:

Vad innebär Fatca?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär Fatca?
 2. Vilka omfattas av Fatca?
 3. Vad är Fatca CRS?
 4. Hur deklarerar man till USA?
 5. Vad menas med skatterättslig hemvist?
 6. Vad står IRS för?
 7. När måste banken rapportera till Skatteverket?
 8. Har du skattehemvist i Sverige?
 9. Har du ditt skattehemvist i Sverige?
 10. Vad menas med CRS?
 11. Vilka varor måste man deklarera i tullen?
 12. Vad händer om jag inte deklarerar utländsk inkomst?
 13. Vart har jag min skattehemvist?
 14. Var är min skatterättsliga hemvist?
 15. Vad är EPS på en fyrhjuling?
 16. What is the FATCA registration system?
 17. How does FATCA affect foreign financial institutions?
 18. What is the foreign account Tax Compliance Act (FATCA)?
 19. Who can exchange FATCA data with the United States?
 20. What is the FATCA registration system?
 21. Can a financial institution use FATCA?
 22. What is the foreign account Tax Compliance Act (FATCA)?
 23. Who can exchange FATCA data with the United States?

Vad innebär Fatca?

För att motverka skatteundandragande av amerikanska privatpersoner har USA infört lagen The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA. Syftet med detta regelverk är att den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS, ska få tillgång till information om amerikanska personers kapitaltillgångar och kapitalinkomster som förvaltas av eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut, dvs. banker och kapitalförvaltare, i hela världen. Enligt FATCA ska icke amerikanska finansiella institut identifiera amerikanska kontohavare i sin kundstock och lämna information om dessa till den inhemska skattemyndigheten. Det är sedan skattemyndigheten i respektive land som överför uppgifterna till IRS. Icke-amerikanska finansiella institut som inte alls deltar i rapporteringen riskerar att det innehålls 30 procents skatt på vissa typer av betalningar med källa i USA till det finansiella institutet.

FATCA-regelverket är sedan den 1 april 2015 inkorporerat i svensk lag, Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förkortad IDKL.  

Vilka omfattas av Fatca?

FATCA står för “Foreign Account Tax Compliance Act” och är en amerikansk lag vilken också genomförts i svensk rätt genom lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Syftet med FATCA är att stärka den skatterättsliga genomlysningen mellan stater och förhindra skatteflykt.

Som en följd av FATCA är banker, såsom Klarna, skyldiga att fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut vissa uppgifter om deras finansiella konton till skattemyndigheterna en gång om året. För det fallet att du är skattskyldig i USA och innehar ett Klarna Sparkonto så kommer Klarna att rapportera följande information till Skatteverket:

Vad är Fatca CRS?

FrågaSvar Vad är CRS?

CRS (Common Reporting Standard) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skattehemvist utomlands. Syftet med CRS är att förhindra internationell skatteflykt.

Hur deklarerar man till USA?

Företag tar ut indirekta skatter åt kommuner och myndigheter. Reglerna gällande detta kan skilja sig kraftigt från land till land, till och med mellan delstater, och kan gälla fysiska varor, digitala produkter och tjänster.

Dessa skatter är inte detsamma som direkta skatter, som t.ex. inkomstskatt, som personer eller företag betalar direkt till myndigheterna baserat på inkomst eller intäkter. Istället betalas indirekta skatter för försäljningen av varor eller tjänster av kunden, via företaget.

Indirekta skatter har många namn runtom i världen. Indirekt skatt kallas omsättningsskatt i USA, mervärdesskatt (moms) i Europa, Goods and Services Tax (GST) i Australien och and konsumtionsskatt (JCT) i Japan. Hanteringen för att ta ut skatt kan variera kraftigt men resultatet är detsamma: Slutkunden betalar skatten.

Vad menas med skatterättslig hemvist?

DEGIRO är den första grossisthandelsförmedlaren för privata investerare. Handelsplattformen är skapad för alla typer av investerare. DEGIRO ger sina kunder möjlighet att investera över hela världen till rekordlåga avgifter, utöver det gör DEGIRO det möjligt för alla att investera internationellt. Tidigare var investeringar i finansiella instrument något som var förbehållet börserna i Europa eller USA. Genom en enda plattform ges alla som investerar via DEGIRO åtkomst till börser och produkter över hela världen. Detta betyder att privata investerare nu kan sprida sina placeringar mycket bättre. DEGIRO passar investerare som hanterar sina affärer online. Hos oss behöver kunderna inte betala lönen för överflödig personal och DEGIRO eliminerar därmed den sista skillnaden mellan den professionella och den privata investeraren; skillnaden på courtage, något som är viktigt för avkastningen för privatkunder.

