:

När anses man vara näringsidkare?

Innehållsförteckning:

 1. När anses man vara näringsidkare?
 2. Är företag näringsidkare?
 3. Kan en privatperson vara näringsidkare?
 4. Är en kommun en näringsidkare?
 5. Vad krävs för att bli en enskild näringsidkare?
 6. Är enskild näringsidkare?
 7. Är enskild firma en näringsidkare?
 8. Vilka krav finns på näringsidkaren?
 9. Är banken näringsidkare?
 10. Vilket ansvar har en enskild näringsidkare?
 11. Hur mycket skatt betalar man som enskild näringsidkare?
 12. Är en näringsidkare en juridisk person?
 13. Varför enskild näringsidkare?
 14. Är enskild näringsidkare ett företag?
 15. Vad är en näringsidkare och en konsument?

När anses man vara näringsidkare?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Är företag näringsidkare?

En privatperson som önskar att starta eget företag kan upprätta en enskild näringsverksamhet, även kallad enskild firma, om verksamheten ska drivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte. Det kan till exempel vara för att man äger ett hyreshus och har hyresgäster, driver jord- eller skogsbruk eller ägnar sig åt konstnärlig verksamhet. Innehavaren kallas då för enskild näringsidkare och företagets organisationsnummer blir detsamma som ägarens personnummer.

Den som har fyllt 16 år kan driva enskild näringsverksamhet. Det är en förutsättning att man inte är försatt i konkurs, är belagd med näringsförbud, eller har av tingsrätten utsedd förvaltare. Ibland krävs ytterligare tillstånd, till exempel för att det ställs vissa krav på lokalen eller på själva verksamheten.

Kan en privatperson vara näringsidkare?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en kommun en näringsidkare?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att bli en enskild näringsidkare?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Är enskild näringsidkare?

En enskild näringsidkare (firma) är en naturlig person, antingen en yrkes- eller affärsidkare som Idkar företagsverksamhet själv utan företagsform. Företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom.

En privat näringsidkare behöver inte uppgöra något avtal om påbörjandet av verksamheten. Näringsidkaren kan ha avlönad extern arbetskraft, men inte betala lön till sin make/maka. Firmaägaren kan köpa anordningar för yrkesbruk utan Moms, om företaget är registrerad som momspliktig.

Är enskild firma en näringsidkare?

En enskild näringsidkare (firma) är en naturlig person, antingen en yrkes- eller affärsidkare som Idkar företagsverksamhet själv utan företagsform. Företagaren ansvarar personligen för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom.

En privat näringsidkare behöver inte uppgöra något avtal om påbörjandet av verksamheten. Näringsidkaren kan ha avlönad extern arbetskraft, men inte betala lön till sin make/maka. Firmaägaren kan köpa anordningar för yrkesbruk utan Moms, om företaget är registrerad som momspliktig.

Vilka krav finns på näringsidkaren?

Den 1 maj 2022 började en ny konsumentköplag (SFS 2022:260) gälla. Bakgrunden är en revidering av två EU-direktiv, varudirektivet och digitaldirektivet, och syftet är att modernisera och anpassa lagstiftningen till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet. Dels ändras våra konsumtionsvanor i och med att vi köper allt mer på nätet, dels är varor allt mer sammankopplade och integrerade med digitalt innehåll.

För avtal som ingåtts innan den 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen (SFS 1990:932).

Den gamla lagen ersätts i sin helhet så även om många bestämmelser i huvudsak är de samma är det nya paragrafer och kapitel. Nedan följer de största ändringarna med nya lagen.

Är banken näringsidkare?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här under går jag igenom vad en näringsidkare är, vad en näringsverksamhet är och hur de begreppen förhåller sig till banker.

Vilket ansvar har en enskild näringsidkare?

Att starta enskilda firman är perfekt för en trevande start. Men när det blir snurr på verksamheten kan det finnas många fördelar med aktiebolag.

Det är lättare och billigare att dra i gång en firma. Men med ett aktiebolag blir riskerna mindre. Det betyder att det ofta är en fördel att starta med enskild firma.

Hur mycket skatt betalar man som enskild näringsidkare?

Kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter räknas för enskilda näringsidkare till inkomstslaget kapital (13 kap. 6 § IL).

Vid försäljning ska näringsidkaren återföra gjorda värdeminskningsavdrag och förbättrande reparationer och underhåll (de sista fem åren) i inkomstslaget näringsverksamhet (26 kap. 2 och 10 §§ IL).

För att en näringsidkare ska kunna göra avsättning till ersättningsfond vid tvångsförsäljningar och liknande situationer, enligt 31 kap. 5 § IL, kan näringsidkaren begära att kapitalvinstbeskattning vid avyttring av näringsfastighet ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 6 § IL).

En försäljning av enskild näringsverksamhet innebär att ägaren avyttrar sina tillgångar och skulder i verksamheten. Försäljning av andra anläggningstillgångar än fastigheter, bostadsrätter och värdepapper betraktas då som den sista affärshändelsen i näringsverksamheten. Detta innebär att dolda reserver, som uppkommit genom exempelvis avskrivning av inventarier, blir beskattade som intäkt i näringsverksamheten.

Är en näringsidkare en juridisk person?

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.

Varför enskild näringsidkare?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Är enskild näringsidkare ett företag?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är en näringsidkare och en konsument?

Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Härutöver finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret –17) som tagits fram av Konsumentverket i samverkan med olika branschorganisationer.I Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument behandlas konsumenttjänstlagen och de nämnda standardavtalen ingående. Detta sker från allmän förmögenhetsrättslig utgångspunkt och med beaktande av allmänna konsumentskyddsregler. För att illustrera reglerna och de praktiska frågor de ger upphov till lämnas redogörelser för ett stort antal hovrättsfall.Boken är praktiskt inriktad och vänder sig till alla jurister som kommer i kontakt med entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument.