:

Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?
 2. Vilka tillgångar ingår i ett dödsbo?
 3. När dödsboets pengar inte räcker till?
 4. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 5. Hur länge kan man ha kvar ett dödsbo?
 6. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 7. Vad räknas som tillgångar i bouppteckning?
 8. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 9. Vem får röra ett dödsbo?
 10. När måste man avsluta dödsbo?
 11. Vad kostar det att tömma ett dödsbo?
 12. Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?
 13. Kan ett dödsbo ärva pengar?
 14. Vad klassas som tillgångar?
 15. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 16. Vad är tillgångar på dödsbo?
 17. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 18. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 19. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?
 20. Vad är tillgångar på dödsbo?
 21. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 22. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 23. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

Vad händer om det inte finns pengar i dödsboet?

Ibland händer det att den avlidnes skulder är större än de efterlämnade tillgångarna. Skulderna kan inte ärvas av arvingarna, däremot kommer de att betalas med tillgångarna från dödsboet. Skulderna som blir över måste därefter avskrivas.

Skulle dödsboets tillgångar inte klara av att betala för begravningen och alla eventuella räkningar och skulder som blir över så finns det inga regler som anger vilka skulder som är mest prioriterade. Vanligtvis betalas boupptecknings- och begravningskostnaderna först och därefter andra skulder. Detta beror på att det finns regler för ett dödsbo som har försatts i konkurs och dessa anger att just boupptecknings- och begravningskostnader har allmän förmånsrätt.

Vilka tillgångar ingår i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Vem får gå in till ett dödsbo för att hämta kläder till begravningen? Flera av anhöriga kan ej vistas på samma plats.

När dödsboets pengar inte räcker till?

Ibland saknar den döda personen tillgångar och det finns inga pengar till begravningen. Om det helt saknas medel kan man ansöka om begravningshjälp hos kommunen där den avlidne är folkbokförd. Ungefär 7 % av begravningarna i Sverige bekostas helt eller delvis med hjälp av bistånd från kommunerna.

Begravningshjälp är ett ekonomiskt bistånd som man ansöker om hos socialkontoret genom att göra en sk dödsboanmälan. Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp och hur mycket som ersätts skiljer sig åt från kommun till kommun. I Uppsala är summan för närvarande 13950 kr till begravningen samt 9300 kr till gravstenen (2019).

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur länge kan man ha kvar ett dödsbo?

Vad och vem är dödsbodelägare?

Ofta är det make/maka, sambo och barn till den avlidne, enligt arvsordningen, men finns ett testamente kan det också finnas andra arvingar.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hejsan! Min svärfar lämnade oss igår och jag och min sambo har haft han om hans ekonomi sista månaderna. Vi bor i samma fastighet och har hjälpt han att betala räkningar och dylikt. Har pratat med en advokatfirma som ska hjälpa oss med bouppteckning men vi skulle få landa lite i allt detta innan vi bokade en tid. Jag undrar nu hur det skulle fungera ifall det ex kommer en räkning som är till min svärfar och han har gått bort. Har vi tillåtelse att betala det med hans pengar? Vad får och får vi inte göra? Då det är tre bröder inblandade så vill vi inte göra något fel.  

Vad räknas som tillgångar i bouppteckning?

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Vem får röra ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Vem får gå in till ett dödsbo för att hämta kläder till begravningen? Flera av anhöriga kan ej vistas på samma plats.

När måste man avsluta dödsbo?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Vad kostar det att tömma ett dödsbo?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Kan ett dödsbo ärva pengar?

Innan ni börjar att betala några av dödsboets skulder är det viktigt att ni har utrett alla skulder i boet, så att ni är säkra på att boets tillgångar räcker. Om ni betalar några av skulderna fullt ut och sedan inte kan betala vissa skulder alls, riskerar ni att bli tvungna att skjuta till medel till boet.

I väntan på att alla skulder har kartlagts kan ni ansöka om anstånd med betalningen av dödsboets skulder.

Vad klassas som tillgångar?

Som revisorer får vi många frågor om immateriella anläggningstillgångar. Vad räknas som en immateriell anläggningstillgång och hur ska det behandlas i redovisningen? WeAudit reder ut begreppet.

Först och främst bör du fundera över om ditt inköp faktiskt är en tillgång eller om det ska kostnadsföras och ha en direkt påverkan på resultatet. Kortfattat räknas ett inköp som en anläggningstillgång om det avser någonting som ska användas i verksamheten under en längre period (minst ett år) och som beräknas ge utlopp för framtida intäkter. Om istället värdet för inköpet anses vara förbrukat i samband med att varan eller tjänsten levereras rör det sig om en kostnad och inte en anläggningstillgång.

Det som skiljer en materiell och finansiell anläggningstillgång från en immateriell är att de immateriella tillgångarna saknar fysisk substans. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: 

Det som skiljer en materiell och finansiell anläggningstillgång från en immateriell är att de immateriella tillgångarna saknar fysisk substans. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: 

 • Programvaror 
 • Licenser för exempelvis programvaror 
 • Patent, koncessioner och liknande rättigheter 
 • Modeller och prototyper 
 • Egenutvecklade IT-system

Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

Den avlidnas tillgångar på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen (20 kap. 4 § första stycket ÄB).

Om den avlidna var gift ska båda makarnas tillgångar antecknas och värderas var för sig (20 kap. 4 § andra stycket ÄB och KRNJ 2009-10-01, mål nr 1491-09). Det är den efterlevande makans eller makens tillgångar på den avlidnas dödsdag som ska antecknas.

Om den avlidna eller den efterlevande makan eller maken hade enskild egendom ska den antecknas för sig i bouppteckningen. Det ska framgå att egendomen är enskild och på vilken grund (20 kap. 4 § andra stycket ÄB). Om det finns ett äktenskapsförord ska det alltid bifogas bouppteckningen (20 kap. 5 § första stycket ÄB). Om egendomen är enskild på någon annan grund än ett äktenskapsförord, bör den handlingen skickas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen, men det är inget krav.

Om det finns en sådan rättighet som enligt 10 kap. 3 § ÄktB ska vara undantagen från bodelning ska detta antecknas i bouppteckningen (20 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Vad är tillgångar på dödsbo?

Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.

Vad är tillgångar på dödsbo?

 • Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

 • Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

 • Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

 • För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.