:

Vilka diagnoser har rätt till LSS?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka diagnoser har rätt till LSS?
 2. Vad gäller för tidsbegränsad anställning?
 3. Vad innebär de nya LAS reglerna?
 4. Vad säger LAS om uppsägning?
 5. Har ADHD rätt till LSS?
 6. Vilka är de 10 insatserna i LSS?
 7. Får man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?
 8. Hur länge kan man ha en tidsbegränsad anställning?
 9. Hur länge ska man jobba för att bli inlasad?
 10. Kan man förhandla bort LAS?
 11. Hur mycket skadestånd vid uppsägning?
 12. På vilka grunder kan man få sparken?
 13. Hur mycket ersättning får man av adhd?
 14. Hur mycket ersättning kan man få för adhd?
 15. Är ADHD LSS?

Vilka diagnoser har rätt till LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) är en rättighetslagstiftning som reglerar de olika hjälpinsatser som människor med funktionshinder kan ha rätt till. För att beviljas någon av de i lagen angivna insatserna, bl.a. personlig assistans och ledsagarservice, krävs att den enskilde också omfattas av lagens tillämpningsområde.

Text: Anna Vernqvist, jurist på FörvaltningsjuristernaBild: Pixabay

Vad gäller för tidsbegränsad anställning?

Om du anställs med hänvisning till denna tidsbegränsningsgrund kan det stå Särskild visstidsanställning, SÄVA eller LAS 5:1 i ditt anställningsavtal. LAS 5:1 är en hänvisning till den paragraf och punkt i lagen om anställningsskydd som möjliggör tidsbegränsningen.

Det krävs inga speciella förutsättningar för att arbetsgivaren ska få använda denna tidsbegränsning. Arbetsgivaren kan använda denna tidsbegränsningsgrund i som mest tolv månader under en femårsperiod. Om en arbetstagare är anställd i särskild visstidsanställning hos en och samma arbetsgivare i mer än sammanlagt tolv månader under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detsamma gäller om du har varit anställd i en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än 12 månader under en period (som inte är begränsad till fem år) då du har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning och anställningarna har följt på varandra. För att anställningarna ska anses ha följt på varandra får uppehållet dem emellan inte vara längre än sex månader.

Vad innebär de nya LAS reglerna?

För arbetsgivare som inte kommer omfattas av huvudavtalets regler blir det möjligt att, oberoende av storleken på företaget undanta högst tre arbetstagare från turordningen. Detta kan jämföras med det tidigare regelverket som tillät arbetsgivare med högst tio anställda att göra två undantag. Om undantaget har utnyttjats får det inte åter utnyttjas vid en ny  som inträffar inom tre månader.  

För arbetsgivare som omfattas av huvudavtalet, det vill säga de flesta företag med , gäller följande:

Vad säger LAS om uppsägning?

Det vanligaste är att du pratar med din chef och berättar att du vill sluta. Om din chef av någon anledning inte är tillgänglig kan du också prata med HR-avdelningen. 

Därefter bekräftar du din uppsägning skriftligen. En skriftlig uppsägning är viktig för att det inte ska uppstå några oklarheter om när du sagt upp dig. Skulle det uppstå en tvist är det nämligen du som måste bevisa att du sagt upp dig och vilket datum det skedde.  

Din uppsägningstid regleras i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal regleras uppsägningstiden i LAS (Lagen om anställningsskydd).  

Uppsägningstiden varierar beroende på din anställningstid och anställningsform. Normalt är det 1-3 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning.  

Du kan ofta hitta din uppsägningstid i ditt anställningsavtal, eller fråga ditt fackförbund.  

Har ADHD rätt till LSS?

Kriterier för bedömning enligt LSS 1 § punkt 3

Lagtext: personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka är de 10 insatserna i LSS?

Individer som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Adhd i sig ger inte rätt till insatser enligt LSS men kan i kombination med annan funktionsnedsättning vara grund för stöd enligt LSS.

Bedömning av insatser regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Får man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Det finns i enlighet med lag (1982:80) om anställningsskydd, ”LAS”; två skilda anställningsformer: tillsvidareanställning, s.k. fast anställning, eller tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning gäller till dess den avslutas av arbetstagaren eller arbetsgivaren. Det krävs saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning. Enligt huvudregeln i LAS gäller ett anställningsavtal tills vidare. Detta innebär i praktiken att en anställning alltid utgör en tillsvidareanställning om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har avtalat om annat.

Hur länge kan man ha en tidsbegränsad anställning?

Vid särskild visstidsanställning (SÄVA) behöver arbetsgivaren inte uppge något särskilt skäl till tidsbegränsningen. Arbetsgivare har en särskild informationsskyldighet vad gäller SÄVA. Arbetstagaren ska skriftligen informeras om att han eller hon har anställts i en SÄVA i samband med att anställningsavtalet ingås. Tidsbegränsningsgrunden framkommer på anställningsbeslutet eller på överenskommelsen om villkor vid korta och tillfälliga anställningar.

När en arbetstagare har haft SÄVA i mer än tolv månader under en femårsperiod eller i en kedja av tidsbegränsade anställningar (mellanrummet mellan två anställningar är maximalt sex månader), övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Vid beräkning av anställningstid för SÄVA gäller en särskild "beräkningsregel". Om en arbetstagare har haft minst tre anställningstillfällen enligt SÄVA hos en och samma arbetsgivare (i detta fall Lunds universitet) under en kalendermånad, ska också mellanliggande tid räknas som anställningstid. Det betyder att anställningstiden ska räknas från det första till det sista anställningstillfället i kalendermånaden.

