:

När är man i god tro?

Innehållsförteckning:

 1. När är man i god tro?
 2. Vad kallas det när man köper stöldgods?
 3. Finns Godtrosförvärv?
 4. Vad innebär det att handla i god tro?
 5. Vad är ett Godtrosförvärv?
 6. Kan man hävda god tro?
 7. Kan man bli dömd om man köper stöldgods?
 8. Får man ta tillbaka stöldgods?
 9. Vad krävs för Godtrosförvärv?
 10. När övergår besittning?
 11. Kan man göra Godtrosförvärv genom arv?
 12. Måste man betala Löneskuld?
 13. Hur långt tillbaka kan man korrigera lön?
 14. Hur vet man om det är stöldgods?
 15. Är det olagligt att ta tillbaka sin stulna cykel?

När är man i god tro?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för rättigheter när du ovetandes har köpt något som visar sig vara stöldgods.

Vad kallas det när man köper stöldgods?

När man handlar på andrahandsmarknaden finns det en risk att man medvetet eller omedvetet köper stulna varor. Det kan bli en dyr affär. Förutom att du kan bli av med varan du köpt, kan du även riskera både böter eller fängelse.

Du har en undersökningsskyldighet som köpare av begagnade varor. Här har vi listat några tips på vad du kan tänka på för att minimera risken för att handla med stulna varor.

Finns Godtrosförvärv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag börjar med att behandla frågan om vilket bolag företag A kan vända sig mot för att få bilen. Jag behandlar sedan frågan om kvarstad.

Frågan måste besvaras i olika steg. Först bör vi dock klargöra vad som har hänt. A har sålt en bil till B på kredit. B har fått bilen men ej betalat den fullt ut. B säljer bilen till C. C får bilen. C säljer den sedan till en bilhandlare (hädanefter kallad D). B har gått i konkurs, och nu vill A ha betalt eller få tillbaka bilen. Utgångspunkten är här att kravet självklart bör riktas mot B, eftersom det är B som är avtalspart till A. Eftersom B dock är i konkurs kommer ett sådant krav endast ge viss betalning, eller ingen alls. Det är därför av intresse att se om krav kan riktas mot C eller D istället.

Vad innebär det att handla i god tro?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag börjar med att behandla frågan om vilket bolag företag A kan vända sig mot för att få bilen. Jag behandlar sedan frågan om kvarstad.

Frågan måste besvaras i olika steg. Först bör vi dock klargöra vad som har hänt. A har sålt en bil till B på kredit. B har fått bilen men ej betalat den fullt ut. B säljer bilen till C. C får bilen. C säljer den sedan till en bilhandlare (hädanefter kallad D). B har gått i konkurs, och nu vill A ha betalt eller få tillbaka bilen. Utgångspunkten är här att kravet självklart bör riktas mot B, eftersom det är B som är avtalspart till A. Eftersom B dock är i konkurs kommer ett sådant krav endast ge viss betalning, eller ingen alls. Det är därför av intresse att se om krav kan riktas mot C eller D istället.

Vad är ett Godtrosförvärv?

SFS nr: 1986:796 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1986-12-13 Omtryck: SFS 2003:161 Ändrad: t.o.m. SFS 1998:1574 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Kan man hävda god tro?

 • Man köper en sak, lösöre eller fastighet av någon som man tror är berättigad att sälja saken.
 • Man mottager och belånar en pant i den tro att pantsättaren verkligen äger denna.
 • Man tar en växel som betalning under antagande att den är korrekt överlåten från föregående innehavare.
 • Man låter på sig transportera ett skuldebrev i den förmodan att man därmed också får den fordran som skuldebrevet anger mot dess utställare.

Kan man bli dömd om man köper stöldgods?

Brotten häleri regleras i 9 kap. 6 § Brottsbalken (BrB). Straffet för häleri är fängelse i max två år. Häleri är ett uppsåtligt brott och för att man ska dömas till ansvar krävs därför vetskap om att den aktuella saken är stulen. Om så inte är fallet är ansvar för häleri uteslutet (dvs man kommer att vid en rättegång frias).

Får man ta tillbaka stöldgods?

Om tjuven skulle börja slåss när man försöker ta tillbaka sitt stulna gods i samband med stölden, så är det inte längre bara fråga om stöld, utan rån. Brottsbalkens 8:e kapitel, 5:e paragrafen: "Den som ... sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år.".

