:

Måste man svara på en delgivning?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man svara på en delgivning?
 2. Vad innebär det att bli delgiven kronofogden?
 3. Vad händer om man inte tar emot en delgivning?
 4. Hur lång tid har man på sig att svara på delgivning?
 5. Får man betalningsanmärkning vid delgivning?
 6. Vad kostar en delgivning?
 7. När sker delgivning?
 8. Vad kan en delgivning vara?
 9. Kan Kronofogden ta pengar utan delgivning?
 10. Vem betalar Delgivningsman?
 11. Hur lång tid tar det innan en delgivningsman kommer?
 12. Vad gör en Delgivningsbar person?
 13. När blir man delgiven misstanke?
 14. Vem kan motta delgivning?
 15. Hur vet man om man är polisanmäld?

Måste man svara på en delgivning?

Vid vanlig delgivning behöver du bekräfta att du tagit emot informationen genom att underteckna ett mottagningskvitto som skickas tillbaka till kommunen.

Vad innebär det att bli delgiven kronofogden?

Ofta, men inte alltid, får du en påminnelse om räkningen inte betalas i tid. Fordringsägaren (den som har ett krav på betalning)  kan ta ut en påminnelseavgift om det är avtalat från början eller om det regleras i särskild förordning.

Om det är avtalat vilken dag räkningen ska vara betald har fordringsägaren rätt att ta ut dröjsmålsränta om du inte betalar i tid. Från vilken dag dröjsmålsräntan kan tas ut, och med vilken räntesats, står i det avtal du har med fordringsägaren. I så fall är det detta som gäller. Om det inte står i avtalet gäller räntelagens bestämmelser.

Vad händer om man inte tar emot en delgivning?

Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget. Ibland kan en handling i stället delges genom att den under viss tid hålls tillgänglig hos myndigheten eller på annan plats, så kallad kungörelsedelgivning.

Hur lång tid har man på sig att svara på delgivning?

Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget. Ibland kan en handling i stället delges genom att den under viss tid hålls tillgänglig hos myndigheten eller på annan plats, så kallad kungörelsedelgivning.

Får man betalningsanmärkning vid delgivning?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Vad kostar en delgivning?

Om en hyresgäst eller boende inte följer de regler och krav som finns för fastigheten kan det bli aktuellt att skicka en så kallad rättelseanmaning med en delgivning. Det kan bland annat handla om krav på flytt orsakad av misskötsel eller krav på återbetalning orsakad av sena betalningar.

En delgivning behöver även ske om du ska säga upp ett lokalhyresavtal för villkorsändring. Hyresgästen måste bli meddelad i god tid om uppsägningen, och uppsägningen behöver vara utformad på ett visst sätt för att vara giltig. Våra fastighetsjurister hjälper dig med

 • delgivning om avflytt orsakad av misskötsel
 • delgivning om återbetalning
 • delgivning vid uppsägning av lokal för villkorsändring.

Kostnaden för hjälp med delgivning beror på uppdragets omfattning. Kontakta oss nedan, så hör vi av oss med ett prisförslag.

Du som är medlem i Fastighetsägarna Stockholm har 10 % rabatt på tjänsten.

Våra hyresförhandlare ser med sin långa erfarenhet av hyresförhandling till att hyressättningen blir rätt.

När sker delgivning?

Delgivning av beslut

Sammanfattning: Delgivning används främst för att underrätta någon om ett skriftligt beslut, vars innehåll går denne emot. I artikeln redovisas olika former för delgivning, såsom muntlig delgivning, ordinär delgivning, delgivning med stämningsman och kungörelsedelgivning.

Vad kan en delgivning vara?

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges.

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis. Om den som ska delges håller sig undan eller av annan anledning inte skriver under mottagningsbeviset kan stämningsmannadelgivning användas.

Kan Kronofogden ta pengar utan delgivning?

Övrigt/annat

Kronofogden har dragit en större summa pengar utan att meddela om någon utmätning. Dagen efter dragningen fick jag en blankett som jag ska fylla i angående min inkomst. Har de rättigheter till det, dra pengar först och sedan fråga om jag vill göra en avbetalningsplan? Hela skuldsumman är redan dragen och därmed är kontot tömt. Jag är arbetslös utan någon form av inkomst. De drog ifrån mitt sparkonto som jag och min son skulle leva på. Nu har vi inget kvar och någon hjälp från soc är inte aktuell.

Vem betalar Delgivningsman?

Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen, med kompletterande bestämmelser i delgivningsförordningen. Bestämmelser om auktorisation av privata företag för delgivning finns i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

 • en handling skickas eller lämnas till den eller de personer som har behörighet att ta emot delgivningen, eller
 • något av de andra förfaranden som anges i delgivningslagen används (2 § första stycket DelgL).