Övergångsreglerna mellan ALVA och SÄVA reglerar att en person som anställs i en SÄVA efter den 1 oktober får räkna in anställningstid i ALVA retroaktivt mellan den 1 mars 2022 och den 30 september 2022 vid beräkning av när anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Den retroaktiva tiden i ALVA beräknas enligt regelverket för en ALVA.

Denna tidsbegränsningsgrund används för att ersätta en eller flera personer som är tillfälligt lediga från sin anställning. Den kan också användas under pågående tillsättning av en anställning. Det är viktigt att du som chef tänker på att om en tidsbegränsat anställd har haft vikariat i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren inom Lunds universitet övergår anställningen enligt lag till en tillsvidareanställning. Enligt LAS ska den anställda få skriftlig information om att anställningen gäller tills vidare senast en månad efter övergången.

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Hur länge ska man jobba för att bli inlasad?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Kan man förhandla bort LAS?

Sveriges arbetsmiljölagar finns för att människor ska ha en bra arbetsmiljö och inte skada sig eller bli sjuka av arbetet. Förutom lagar finns även mer detaljerade regler och avtal för att få en bra och säker arbetsmiljö. På arbetsplatser kan det dessutom finnas arbetsmiljöombud () som har särskild koll på arbetsmiljöreglerna.

I står det bland annat hur mycket du får arbeta per dygn och per vecka och hur mycket övertid du får arbeta per år. Den tar också upp vilka raster och pauser du har rätt till, vad som gäller för nattvila samt för jourtid och beredskap. Lagen säger ingenting om lön och annan ersättning, utan det bestäms i kollektivavtalen. I en del av Unionens har man kommit överens om ett  som ersätter eller kompletterar .

Diskrimineringslagen finns för att människor inte ska diskrimineras. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.

Lagen innehåller regler som gäller både på arbetsmarknaden och i andra delar av samhället. Förutom att det inte är tillåtet att diskriminera, måste arbetsgivaren arbeta mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. Beroende på antal anställda kan arbetsgivare vara skyldiga att ta fram planer för olika saker, till exempel göra en lönekartläggning, en och en policy mot trakasserier.

Hur mycket skadestånd vid uppsägning?

Det kan förekomma att arbetsgivaren håller inne lön eller andra ersättningar som egentligen borde betalas ut till den anställde. I sådana situationer drabbas arbetstagaren av en ekonomisk skada genom att gå miste om lön och ersättningar, utan att det finns laglig grund för det. I avsaknad av lagliga skäl kan arbetsgivaren bli skyldig att erlägga skadestånd som motsvarar den felaktigt innehållna lönen och/eller ersättningarna, s.k. ekonomiskt skadestånd.

Utöver ekonomiskt skadestånd, ger uppsägning på felaktiga eller olagliga grunder arbetstagaren rätt till s.k. allmänt skadestånd. Allmänt skadestånd utgör ideellt skadestånd ”för den kränkning som lagbrottet innebär”. Sådant skadestånd utgår alltså för att kompensera den kränkningen som den olagliga uppsägningen innebar för arbetstagaren.

På vilka grunder kan man få sparken?

Uppdaterat 30 september 2022

Att få sparken kan vara jobbigt och nästan kännas lite skamligt, även om det förmodligen finns en rimlig förklaring till varför du har blivit avskedad. Om detta har hänt dig, eller om du är orolig för att få sparken, finns det några saker du kan göra för att hantera situationen och komma vidare. I den här artikeln får du veta vad som händer, och vad du kan göra om du får sparken från jobbet.

Hur mycket ersättning får man av adhd?

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades, därför ersätts inte sjukdomar som visat symtom innan försäkringen börjat gälla. Det är svårt att säga vilka sjukdomar som är medfödda varför de flesta bolagen har skrivit in i sina villkor vilka sjukdomar barnförsäkringen inte gäller för.  Några bolag har en lösning som innebär att sjukdomen ersätts om den inte visat symtom före 6 års ålder, det kallas 6-års karens för medfödda sjukdomar.

Trots att försäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar finns ändå i många bolags barnförsäkringar ett begränsat skydd för dessa sjukdomar. Flera bolag betalar ut ett engångsbelopp (ofta 10 % av försäkringsbeloppet) om diagnosen finns uppräknad i försäkringsvillkoret. En del bolag ger en begränsad ersättning för medicinsk invaliditet och ersättning vid sjukhusvistelse.

Hur mycket ersättning kan man få för adhd?

 • Betala endast vid lyckat ärende
 • Få rätt ersättning
 • Driver ditt ärende

OBS! Neuropsykiatriska störningar som exempelvis ADHD och autism, har begränsat skydd i de flesta barnförsäkringar. Samma sak gäller psykisk sjukdom och beteendestörningar.

Är ADHD LSS?

I lagen står att kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Lagen har särskilda bestämmelser för människor med funktionsnedsättning som har rätt till extra stöd och hjälp.

Den hjälp du kan ansöka om kallas bistånd. Du har rätt till bistånd om det inte finns några andra alternativ att få hjälpen du behöver. Biståndet ska ge en skälig levnadsnivå och göra det möjligt för dig att leva ett självständigt liv.

Bistånd kan vara pengar, så kallat försörjningsstöd, som är uppdelat i tvådelar: