaka situationen att en individ leverera långt över förväntan och överträffa alla mål men trots det inte erhåller särskilt mycket bonus om inte organisationen i stort levererat enligt plan.

Oavsett vilken av dessa två man väljer så är en nyckel till att säkerställa att organisationen i stort får ut något av individuella bonusprogram att börja med att bygga bonusmålen utifrån företagets gemensamma mål, nyckeltal eller OKR’s. Vilka av dessa är är de viktigaste för organisationen och kan antas vara beständiga över en tid framöver? Denna koppling är också viktig för att inte skapa motsägande incitament och få grupper/individer att driva åt olika håll. Är organisationens nuvarande viktigaste mål att öka antalet kunder så bör säljavdelningen få bonus per ny betalande kund. Är marginalen den stora utmaningen så bör i stället den procentuella marginalen per upphandlat kontrakt premieras. Är det som i många scale ups och start ups endast tillväxt som är fokuset så bör varje ny kund premieras (oavsett marginal och intäkt per kund).

Vad är konto 2510?

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Insättning till skattekonto och konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket 
 • 1630 Debet - Pengar som överförs från banken till skattekontot 

Är det skatt på bonus?

Hej,

Jag betalar just nu 61% av min bonus i skatt och bonusen själv är en ganska stor del av min totala inkomst.

Vad är det för skatt på bonus?

Hej! Senaste tiden har jag gått upp i lön. Det har också kommit bonusar och senare i år blir det avgångsvederlag. Så nu sitter jag och lär mig om statlig inkomstskatt som tillkommer och för första gången känner jag mig lite nervös för att få en skattesmäll. Men kanske oroar mig helt i onödan?

Dom “dumma frågorna” kommer en efter en och jag hoppas får lite råd av er!

Är bonusar skattefria?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Måste man betala skatt på bonus?

Hej! Senaste tiden har jag gått upp i lön. Det har också kommit bonusar och senare i år blir det avgångsvederlag. Så nu sitter jag och lär mig om statlig inkomstskatt som tillkommer och för första gången känner jag mig lite nervös för att få en skattesmäll. Men kanske oroar mig helt i onödan?

Dom “dumma frågorna” kommer en efter en och jag hoppas får lite råd av er!

Hur bokför man 2510?

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Insättning till skattekonto och konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket 
 • 1630 Debet - Pengar som överförs från banken till skattekontot 

Vad bokför man på 2510?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Är bonus en förmån?

Många företag erbjuder olika kundförmåner under benämningen bonus och de har också olika slags stamkundsprogram. Till exempel affärskedjor som idkar handel med konsumtionsvaror ger sina stamkunder förmåner i pengars värde under benämningen bonus eller motsvarande. Förmånerna grundar sig på beloppet av inköp. Stamkunderna kan använda förmånerna också i andra kedjors butiker eller få ersättningen i form av pengar. I vissa fall kan stamkunderna beviljats rabatt eller stamkundsoptioner.

Exempelvis flygbolag erbjuder sina kunder förmåner, såsom gratis flyg, som grundar sig på avgiftsbelagda flygresor eller inköp. Kunden kan vara skyldig att betala flygfältsskatter och andra avgifter när han utnyttjar bonusresorna. På motsvarande sätt har internationella och inhemska hotellkedjor system där kunden beviljas olika förmåner till exempel efter ett antal avgiftsbelagda övernattningar, som överensstämmer med reglerna. Inkvarteringsbolaget kan bevilja kunden också andra förmåner redan på grund av medlemskapet, såsom t.ex. gratis måltider och rabatter. Också olika bensinstationer kan ge olika förmåner. Använder man kreditkort kan man få bonuspoäng som man kan använda för olika slags förmåner. Även bankerna har bonussystem som kan utnyttjas för att betala avgifter. Därtill är det möjligt att till exempel köpare av aktier ges så kallade bonusaktier.

I beskattningen av fysiska personer anses kundförmåner som man fått i form av återbäring, förmånskupong, bonus eller motsvarande som har något annat namn i regel utgöra skattefri inkomst. En sådan skattefri förmån kan exempelvis vara en flygresa som fåtts på basis av inköp, som gjorts inom privathushållet. Det är fråga om skattefria förmåner också då t.ex. ett konsumentandelslag delar ut förmåner till sina medlemmar på basis av inköp till privathushållet vilka medlemmarna själv gjort och betalat. Skattepliktig inkomst uppkommer inte då kunden själv betalat inköpen, utifrån vilka förmånerna beviljas. Förmånerna ses också i dessa fall som rabatter som fåtts i efterskott.

De utgifter som ligger till grund för skattefria förmåner i privathushållet är i typfallet icke-avdragsgilla levnadskostnader i beskattningen. Därför ses inte heller rabatter på levnadskostnader som skattepliktig inkomst. Se dock kapitel 6 Förmåner som ansluter sig till krediter, besparingar, investeringar, försäkringar och motsvarande. Anvisningens kapitel 5 behandlar separat förmåner, som anknyter till näringsverksamhet, gårdsbruk eller annan verksamhet för att förvärva inkomst.

Vilken skatt dras på bonus?

Om du har tidsbestämd lön, alltså lön som betalas ut regelbundet, ska skatten dras av enligt allmän tabell. Skatteavdrag på engångsbeloppet ska göras enligt engångstabellen. Om engångsbeloppet betalas ut samtidigt med den tidsbestämda lönen, ska skatten på engångsbeloppet dras av enligt engångstabellen, och skatten på lönen ska dras enligt den allmänna skattetabellen.

Är det sociala avgifter på bonus?

Information om allvarliga olyckor där beväringar har omkommit har alltså gått förlorad eftersom den inte systematiskt har samlats in och bevarats inom organisationen.

Men inte heller i nuläget fungerar Försvarsmaktens olycksrapportering och -uppföljning optimalt. Kekoni berättar att rapporteringen ska bli bättre.

Det nuvarande systemet är inte enhetligt och uppgifter måste samlas ihop från flera olika ställen.

När betalar man 57% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.