Den som själv tar tillbaka stulet gods som han/hon påträffar vid ett senare tillfälle har gjort sig skyldig till självtäkt. Brottsbalkens 8:e kapitel, 9:e paragrafen: "Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader."

Vad krävs för Godtrosförvärv?

Ett godtrosförvärv är när en person får äganderätt till en sak där säljaren inte är den rätta ägaren och alltså inte har rätt att sälja den.

När en person säljer en sak som denne egentligen inte äger och äganderätten övergår till köparen så gör köparen ett så kallat godtrosförvärv. Alltså att en person förvärvar äganderätt av egendom där säljaren egentligen inte hade rätten att sälja den. Egendomen kan till exempel vara lånad eller belagt med ett återtagandeförbehåll. Vid normala fall av försäljning har den rätta ägaren rätt att få tillbaka varan av köparen, men i och med att köparen i detta fall var i god tro när varan förvärvades har denne rätt att behålla den framför den rätta ägaren. 

När övergår besittning?

Övergången av äganderätten och risken från säljaren till köparen sker inte alltid tullfullo när parterna ingår köpeavtalet eller när köparen får tillgång till varan. Det är inte ovanligt att äganderätten övergår i olika steg till köparen vid avtal som är menade att pågå under en längre tid och vid de fall hela betalningen inte har skett direkt. Exempelvis om ett företag köper maskiner på kredit. 

När det är en äganderättsövergång som sker i flera steg är det åtminstone dessa steg som är aktuella: 

Kan man göra Godtrosförvärv genom arv?

SFS nr: 1986:796 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1986-12-13 Omtryck: SFS 2003:161 Ändrad: t.o.m. SFS 1998:1574 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Måste man betala Löneskuld?

Det kan hända att en mottagare under innevarande år blir skyldig att betala tillbaka ersättning som felaktigt har betalats ut. Det kan t.ex. avse för mycket utbetalad lön. I samband med återkravet ska utbetalaren rätta arbetsgivardeklarationen (individuppgiften) för den eller de månader som återkravet avser (26 kap. 40 § SFL). Detta innebär att personen får korrekta uppgifter förifyllda i sin deklaration som sedan ligger till grund för personens beskattning.

Hur långt tillbaka kan man korrigera lön?

Då är det bråttom att kontakta Sveriges Lärare! Särskilt om du jobbar hos en privat arbetsgivare eftersom utebliven löneutbetalning kan tyda på ekonomiska problem, som i sin tur kan leda till konkurs. 

Om arbetsgivaren går i konkurs kan du ha rätt att få lönegaranti utbetald av staten. Då går staten in och betalar din lön. För att du ska kunna ta del av lönegarantin behöver Sveriges Lärare agera inom mycket korta tidsramar. Ta därför kontakt med oss så snart du upptäcker att du inte fått ut din lön.  

Har du fått för lite lön ska du direkt påpeka det för arbetsgivaren. Sker ingen rättelse ska du omedelbart ta kontakt med Sveriges Lärare. Detta är viktigt eftersom det finns tidsfrister som måste följas.

Hur vet man om det är stöldgods?

Övrigt/annat

Hej! Jag undrar två saker på temat stöld. Om man stjäl något från någons gård/balkong Eller dylikt, räknas detta som något mer än "stöld av normalgraden" (tex grov stöld, olaga intrång etc). Jag vet att det kan klassas som grov stöld att ta något av ringa värde ifall offret tex håller i föremålet som blir stulet. Är det straffbart ifall man lämnar tillbaka föremålet, tex lämnar en lapp där det står när personen får tillbaka föremålet? Tacksam för svar!

Är det olagligt att ta tillbaka sin stulna cykel?

Övrigt/annat

Hej! Jag undrar två saker på temat stöld. Om man stjäl något från någons gård/balkong Eller dylikt, räknas detta som något mer än "stöld av normalgraden" (tex grov stöld, olaga intrång etc). Jag vet att det kan klassas som grov stöld att ta något av ringa värde ifall offret tex håller i föremålet som blir stulet. Är det straffbart ifall man lämnar tillbaka föremålet, tex lämnar en lapp där det står när personen får tillbaka föremålet? Tacksam för svar!