Copyright © 2023 DEGIRO Med ensamrätt.

Vad står IRS för?

Det var först med 1862 års federala skattelag (Revenue Act of 1862), mitt under det amerikanska inbördeskriget, som den federala statsmakten började med inkomstbeskattning. Innan dess hade federal skatt enbart erlagts för handel samt för fastighetsinnehav. Det var dock en tillfällig nödåtgärd som vidtogs för att kunna finansiera det pågående kriget eftersom det saknades uttryckligt grundlagsstöd för en permanent inkomstskatt. I slutet av kriget hade 10% av unionens hushåll betalat någon form av inkomstskatt och den federala statsmakten hade sammanlagt insamlat 21% av krigsutgifterna genom inkomstbeskattning.

Skattesystemet kom att utvecklas under en trettioårig period, men 1894 förklarade Högsta domstolen federal inkomstbeskattning som icke grundlagsenlig (Pollock v. Farmers' Loan & Trust Co.). Den federala statsmakten hamnade därmed i en besvärlig knipa.

Under presidenterna Theodore Roosevelt och William Howard Tafts ämbetstid, växte kravet på en långsiktigt hållbar federal skattereform. I februari 1913 ratificerades det sextonde författningstillägget av USA:s konstitution som lyder:

När måste banken rapportera till Skatteverket?

Den som har förmedlat en betalning till eller från utlandet ska lämna kontrolluppgift för dessa betalningar om de överstiger 150 000 kr. För att den som har förmedlat betalningen ska kunna uppfylla kraven på vad kontrolluppgiften ska innehålla, måste den som har gjort betalningen lämna de uppgifter som behövs till den som har förmedlat betalningen (34 kap. 8 § SFL).

Den för vars räkning som betalningen görs (t.ex. en bankkund) måste därför bland annat uppge till den som har förmedlat betalningen (banken) vad betalningen avser.

En advokatbyrå är inte skyldig att lämna några kontrolluppgifter för de klientmedelskonton som byrån förfogar över. Däremot är advokatbyrån skyldig att lämna de uppgifter som behövs till den som har förmedlat betalningen, för att denne ska kunna lämna kontrolluppgifter för en betalning till eller från utlandet.

Har du skattehemvist i Sverige?

Man måste ingenting. Svaret är att det bestämmer du själv beroende på din speciella situation. Detta i sin tur beror på när och om du önskar att kapa alla band med Sverige. Du måste emellertid se till att du har allt klart i Spanien vad gäller försäkringar innan du avregistrerar dig hos Försäkringskassan. Vidare måste du vara medveten om skillnaden mellan att fysiskt bli utskriven jämfört med att skattemässigt bli utskriven ur Sverige. För detta gäller speciella regler och dessa två saker kan inte uppnås i samma ansökan. När du väl har bestämt dig för att flytta från Sverige till Spanien ska du avregistrera dig hos folkbokföringsmyndigheten, som numera är Skatteverket. Samma dag du anmäler utflyttning, eller högst ett par dagar senare, är du folkbokföringsmässigt utskriven ur Sverige. Därmed är du också utskriven från Försäkringskassan och det svenska socialförsäkringssystemet. Däremot påverkas inte skyldigheten att betala skatt i Sverige. Många tror att bara man är folkbokföringsmässigt utskriven från Sverige så är man också skattebefriad där men skattskyldigheten påverkas inte av folkbokföringen.

Från och med utresedagen måste du bevisa att du inte har så kallad väsentlig anknytning till Sverige för att bli skattemässigt utskriven från Sverige. Frågan prövas av Skatteverket i samband med den årliga deklarationen. Innan deklarationen lämnas in kan man i och för sig begära förhandsbesked, men det är mycket svårt att få. Det innebär således en viss svårighet för dig som individ att veta din skatteplikt från utresedagen till den dag din deklaration har blivit granskad av Skatteverket. Under fem år efter utflyttning måste man visa att man inte har anknytning till Sverige för att bli skattebefriad i Sverige. Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man ska vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, det vill säga permanent flyttar ut från Sverige till ett annat land. Hur en person ska beskattas i detta fall avgörs först sedan Skatteverket bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Har du ditt skattehemvist i Sverige?

Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Många länder, däribland Sverige, har valt att teckna ett särskilt avtal med USA om FATCA. Det innebär att svenska finansiella institut ska lämna uppgifterna till Skatteverket, som i sin tur ska lämna uppgifterna vidare till det amerikanska skatteverket IRS (Internal Revenue Service). Avtalet har blivit svensk lag. Enligt avtalet ska även USA skicka uppgifter rörande svenskars kontoinnehav i amerikanska banker till Skatteverket i Sverige.

Banker, försäkringsföretag, fondbolag och andra finansiella institut i Sverige omfattas av den nya lagstiftningen. Instituten är tvungna att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar, fondinnehav och försäkringar för privatpersoner och företagsägare som är skattskyldiga i USA.

Vad menas med CRS?

Upplysningar

Referenser: Denna information är endast avsedd som referens, och att förlita sig på den information som finns här är inte ett alternativ till juridisk rådgivning från en advokat eller annan professionell juridisk tjänsteleverantör. Specifika frågor bör hänvisas till en extern jurist. FXCM tar inget ansvar för fel, felaktigheter eller utelämnanden; garanterar inte riktigheten, fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i detta material. FXCM tar inte ansvar för någon förlust, skada, inklusive utan begränsning till vinstförlust, som kan uppstå direkt eller indirekt genom användning av, eller tillit till informationen som finns här.

Vilka varor måste man deklarera i tullen?

Du får ta in alla typer av livsmedel som kommer från andra länder inom EU, så länge det är för personligt bruk.

Kanarieöarna tillhör EU, men när det gäller växtskyddsreglerna räknas Kanarieöarna som ett område utanför EU. Det innebär att du behöver följa samma regler som från ett land utanför EU om du vill ta med dig färska frukter, grönsaker och örter därifrån.

Vad händer om jag inte deklarerar utländsk inkomst?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Vart har jag min skattehemvist?

FrågaSvar Vad är CRS?

CRS (Common Reporting Standard) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skattehemvist utomlands. Syftet med CRS är att förhindra internationell skatteflykt.

Var är min skatterättsliga hemvist?

 • ^ Exempelvis Frankrike: Förslag till avgörande av generaladvokat Jean Mischo, föredraget den 13 mars 2003, Mål C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
 • Vad är EPS på en fyrhjuling?

  Din nästa eller nya fyrhjuling / ATV kanske blir en Kawasaki KVF750 EPS Terrängreggad.

  Och framför allt, maskinen Kawasaki KVF750 EPS Brute Force, finns att välja i två utföranden så

  What is the FATCA registration system?

  The FATCA Registration System is a secure, web-based system that Financial Institutions (FI) can use to register under FATCA. It is compatible with Microsoft Edge, Google Chrome and Mozilla Firefox. See the FATCA Registration User Guide PDF for instructions on how to register online. What does it do?

  How does FATCA affect foreign financial institutions?

  Under FATCA, to avoid being withheld upon, foreign financial institutions (FFIs) may register with the IRS and agree to report to the IRS certain information about their U.S. accounts, including accounts of certain foreign entities with substantial U.S. owners

  What is the foreign account Tax Compliance Act (FATCA)?

  The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which was passed as part of the HIRE Act, generally requires that foreign financial Institutions and certain other non-financial foreign entities report on the foreign assets held by their U.S. account holders or be subject to withholding on withholdable payments.

  Who can exchange FATCA data with the United States?

  Financial institutions and host country tax authorities can transmit and exchange FATCA data with the United States. What form do I need to report my foreign financial assets? Do I need to file the statement of foreign financial assets?

  What is the FATCA registration system?

  • The FATCA Registration System is a secure, web-based system that Financial Institutions (FI) can use to register under FATCA. It is compatible with Microsoft Edge, Google Chrome and Mozilla Firefox. See the FATCA Registration User Guide PDF for instructions on how to register online. What does it do?

  Can a financial institution use FATCA?

  • Financial institutions can use the FATCA registration system to manage their accounts. Financial institutions and host country tax authorities can transmit and exchange FATCA data with the United States. What form do I need to report my foreign financial assets?

  What is the foreign account Tax Compliance Act (FATCA)?

  • The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which was passed as part of the HIRE Act, generally requires that foreign financial Institutions and certain other non-financial foreign entities report on the foreign assets held by their U.S. account holders or be subject to withholding on withholdable payments.

  Who can exchange FATCA data with the United States?

  • Financial institutions and host country tax authorities can transmit and exchange FATCA data with the United States. What form do I need to report my foreign financial assets? Do I need to file the statement of foreign financial assets?