En grundläggande princip i en rättsstat är att den enskilda i ärenden och mål ska ges möjlighet att komma med synpunkter inför ett beslut, d.v.s. myndigheternas kommunikationsskyldighet. Den enskilda ska underrättas om beslutet och på så sätt få vetskap om beslutet så att den enskilda vid behov kan klaga på beslutet. Den enskilda som berörs av innehållet i en handling ska med rimlig säkerhet ha kunnat ta del av innehållet. Huvudregeln är att detta sker utan delgivningskrav.

Hur lång tid tar det innan en delgivningsman kommer?

Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget. Ibland kan en handling i stället delges genom att den under viss tid hålls tillgänglig hos myndigheten eller på annan plats, så kallad kungörelsedelgivning.

Vad gör en Delgivningsbar person?

Accountor Sverige är en redovisnings- och lönebyrå med rådgivning - vi älskar att arbeta för våra kunder. För att underlätta drift och ägande av bolag utan svenska funktionärer eller kontor kan vi erbjuda administrativa förvaltningstjänster såsom registrerad adress med posthantering och särskild delgivningsmottagare.

I det fall ett företag, exempelvis ett svenskt dotterbolag med utländskt moderbolag, saknar fysiskt kontor i Sverige behöver en registrerad adress, kan Accountor utgöra företagets adress samt administration av inkommande post. Adressen som registreras är c/o Accountor och utöver daglig hantering av post erbjuds en, under kontorstid, bemannad reception för till exempel mottagande av bud.

När blir man delgiven misstanke?

Polisen kan gripa dig om de misstänker att du har begått ett brott. Efter det måste en åklagare besluta om du ska bli anhållen. Åklagarens beslut beror på hur viktigt det är för utredningen att hålla kvar dig. Om du blir anhållen så måste du vara inlåst i en cell. Reglerna är noggranna för hur länge en person får vara anhållen. Du får vara inlåst som anhållen i högst tre dagar. Klockan tolv på tredje dagen måste åklagaren bestämma om du ska släppas ut, eller om du ska komma till domstolen. Sedan bestämmer domstolen om du ska släppas, eller om du ska bli häktad. Om du blir häktad så fortsätter du att vara inlåst. Du kan bli tvungen att vara häktad ända fram till rättegången.

Rum på häktet med säng, skrivbord och fönster. Foto: Kriminalvården

Vem kan motta delgivning?

Enligt huvudregeln är den fysiska personen som ska delges delgivningsmottagare (11 § första stycket DelgL).

Det finns dock situationer där en fysisk person inte själv får föra sin talan. Det kan bero på att personen i fråga är underårig, försatt i konkurs eller att förvaltarskap är anordnat för hen.

I sådana fall är en behörig ställföreträdare, d.v.s. förmyndare, konkursförvaltare eller förvaltare, delgivningsmottagare i stället (11 § andra stycket DelgL). Det förhållandet att en fysisk person har en eller flera ställföreträdare innebär inte att handlingen alltid ska lämnas till denna eller dessa. I vissa fall kan den fysiska personen ändå ha rätt att själv föra talan eller vara skyldig att själv fullgöra något (prop. 2009/10:237 s. 107). I praxis har delgivning med förvaltare underkänts när huvudmannen kunde och hade fört talan (HFD 2020 not 38). Ställföreträdaren och den företrädda kan dessutom vara delgivningsmottagare tillsammans, om det finns skäl till det (11 § andra stycket DelgL). Så kan vara fallet om båda har behörighet att föra talan eller om det inte står klart vem av dem som får föra talan (prop. 2009/10:237 s. 235).

När staten ska delges är en person som är behörig att ta emot delgivning för en myndighets räkning delgivningsmottagare (12 § första stycket DelgL). Vem som är behörig att ta emot delgivning framgår normalt av myndighetens instruktion, arbetsordning, eller av något annat beslut. Om ingen annan person har utsetts är det chefen för myndigheten som är delgivningsmottagare (prop. 2009/10:237 s. 235).

Justitiekanslern, eller någon annan person som är behörig att ta emot delgivning för Justitiekanslerns räkning, är delgivningsmottagare om det inte av lag eller annan författning framgår att en viss myndighet ska bevaka statens rätt i saken (12 § andra stycket DelgL).

Hur vet man om man är polisanmäld?

Kontakta polisen om du har frågor som rör din anmälan. Ring 114 14 och uppge diarienumret som du hittar längst upp till höger på din anmälan.

 • Du som har en digital brevlåda får din kopia på polisanmälan skickad dit (tidigast efter 48 timmar).
 • Har du inte en digital brevlåda skickas kopian till din folkbokföringsadress (tar normalt 10 arbetsdagar).